Laat je niet vollopen door de drank Efeze 5:18

Laat je niet vollopen door de drank Efeze 5:18

ORDE VAN DIENST

Votum
Vrede/Zegengroet
Gez 103: 1,5,6
Lezing van de wet
Psalm 4:2,3
Schriftlezing: Efeze 5:1-21
Gebed

Psalm 104:1,4,8,10
Collecte

Ps 98:1,2

Tekst: Efeze 5:18
Preek
Psalm 4:2,3
Dankgebed

Ps 98:3,4
Zegen 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

De vakantie is voor de meeste van ons is weer voorbij. Als je dan een paar weken op een camping leeft, vallen bepaalde zaken soms zomaar op. Je rijdt van de camping af en je ziet vier of vijf jongens van een jaar of 17, 18 met ieder een krat bier achter op de fiets de camping opgaan. Je gaat rond 9 uur in de ochtend een wandeling maken en je komt langs een tent waar de groep net aan het ontbijten is. De helft van de deelnemers aan het ontbijt heeft al een flesje bier voor zich staan.
De dag erna komt een ma vertellen dat haar zoon van 16 uit geweest is en om drie uur die nacht vanwege teveel drinken de tas met kleren van zijn broertje er helemaal onder gespuugd heeft. Hij moet alles zelf maar opruimen. Zijn eigen schuld maar toch wordt er eigenlijk alleen maar lacherig over gedaan. Het lijkt of het er nu eenmaal bij hoort. Dronken zijn als je jong bent is toch eigenlijk best cool. Dan ben je echt iemand. Als je met de jongelui praat, blijkt dat meerdere over de hele dag een krat leegdrinken. Je moet in de vakantie toch kunnen bijtanken. Wat is daaraan nu verkeerd? Gewoon om lekker veel plezier te hebben.
We weten allemaal dat dit gedrag, dit soort van leven niet alleen in de vakantie voorkomt. Vooral in de weekend zie je datzelfde gedrag en niet alleen bij jongeren ook bij ouderen. Mensen vinden vaak dat je daarover niet moeilijk moet doen. Je moet toch ook lekker kunnen ontspannen en eens door de drank heen alles kunnen vergeten? De Bijbel zelf zegt toch ook dat de HERE de wijn gegeven heeft om daarvan te genieten? Psalm 104.
Is dit een gedrag, een leven waarover we lacherig kunnen doen? Is dit een manier van leven waarin Christus, waarin God plezier heeft? Ziet Hij dat graag in het leven van jou en mij? Wij krijgen daarop het eigen antwoord van Gods Geest als we luisteren naar het evangelie zoals dat vanuit Efeze 5:18 tot ons komt. Ik verkondig jullie dat evangelie onder het volgende thema:

LAAT DE HEILIGE GEEST DE DIENST IN JE LEVEN UITMAKEN


1. Laat je niet vollopen met drank
2. Laat je vollopen met de Geest

1. Laat je niet vollopen met drank


Dronkenschap was in de tijd waarin Paulus leefde iets dat veel voorkwam. Het werd in de samenleving ook als normaal gezien. Je moest er niet moeilijk over doen. Het hoorde bij het leven. Je ziet dat er in dat opzicht niet veel verschil tussen toen en nu is. Want het is niet zo dat in onze tijd het drinken van wijn, bier, beerenburg, whiskey en andere soorten sterkere drank een algemeen aanvaard verschijnsel is. Het gaat veel verder als wel eens iets drinken. Aangeschoten zijn en ook echt dronken zijn wordt met een algemeen aanvaarde glimlach bekeken. Al is het wel zo dat nu de zorgen over het al heel jong veel drinken er nu begint te komen. De negatieve gevolgen daarvan worden de laatste jaren eindelijk gezien. Toch moet van tijd tot tijd dronken zijn kunnen. Neem een bob mee zodat je jezelf veilig flink kunt laten vollopen. Je moet toch ook eens wat plezier kunnen hebben. Dat mag toch best een keer per week. Dat soort opmerkingen hoor je niet alleen buiten de gemeente. Die kun je ook in de kerk horen. Zijn dat geluiden die goed zijn in de gemeente van Christus die over twee weken uit de beker wijn bij het Avondmaal hoopt te drinken? Die dan eraan denkt dat Christus aan het kruis het bloed, het leven uit Zijn lichaam heeft laten lopen om Gods kinderen van Gods oordeel over hun zonden te bevrijden.
Het antwoord op de vraag of we op de eerder genoemde manier goed leven en denken moet een heel duidelijk nee zijn. Dat is het antwoord dat de HERE in Efeze 5 aan ons geeft. In de verzen die aan onze tekst vooraf gaan, laat de HERE zien dat we heel goed op Zijn wil moeten letten. Bij die wil van onze hemelse Vader, bij die wil van God hoort ook: “Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen.” In het Grieks wordt letterlijk in het begin van vers 18 gezegd: “Bedrinkt u niet aan wijn”. Wij lezen datzelfde verbod meerdere keren in de Bijbel. In het Woord dat door het werk van de Heilige Geest tot stand gekomen is. Ik noem nog een ander voorbeeld hiervan. Woorden die door de Here Jezus zelf gesproken zijn. We vinden ze in Lukas 21:34: “Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijkse leven zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt.” Met “die dag” wordt hier de dag bedoeld waarop de Here Jezus terugkomt. De dag waarop over iedereen die op aarde geleefd heeft Gods oordeel wordt uitgesproken.
Waarom wijst de Here het je laten vollopen door wijn en andere dranken met alcohol af? Daarop wijst de Geest ons in onze tekst met de woorden: “want dat leidt tot uitspattingen”.
Wat is het grote gevaar bij het drinken van veel wijn, het drinken van veel alcohol? Dat je de controle over je leven verliest. Dat je er niet meer echt bij bent. Hetzelfde geldt voor wie drugs gebruiken of wie gokverslaafd is. Je bent niet meer je eigen baas.
Als je te diep in het glaasje gekeken hebt, worden bepaalde gedeelten van je hersenen verdoofd. Daardoor verlies je al meer de controle over je wil, over wat je zegt, over hoe je reageert en wat je doet. Je wordt in allerlei dingen losser. Dingen die je bij je volle bewustzijn nooit zou doen of zeggen doe je en zeg je nu wel. Dingen waar je je anders aan verbonden en gebonden weet zijn er dan niet echt meer. Wie zich zonder drank bindt aan de wil van God maakt zich er bij het aangeschoten en dronken zijn makkelijker van los. Dan ga je veel eerder je eigen zondige gang.
Dan komen uit je mond woorden die strijden met het leven door Gods Geest. Dan komen we tot losse taal. Tot schuine moppen en praatjes. Omdat we zo nodig mee willen doen. Omdat we ook leuk willen zijn. Doordat de controle over jezelf minder wordt komt er baldadigheid die uitloopt op ruzie, op vechten, op het onnodig stukslaan van dingen die van iemand anders zijn. Of je verbouwt je eigen kamer zonder dat je je dat op dat moment echt bewust bent.
Je komt er dan ook gauw toe om het geld dat je van God gekregen hebt te verspillen en te verkwisten. Wie te diep in het glaasje kijkt geeft zich over aan de bezetting van de drank. Je raakt je echte vrijheid kwijt. De drank brengt je echt niet tot het leven door de Geest, dat heerlijke leven met God. De drank brengt je tot een leven waarin ons eigen zondige hart de dienst uitmaakt. Het is niet voor niets dat de Heilige Geest bij het noemen van de dingen die niet horen bij het leven door de Geest in Galaten 5 zegt: “het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: “afgunst, bras-en slemppartijen (bij de Griekse woorden die hiervoor gebruikt worden blijkt dat hierbij ook heel duidelijk drank in het spel is) , en nog meer wat dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.” Gal 5:21
Ook als we denken aan het Avondmaal over twee weken maar ook aan jouw leven elke dag voor God ogen zijn dit heel belangrijke woorden van God. Wie zich toch door de drank wil laten vollopen zet zichzelf buiten de viering van het avondmaal en buiten de verlossing door Christus. Dan ben je als je je leven niet verandert je toekomst kwijt.
Je laten vollopen door drank kan heel mooi lijken. Je bent je zorgen voor een poosje kwijt. Je hebt veel lol met anderen. Maar toch laat je je steeds weer door de drank bezetten. Als je dat steeds weer blijft doen ga je op een bepaald moment alles verliezen. Wie verslaafd raakt, raakt geld en bezit kwijt, geruïneert zijn eigen leven. Je hebt kans dat je uiteindelijk je hele lever stuk drinkt. Je raakt in je leven dan vaak de goede contacten die je hebt kwijt. Je raakt Christus als je Verlosser en je God kwijt omdat je los van de Geest van Christus bent gaan leven. Je raakt het echt leven en de echte blijdschap in je leven kwijt. Je houdt dan alleen uitzicht op een verschrikkelijk leven zonder de HERE.
Het is goed om dit ook heel goed tot ons te laten doordringen. Ook als we ons op de viering van het Avondmaal voorbereiden. Ook als je bij jezelf weet dat je er heel veel moeite mee hebt om niet veel te drinken. Ook als je weet dat je op andere terreinen van het leven geneigd bent om verslaafd te raken. Bedenk dit ook als je met vrienden ergens wat gaat drinken. Dat geldt ook als je dat thuis met anderen of zelf gaat doen. Als je met vrienden bij elkaar bent en je merkt dat een van jullie teveel begint te krijgen, geef dan ook aan dat het hoog tijd wordt om te stoppen. Dat is jouw, dat is uw, dat is mijn liefdesplicht uit de liefde van Christus voor je naaste. Zo willen we elkaar toch uit liefde houden bij een leven vol van de Heilige Geest. Dan zie je dat het echt uit de Boze, uit de duivel is om iemand dronken te voeren. Het is liefdeloos, het is een leven zonder de Geest wanneer we er plezier in hebben dat een ander dronken is. Als je nu zegt: wat doet de dominee nu weer moeilijk en wat is hij nu weer streng en veroordelend, moet je bedenken dat je je leven dan niet door het bloed en de liefde van Christus laat beheersen. Zou ik uit dank voor het geven van Zijn bloed, Zijn leven aan het kruis mijn leven niet zo willen inrichten zoals Hij het graag ziet?! Zou ik hem die liefde en dankbaarheid niet geven? Dat wil je toch juist graag wel? Ook met la de gebreken en zonden die er nog in je leven zijn. Dat wil je als je de Geest in je leven laat regeren. We zien dat in het tweede punt.

2. Laat je vollopen met de Geest

Onze tekst gaat verder met de woorden: “maar laat de Geest u vervullen”. Paulus stelt tegenover het beheerst worden door de drank het vol worden met de Geest. Hij zegt het hier tegen de gemeente in Efeze. Als Paulus dat tegen de gemeente zegt, betekent dat dan dat de Geest nog helemaal buiten hun leven staat?
Nee, dat zeker niet. We zien dat duidelijk als we twee eerdere gedeelten van deze brief lezen. Lees maar met mij samen 1:13 en 4:30: “In Christus hebt u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is”. ….. “Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.”
Paulus gaat er vanuit dat de Heilige Geest in de leden van de gemeente woont. Dat ze bij Christus willen horen. Wie echt bij Christus wil horen in die mens woont de Heilige Geest. Dat wonen van de Geest in je moet een blijvende zaak zijn. Het gaat er juist om dat de Geest die in je woont al meer op je leven gaat uitoefenen. Al meer jou gaat regeren. Dat is wat Paulus bedoeld als hij hier schrijft: “laat de Geest u vervullen.”
Het kan gebeuren dat je door Gods goedheid vanaf het begin van je leven bij Christus gemeente hoort. De belofte dat de Geest in je wil wonen al als baby gekregen hebt. Maar de tijd komt dat je dat bewuste leven met Christus al meer naar de zijlijn van je leven hebt geduwd. Misschien ben je het eigenlijk wel helemaal kwijtgeraakt. Het zegt je eigen bijna niets meer. Juist ook dan roept de HERE je vanochtend in liefde tot zich. Om weer te groeien in een leven met Christus als je Redder en God als de Vader die een Vader is die je nergens zo zult vinden. Dan leer je door Gods Geest om het leven met Christus in je leven echt concreet vorm te willen geven. Je wilt dan al voller met de Geest worden. Dat de heilige Geest je leven al meer gaat bezetten. Dat al meer van je verkeerde daden, verlangens en gevoelens verdwijnen. Doordat de Geest al meer je zondige hart overwint. Wie zo leeft is een bekeerd, een veranderd mens. Een mens die door de vervulling met de Geest leert om zijn zonden hoe langer hoe meer te haten en te ontvluchten. Hoe kun je nu zo leven? Op een manier: door de HERE steeds weer te vragen: maak mij toch voller met Uw Geest. Laat Uw Geest mij toch al meer regeren. Laat het al meer zo zijn dat ik niet meer leef maar Christus in mij! Zelf kan ik het niet en in eigen kracht houd ik het niet vol. Wie dan echt bidt om de Geest in je leven krijgt de Geest van Vader in de hemel. Die Geest die je leert om in het spoor van Christus te willen gaan, steeds weer en in alles.
Dat leven vol van de Geest is echt een machtig en opwindend leven. Is een mooi en spannend leven. Voor echt plezier, voor spanning en blijdschap het je de drank die het stuur overneemt echt niet nodig. Het is echt een leugen!! Dat leven met Christus een saai en duf leven is. Het is juist een leven waarin je de echte waarde van je leven leert zien. Daarvoor zijn je ogen en je hart zonder Christus gesloten. Je hebt de heilige Geest juist nodig om daarvoor je hart en ogen open te hebben. Dan kijk je anders de wereld in. Dan ga je ook andere dingen zien.
De drank, elke verslaving, ieder leven zonder Christus is een leven in de mist. Is een leven dat je verdooft houdt. Is een leven met lege blijdschap. Waar de Geest je leven op het gebed vult is er echt diepe blijdschap die blijft bestaan. Blijdschap omdat je het wonder in je leven ziet dat de Geest je tot een heel ander mens gemaakt heeft dan je van jezelf bent. Elke dat is het dan de Geest die je sterkt om als een nieuw mens van de liefde van God te leven. Wat hoort bij zo’n nieuw leven?: Hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven.”
Dan heb je geleerd om je blijdschap, de zin van je leven in God. in Christus te vinden. Blij dat jij door Gods goedheid bij de door Christus geredde mensen mag horen. Blij dat de Geest je leert wat echt goed voor je leven is. Blij dat de Here je over twee weken naar het Heilig Avondmaal wil leiden. Om juist ook dan weer tot een leven al meer naar Gods wil opgewekt te worden. Om al meer opgewekt uit de dood te leven. Om al meer vanuit de vervulling met de Heilige Geest te leven.
Heilige Geest breek mijn zondige hart stuk. Breek het tot de grond toe af. Al doet dat mij nog zoveel pijn. Maak mij echt levend, echt blij doordat mijn leven vol loopt Uw Geest. Wat een blijdschap, wat een leven zal dat zijn! Wat staat ons dan een heerlijke viering van het avondmaal te wachten. Dan zal toch nu ook dit huis van God bruisen van vreugde. Dan mummelt jouw mond toch niet meer? Dan kun je je mond toch niet meer houden en zeker niet zomaar met andere gaan praten. Dan juicht toch ook jouw mond van vreugde! Omdat je hart vol is van de Geest. Laat dit huis dan nu druisen van vreugde. Van echte vreugde. Laat de vreugde van de Geest toch van uit je hart met je mond buiten te horen zijn!

AMEN