Vierde preek Grote Verzoendag: Leviticus 16:5-10;20-22 De hogepriester brengt zondoffer en legt zijn handen op de levende bok

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 61:1,2,3 (vs 3 Psalm van de week)

Lezing van Gods wet

Samenvatting Matt 22:37-40

Psalm 40:1,2

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 27:33-56

Psalm 65:1,2,3

Tekst: Leviticus 16:5-10; 20-22

Verkondiging van het evangelie

Psalm 51:1,4

Dankgebed

Collecte

Gezang 14:2,3

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Grote Verzoendag. Er gebeurt heel veel in de tabernakel en later in de tempel. Hoe is de tabernakel er nu gekomen? Wat laat die tabernakel ons zien als het gaat om het doel van je leven? Dat wordt ons duidelijk als we ook letten op de grote lijnen die er in de Bijbel zijn en niet alleen letten op een bepaald verhaal of gebeurtenis op zichzelf. De Grote Verzoendag zelf maakt al duidelijk dat we niet zonder verzoening met God kunnen. Maar nu eerst terug naar het boek voor Leviticus. Het boek Exodus. Dat boek begint er mee dat Gods volk in Egypte woont en daar van ongeveer 70 mensen tot een volk van tussen de twee en drie miljoenen mensen is gegroeid. In ongeveer 400 jaar. Dat volk wordt door de regeerders van Egypte als een bedreiging gezien. Het moet onder de duim gehouden worden. Daarom worden ze tot slaven gemaakt en moeten ze heel hard werken onder de Egyptenaren die als hun verdrukkers optreden.

Toch maakt de HERE door alles heen Zijn belofte waar dat na 400 jaar (Gen 15) het volk naar het land Kanaän zal trekken. Als een vrij volk. Wanneer wij dat woord vrij horen springen we op. Vrijheid dat is goed. Voor heel veel mensen is dat het doel van hun leven. De HERE bevrijdt Zijn volk. Let er dan op waar die vrijheid op gericht is. Waar de echte vrijheid zijn doel bereikt. Het boek Exodus eindigt namelijk met de bouw en het in gebruik nemen van de tabernakel als Gods huis onder Zijn volk. Het laat ons zien dat ons leven zin heeft en tot zijn of haar doel komt wanneer we de HERE dienen en vereren.  Wanneer dat het doel van je leven is. Dan kom je thuis in de echte vrijheid. De vrijheid waarin je vrede met God hebt en waarin Hij voor jou alles geworden is. Dat je in de HERE het doel en de blijdschap van je leven gevonden hebt. Daarna komt dan het boek Leviticus waarin de Geest ons vertelt hoe God wil dat het in Zijn huis moet toegaan. Dat in het Oude Testament het leven met Hem tot een hoogtepunt komt op de grote verzoendag. Omdat juist in de vrede met God, in de belijdenis van schuld en het krijgen van vergeving ons leven in de echte vrijheid komt te staan.

Het land Kanaän waarnaar Israël dan op weg is, is Gods teken dat de gelovigen die hun leven en hun vrijheid in Christus zoeken en vinden op weg zijn naar het hemelse Kanaän dat op de nieuwe aarde zal neerdalen.  Zie o.a. Hebr 4.

Vandaag zijn we in geloof op weg naar die geweldige wereld waar de hele schepping die daar zal zijn vrede met God heeft. De vrede die voor ons als zondige mensen gemaakt moet worden. Die we zelf niet kunnen bewerken. Ook daarin moeten we het van de HERE hebben. Dat wordt ook duidelijk als de hogepriester met twee bokken aan de slag gaat nadat hij zelf een stier voor zichzelf geofferd heeft. Nadat hij een deel van het bloed van de stier in het Heilige der heilige gebracht heeft.  We letten nu er op wat er met deze twee bokken gebeurt. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HOGEPRIESTER BRENGT ZONDOFFERS EN LEGT ZIJN HANDEN OP LEVENDE BOK

 

  1. Als betaling van de zonden
  2. Om de zonden worden weg te doen

 

  1. Voor de betaling voor de zonden

 

De hogepriester is met het bloed van de stier en met een pan voor het reukwerk het Heilige der heilige ingegaan. Hij heeft er bloed van de geofferde stier op het verzoendeksel gedruppeld. Hij heeft ook 7 keer van het bloed voor de ark op de grond gedruppeld.

Denk er nog even aan terug dat de hogepriester met bloed van een zondoffer dat hij voor zichzelf en zijn huis gebracht had naar de troonzaal van God op aarde is gegaan. Zo alleen kon hij zo dichtbij de ene heilige God komen. Zo alleen kon hij voor Gods troon blijven staan. Zijn schuld en de schuld van de andere priesters die bij zijn huis horen, moeten eerst weg zijn voordat hij en na hem ook de andere priesters weer dienst in de tempel kunnen doen. Hij moet dit  doen voordat de priesters elke dag de nodige offers konden brengen die er waren om in vrede met God te kunnen leven. Waarom moest dit nu voor de priesters gebeuren? Waarom was dat nodig op de grote verzoendag? We kunnen vanuit de Bijbel zeker twee redenen daarvoor noemen;

  1. De priesters en ook de hogepriesters gingen altijd als zondige mensen Gods heiligdom in.  Altijd weer kwam er zonde en schuld met hen Gods huis binnen omdat de offers van dieren en het wassen met water de schuld en zonden niet echt konden wegnemen. Altijd weer wezen het water en de offers op die ene die als de Zondeloze onze schuld moest dragen en er voor betalen. Heel duidelijk lezen we dat in Hebreeën 10:   

“Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de ​zonden​ herinnerd. 4Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de ​zonden​ wegneemt. 5Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en ​graanoffer​ hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers​ en offers voor de ​zonde​ hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de ​boekrol​ is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God.  ……  Op grond van die wil zijn wij ​geheiligd​ door het offer van het lichaam van ​Jezus​ ​Christus, eens en voor altijd gebracht.” Vs 3-7,10

Het offer dat de hogepriester voor zichzelf en zijn huis bracht elk jaar, liet zien dat de priesters zelf en ook de offers zelf niet voor de verzoening met God konden zorgen. Ze lieten steeds weer zien dat die ene Verlosser moet komen die echt betaalt.

  1. Dan is er nog iets anders opmerkelijks. Dat is dat we lezen dat de priesters door het jaar heen door hun aanwezigheid in de tempel ook de zonden en de onheiligheid van het volk de tempel binnendragen. Daarom moet de hele tempel ook schoongemaakt, verzoend worden met de HERE. Daar kom ik nog op terug in een volgende preek. Hoe brachten de priester nu de onreinheid, het smerige van de zonden van het volk in de tempel? We lezen daarover in Leviticus 10:

´”Waarom hebben jullie dat zondoffer niet gegeten op de ​heilige​ plaats? Want het is allerheiligst, en Hij heeft jullie dat gegeven, opdat jullie de ongerechtigheid van de gemeenschap zouden dragen, om daarover ​verzoening​ te doen voor het aangezicht van de HEERE.” HSV   

“Waarom hebt gij het zondoffer niet op de ​heilige​ plaats​ gegeten? Want het was allerheiligst, en Hij gaf u dit om de ongerechtigheid der vergadering weg te nemen en over hen ​verzoening​ te doen voor het aangezicht des Heren.” Vs 17  1951

Hierover zou nog veel meer te zeggen zijn. Een ding is duidelijk dat ook door het eten van het deel van het offervlees dat niet verbrand werd de priesters de zonden en  schuld van het volk in de tempel brachten.

De hogepriester is het die bloed van het zondoffer voor zichzelf en de andere priesters en later voor het volk het Heilige der heilige binnenbrengt.  Hij doet van het bloed van het zondoffer dan op het deksel van de ark. Hij sprenkelt het ook zeven keer op de vloer voor de ark. Dat is dus aan het voeteneinde van Gods troon op aarde. Zeven keer omdat zeven het getal van de volheid, het getal van God is. Dit bloed hoort bij de HERE en Zijn dienst. Dat de hogepriester dit doet met het bloed van de stier voor zichzelf en later met het bloed van de bok voor het volk laat zien dat ze hun zonden erkennen. Dat ze die belijden en bij de HERE brengen. Ze buigen zich voor de HERE. In alle kleinheid en nederigheid. Schuldbewust brengen ze hun leven aan de voet  van Gods troon op aarde. HERE we onderwerpen ons aan u, we brengen onze schuld en zonden bij U. We kunnen alleen leven en toekomst hebben als U ons vergeeft. Wanneer we vrede met U hebben doordat U onze schuld en zonden wegdoet. Vanuit het werk van Christus zouden we het nu zo kunnen zeggen met gezang 18: “u Heiland, kocht ons met Uw bloed, dies brengen wij U dank en ere en werpen in aanbidding, Here, al onze kronen aan Uw voet.”

Van het bloed wordt op de deksel van de ark gebracht. Het verzoendeksel. Juist dat woord verzoen, verzoening laat ons zien wat hier gebeurt en wat het doel van deze handelingen is. Waarop wijst nu al dat bloed op grote verzoendag en ook bij veel offers die in de loop van het jaar gebracht werden? Dat wijst er op dat onze schuld en onze verkeerde woorden, daden en gevoelens er om vragen dat we de doodstraf, de eeuwige straf krijgen. Mijn en jouw leven, het leven van ieder mens op aarde, behalve dat van de Here Jezus, verdient  de dood! Verdient het om voor altijd verloren te gaan in de hel. Dat klinkt hard maar het is de werkelijkheid.

Het bloed op Grote Verzoendag laat zien dat er voor de schuld die we hebben betaald moet worden. Er moet bloed vloeien. Er moet iemand komen die Zijn leven geeft in plaats van de schuldigen om die los te kopen. Van zijn of haar schuld te bevrijden.  Iets van de  manier waarop dat moet gebeuren zien we in het tweede punt. Hier nu nog verder er over dat er leven gegeven moet worden als betaling voor jouw en mijn schuld en zonden. In onze tijd wordt daar vaak aan getwijfeld. Mensen vinden dat volgens hun eigen idee niet passen bij hun beeld van God en dat God liefde is. Als het echt genade is zeggen ze dan vergeeft de HERE zonder dat er voor de zonden en de schuld betaald hoeft te worden. Toch is vanuit de Bijbel duidelijk dat we dan ons eigen beeld van God en van wat liefde en genade is maken. Er is geen verzoening mogelijk zonder dat er bloed vloeit, zonder dat er voor onze schuld betaald wordt. Heel scherp en duidelijk lezen we dat in: Lev 17:11:

“Want de ziel van het vlees is in het ​bloed​ en Ik heb het u op het ​altaar​ gegeven om ​verzoening​ over uw zielen te doen, want het ​bloed​ bewerkt ​verzoening​ door middel van de ziel.” De Heilige Geest bevestigt dit in het Nieuwe testament o.a. in Hebr 9:22: “En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen ​vergeving​ plaats.” HSV

Er is een offer nodig van een leven dat de eeuwige doodstraf ondergaat om voor ons de schuld te betalen. Dat is de manier dat er vrede komt met God. Verzoening, er is weer een liefdesverhouding mogelijk met God als het wonder van Zijn liefde en genade. De verzoening met God door het afbetalen van onze immense schuld tegenover God is voorwaarde voor de vergeving die we zo nodig hebben.  Dat de HERE laat op Grote Verzoendag zien dat Hij voor de verzoening  op weg is  naar die Ene die daarvoor gaat zorgen. Er moet het leven komen van die Ene om veel schuldigen te verlossen van de straf. Die Ene Jezus Christus die Zijn leven echt als losgeld voor wie in geloof tot Hem vlucht gegeven heeft. Die dat heeft gedaan voor zondaren.  Ook dat lezen we in het Nieuwe Testament:

Markus 10:45:  “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

1 Timotheus 2:6: “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens ​Christus​ ​Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.”

 Het bloed dat wijst op mijn schuld maar ook op het bloed van de Ene die komt als de Verlosser wordt voor Gods troon gebracht. Wordt voor Zijn ogen gebracht met belijdenis van schuld. Dat zien we ook als de hogepriester zijn handen op die ene levende bok legt. Daarover nu verder in de tweede plaats.

 

  1. De zonden worden weggedaan

 

De hogepriester komt terug.  Het bloed is in het Heilige der heilige gebracht. In een volgende preek kom ik er nog op terug dat dit bloed ook gebruikt is om andere dingen in de tempel schoon te maken en wat dat ook voor ons betekent. De priester komt terug want er moet ook nog iets met die tweede bok gebeuren. De bok die mocht blijven leven. De eerste bok die geofferd is, was voor de HERE. De tweede voor Azazel. Ik hoop in de volgende preek terug te komen op Azazel en op dat deze boek de woestijn in gestuurd wordt. Dan wil ik ook uitgebreider terugkomen op  de handen van de hogepriester die op deze bok worden gelegd. Nu dit hierover: de hogepriester legt nu zijn handen op deze levende bok om zo duidelijk te maken dat de schuld en zonden van wie zijn of haar zonden belijdt op deze bok worden gelegd. Er is niet alleen verzoening. Die vrede met God komt er omdat de vergeving die door de HERE dan gegeven wordt  ook betekent dat de zonden echt weg worden gedaan. Wanneer HERE vergeeft, komt Hij er nooit meer op terug! Dan zijn ze echt weg! Dan zijn ze weggedragen. Dat ze dan echt weg zijn lezen we bijvoorbeeld in: Jer 31:34 en Micha 7:19

Jer 31: “Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want Ik zal hun ongerechtigheid ​vergeven​ en hun ​zonde​ niet meer gedenken.”

Micha 7: “Hij zal Zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen,ja, U zult al hun ​zonden​ werpen in de diepten van de zee.”

Let er nu eens op door wie die schuld en zonden van de gelovigen wordt weggedragen! Door een levende bok. Het is niet alleen op een dier gelegd die moest sterven op het altaar. Het is ook op een bok gelegd die dat bewust, levend moet dragen en wegdragen. Het gaat niet alleen maar om een vlugge dood als straf waar je niet zoveel van merkt.

Dan zie ik de Here Jezus. De Zondeloze mens, de Zoon van God. Hij wordt geboren om het Lam van God te zijn, om het offerdier te zijn. Hij wordt mens ook om die levende bok te zijn die terwijl Hij leeft, terwijl Hij het heel bewust meemaakt mijn en jouw schuld en de straf die jij en ik daarvoor verdiend hebben moet dragen. Het is niet maar zo dat Christus een snelle dood sterft en dat dit de straf is die Hij gedragen heeft.

Hij is ook de levende bok. Hij vervult ook dit. Dan zien we de Here Jezus. Hij wordt geboren in armelijke omstandigheden, Hij moet vluchten, Hij groeit op in het verachte Nazaret.  Hij voelt de verwerping en verachting van mensen, Hij voelt het onrecht scherper dan wie ook. Hij moet het ondergaan voor jou en mij. Omdat wij niet die beste brave en beste broeders zijn. We je gebeente als je denkt dat je het wel bent want zolang je zo denkt sta je buiten de vergeving en de verlossing. Dan lig je met al je vertrouwen op je eigen geloof en leven onder Gods toorn.

De Here Jezus is ziek, de Here Jezus is moe, Hij wordt door de duivel aangevallen en verleidt. Hij voert de zwaarste strijd die er is. Hij maakt het allemaal  heel bewust mee. Hij krijgt het zwaarder en zwaarder. Dat is mijn schuld. Niet afschuiven op anderen! Jij en ik hebben dat gedaan. Onze lieve Heiland die ons meer liefheeft dan wij kunnen bedenken, heeft dat om ons geleden. Hij moet meemaken hoe Hij gevangengenomen werd. Hoe Hij als een godslasteraar veroordeeld wordt. Daarin draagt Hij mijn zonden ook die keren dat ik stil bleef en van de HERE had kunnen vertellen. Voor die keren dat ik deed of ik  het mensen eens was of in ieder geval er niet tegenin ging toen ze dingen zeiden en deden die zo sterk tegen Gods wil waren.

De Here Jezus neemt de verdovende drank aan het kruis niet aan. Hij moet als de levende bok heel bewust de straf tegen mijn zonden dragen. Ook als het donker wordt op Golgotha. Als Hij daar in het donker hangt en de duivel  met hem zijn gang kan gaan en Vader in de hemel op afstand blijft. De Here Jezus moet het bewust dragen dat Hij van God verlaten is. Ik heb dat verdiend voor eeuwig. Hij draagt mijn zonden tot in de Godverlatenheid. Hij draagt het bewust. De volle straf komt over Hem terwijl Hij op het kruis geofferd wordt. Hij doet dat levend, bewust om ieder die door deze liefde gebroken is en het bij de HERE zoekt, levend te maken. Om je te laten leven bij de HERE als je Vader! Bevrijd van zonde en schuld. Wat is dit intens, wat een liefde en genade? Houd jij het daarbij uit? Denk je dat jij toch wel goed genoeg bent voor God? Of ben je gebroken en vlucht je tot Christus? Die je dan zegt: Ik heb al je zonden gedragen tot in de hel om jou het leven in de hemel en op de nieuwe aarde te geven! De Geest wil je brengen tot Christus die  de vervulling ook van die levende bok op Grote Verzoendag is. Kom toch tot Hem en handhaaf niet jezelf.    

 

AMEN