Johannes 2:1-11 Christus in Kana zien dat Hij de eeuwige vreugde brengt

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 4:2,3

Lezing van Gods wet

Psalm 119:42,43

Schriftlezing: Jesaja 12

Gebed

Psalm 104:1,4,9,10

Tekst: Johannes 2:1-12

Verkondiging van het evangelie

Gez 22:1,3,7

Dankgebed

Collecte

Psalm 43:4,5

Zegen

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

We  staan in de wereld van vandaag. We leven niet op een soort roze wolk. Als dat wel zo is, wordt die een of andere dag wreed doorgeprikt en val je keihard met je neus op de grond. Dat doet dan flink zeer. Dan ben je flink ontnuchterd.

Soms zijn er van die tijden in je leven dat het er op lijkt dat het niet stuk kan. Alles gaat goed en voorspoedig. Maar dat is niet voor altijd. Zeker in deze tijd voelen veel mensen dat het allemaal niet zo makkelijk gaat.

Er komen mensen in de knoop als ze ouder worden, als ze zorg nodig hebben. Steeds weer blijkt dat mensen het ondanks de algemene welvaart moeilijk hebben. We kennen het probleem van mensen die moeten vluchten en van veel onrecht op dat punt. Je merkt ook dat spanningen in de wereld toenemen. De handelsoorlog tussen Amerika en China belooft ook niet veel goeds. Dan nog al het geweld waarvan we horen. Mensen die zomaar uit haat worden neergeschoten. Wat een ellende en een verdriet.  

. Er is weinig reden om te doen alsof er niets aan de hand is en het allemaal van een leien dakje gaat.

Wat betekent geloven in Jezus Christus in zo’n samenleving? Wat heb je aan het leven met Christus in onze tijd en in je eigen omgeving?  Wat betekent dat bijvoorbeeld voor je leven in je gezin, in de manier waarop je met je kinderen praat en ze dingen voorleeft? Zien je kinderen dat jij als ouder een gelovige bent, zien de mensen om je heen dat?  Heb je meer hoop dan de mensen om je heen? Draag je dat uit?  Zien ze bij jou dat je ook in zwaardere tijden diep van binnen een blij mens bent. Een mens die blij is omdat je vol van hoop leeft. Het is juist hierover waar het gaat in dat eerste gedeelte van Johannes 2. Laten we dat samen zien wanneer ik jullie het Woord van God onder het volgende thema bedien:

 

 CHRISTUS LAAT IN KANA ZIEN DAT HIJ DE EEUWIGE VREUGDE BRENGT

 

1.  Die  blijdschap is er nog niet

2. Die blijdschap komt er door de Zoon van God.

 

1. Die blijdschap is er nog niet

 

Het is drie dagen nadat Natanael uitgeroepen heeft over de Here Jezus: “Rabbi, U bent de ​Zoon van God, U bent de Koning van Israël.”

Jezus leeft en werkt in het noorden van Israël. Daar ligt ook de plaats Kana. Er is op dat moment ook een bruiloft in deze plaats. Zo’n bruiloft duurde in die tijd meerdere dagen. Het was een echt groot feest waarbij veel mensen werden uitgenodigd.  Het gaat hier om familie of bekende van de Here Jezus en Zijn familie. Maria is uitgenodigd en ook Jezus met Zijn leerlingen. Het lijkt erop dat Jozef in die tijd niet meer leefde want we horen niets over hem.

Op dit feest gebeurt iets ergs. Het is nog niet zover maar in de keuken wordt duidelijk dat ze over een tijdje de bekers voor de wijn niet meer kunnen vullen. De voorraad wijn die er nog is, is zo klein dat er nooit genoeg is tot het einde van het feest. Als het zover komt dat tegen de gasten gezegd moet worden dat de wijn op is en er ook geen nieuwe wijn meer komt, is dat echt een schande. Je zorgt er juist voor dat er voor de gasten tot het einde genoeg is.

We kunnen ons nu afvragen hoe het komt dat er geen wijn meer is maar dat heeft geen enkel nut. We lezen daarover in ons hoofdstuk niets. Moeder Maria is op een of andere manier van dit driegende gevaar op de hoogte.

Het  is Maria die dan tegen de Here Jezus zegt: “Ze hebben geen wijn meer’. Dit is duidelijk meer dan een mededeling van Maria aan de Here Jezus. Zij kent haar Zoon. Zij weet dat als er iemand is die hier iets aan kan doen Hij het is. Dan maakt de Here Jezus duidelijk dat Hij niet op bestelling beschikbaar is. Het is niet zo dat zijn moeder Maria kan vertellen wat er moet gaan gebeuren en wanneer dat dan moet. Zij kan als gelovige op de Here Jezus wijzen als de man die je nodig hebt en die wonderen in je leven kan doen. Zij kan op Hem wijzen als de Zoon van God die jij en ik en ieder mens nodig hebben om verlost te worden van een ellendig leven. Maar het is Christus zelf die bepaalt wat en wanneer Hij dingen gaat doen. Hij is ook de Heer en Verlosser  ook van  moeder Maria. De dingen gebeuren op de tijd die Hij of de Vader bepaald heeft.

Het  is belangrijk om dat te zien. Om de HERE niet volgens onze gedachten als het ware dingen te laten doen op onze tijd. Je zult  zien dat het dan niet gebeurd en wij teleurgesteld raken in de HERE en dan eigenlijk ons geloof, ons vertrouwen op Hem verliezen. Omdat Hij de dingen niet zo doet en niet op het moment doet dat wij dat willen. Er zijn altijd weer mensen die voorspellen dat   de wereld op een bepaalde datum vergaat  en dat de Here Jezus dan zal terugkomen. Toch is iedereen de dag na de voorspelde dag steeds weer wakker  geworden zonder dat er iets bijzonders gebeurd is. Als het  om de dag gaat waarop de Here Jezus terugkomt op de wolken om Zijn Koninkrijk tot volle heerlijkheid te brengen, weten we niet wanneer dat gaat gebeuren. Iedereen die dan zegt dat het binnen nu en een bepaalde tijd gaat gebeuren zet zichzelf daarmee buitenspel. Dat is niets meer dan onverantwoord voorspellingen doen want de Here Jezus zelf heeft o.a. dit gezegd :

“Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft “ Hand 1:7    

 “Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de ​engelen​ der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. .” Matt 24:36  

“Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” Matt 25:13

Wij hoeven niet alles te weten maar leren om te vertrouwen op Christus die er voor zal zorgen dat Zijn Koninkrijk op Gods tijd voor al Gods kinderen komt. De tijd van Christus is de tijd die Vader in de hemel heeft vastgesteld. Christus leeft om het plan van Zijn Vader uit te voeren. Hij is gekomen om de wil van Zijn hemelse Vader uit te voeren en niet de wil van Zijn aardse zondige moeder. Hij is gekomen om door de wil van Zijn hemelse Vader uit te voeren ook Zijn moeder en ieder die in hem gelooft te redden.

We gaan terug naar het feest in Kana. Dat feest dreigt helemaal in elkaar te zakken. Als straks duidelijk wordt dat er geen wijn meer is, zullen de mensen naar huis gaan in plaats van op het feest te blijven.

Maria heeft de woorden van haar grote Zoon en Here begrepen. Ze dringt niet langer aan. Ze zegt nog wel tegen de knechten daar dat ze vooral moeten doen wat Jezus ook maar zegt. Er is bij haar ondanks dat ze door de Here Jezus op haar plaats gezet is vertrouwen in Hem. Ze weet dat Jezus het veel beter weet dan zij.

In de keuken staan 6 stenen watervaten. Grote vaten. Als je omrekent hoeveel water er in kon dan kom je op een inhoud van tussen de 480 en 720 liter. Hierin zat het water dat de Joden volgens hun eigen voorschriften gebruikten om geregeld hun handen en voeten te wassen. Dat was bedoeld voor een goede hygiëne. 

Wel veel water maar de wijn is bijna op. Je ziet hier dat op deze wereld de blijdschap die je hebt nooit zeker is. De blijdschap die je op deze wereld hebt kan zomaar verstoord worden. Kan zomaar in verdriet veranderen. De aardse blijdschap is en blijft onzeker en tijdelijk. Het kan zo zijn dat je aan het feestvieren bent en ineens komt er een bericht dat voor groot verdriet, voor angst en ontsteltenis zorgt. Ineens is dat blijde gevoel weg en voel je de beklemming van verdriet en misschien wel schaamte. Zo dreigt het ook te gaan op deze bruiloft in Kana. Het feest op deze wereld is er altijd maar tijdelijk. Daarna is er de kater. Daarna is er de tegenvaller. Daarna is er het gemis of de rouw. Feest op deze aarde brengt ons nooit meer dan tijdelijk een goed gevoel. Waar vinden we die echte blijdschap die niet stuk kan? Die door de tijd nooit ingehaald wordt. Het antwoord daarop krijgen we in het tweede punt.

 

2.  Die blijdschap komt er door de Zoon van God

 

De Here Jezus gaat op Zijn tijd tot actie over. Hij geeft als de Heer die het over alles en iedereen te zeggen heeft de opdracht aan het personeel om de vaten die klaar staan voor het water ook echt helemaal vol te maken. De vaten worden dan ook echt tot de rand toe volgegoten. Tussen de 480 en 720 liter water.  Ze hebben allemaal gezien dat ze er water in gedaan hebben. De Here Jezus heeft het ze zelf laten doen zodat ze allemaal weten dat er echt water in de vaten zit.

Als de vaten vol zijn, geeft de Here Jezus de opdracht aan het personeel om water uit de vaten te scheppen en dat bij de ceremoniemeester te brengen. Hij moet proeven of het goed is. Wanneer de ceremoniemeester drinkt, proeft hij in een keer het wonder. Want wat proeft hij? Hij dacht water te proeven maar ineens zit er in zijn mond wijn. Hele goede wijn zelfs. Zo goed dat hij naar het bruidspaar gaat om met ze te praten. Ze hebben de goede wijn voor het laatst bewaard. Dat is niet gewoon. Meestal eerst de goede wijn en later op het feest de mindere. Het is heerlijke wijn. De kwaliteit is verbazend goed. Het drinken er van is echt genieten.

Allemaal heel mooi en ook heel indrukwekkend maar wat is van deze dingen nu de grote boodschap? Dat  zien we in vers 11: “Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.” HSV. NBV heeft: eerste wonderteken

Het woord wonderteken in de NBV zet ons op het verkeerde spoor. Het gaat niet alleen om het wonder. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, betekent ook gewoon teken. Het is iets dat naar iets anders, naar een andere werkelijkheid verwijst. De Here Jezus gaat vanaf nu allerlei dingen doen die een teken zijn van de werkelijkheid die Hij en niemand anders gaat verdienen en brengen. Dit is het begin, de eerste van deze tekenen. Het zijn tekenen van het Koninkrijk dat Hij op aarde gaat brengen. 

Het was Johannes de Doper die als de heraut van Christus aan de mensen dit verkondigde : “De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het ​evangelie..” Marc 1:15

De Here Jezus is de Koning en in Hem is het Koninkrijk van God op aarde. Zie ook Lukas 17:21. Het is dan ook de Here Jezus die tekenen van dat Koninkrijk dat Hij gaat brengen tijdens Zijn leven op aarde laat zien. 

Waar Hij komt is er de Koning van dat hemelse koninkrijk dat ook eens op de aarde zal komen en het leven op deze wereld volledig zal veranderen. Hij laat waar Hij komt als het ware een spoor van dat Koninkrijk achter. Hij laat zien wat je van het leven in dat Koninkrijk kunt verwachten. Het zijn nog maar tekenen. Het zijn tekenen voor een tijd en nog midden in de andere wereld. Maar ze laten wel heel duidelijk zien wat de  werkelijkheid wordt voor mensen die op deze wereld leven als burgers van Christus Koninkrijk. Die hier als vreemdelingen leven omdat hun vaderland in de hemel is omdat ze Vader in de hemel als hun God en koning willen volgen.

De  Here Jezus laat op dat bruiloftsfeest in Kan zien dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij God zelf is want Hij kan heel echt water in wijn veranderen. De Here Here Jezus is geen illusionist of een geweldige goochelaar die door trucjes er voor kunnen zorgen dat er geen water maar wijn in de vaten kwam te zitten. Nee, de Zoon van God is het door wie alles wat we op aarde zien ontstaan is. Zoals Hij uit niets alles op deze aarde gemaakt heeft, zo heeft Hij water heel echt in heerlijke wijn veranderd.

Hij heeft er voor gezorgd dat het feest echt een feest kon blijven voor de hele geplande feesttijd. Hij laat hier zien dat Hij gaat zorgen voor een heerlijk feestelijk leven. Voor een leven waar overal de blijdschap opborrelt in je leven. Een blijdschap die nooit meer verdwijnt, nooit meer deuken oploopt omdat er ineens iets negatiefs in je leven plaatsvindt. De Here Jezus zorgt ervoor dat het moeizame, het verdrietige, het eenzame, het onbegrepen worden, het ziek en zwak zijn, het bang zijn, het onrecht, de dood en al die andere dingen die de blijdschap zoveel geweld aandoen eens voor altijd zullen verdwijnen. Hij gaat er voor zorgen dat het  af toe feest voor eventjes hebben om de zorgen te kunnen wegnemen er niet meer zal zijn. Het leven wordt een en al feest omdat Christus met Zijn bloed de schuld en de oorzaak van alle ellende de zonden op zich neemt en voor wie zich aan Hem toevertrouwt wegdraagt. Hij heeft dan voor jou onder Gods boosheid, Zijn toorn de last van jouw schuld gedragen. Dat is een heerlijk wonder dat nu al diepe blijdschap in je leven mag brengen. Maar aan die blijdschap wordt er getrokken. Soms voel je je misschien zelfs depressief, zwaarmoedig. De duivel wil ook zo graag tegen jou zeggen: nou jij bent toch echt wel te slecht voor God. Dan probeert hij je al je blijdschap te ontnemen.

Dan staat Christus hier en zegt: Kom bij mij. Breng al de nood van je leven bij mij. Dan mag je nu al weten dat er in jou een blijdschap komt die niet uit te roeien is. Hoe moeilijk je het er ook mee hebt. Christus laat zien, hoe je nu ook lijdt als kind van God, je mag weten dat het niet voor niets is. Nooit. Want Ik heb het feest in Kana gered en dat is het teken dat ik het eeuwige feest ga geven. Ik zorg door mijn lijden tot aan het kruis ervoor dat de deur naar Mijn Koninkrijk voor je opengaat. Ga door het leven met mij, door vergeving van je zonden, door leven door Mijn Geest het feest binnen. Dat feest waarvan we bijvoorbeeld in Openbaring 19 lezen : “En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende:

Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn ​linnen​ te kleden, want dit fijne ​linnen​ zijn de rechtvaardige daden der ​heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”  Vs 6-9

Waar vind je echte blijdschap? Waar vind je de vreugde die niet voor een tijdje is en daarna weer de moeite. Bij Christus! Bij de Here Jezus alleen. Hem erkennen, Hem volgen dat zorgt voor het eeuwige geluk, de eeuwige blijdschap.

Wij mogen onszelf en elkaar steeds weer bemoedigen in deze wereld met wat de Geest in Romeinen  8:18 zegt: “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.”

Zo zal het Zijn in het Koninkrijk dat komt door Christus werk. Waarin ieder die in dit leven op Christus heeft gebouwd voor eeuwig zal leven. Blijdschap zonder onderbreking, blijdschap nog veel meer en dieper dan we het nu ooit voelen. Volg Christus en dat is uit genade jouw deel!

 

AMEN