Hoe bid je? Mattheus 6:5-8

Hoe bid je?   Mattheus 6:5-8

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 4:1,3 (Schakel)
Lezing van de wet
Psalm 19:3,5 (Schakel)
Schriftlezing: Mattheus 6:1-18
Gebed
Psalm 65:1,2,3
Tekst: Mattheus 6:5-8
Preek
NGK 160
Dankgebed
Collecte
Psalm 100 (Speelwerk)
Zegen

Geliefde gemeente van onze Here: Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

Jan is tien jaar. Hij krijgt zakgeld. Hij heeft 50 euro gespaard. Daar kun je iets heel moois voor jezelf mee kopen. Er gebeurt iets heel ergs. Er is in een land een heel erge hongersnood. Dat zie je op de televisie. Er wordt een actie gehouden om voor die mensen geld te krijgen. Om er eten voor te kunnen kopen. Jan ziet dat veel mensen geld geven.
Jan vind het wel erg dat die mensen geen eten hebben. Hij zou het ook heel leuk vinden als andere mensen, andere kinderen horen dat hij veel geld gegeven hebben. Dan vinden andere mensen hem heel goed. Hij geeft de helft van zijn geld: 25 Euro.
Jan gaat de volgende dag naar school. Meester vraagt: hebben jullie nog iets meegemaakt. Jan steekt zijn vinger op en zegt dat hij de helft van zijn zakgeld: 25 Euro voor die mensen in hongersnood gegeven heeft. Veel kinderen zeggen: Heb jij zoveel gegeven. Goed van je joh. Jan voelt zich nu heel goed.
Jan voelt zich goed maar is het eigenlijk wel goed wat hij deed?.
Broeders en zuster wat ik net gezegd heb, zie je op een andere manier in de samenleving terugkomen. Bij acties of bij advertenties zie je mensen en bedrijven naar voren komen die vertellen hoeveel ze voor het goede doel gegeven hebben. Ze lopen te koop met het geld dat zij voor de goede doelen geven. Dat is geen nieuw verschijnsel. Dat was er ook al in de tijd van de Here Jezus in Israel. Je vond in die tijd in Israel inscripties op straat of in een synagoge waarop stond welke weldoener bepaalde dingen die gebouwd waren of die gebeuren mogelijk gemaakt had. De weldoener had veel geld gegeven met de voorwaarde dat zijn naam daarbij vastgelegd en bekendgemaakt zou worden.
Jongens en meisjes wat Jan deed. Wat veel mensen en ook bedrijven of organisaties doen. Jezelf even in de belangstelling zetten omdat je voor een goed doel gegeven hebt, is in de ogen van de Here Jezus niet goed. Luister nog maar eens naar wat de Here Jezus zegt. Als je dan luistert moet er bedenken dat een aalmoes geld is dat je voor een goed doel geeft. De Here Jezus zegt: “Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichlaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden, ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet.” Vs 3,4.
Ook als we bidden is het heel belangrijk dat je dat niet doet om door anderen goed gevonden te worden. Daarover gaat het nu vooral in de preek. Ik verkondig jullie het Woord van God vanuit Matt 6:5-8 onder het thema:

CHRISTUS LEERT ONS BIDDEN

1.Niet om op te vallen
2. In een afgesloten plek
3. In eenvoud

1. Niet om op te vallen


Jezus heeft het over huichelaars. Wat is nu eigenlijk een huichelaar. Iemand die zich anders voordoet dan hij is. Hij doet dingen om in een goed blaadje bij anderen te komen. Maar als je in zijn hart kijkt, meent hij dat niet. Hij doet het alleen maar om er zelf beter van te worden. Om zelf een makkelijker leven te hebben. Het is dus niet echt wat hij doet. Het is zelfs niet zo dat hij dingen doet die hij moeilijk vindt, waarvan hij voelt hoe er in zijn hart ook tegenstand is. Het is zelfs niet zo dat er in zijn hart een echte strijd is. Als er strijd in je hart is, juist omdat je toch wilt doen wat de HERE graag ziet, ben je geen huichelaar. Een huichelaar speelt echt toneel om er zelf beter van te worden. Hij doet dingen anders als hij eigenlijk wil om door anderen geëerd te worden.
Zo is het ook met het bidden. Met dat komen tot de HERE met je leven. Het spreken met Hem. De Here Jezus maakt heel duidelijk dat het gebed er niet is om jou vroomheid, jouw geloof aan anderen te showen. Om te laten zien: moet je eens kijken hoe gelovig ik ben. Moet je eens kijken: hoe goed ik kan bidden.
In Jezus tijd waren er mensen die midden op straat stonden te bidden. Steeds weer zag je ze ergens in het straatbeeld staan. Steeds dezelfde mensen. Die mensen bidden nog eens! Die mensen schamen zich niet voor hun geloof. Die mensen schamen zich niet voor hun geloof. Dat zijn nog eens vrome mensen! Als deze mensen hoorden dat er zo over hen gesproken werd groeiden ze. Dat was ook de reden waarom ze zo nadrukkelijk biddend op de hoeken van de straten stonden. De Here Jezus heeft anders dan veel mensen niet veel goede woorden voor deze vrome mensen over. Dit is in de ogen van de Here Jezus niet de goede vroomheid, niet gewoon vroom, gewoon gelovig zoals de HERE in de hemel dat zo graag in ons leven ziet. De Here Jezus komt met een heel duidelijke veroordeling van mensen die zo leven. Hij zegt: “Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.”
Wat betekent dat nu? De Here Jezus maakt duidelijk dat mensen die bidden om door mensen geprezen te worden. Dat mensen die hun geloof showen om daar anderen in een goed blaadje te komen hun loon al hebben. Meer loon als het loon dat ze al gekregen hebben, krijgen ze niet. Dat loon is dat ze in dit leven door mensen geprezen worden. Verder komt het in hun leven niet. De Here Jezus en Vader in de hemel zullen hen niet prijzen. Bidden om op te vallen, gelovig praten en veel geven voor goede doelen om in een goed blaadje bij mensen te komen is in Gods ogen zonde. Zonde die juist Gods oordeel verdient. Waarvoor je vergeving nodig hebt. Daarom kom je als je zo leeft en dat niet met verdriet in je hart verandert niets meer over de lof van mensen. Je ziet hoe belangrijk het is dat we leren om niet te bidden, te geloven, te geven voor de mensen, voor je eigen eer. Je ziet weer hoe belangrijk het is dat we in alles voor de HERE en Zijn eer leven.
Als we dit gezegd hebben zijn we nog niet klaar. Juist als je aan de praktijk van je leven denkt komen er wel vragen op. Hoe zit het dan met de gebeden die een dominee in de kerk doet? Hoe zit het dan met de gebeden die bij het eten thuis uitgesproken worden? Hoe zit het dan met gebeden als we samen Bijbelstudie doen? Is bidden in een kantine of in een restaurant dan verkeerd?
Heel praktische vragen die voor ons leven toch heel belangrijk zijn. Het is dan belangrijk om te zien dat de Here Jezus hier niet het openbare, het publieke gebed negatief beoordeelt. Je ziet in de Bijbel zelf ook heel regelmatig dat openbare gebed. Een paar voorbeelden: Salomo bij de inwijding van de tempel: 2 Kron 6:14-42; Een aantal levieten in Neh 9; Petrus in Handelingen 4. Denk ook aan de Here Jezus als Hij het Hogepriesterlijke gebed in Joh 17 bidt. Als we samen tot de HERE komen om samen onze hulp bij de HERE te zoeken en Hem de lof van ons leven te geven is er niets mis mee dat iemand voorgaat in een openbaar gebed. Het is dan voor de een die voorgaat belangrijk dat hij dat niet doet om door andere geprezen te worden.
Wat als je gaat eten en je zit in een kantine of bij mensen die zelf niet bidden. Is het dan verkeerd om in de kantine in stilte te bidden. Om aan andere mensen te vragen om de gelegenheid te krijgen om zelf te mogen bidden. Ik denk dat we gauw geneigd zijn om dat maar te laten. Om ons geloof wat weg te stoppen. We voelen ons dan gauw wat verlegen met ons geloven in de Here Jezus Christus. Dan is de tekst van vanmorgen een heel mooie tekst om te zeggen dat dat ook helemaal niet goed zou zijn. Toch gebruiken we deze tekst dan verkeerd. Het gaat de Here Jezus erom dat je niet in het openbaar bidt om jezelf te zoeken. Als jij in een kantine je even afzondert om te bidden. Als jij stilte vraagt om te kunnen bidden omdat Gods zegen wil vragen is dat zeker niet verkeerd. Daarin ligt ook iets van het getuigen van Christus als je Heer en Redder. Als je het doet om bij mensen op te vallen is het verkeerd. Maar is het niets meer en minder omdat je juist God wil danken voor je eten en kracht vragen voor de rest van de dag is dat goed. Dan mag je weten dat Vader in de hemel je dat graag ziet doen. Juist omdat de HERE het gebed niet gegeven heeft om bij de mensen op te vallen, zegt de Here Jezus dat het goed is om te bidden in je berging. We letten daarop in de tweede plaats

2. In een afgesloten plek

De Here Jezus heeft heel duidelijk gemaakt dat je niet moet bidden voor de mensen. Het is daarom ook belangrijk om voor je persoonlijke gebed een plaats op te zoeken waar je je helemaal op Hem kunt concentreren. Mensen hoeven dat niet te zien en het is ook goed dat ze je niet storen in dat innige gesprek met Vader in de hemel.
De Here Jezus maakt duidelijk dat je daarvoor niet op straat moet blijven maar ga naar je eigen huis. Zoek daar de plaats op waar je het meest privé, zonder dat iemand je ziet en jij iemand ziet de tijd voor het gesprek met je Vader in de hemel kunt nemen. Het is dan goed om er op te letten wat de Here Jezus precies zegt. Dat raakt bij de NBV een beetje buiten zicht. We lezen daar alleen dat je de deur van je huis moet dichttrekken. De Here Jezus zegt het in werkelijkheid nog veel sterker. In de vertaling van 1951 lezen we dat je je in je binnenkamer moet terugtrekken. Het woord dat daar voor binnenkamer gebruikt wordt is echt het kleinste en meest afgesloten vertrek in een Israëlitisch huis van toen. Het gaat om de voorraadkast of berging. Dat was een heel klein vertrek waarin je net kon staan en waarin ook geen enkel raampje was. Als je de deur achter je dichttrok kon niemand je zien. Dan was je echt alleen met de HERE je God. Je was echt in het verborgene.
De Here Jezus wijst ons hier de weg om ook elke dag weer persoonlijk tot Vader in de hemel te komen. Om elke dag weer persoonlijk dat gesprek met de hemelse Vader te zoeken. Om daarin niet te verflauwen. Om als dat in je leven langzaam maar zeker verdwenen is weer op te pakken. Omdat je zonder persoonlijk gebed niet bij de HERE als je God, je Vader en Verlosser kunt horen. Om in concentratie zonder al de afleiding van mensen, van televisie, internet of wat ook maar in alle stilte en afzondering met de eeuwige God te spreken die om Christus offer voor de zonden jouw Vader wil zijn. Dat is de God die op het moment dat Jezus deze woorden uitsprak op aarde in het verborgene woonde. De HERE woonde op deze aarde in een vertrek waarin geen enkel raam was. Waar maar een keer per jaar een mens, de hogepriester binnenkwam. De HERE woonde in het Heilige der heilige in de tempel. Die God die in de hemel woont en op aarde in de tempel op een bijzondere manier aanwezig was, is niet beperkt tot de hemel of het Heilige der heilige. Nee, Hij is de God die alwetend is. Hij is God en verliest je nooit uit Zijn oog of oor. Hij ziet en hoort je als jij jou helemaal hebt afgezonderd voor het gesprek met Hem als de God en Redder van je leven.
Je mag er helemaal alleen met Hem zijn. Jij mag dan jouw hele leven, heel vertrouwelijk aan Hem voor leggen. Als de Vader die zelfs Zijn Zoon voor je gegeven heeft om jou van het door jouw verdiende eeuwige oordeel te verlossen. Jij mag vertrouwelijk en persoonlijk bij Vader komen omdat de Here Jezus voor jouw zonden betaald heeft.
Betekent dat nu dat we dus ook heel egoïstisch kunnen en mogen bidden? Dat we allemaal maar onze wensen op tafel kunnen leggen om het zelf maar goed te hebben? Omdat het om mij gaat? Als we alleen al letten op wat we in deze dienst uit de Bijbel gelezen hebben, zien we dat dat niet zo is. Dat de HERE dat juist haat. De Here Jezus laat juist in wat we gelezen hebben zien dat het niet om ons gaat. Het gaat niet om mijn eer en om wat ik denk dat goed is. Je ziet dat ook in het Onze Vader dat de Here Jezus ons als het volmaakte gebed leert. Het gaat nooit alleen om mij en mijn leventje alleen. Dat leert de Here Jezus door ons te leren bidden: Onze Vader in de hemel. Dat ons komt ook verder in het Onze Vader terug. Dan zijn er de eerste drie beden van het onze Vader die juist erom gaan dat wij ons helemaal in dienst van Hem en Zijn Koninkrijk leren stellen. Onszelf verloochenen en voor Christus leven!
De Here Jezus roept ons op om heel vertrouwelijk en persoonlijk met Vader in de hemel te spreken zonder egoïstisch te worden. Egoïsme is iets dat in het woordenboek van Gods Koninkrijk geen plaats heeft.
Al die nadruk op dat persoonlijke gebed. Betekent dat niet dat gebedsgroepen verkeerd zijn? Laat ik eerst zeggen dat samen bidden niet verkeerd is. Om samen de HERE te zoeken en dingen die je samen om je heen ziet bij de HERE te brengen is iets heel moois en kostbaars. Dat doen we samen in de kerkdiensten, dat doen we samen in de gezinnen en dat mogen we ook in andere verbanden doen. Toch heeft wat de Here Jezus ons hier zegt ons wel iets te zeggen en moet het ons ook heel nuchter maken. Niet menselijk nuchter maar juist nuchter in geloof. Een gebedsgroep is goed maar je moet wel erop letten dat daarbij geen verkeerde gedachten gaan ontstaan. Ik noem twee van de verkeerde gedachten:
Je bent niet zo gelovig als je thuis in je gebed de dingen aan de HERE voorlegt en niet naar een gebedsgroep gaat. Wie op een gebedsgroep komt is geloviger.
Als we de dingen in een groep bidden heeft het meer kracht en is er meer kans dat God ons gebed verhoort. Ik denk hier ook aan die bekende tekst over de kracht van het gebed in Jakobus 5. Als het over de kracht van het gebed gaat, wordt er niet op gewezen dat die kracht toeneemt als we met meerdere bidden. Dan lezen we daar in vers 16: “Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” Samen bidden is goed maar we moeten niet denken dat het krachtiger is dan het persoonlijke gebed van Gods kind. Als we elkaar oproepen om voor iets in onze huizen persoonlijk te bidden is dat niet minder dan samen komen en samen bidden.
Het is echt goed om persoonlijk de HERE elke dag weer als je Vader in het gebed te zoeken en te vinden. Als je dat oprecht doet. Juist omdat je zonder Gods hulp, zonder Zijn vergeving niet kunt leven mag je weten dat Vader ieder die zo tot Hem komt ervoor zal belonen! Geen beloning die ik verdiend heb maar die ik uit genade krijg.
Die beloning is veel meer dan de eer van mensen op deze aarde. Misschien krijg je nooit de eer van mensen in je leven. Als je in diepe afhankelijkheid en liefde tot God komt elke dag dan krijg je een beloning zo geweldig groot. Die beloning krijg je niet omdat jij het zo goed gedaan hebt en zo mooi gebeden hebt. Die beloning is de beloning die Christus met Zijn lijden en Zijn gehoorzaamheid in onze plaats verdiend heeft. Die geeft Hij, al heb je het niet verdiend, aan ieder die zichzelf verloochent en de HERE zoekt in zijn leven. Wie zo in diepe afhankelijkheid in gebed tot God komt, krijgt God als Vader die je het leven geeft dat nooit eindigt en dat na de dood alleen maar beter wordt. Dat mag eindigen in een leven zonder einde op de nieuwe hemel en aarde waar alles goed is.
Wie zo leeft, kent God en dat komt uit in een eenvoudig gebed. Daarover nu in de derde plaats.

3. In eenvoud

De Joden in Jezus tijd kenden de wereld om hen heen. Om hen heen en in hun midden woonden mensen die andere goden dienden. Mensen die ook in gebed gingen. Zoals wij dat vandaag bij moslims en mensen met andere geloven zien. Wij zijn soms geneigd om dan van andersgelovigen te spreken. Dan hoor je ook wel zeggen dat christenen en andersgelovigen samen de geloofsgemeenschap van een bepaalde plaats vormen. Zonder om op enige manier mensen te discrimineren is het toch niet goed om zo te spreken. De Here Jezus doet dat ook niet. Hij noemt de mensen die wel bidden maar niet tot de HERE: heidenen. Mensen die niet het echte geloof hebben. Zij kennen Vader in de hemel niet. Zij moeten juist met liefde het evangelie horen en tot het ware geloof opgeroepen worden. Zonder dat geloof zijn zij ook voor eeuwig verloren. Ook zij hebben Christus nodig om de ware God en Vader te leren kennen.
Als je de HERE echt leert kennen zoals Hij is dan blijf je maar niet praten in je gebed. Dan denk je niet dat jij door bepaalde formules, dat jij door veel woorden te gebruiken en lang te bidden God kunt overhalen om te doen wat jij zegt. Het is niet zo dat jij door de manier waarop jij bidt de HERE kunt overwinnen en laten doen wat Hij eigenlijk niet van plan was. Wat een ellende als je denkt dat het van jou afhangt en als je denkt dat God iemand is die er is om jouw wensen te vervullen. Hoe ellendig kan dat voor een ander zijn. Hoe ellendig kan dat voor jezelf zijn. Denk maar eens aan de Baalpriesters op de berg Karmel. Ze bleven maar praten, al harder, begonnen zichzelf te snijden want ze dachten dat ze de aandacht van Baal moesten trekken. Ze verminkten zichzelf omdat ze zo’n verminkt beeld van een god hadden.
Als je bidt met een hart dat op de HERE gericht is, hoef je nooit onrustig te zijn, nooit te denken luistert Vader in de hemel wel naar mij? Hoort Hij mij wel?
Je hebt een Vader die de enige echte God is. Niets in jouw leven ontgaat Hem. Hij kent zelfs al de dingen die jij in het gebed wil brengen al. Je gebed is niet nodig om Vader in de hemel over jouw leven in te lichten. Het is dus ook niet zo dat als jij de HERE gebrekkig informeert in je gebed Hij je niet goed kan helpen. Hij kent je hart en leven en als jij als Zijn diep afhankelijke kind naar Hem toekomt, kan geen gebrekkige formulering er voor zorgen dat Hij je niet geeft wat jij als Zijn kind nodig hebt. Wat een God en wat een Vader. Bij hem mag je echt rust vinden!
Als je zo in alle eenvoud je leven bij Vader brengt hoe eenvoudig moet je gebed dan zijn? Is het altijd bidden van het onze Vader dan genoeg? Je hoeft niet lang en met moeilijke woorden te bidden. Je gebed mag wel lang zijn als je veel zaken op je hart hebt mag je die bij de HERE brengen. Vader staat altijd voor Zijn kind open. Het is goed om het onze Vader te bidden. Het is ook goed om in eigen woorden te bidden. Ook als we als gezinnen aan tafel zitten. Wat is het goed als de kinderen in het gebed horen dat de dingen die ze meemaken bij de HERE in het gebed gebracht worden. Dat de kinderen ook persoonlijk waar ze bij zijn in het gebed aan Vader in de hemel opgedragen worden. Dat ze zo horen en voelen dat hun leven alles met de HERE, met Christus te maken heeft. Dan zie je dat het zo goed is om ons leven aan Vader toe te vertrouwen. De HERE is geen obstakel tussen ons en onze verlangens. Nee, Hij is het die ons juist op het gebed geeft wat we echt nodig hebben om vrucht te dragen voor Hem en om als Zijn kind aan Christus ons leven lang te kunnen vasthouden. Dan is bidden ook niet het wegvluchten voor mijn verantwoordelijkheid. O, nee. Juist om in diepe verantwoordelijkheid te werken met vrucht voor Christus leer ik dan bidden. Leer ik om het van de hemelse Vader te verwachten. Om bij Hem te schuilen en op het gebed weer nieuwe geloofskracht te vinden. Ik hoef niet moeilijk te doen. Ik mag om Christus lijden, om Zijn dragen vaan Gods toorn tegen mijn zonden eenvoudig Gods kind zijn en zo leren bidden.
Dank u Vader om Jezus wil

AMEN