Jona 3 Nineve reageert op de prediking van Jona

DEZE PREEK IS NIET IN DE KANDELAAR GEHOUDEN. DEZE DATEERT VAN 1994

 

LITURGIE

 Votum

 Vrede/Zegengroet

 Psalm 34: 1,7

Lezing van de wet

Psalm 38: 5,9

Schriftlezing: Jeremia 18: 5-12

                        Lukas 11: 29-32

Gebed

Collecte

Psalm 106: 18,19,20,21

Tekst: Jona 3

 Preek

Psalm 111: 1,4

Dankgebed

Psalm 138: 2,3

Zegen

 

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus,  broers en zussen in het geloof.

 

Wat  kan  het in bepaalde delen van de wereld een goddeloze  bende zijn. Die goddeloze bende kan zich op allerlei manieren  laten zien. Dat kan zijn door grof geweld. Door het op  gruwelijke manier mensen martelen.  Door een bepaalde groep  mensen uit te moorden.  Denk maar aan de Joden in de tweede wereldoorlog. Aan de moorden in het voormalige Joegoslavie.  En aan het gruwelijk uit moorden vaan elkaar in Rwanda door Hutu's en Tutsi's.

Die  goddeloze  bende  kan  zich ook uiten door een bepaald  seksueel gedrag. Waarbij het al meer een losbandige samenleving  wordt.   Je kunt er ook aan denken dat je eigen bezit niet  meer  veilig  is voor de ander.  Zodat alleen nog het  recht van de sterkste geldt. Wanneer het zo in een bepaalde           samenleving  is lijkt elke gevoeligheid voor het evangelie,  voor het Woord van God verdwenen. Dan lijkt die samenleving  voor altijd voor de dienst aan God verloren. Dan kunnen wij zomaar  zeggen:  Daar hoef je niet met het evangelie aan te  komen.  Die lui komen toch niet tot geloof. Die mensen zijn daar veel te slecht voor.

Dit  soort uitspraken en gedachten worden stilgezet wanneer  we zien dat Nineve zich op de prediking bekeert. Dat de HERE  sterk genoeg is om de harten van deze mensen te treffen  en  om  te  keren.   Nineve was in de tijd een stad waar de  zonden tot op grote hoogten welig tierden. In hoofdstuk 1:2  lezen we dat Jona in Gods opdracht tegen Nineve moet preken omdat  de zonde van Nineve voor God zijn ogestegen.  Dat de zonden  heel  erg  moeten zijn bewijst ook de inhoud van de           preek die Jona moet brengen. Want die boodschap is dat over  40 dagen Nineve omgekeerd zal worden. Al is het heel erg in  Nineve  toch  komt er op deze boodschap van Gods kant bekering.

Ik breng u het evangelie van Jezus Christus  onder dit thema:

 

           Nineve reageert op de prediking van Jona

 

           1. De prediking

           2. Nineve's reaktie op de prediking

           3. Gods reaktie op Nineve’s bekering

 

            1. De prediking

         

Jona  is  aan land gekomen.  Hij heeft de HERE in de tempel   gedankt  voor  de  redding  van  zijn  leven.  In het derde  hoofdstuk komt nu naar voren dat de HERE het leven van Jona  niet zomaar heeft gered. Het verdere leven van Jona had nog  een doel. Een doel in dienst van God. Want wat gebeurt er?

De  HERE  komt voor de tweede keer tot Jona met de opdracht  om op weg te gaan naar Nineve. En daar te gaan preken. Van de eerste keer heeft Jona geleerd dat verzet tegen deze opdracht zinloos is. Dat de HERE je altijd weer terughaalt.  De HERE laat nu ook zien dat Hij zijn opdracht niet aanpast  bij de gevoelens van zijn knecht. Het is niet zo dat de HERE Jona nu in bepaalde dingen tegemoet komt.  De HERE maakt  Jona  heel  duidelijk dat hij niet zijn eigen boodschap mag  brengen.  Nee,  Jona jij zult niks anders tegen de inwoners  van Nineve zeggen dan wat Ik jou zeg. Je hebt geen vrijheid  om  de  boodschap  van  Mij  aan te passen  aan jouw smaak.   Vandaag  de  dag is dat nog net zo.  De HERE geeft ons niet  meer rechtstreeks te kennen wat wij zeggen moeten. Maar wij hebben  de  Bijbel  die  af is.  Daarin komt Gods boodschap  waarvan  wij  hebben  te  getuigen  duidelijk uit.  Van die  boodschap  mogen  wij de scherpe kantjes niet afhalen omdat  wij dat eigenlijk te scherp vinden. Die boodschap mogen wij  ook  niet  scherper  en  zwaarder maken omdat het evangelie naar onze smaak te licht is. Niets anders dan zeggen wat de  HERE zegt dat is onze opdracht.  Dat getuigt van echte eerbied  voor  de  HERE.   Niet de smaak van de prediker of de  smaak van de hoorder is beslissend. Als dat wel zo zou zijn  dan  zou  het  echte evangelie niet meer op deze wereld gehoord  worden.   Want  het  echte evangelie valt niet in de smaak  van  de mens.  Uit jezelf wil je als zondig mens dat  niet  aanvaarden.  Paulus schrijft dan ook aan de gemeenten  in  Galatie:   "Want  ik  maak  u bekend broeders,  dat het  evangelie,  hetwelk door mij verkondigd is, niet is naar de mens." (vers 11)  Jona gaat nu echt op weg.  Op weg naar het noordoosten. Op weg naar Nineve. De HERE heeft Jona gehoorzaamheid geleerd. Na  een  lange  reis komt Jona bij die grote indrukwekkende stad  Nineve  aan.  Wat een stad!  Zo'n grote stad met zo'n  dikke en lange muur is er in Israel niet.  De lengte van de muur  om de stad is in die tijd 15 kilometer.  En rond heel Nineve  stond  een  dubbele muur.  Niet voor niets wordt er  gesproken  over  het grote Nineve.  Over die geweldig grote  stad.  Je hebt wel drie dagen nodig om heel de stad door te gaan.  In een dag lopen redt je dat niet.  Op de eerste dag dat  Jona  Nineve binnengaat brengt hij al de boodschap van  God  aan de inwoners van Nineve.  De kern van die boodschap is dat Nineve over 40 dagen omgekeerd zal worden.  Die tijd           van  40  dagen is van belang.  Dat laat zien dat Nineve nog tijd van bezinning krijgt. Het is niet zo dat Jona in 3 dagen  Nineve door kan en op de eerste dag moet zeggen over 4 dagen  wordt  Nineve omgekeerd.  Dan was er bijna geen tijd  van  bezinning voor de inwoners.  Het is ook niet zoals het           bij Sodom en Gomorra was. Toen werden deze steden niet meer  door de  HERE gewaarschuwd.  Alleen Lot en zijn familie om hen  de  kans te geven de omkering van de Streek op tijd te ontvluchten. De 40 dagen die Nineve nog krijgt wijst op een door God vastgestelde tijd van bekering.  Zoals dat ook gebeurt  wanneer  iemand voor de derde keer afgekondigd wordt in de kerk dat hij of zij onder tucht staat.  Ook dan wordt bekend gemaakt dat als deze man of vrouw zich niet voor die datum  bekeerd  heeft  dat  die persoon officieel buiten de kerk van Christus komt te staan.

Nineve  heeft  nog een korte tijd om tot bekering te komen.  Ondanks  die  zware  zonden in deze stad geeft God nog tijd  van  bekering  voordat  het  grote oordeel komt.  Zo is het vandaag  nog met deze wereld.  Zo is het vandaag nog in ons land.   Als wij naar ons eigen land land kijken zien we een           leven  dat  al  meer van de HERE en Zijn wil wegraakt.  Dan zien  we  in een land waarin Christus boodschap zo heerlijk geklonken  heeft  al  meer doofheid voor die boodschap.  En toch is er nog de kerk van Christus in dit land. Toch is er nog  het  evangelie  van Jezus Christus dat ook de inwoners           van  ons land roept.  Zolang die tijd er nog is is het niet nodig de moed te verliezen.  Laten wij in die tijd met heel  veel  inzet doen waartoe Paulus de gemeente van Christus in  Colosse  oproept:   "Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan,  maakt u de gelegenheid ten nutte."(4:5) Laat hen het evangelie horen. Roep de mensen met liefde tot bekering.  Laat u zelf in beslag nemen door Christus liefde.   En  keer u in uw leven tot God.  Waar bekering de reactie  op  de  prediking is daar is uitzicht en toekomst.  Dat zien we ook in het tweede punt. Daar zien we:

 

           2. Nineve's reaktie op de prediking.

 

Jona  preekt.   Nog  40  dagen  en dan zal Nineve omgekeerd  worden. Die boodschap die Jona die ene dag in Nineve brengt,  gaat  als  een lopend vuurtje door de stad.  Deze boodschap bereikt de mensen in alle delen van de stad.  Ook in de regeringsgebouwen wordt deze boodschap bekend.  Ook de koning  van de stad hoort wat Jona in Gods naam gezegd heeft.

Je zou je heel goed kunnen voorstellen dat de mensen in Nineve  hun  schouders zouden ophalen.  Dat ze zouden zeggen: laat  die  man  maar  praten.  Wat zou dat nu weer voor gek  zijn.   Zoals  de mensen Noach 120 jaar hebben laten praten toen hij over de zondvloed als straf sprak.  En in die tijd           de  ark  bouwde  op het droge.  Zo hadden ook de Ninevieten Gods  boodschap  door  zijn  profeet naast zich neer kunnen leggen. Om dan na 40 dagen te ontdekken dat Gods Woord uitkomt.

Maar wat gebeurt er?  Er komt echt reactie. Er gaat daar in  Nineve  op de prediking door Jona echt wat gebeuren en veranderen.   Bevolking  en  koning  zijn  geraakt  door  Gods waarschuwende woord.  Zij zien in dat ze heel veel verkeerd gedaan  hebben.   Dat hun leven als inwoners van Nineve van  geen  kant klopt.  Dat ze de omkering van de stad dubbel en dwars verdiend hebben. Koning en volk laten ook zien dat ze diep in hun hart spijt hebben van hun slechte leven.

Dat  laten  ze  zien  door  te gaan vasten en door allemaal rouwkleren aan te trekken.  Die actie van heel de bevolking  wordt op bevel van de koning ook nog uitgebreid tot de dieren.   Er  moet  voor  gezorgd  worden  dat ook het vee zal  vasten. Ook het vee moet rouwkleden dragen. Uit de geschieenis  kennen  we meer voorbeelden van het laten mee rouwen  van dieren.  Het is wel gebeurd dat het haar van paarden en  lastdieren geschoren werd als teken van rouw. Wanneer vroeger paarden de lijkwagen trokken waren die paarden vaak ook bedekt met zwarte rouwkleden.

Nineve  en  haar  omgeving is een en al rouw.  Van mens tot dier. Van oudste tot de jongste. Over de stad en haar omgeving  ligt een waas van verdriet over het slechte leven dat ze  geleid hebben.  Het gaat hier niet om gemaakt verdriet. Het  gaat  niet  alleen maar om uiterlijk verdriet om zo de  straf  te  ontgaan.  Want als het alleen maar uiterlijk zou zijn  had  God  niet gereageerd met het niet laten doorgaan van  de omkering van Nineve.  Want de HERE ziet meer dan de buitenkant  van  rouwkleren  en niet eten.  De HERE ziet en weet  wat er in het hart van deze mensen om gaat.  Dat deze          verandering van de mensen in Nineve maar niet alleen aan de buitenkant  zit lezen we ook in het tweede deel van vers 8. Daar blijkt dat bij het bevel van de koning ook hoort:  "en met  kracht moet ieder tot God roepen en zich bekeren,  een ieder  van  zijn  boze weg,  en van het onrecht dat aan hun handen kleeft." Dit bevel komt maar niet op uit berekening.  Zo  van:  Als ik zo doe dan moet de HERE wel terugkomen op wat  Hij  gezegd heeft.  Waar zo gesproken en gedacht wordt zijn we verkeerd bezig. Daar mist het besef dat wij door de  zonden in ons leven nergens recht op hebben.  Wij kunnen en mogen de HERE de wet niet voorschrijven. Bij de koning zien we het besef dat hij en het volk nergens geen recht meer op hebben. Hoor maar: "Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronden gaan."

De  koning komt met eerbied voor de HERE.  Daar zien we het echte verdriet over de zonden.  De preek van Jona heeft Nineve tot diep verdriet over hun vroegere leven gebracht. En  ook  gebracht tot een verandering van hun leven.  Dat grote wonder is er gekomen op een preek!  Op die ene preek hebben de Ninevieten zich tot God gekeerd.  Dat is beschamend voor Israël als volk van God.  Hoe vaak heeft God Zijn stem niet aan  hen  laten  horen.   Hoe  vaak heeft Hij geen profeten gestuurd  om  hen te waarschuwen en hebben ze die waarschuwingen naast zich neergelegd.  (vgl o.a. Jeremia 36) De bekering  van Nineve op een preek is ook diep beschamend voor Gods  volk in de tijd van de Here Jezus.  De Here Jezus die  de Zoon van God is gaat ver boven Jona uit.  Hij heeft veel  vaker  dan  een keer in woorden en daden bewezen dat Hij de  beloofde  Verlosser  is.  Dat zij in Hem hebben te geloven. Dat  ze hun leven tot Hem hebben te keren en zich hebben te  bekeren  van allerlei verkeerde dingen die Hij heeft aangewezen.  Maar nog blijven veruit de meesten bij hun oude leven,   weigeren Jezus als de Christus te volgen.  Dan stelt Jezus  hen o.a.  de inwoners van Nineve ten voorbeeld.  Dan zegt de Here Jezus in Lukas 11:  "De mannen van Nineve zullen  in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie meer dan Jona is hier." (vers 32)

Nineve  heeft  zich  bekeerd op die ene duidelijk preek van Jona. Hoe is het met ons? Hoe is dat me u, met jou? Hoeveel preken hebben wij in ons leven al gehoord? Hoe vaak is door de Heilige Geest al aangewezen waar wij ons leven hebben te veranderen? En hoe hebt u daarop gereageerd? Hoe hebben wij daarop gereageerd?  Maak u van die vragen niet af. Meer dan Jona heeft ons al zo vaak aangesproken.  Wij laten het toch niet  zo ver komen dat de Ninevieten ook ons in het oordeel moeten veroordelen?  Laten we toch echt met geloof reageren op Christus stem die we in de preek horen.  Dan wacht u een  heerlijke  reactie  van Gods kant.  Dat zien we in de derde plaats.

 

           3. Gods reactie op Nineve's bekering.

 

De  HERE  ziet  wat er in Nineve gebeurt.  Dat doet de HERE  wat.   Hij is geen onbewogen God.  Hij ziet dat het echt is wat  daar  gebeurd.  En dan lezen we in het tweede deel van  vers 10 Gods reactie: "Toen God zag wat zij deden ......berouwde  het  God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te           zullen doen, en Hij deed het niet."

Het berouwde God. Had God er spijt van dat Hij gedreigd had met  verwoesting?  Is God dan toch iemand die niet doet wat Hij zegt? Nee! Als hier over Gods berouw gesproken wordt gaat het  erom  dat de HERE de dreiging niet laat doorgaan omdat  die  dreiging het gewenste resultaat heeft gehad.  Namelijk  de bekering van Nineve. De HERE werkt ook op een opvoedende  manier.   Mensen hebben van tijd tot tijd dreiging nodig om  op het goede spoor te komen. Zowel de dreiging als de bekering  van  Nineve  waren in Gods eeuwige en onveranderlijke plan opgenomen.

Het berouw van God is heel belangrijk in het leven.  Ook in ons  leven  met de HERE.  Want dat berouw van God laat zien hoe  hij  met mensen omgaat.  Op een heel duidelijke manier hebben we dat gelezen in Jeremia 18.  Lees met mij nog eens de verzen 7-10 mee:  "Het ene ogenblik doe Ik over een volk  en  koninkrijk  de  uitspraak,   dat  ik het zal uitrukken,  afbreken en verdelgen;  maar  bekeert zich dit volk waarover Ik een uitspraak deed, van Zijn boosheid, dan zal ik berouw        hebben  over  het  kwaad dat ik hun dacht aan te doen.  Het  andere  ogenblijk doe Ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak, dat Ik het zal bouwen en planten; maar, doet het wat  kwaad  is in mijn ogen door niet naar mijn stem te horen, dan zal Ik berouw hebben over het goede waarmee Ik had  gezegd hun te zullen weldoen."

U  ziet  dat de HERE in Zijn doen met Nineve zich houdt aan Zijn eigen Woord. Hij houdt zich ook aan Zijn Woord in jouw leven  vandaag.  Wanneer jij met verdriet over je leven bij de  HERE komt dan hoef je niet bang te zijn dat de HERE jou terugwijst.   Dan  zal  het eeuwige oordeel waarmee de HERE          driegt  van  je weggenomen worden.  Dan is dat voor jou ook neergekomen en gedragen door Christus,  die zoveel meer dan  Jona  is.   Wat is Gods berouw dan een heerlijke zaak.  Wat voel  je  daarin  de warme klop van Gods onverdiende liefde  voor jou. Maak dan ook vol eerbied voor de HERE gebruik van Gods berouw.  Van Christus in wie dat berouw zo heerlijk te zien is.

                                                           AMEN