Johannes 13:1-3 CHRISTUS GAAT IN ZIJN LIEFDE TOT HET EINDE

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 141:1,2,3

Lezing van Gods wet

Tekst

Psalm 38:3,4,5,11

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 26:36-56

Psalm 22:1-4

 Tekst: Johannes 13:1-3

Verkondiging van het evangelie

Gezang 14:2,4

Dankgebed

Collecte

Psalm 63:2

Zegen

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

De Here Jezus heeft voor ons moeten lijden. Op een manier die door niemand na te volgen is. Toch roept Hij ons op om met hem op te staan en Hem in een nieuw leven te volgen. Dat kan alleen als we zien hoe Hij voor ons moest lijden. Hoe Hij voor ons vergeving moest verdienen door zelf een straf op zich te nemen die Hij niet verdiend had. Hij de zondeloze Jezus. Hij de zondeloze die in alles beeld van God op aarde was.  Hij laat zien wat de echte liefde is. Liefde zelfs voor zondaren. Om te zien hoe diep en ver die liefde gaat is het goed om er op te letten wanneer de Here Jezus de dingen gedaan en gesproken heeft die we in Johannes 13 lezen.  In de volgende weken voor Goede Vrijdag hopen we dan ook nog iets te zien uit het vervolg van Johannes 13.

Waar staat de Here Jezus op het moment van onze tekst? We lezen in vers 1 dat het voor het feest van het Pascha was.  Het Pascha begint op wat wij donderdagavond noemen. Voor de Joden was het vanaf 6 uur in de avond al de volgende dag. Het was voor hen bij zonsondergang die donderdagavond al vrijdag. Wat we in Johannes 13 lezen is gebeurd op voor ons donderdag. Het is ook de dag waarop de Here Jezus verder in de nacht naar Getsemane gaat en daar gevangengenomen wordt. In die nacht verschijnt Hij nog voor het Sanhedrin en wordt er als Godslasteraar tot de dood veroordeeld.

Wat is er de laatste dagen gebeurd? Ik noem een paar gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van de Here Jezus op aarde voor Zijn kruisiging:

Zondag komt de Here Jezus aan in Betanië. Daar is het Maria die Hem zalft. Het is ook de dag dat Judas overloopt en het Sanhedrin aanbiedt om Jezus te verraden.     

Maandag   De Here jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen juichen Hem toe maar lopen teleurgesteld bij Hem weg als ze merken dat Jezus niet hun gewone koning wil worden.

Dinsdag  De Here Jezus gaat naar de tempel. Hij ziet hoe het huis van Zijn Vader waar Hij als Zoon het liefst zou zijn ontheiligd wordt. Hij keert in heilige woede de tafels van de wisselaars en handelaars er om. Leven met de HERE gaat niet om geld maar om eerbiedige toewijding aan Hem.

Woensdag  De Here Jezus is druk met onderwijs. O.a. door te antwoorden op strikvragen. Hij geeft ook nog onderwijs door meerdere gelijkenissen. Hij bereid zich voor op Zijn sterven.

Donderdag.  De Here Jezus stuurt leerlingen er op uit om de zaal te vinden en klaar te maken om daar samen met hen de Paschamaaltijd te eten en er het Avondmaal in te stellen. De Here Jezus weet dat door dit alles Zijn verschrikkelijke sterven al dichterbij komt. Hoe Hij daar tegenover staat lezen we in onze tekst. Ik verkondig jullie het evangelie van onze tekst onder het volgende thema:

 

CHRISTUS GAAT IN ZIJN LIEFDE TOT HET EINDE

 

  1. Hij blijft Zijn liefde tonen
  2. Hij gaat daarbij tot het uiterste.

 

1.   Hij blijft Zijn liefde tonen

 

 Het Paasfeest komt heel dichtbij. Dat feest bestaat eigenlijk uit 2 feesten. Het begint met de Paasmaaltijd. De maaltijd waar heel in het bijzonder aan de verlossing door de HERE uit het slavenbestaan in Egypte wordt gedacht. De maaltijd waarbij het verhaal van die redding, van die grote daad van God weer opnieuw wordt verteld. Vanaf dat moment wordt dan een week feest gevierd. Het feest van de ongezuurde broden. Dat feest was ook het begin van de oogst. Iets van het begin van de oogst wordt dan bij de HERE in de tempel gebracht als eersteling. Het is zo het gebed en de dank voor de oogst die de HERE nog verder zal geven. Al met al is het een heel feestelijke periode in het leven van Gods volk. Heerlijk om samen als volk van God een week de tijd te hebben om feestelijk je dank en lof bij de HERE te brengen. Om er samen aan te denken dat de HERE voor verlossing gezorgd heeft door ze uit de handen van de wereldmacht Egypte te redden. Op de dag dat het Paasfeest begint, werd ook het Paaslam gegeten. Werden er bittere kruiden gegeten. De Here Jezus is op weg naar dat Paasfeest. Zijn laatste Paasfeest tijdens Zijn leven op aarde.

Uit de andere evangeliën weten we dat de Here Jezus op deze donderdag discipelen er op uit gestuurd heeft om een zaal te zoeken en klaar te maken om er die avond het paasmaal te eten. De Here Jezus samen met Zijn 12 leerlingen. Wat is nu het bijzondere bij de nadering van dit Paasfeest?

Dat de Here Jezus weet dat Zijn uur gekomen is. Wat betekent dat? Hij weet dat het moment dat Hij het beslissende offer moet brengen er bijna is. Hij wordt op deze avond met de neus op de feiten gedrukt. Het eten van het paaslam deze avond zal Hem er nog meer bij bepalen dat Zijn lijden tot de dood aan het kruis nu wel heel dichtbij gekomen is. We zien hier iets van het lijden van de Here Jezus dat het overdenken meer dan waard is. Het is niet zo dat het lijden, dat de veroordeling in deze nacht en het lijden aan het kruis de volgende dag plotseling over Hem kwam. Het overviel de Here Jezus niet. Moet je je dat eens indenken dat je weet dat er iets heel ergs in je leven gaat gebeuren. Je hebt maar niet alleen een of ander vaag voorgevoel. Nee, je weet wat er gaat gebeuren. De Here Jezus weet dat als Hij de Verlosser van zondaren, van Gods volk wil zijn het kruis heel dichtbij is. Hij weet dat het dan heel dichtbij is dat mensen Hem de Zoon van God, de enige zondeloze mens verschrikkelijk gaan vernederen.  Dat het dragen van de straf tot het uiterste voor zondaren die tot Hem vluchten heel dichtbij gekomen is. Het zal voor Hem echt onmenselijk zwaar worden. De Here Jezus weet het!

Dit betekent dat het lijden dat voor de deur staat Hem niet overkomt maar dat Hij er zelf voor kiest. Heel bewust. Ook nu nog!  De Here Jezus kon namelijk ook een andere keuze maken. Zeker nu dat allerergste zo dichtbij gekomen is. De Vader heeft hem alles in handen gegeven. Hij kan nu ook zeggen: Dit wordt echt te erg, dit ga ik toch niet doen. De Here Jezus heeft daarvoor de macht. Dat laat Hij later in de nacht zien als we lezen dat Hij de soldaten die komen om Hem gevangen te nemen allemaal op de grond laat vallen. Joh 18:6  Ze kunnen niets als Hij dat niet wil.  Wanneer Petrus bij de gevangenneming van de Here Jezus zijn zwaard trekt, zegt de Here Jezus  tegen hem: “Doe uw ​zwaard​ terug op zijn plaats, want allen die naar het ​zwaard​ grijpen, zullen door het ​zwaard​ omkomen. Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan ​bidden, en Hij zal Mij meer dan twaalf legioenen ​engelen​ ter beschikking stellen?” Matt 26:52,53

We zien hier duidelijk dat het verder gaan met het lijden, met het werk om de Verlosser te zijn steeds weer de keuze van de Here Jezus is. Hij kan er mee stoppen. Hij kan het lijden dat over Hem moet komen voor ons stoppen als Hij dat wil. Juist nu het allerergste zo dichtbij gekomen is. Juist terwijl Hij weet wat voor verschrikkelijks Hij moet ondergaan, kiest Hij ervoor om nog niet van de wereld weer terug te gaan naar de Vader in de hemel. Hij heeft de zijnen zo lief dat Hij nu niet stopt maar zich al meer onder de toorn van God tegen onze zonden laat stellen. Een van de dingen die Here Jezus deze avond moet ondergaan, is dat Hij samen met Zijn verrader aan tafel moet zitten. Zijn verrader is niet alleen de mens Judas. Het is de duivel die Judas op zijn verraderspad leidt. De duivel zit in de persoon van Judas met de Here Jezus aan tafel. De Zoon van God, de zondeloze Jezus moet als deel van Zijn lijden toestaan dat duivel zich onder Zijn vrienden heeft gevoegd. Hoe de Here Jezus Zijn liefde ook geeft toch is ook de duivel er. De Here Jezus weet het en toch stapt Hij niet op maar blijft in liefde aan tafel om Zijn liefde daar zo duidelijk en intens te laten zien.

De Here Jezus blijft doorgaan met Zijn werk hoe moeilijk en zwaar het Hem ook gemaakt wordt. Hij eet van het Lam en eet van de bittere kruiden. Moet je dat eens indenken. Wat moet dit in deze omstandigheden bij de Here Jezus zijn binnengekomen. Het lam dat herinnert aan het lam dat in Egypte dood moest gaan om het bloed daarvan te gebruiken om wie gelooft en zich toevertrouwt aan de HERE te beschermen tegen de dood van de eerstgeborene.  Het kwam ook toen aan op geloof want de Israëliet die geen bloed aan de deurposten smeerde kreeg toch te maken met de verderfengel die de dood bracht. Er was echt geen sprake van verbondsautomatisme. Het lam moest dood in plaats van de eerstgeborene en zo redde het bloed van het lam levens. De Here Jezus wist dit als geen ander. Hij wist dat Hij op weg was naar het kruis om als het ene beslissende Offerlam Zijn leven, Zijn bloed te geven voor anderen. Voor schuldige mensen. Voor mensen die Gods oordeel en toorn helemaal verdiend hebben. Terwijl Hij het vlekkeloze, totaal onschuldige lam is.  De Here Jezus is op weg naar het kruis waar dit offer gebracht moet worden. Hij gaat de bittere kruiden eten.    Die kruiden die terug laten denken aan het bittere lot van Gods volk als slavenvolk. Zo komt bij de Here Jezus nog meer binnen dat Hij op weg moet naar de gevangenneming, de veroordeling, de dood aan het kruis. Zo bitter. Terwijl Hij alleen het zoete van het leven verdiend heeft.  Als je dat weet zou je dan niet stoppen?  Waarom zou je verder gaan voor mensen die schuldig staan tegenover de HERE. Waarom zou je verder gaan voor mensen die uit zichzelf het leven volgens de wil van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest niet zoeken? Waarom zou je dat bittere tot het einde voor dit soort mensen over je laten komen? Laten wij hier in de kerk heel goed bedenken dat het er zo voorstaat. Ook met jou en mij! Wij zijn uit onszelf niet die lieve, goede mensen. Wij zijn niet de  mensen die beter dan anderen zijn omdat wij uit onszelf voor de HERE en Zijn wil gekozen hebben. Zo is het niet met jou en ook niet met mij. Als jij denkt dat je beter bent dan anderen, heb je het evangelie niet begrepen, dan sta je nog altijd buiten de verlossing, dan hoor je niet bij Christus maar wel bij de Farizeeën. Wie zichzelf verheft die zal vernederd worden. Dan roept de HERE jouw tot bekering als jij op jouw eigen vroomheid bouwt. Dan roept Hij je op om alleen maar dan alleen op Christus en Zijn werk voor de Zijnen te bouwen.

Dan zie ik als zondaar, als schuldige die uit zichzelf geen haar beter is dan de zwaarste  criminelen in en buiten de gevangenis de Here Jezus die niet stopt met Zijn werk als de Verlosser. Hij gaat verder. Hij roept niet om legioenen vanuit de hemel. Hij gaat verder op weg. Hij eet van het lam. Hij gaat als het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt (Joh 1:29) straks op weg naar het kruis. Hij geeft Zijn leven om wie tot Hem komt met zijn of haar schuld en nood van de eeuwige dood en ellende te bevrijden. Dan kijk ik ook naar Vader in de hemel.  In Egypte moest je een lam slachten en eten en het bloed gebruiken om leven te redden. De Vader geeft Zijn enige Zoon!  Hij offert Hem op om schuldige mensen zoals jij en ik te redden. Om ons te verlossen van het eeuwige gezelschap van de duivel.  Wat een liefde van de Vader! Niet te begrijpen zo groot. Wat een liefde van de Zoon zo onmenselijk groot. Daarom was het de Zoon van God die mens werd omdat we anders niet gered konden worden. Hoe klein ben ik, hoe groot en aanbiddelijk de HERE. Wie echt ziet wat hier gebeurd is, kan alleen nog maar aanbidden. Dat ik Gods kind mag zijn en dat U Here Jezus dat voor mij hebt willen doen tot het einde. De Here Jezus stopt niet. Hij voert het plan van de Vader uit en de Geest geeft Hem daarvoor de kracht tot het einde. Dan zien we ook hoe diep dat gaat. We letten er namelijk ook op dat tot het einde ook betekent tot het uiterste.

 

2.   Hij gaat daarbij tot het uiterste

 

De Geest vertelt ons hier dat de de Zijnen liefgehad heeft tot het einde. De Zijnen dat zijn Gods uitverkoren kinderen. Dat is het volk van God dat de Vader aan Christus gegeven heeft om hen te redden. Daarvoor is veel nodig. Daarvoor moet de beker van Gods toorn tegen de zonden in ons leven voor 100% leeggedronken worden door de Verlosser. Met minder kan het niet. Wat is dat zwaar. Niet te dragen door alleen een schepsel hoe graag je het ook zou willen.

De Here Jezus gaat het doen. Dat maakt Hij later ook bij de voetwassing duidelijk. Hij laat dan ook zien wat dat betekent voor wie bij Hem wil horen in de omgang met onze naaste. Daarover de volgende keren verder. Nu kijken we verder hoe intens het lijden was dat nodig was om echt onze Verlosser te zijn.

Bedenk daarbij dat al het lijden dat je nu op de wereld ziet het niet haalt bij wat de Here Jezus moest ondergaan.  Voor jou en mij! Als jij de beelden vanuit Oost Gouta ziet, als je ziet hoe vreselijk dat is, haalt het het niet bij het lijden van de Here Jezus. Dat zeg ik niet om het lijden daar en op andere delen van de wereld te bagatelliseren. Nee, om te laten zien hoe diep, onmenselijk diep de Here Jezus er onderdoor moest.

Hij  gaat na het paasmaal naar Getsemane. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij voelt daar hoe de straf die jij en ik verdiend hebben, Hij voelt hoe de zonde van de wereld op Hem gelegd wordt. Al meer en meer. Hij ziet dat de mensen die Hem het naast staan geen steun meer aan Hem kunnen geven. Ze vallen zelfs in slaap. Het angstzweet barst bij Hem uit.  Het is zo erg wat er gaat gebeuren. De straf, de toorn van God tegen mijn zonden, tegen jouw zonden die we echt verdiend hebben, wordt op Hem gelegd. Al meer voelbaar. Al meer raakt de Here Jezus alleen. Dan roept Hij het uit in het gebed met Zijn hele hart: “mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan”. Er komt zelfs nog een engel uit de hemel om hem te bemoedigen. Zijn liefde gaat zo ver dat als het zo zwaar is Hij ook bidt: “Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” In de bemoedigende engel komt de boodschap dat het echt nodig is om de weg naar het kruis onder Gods oordeel te gaan.

De Here Jezus gaat terwijl ik elke dag nog zondig en daarmee Zijn straf heb verzwaard. Dat leert me als ik Hem in Zijn liefde ken om echt in Gods kracht te vechten tegen die verlangens die me willen laten zondigen. Dan leer ik naar de HERE Jezus kijken in Zijn lijden om bemoedigd te worden in mijn strijd tegen de zonden. Wie zich zo niet laat bemoedigen staat buiten de verlossing.

Dan zie ik de Here Jezus verder gaan tot het uiterste. Hij de mens die op aarde het beeld van God was, wordt veroordeeld als Godslasteraar. Verschrikkelijk. Hij wordt vogelvrij verklaard. De vuisten en de spot van de ambtsdragers van de valse kerk komen over Hem. Hij wordt als een stuk vuil behandeld. Gods toorn vanwege onze zonden komt over Hem. Hij stopt niet maar gaat door. Hij wordt vrijdagochtend naar Pilatus gebracht. Hij moet dood aan het kruis. Daar gaat Hij voor de Zijnen en vindt geen recht bij de wereld. Hij wordt vernederd. Bespot met een doornenkroon op die zo verschrikkelijk zeer doet. Het bloed begint uit Zijn lichaam te lopen.  Ook de wereld veroordeelt Hem al moet ze uitspreken dat Hij onschuldig is. Hij lijdt niet onder Gods toorn vanwege eigen schuld en zonden maar om die van jou en mij! Hij moet aan het kruis! Op weg naar het kruis zakt Hij in elkaar. Een woord en de legioenen komen uit de hemel om ons mensen te straffen en niet de Here Jezus. Maar de Here Jezus stopt niet! Hij gaat als een lam dat stom is voor Zijn scheerders naar de slachtplaats. Hij heeft de Zijnen zo lief! Tot het uiterste. Geen roep om wraak vanaf de hemel maar Hij laat de spijkers  door zijn handen en voeten slaan. Daar hangt hij die vrijdagmorgen op Golgotha. Het wordt midden op de dag pikdonker. Hij hangt daar zielsalleen. Hij lijdt op een manier die geen mens zich kan voorstellen. Hij gaat door een dal van diepe duisternis zoals nog nooit iemand gegaan is. Zelfs Vader in de hemel heeft Hem verlaten. Hij krijgt geen enkele steun meer uit de hemel. De straf op de zonden is dat je helemaal alleen bent met alleen ellende om je heen, niemand die je maar iets van liefde of steun geeft. Nog geen de schreeuw om wraak, om de legioenen uit de hemel. Nee, Hij heeft de Zijnen lief tot aan het uiterste. Hij drinkt de beker van Gods toorn leeg. Hij hangt tussen hemel en aarde. De aarde vervloekt Hem, de hemel wil Hem niet. Hij ziet zwart van de zonden. Niet van Zijn zonden maar van die van mij en jou! Ik heb de Here Jezus daar gebracht. Ik sta schuldig aan Zijn lijden. Hij roept niet om de legioenen uit de hemel. Hij lijdt daar onder Gods toorn in de hel. Hij stapt niet van het kruis. Hij gaat uit liefde voor zondaren alleen tot het uiterste. Hij zegt op het kruis zelf’: vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen! Dan roept Hij ineens weer aan het kruis. Roept Hij nu toch om de hemelse legers, gaat Hij nu zonder te sterven toch naar Zijn Vader terug in de hemelse heerlijkheid? Nee! Hij roept het uit: Eli, Eli, lama sabachtani. Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” Matt 27:46. Hij roept het uit dat Hij Psalm 22 tot het einde, tot het uiterste volbracht heeft. Hij kan het uitroepen: het is volbracht en in Uw handen beveel Ik mijn geest. Hij sterft zonder de roep om hemelse wraak omdat Hij de zijnen liefgehad heeft tot het einde. Hij heeft de straf tot het uiterste gedragen uit liefde!

Zijn liefde komt naar jou en mij toe. Een liefde zo Goddelijk groot, zo onverdiend. Die liefde roept jou tot bekering in je hele leven tot hem en tot Gods wil. Onvoorstelbaar! Wil jij van die liefde leven? Dat is de grote vraag van je leven. Christus roept ook jou vandaag in liefde. Zelfs jou en mij!

 

AMEN