Jezus Christus de Verlosser geboren in Bethlehem

Jezus Christus de Verlosser geboren in Bethlehem

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Lied 143

Geloofsbelijdenis artikel 18 Nederlandse Geloofsbelijdenis

Gez 47:1,4,6

Brief

Stapellied (laatste 2 coupletten)

Schriftlezing: Micha 5:1-5

Psalm 89: 9,12,18

Schriftlezing: Jesaja 11:1-10

Gez 48:1,4

Schriftlezing: Lukas 2:1-7

Gez 83

Tekst:  Lukas 2:4

Verkondiging van het evangelie

Psalm 144:4,5,6

Dankgebed

Collecte

Gez 50

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Van het donker naar het licht. Het grote Licht is gekomen. Het Licht voor de hele wereld. Dat licht schijnt in de duisternis. De Here Jezus, de beloofde Redder is geboren. Ineens is er het hemelse licht in het donker van die nacht. Het licht straalt van de engelen af in het veld van Efrata. Efrata is de oude naam voor Bethlehem. De herders horen de boodschap van de vrede op aarde door het kind Jezus dat is geboren. Bij die geboorte hoort het licht in het donker. Ze gaan dan ook in het donker naar de beloofde Verlosser op zoek en vinden Hem bij Jozef en Maria.

Er zijn ook nog andere mannen op zoek. Het zijn mannen die van ver komen. Het zijn mannen die groot aanzien in de wereld van die tijd hadden. Het zijn de wijzen uit het Oosten. Hoe vinden zij de weg naar Christus, naar de grote koning waarvan ze weten dat Hij geboren is. Doordat de HERE een opvallend licht, een ster voor ze uit laat gaan. Zo vinden zij in de donkere wereld  Christus die het verlossende licht in deze wereld laat schijnen.

We zien hier hoe mensen van laag tot hoog in de samenleven Christus opzoeken en voor Hem buigen als de grote Koning. Niet omdat ze niet anders kunnen maar vrijwillig uit liefde voor de Redder van de wereld. De Redder voor mensen van allerlei slag, voor armen en rijken, voor onbekenden en bekenden, voor vrouwen en mannen, voor kinderen en volwassenen, voor mensen van alle kleuren en rassen.

De Redder is gekomen volgens Gods plan. De trouwe God doet wat Hij beloofd heeft. Op Hem kon je aan, kun je aan en zul je altijd aan kunnen. Dus ook vandaag en morgen en elke dag die komt. Bij Hem is er licht en redding, is er verlossing. We gaan er vanuit onze tekst weer iets van zien als ik jullie het evangelie van de Redder onder het volgende thema verkondig:

 

JEZUS CHRISTUS DE VERLOSSER GEBOREN IN BETHLEHEM

 

1.  In de stad van David

2. Als kroonprins uit de familie van David

 

1. In de stad van David

 

Maria is hoogzwanger. Jozef weet dat hij de vader niet is. Toch heeft hij er vrede mee. Hij weet dat hier op geen enkele manier sprake van overspel is. Het is niet zo dat Maria tijdens hun verkeringstijd met iemand een onestandnight gehad heeft waarop dit kind verwekt is. Nee, een engel van de HERE heeft Jozef opgezocht om hem te vertellen dat het kind in Maria door de heilige Geest verwekt is. Een heel bijzondere verwekking omdat het kind uit Maria het meest bijzondere kind van de hele geschiedenis zal zijn.

Jozef mag voor de wet de vader zijn en hij mag samen met Maria en Jezus een gezin vormen. Dat is ook echt heel bijzonder om bij de opvoeding van de grote Verlosser zo’n belangrijke rol te mogen spelen. Dat is echt genade in het leven van Jozef.

Dan komt er zowel voor Jozef en Maria een onverwacht iets. Iets dat voor hun beide ook niet makkelijk is. Er komt het bevel van de keizer uit Rome. Hij is op dat moment echt de grote wereldheerser. Hij wordt door mensen ook verlosser en heer genoemd. Hij heeft echt de macht in een groot deel van de wereld in handen. Van hem komt het bevel dat iedereen in Israël naar de plaats moet gaan waar zijn of haar voorgeslacht vandaan kwam. Daar moeten ze dan meedoen aan de volkstelling en zich laten registeren. Dat betekent voor Jozef en Maria allebei dat ze naar Bethlehem moeten. Daar komt hun familie, de familie van David vandaan. De stambomen van deze twee mensen komen uiteindelijk allebei bij David uit. Bethelehem is de vaderstad van voorvader David. (1 Sam 20:6)  Daar moeten ze naar toe.

Is dat nu een toevalligheid? Iets wat toevallig de keizer in Rome voorgeschreven heeft? Wat hij is nu eenmaal een van de machtigste mensen op aarde.  Als je alleen naar het Kerstverhaal luistert en je hoort het niet als deel van de Bijbel zou je dat denken. Maar zo is het niet. Ook de machtigste op deze wereld staan in dienst van de HERE als de grote Koning, als de ene God. Het is de HERE die uit liefde alleen voor de mens en de wereld  een paln van redding gemaakt heeft. Hij is bezig om dat plan uit te voeren. Dan kunnen mensen heel machtig lijken en ook veel macht uitstralen. Dat deel keizer Augustus toen. Dat doen vandaag de presidenten van Amerika en Rusland. Dat doen machthebbers in bepaalde landen soms op een heel gewelddadige manier zoals de president van Noord-Korea. Dan lijt het of deze mensen uiteindelijk de touwtjes in handen hebben. Alsof zij kunnen doen wat ze willen. Juist het evangelie van de geboorte van de Here Jezus laat zien dat het niet zo is. In het plan van de HERE hoort ook dat de beloofde Redder in het stadje Bethlehem geboren zal worden. dat heeft Hij eeuwen geleden al gezegd. We horen het in Micha 5: “Uit jou, Betlehem in Efrata,

te klein om tot Juda’s geslachten te behoren,  uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.”

Die grote Augustus is zonder dat hij het beseft een man die uiteindelijk moet doen wat de HERE wil. Hij is het niet die de wereld of een deel van de wereld beslissend regeert. De HERE zorgt ervoor dat deze wereldheerser op het moment dat Hij het wil het bevel geeft dat mensen in Israël naar de plaats moeten waar hun voorgeslacht vandaan komt. Augustus moet er voor zorgen dat Gods plan op Zijn tijd uitgevoerd wordt. Hier zie je dat toen en ook vandaag de HERE met Zijn plan verdergaat. Er is geen koning en wereldheerser die dat kan tegenhouden. We zijn op weg naar de terugkeer van de Here Jezus. We zijn op weg naar de komst van de nieuwe hemel en aarde. Als het volmaakte resultaat van Christus werk als de beloofde Verlosser. Juist in de geschiedenis van de geboorte van de Here Jezus juist in Bethlehem zien we hoe waar het is wat we in Spreuken 21:1 lezen: “Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.” HSV  Christus wordt geboren juist om als de grote Koning voor altijd te regeren. Dat houdt geen aardse macht ooit tegen.

De HERE stuurt Jozef, Maria en het kind Jezus door het bevel van Augustus naar Bethlehem. Dat is een verre reis. Zeker als je het hele stuk, ook door de bergen moet lopen. Dat is een moeilijke reis zeker als je als Maria hoogzwanger bent. Moet je je dat eens indenken dat je tegen het einde van je zwangerschap 170 kilometer van Nazaret naar Bethlehem moet lopen. Toch moest Maria dat doen. Dan zie je weer die bijzondere liefde en zorg van de hemelse vader. De heel bijzonder zorg van Vader in de hemel voor Zijn Zoon die in Maria mens geworden is. De bijzondere zorg voor moeder Maria en voor Jozef die de menselijke vaderzorg op zich moet nemen. De HERE zorgt dat ondanks de omstandigheden van Maria ze op reis gaan. Dat ze echt in Bethlehem komen en dat de Here Jezus daar gezond en veilig de wereld in komt.

Hij komt in de wereld in de stad van David. Hier komt in de wereld de grote Koning die uit de familie van David volgens Gods paln geboren zou worden. dat is nu echt de Koning om naar uit te kijken. De Koning om echt naar te verlangen. De Koning om zo graag onder te willen leven. We zien vandaag hoe er over de wereld veel vluchtelingen zijn. Mensen die het niet uithouden  onder de regeerders van hun land. Ze zien uit naar een ander land waar ze in rust en vrede kunnen leven.

Zo is het ook voor ons vandaag op aarde. Hier op aarde is zelfs in de zogenaamde vrije wereld nog zoveel onrecht, zoveel wat voor verdriet en moeilijke dingen zorgt. Er is geen president, koning of regeerder die voor een samenleving kan zorgen waar de vrede en het geluk en niets anders je toe stralen. De oorzaak daarvan is de zonde in ons leven. De oorzaak is dat wij uit onszelf meer in liefde voor onszelf leven dan vanu8it Gods liefde en in liefde voor de mensen om ons heen. We kiezen voor onszelf ten koste van anderen. Heel dom want het kost ons als mensen ons uiteindelijk het leven en het echte geluk. We zetten onszelf daarmee onder Gods vernietigende oordeel. Juist als je dat ziet, zie het wonder van het kerstfeest. Een wereld verloren in schuld, in eigen schuld is toch niet reddeloos verloren. Stuurt toch niet aan op een bestaan waar we altijd voor elkaar moeten vluchten omdat de haat en het eigenbelang het altijd weer wint.

Nee, Gods liefde is zo onvoorstelbaar groot dat Hij Zijn eigen Zoon als Redder naar de wereld stuurt. God vergevende en genezende liefde komt de wereld in. Dat licht schijnt in het duister. De Verlosser die daarvoor aan het kruis moet hangen is de koning die alles in handen zal nemen. Zijn geboorte in het stadje Bethlehem is daarvan de garantie. Gods garantie. Wat is en zal het na Zijn terugkeer op aarde goed Zijn om onder Hem als Koning te leven.

Luister maar naar wat we daarover hebben gelezen in Jes 11: 
 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,

een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

 De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

 Hij ademt ontzag voor de HEER;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,

noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.

 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,

de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.

Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Vs 1-4

Uitleggen

In Bethlehem is de beloofde kroonprins uit het huis van David geboren. Daarover nu nog een paar dingen in het tweede punt.

 

2.  Als kroonprins uit de familie van David

 

De hemel is in Gabriël naar Maria gekomen. Het waren geweldige woorden die de engel namens de HERE tot Maria sprak. Zoals deze woorden: “Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Luk 1:32,33

De grote Zoon van David wordt geboren in de stad van David. De Verlosser die gekomen is, is ook de grote Koning!  Er zijn meer heel machtige koningen geweest. Koningen ook die echt tijdens hun leven een stempel op het deel van de wereld hebben gelegd waarover ze regeerde. Maar altijd kwam er een einde aan hun regering. Altijd was het tijdelijk. De dood kwam altijd weer.

De Koning die in Bethlehem geboren word is de kroonprins die Koning wordt. Juist door te sterven aan het kruis voor de schuld van Gods kinderen wordt Hij de koning die vanuit de hemel regeert. Hij gaat naar de hemel en kan dan zeggen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. De grote Zoon van David is de eeuwige Koning. “Aan Zijn Koningschap zal geen einde komen.”

De Here Jezus in Bethlehem geboren is de kroonprins die Koning wordt en van wie het Koningschap al meer naar ons toe zal stralen. Een koningschap dat al meer zal laten zien dat Hij de Redder is die met de zonde de vloer heeft aangeveegd en die met Zijn komkst en werk op aarde verdiend heeft dat de aarde helemaal verlost wordt.

Onder Zijn Koningschap zal het bij Zijn tweede komst op aarde zo’n vrede zijn! Wat zullen we genieten! Genieten is dan niet iets wat zo af en toe doen maar het zal altijd genieten zijn. Wat een vrede! Wat een harmonie. Wat een blijdschap samen. Dat allemaal onder de regering van koning Jezus Christus. Er is nooit een mens voor zo lang koning geweest. Er is nooit een mens geweest wat zoveel vrede juist ook als Koning heeft uitgedeeld.

Daarvoor moet je zijn bij dat kleine babytje dat in Bethlehem geboren is. Die uit liefde alleen de hemel verlaten heeft om onder de toorn van God te sterven. Om zo voor wie bij Hem vergeving zoekt de vrede zonder gebrek en zonder einde te geven. Wie echt wil genieten en blijven genieten moet bij de kleine Jezus zijn die de grote Jezus de Koning uit het huis van David geworden is. De Koning die bij Zijn opstanding de dood en de duivel met lege handen heeft laten staan.  De Koning die via de voerbak en het kruis door de opstanding heen op weg is om de nieuwe hemel en aarde te geven. Bij hem moet je zijn!

Dan wil je niet meer genieten van wat in Gods ogen slecht is. Dat wil je wegdoen uit je leven. Je wilt in de kracht van Gods Geest Koning Christus volgen. Zijn onderdaan zijn.  Dat maakt echt gelukkig. Verlost, gered te zijn door Hem.

Dan wacht ook jou deze vrede: “

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,

een panter vlijt zich bij een bokje neer;

kalf en leeuw zullen samen weidenhttps://www.biblija.net/images/opomba.gif

en een kleine jongen zal ze hoeden.

 Een koe en een beer grazen samen,

hun jongen liggen bijeen;

een leeuw en een rund eten beide stro.

 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,

een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.

 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil

op heel mijn heilige berg.

Want kennis van de HEER vervult de aarde,

zoals het water de bodem van de zee bedekt.

 Op die dag zal de telg van Isaï

als een vaandel voor alle volken staan.

Dan zullen de volken hem zoeken

en zijn woonplaats zal schitterend zijn.” Jes 11:6-10

 

AMEN