Lukas 2:21a: Jezus de Verlosser laat zich besnijden

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 65:1,3

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 4:18-31

                       Lukas 2: 21-35

Psalm  57:1,5,6

Tekst: Lukas 2:21a

Verkondiging van het evangelie

Psalm 105:3,4,5

Geloofsbelijdenis artikel 17,18 NGB

Gezang 12:1,2,3,4

Dankgebed

Collecte

Gez 11

Zegen

 

Gemeente van onze Verlosser Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Jozef en Maria hebben heel bijzondere dagen achter de rug. Maria is bevallen ver van huis. Het is haar eerste kind. Een heel bijzondere ervaring is over deze twee ouders gekomen. Toen waren ineens die herders daar. Het verhaal dat zij vertelde was zo bijzonder.

De engel die bij hen kwam met de boodschap dat de Verlosser geboren was en hoe ze Hem konden vinden. Ze vertelden ook van die machtige woorden die uit de monden kwamen van een heel leger engelen. Op deze manier bevestigde de HERE ook voor Jozef en Maria dat het kind in de voederbak dat heel bijzondere kind is. Dat Hij de beloofde Redder is! De Redder van de wereld. Dat dit kind de Zoon van God is die mens geworden is.

Dan komt de 8e dag na de geboorte. Dat is de dag van de besnijdenis voor de jongetjes in Israël. Zo heeft de HERE dat vanaf  Abraham bepaald. Toen gaf de HERE de besnijdenis als het teken dat Hij Zijn belofte geeft aan Zijn volk en aan ieder onder Zijn volk persoonlijk. Dat Hij Zijn verbond sluit met Zijn volk en met ieder lid daarvan.  De HERE hecht er ook aan dat die besnijdenis  plaatsvindt. Het gaat hier om een Goddelijk moeten. Luister naar wat we lezen in Gen  17: “Wie acht dagen oud is, zal bij u ​besneden​ worden, al wat mannelijk is in uw geslachten: zowel wie in uw ​huis​ geboren is, als wie van enige ​vreemdeling​ voor ​geld​ is gekocht, doch niet van uw nageslacht is. 13Wie in uw ​huis​ geboren is en wie door u voor ​geld​ gekocht is, moet voorzeker ​besneden​ worden; zo zal mijn ​verbond​ in uw vlees zijn tot een eeuwig ​verbond. 14En de ​onbesnedene, de man namelijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat ​besnijden, die mens zal uitgeroeid worden uit zijn volksgenoten: hij heeft mijn ​verbond​ verbroken.” vs 12-14

Het is duidelijk dat iedere zoon in het verbond, iedere zoon van gelovige ouders besneden moest worden. Dat was juist een zaak van geloof. Maar moet die kleine Jezus, moet het Kind in Bethlehem wel besneden worden? De besnijdenis laat juist zien dat er bloed moet vloeien omdat je een zondaar bent, omdat je schuldig tegenover God staat. De besnijdenis laat juist zien dat er in je leven heel fundamenteel iets moet veranderen. Je moet een ander, een nieuw mens worden. Het gaat om de besnijdenis van je hart! We horen de HERE zelf tegen Zijn volk in de woestijn zeggen : “Besnijdt​ dan de voorhuid uws ​harten​ en weest niet meer hardnekkig..” Deut 10:16

Dat kun je van de Here Jezus toch niet zeggen? Hij heeft geen nieuw hart nodig. Hij is een en al liefde vanuit Zijn hart voor Zijn Vader in de hemel. Bij Hem vind je echt nooit een zonde in Zijn leven. Alles spreekt in Zijn liefde van Vader in de hemel en van Zijn wil. Hij is het volmaakte beeld van God op aarde. Moet Hij dan wel besneden worden? Is die besnijdenis er op de achtste dag bij de Here Jezus er alleen voor de vorm? Gelukkig niet. We zien dat wanneer ik jullie het evangelie van de Zoon van God onder het volgende thema breng:

 

 JEZUS DE VERLOSSER LAAT ZICH BESNIJDEN

 

De besnijdenis als teken van Gods verbond is door de HERE zelf ingesteld. Dat was maar niet een of ander ritueel dat door mensen bedacht is. De HERE zag dat we als mensen dat teken ook nodig hadden. Hij kwam als een vader Zijn zwakke kinderen tegemoet. Het is voor ons zo moeilijk om op woorden alleen af te gaan. Zelfs als het woorden van God zijn.

Juist omdat in die besnijdenis als teken van de trouw en liefde van God Zijn hart ligt. Juist omdat Hij weet hoe nodig we dat teken hebben, laat Hij heel concreet in de geschiedenis zien dat je niet ongestraft dat teken kun laten liggen. Hij laat zien dat mensen die het volk leiding geven ook op dat punt de goede leiding moeten geven.

Jongens  en meisjes weet je waar je dat zo heel duidelijk ziet? Bij Mozes. Ik denk dat de meeste van jullie dat verhaal uit de Bijbel wel kennen. Luister nog maar eens goed. De HERE heeft Mozes geroepen. Mozes jij moet uit het land Moab gaan. Jij moet naar Egypte. Jij moet daar de leider van Israël worden. Ik ga Mijn volk uit Egypte bevrijden en jij moet dan hun leider zijn.

Na dat er veel dingen gebeurd zijn,  gaat Mozes met zijn vrouw en zijn twee zonen op weg. Een van de zonen van Mozes is niet besneden. Dat wilde zijn vrouw Sippora niet. Zij vond dat besnijden maar niets. Zij wilde dat bloed niet bij haar jonge kind. Op weg naar Egypte om daar de leider van Gods volk te worden, wordt Mozes ziek. Heel erg ziek. Het lijkt erop dat hij dood zal gaan. Dan maakt de HERE duidelijk dat Mozes zo ziek is omdat zijn ene zoon niet besneden is. Omdat Mozes dat niet heeft gedaan. Zo  kan Mozes niet de leider, geen voorbeeld voor het volk van God zijn. De besnijdenis is iets dat heel echt bij het leven met de HERE hoort. Dat moet Mozes als leider ook heel duidelijk uitdragen in zijn eigen leven. Mozes kan alleen de leider zijn, hij kan alleen blijven leven als die ene onbesneden zoon besneden wordt. Dat doet dan Mozes vrouw Sippora en dan wordt Mozes beter. Dan kan hij verder op weg naar Egypte om het volk van God, de kerk van Christus te leiden.

Je ziet hier hoe belangrijk die HERE de besnijdenis vindt en vandaag de doop die daarvoor in de plaats gekomen is. Mozes en zijn kinderen waren zondige mensen maar de Here Jezus niet. Toch laten Jozef en Maria Jezus op de achtste dag besnijden. Was dat wel goed?

Ja! Waarom?  Omdat de Here Jezus vanaf het allereerste begin van Zijn leven onze Redder wilde zijn. Vanaf het allereerste begin van Zijn leven laat Hij zien dat Hij de naam die Hij krijgt waar wil maken. De naam Jezus die betekent: de HERE redt, de HERE verlost. Heel veel mensen in die tijd en ook daarvoor hadden dezelfde naam gekregen. Hun naam zei iets van de HERE. Dat was prachtig. Maar als het Kind in Bethlehem de naam Jezus krijgt, is dat het programma van wat Hij gaat doen. Hij is God die mens geworden is en die nu zelf voor die redding uit de greep van zonden en dood gaat zorgen.

Om dat vanaf het begin van Zijn leven te doen, stelt de Zoon van God die mens geworden is. Die daar in Bethlehem in de voerbak lag zich helemaal onder de wet die God aan Israël heeft gegeven. (Gal 4:4) Je ziet hier hoe de Zoon van God zich uit liefde voor verloren zondaren vernedert. Hij laat zich behandelen als een zondig mens. Hij laat de besnijdenis over zich komen als deel van de straf die Hij voor Gods uitverkoren kinderen moet dragen.

Moet je dat eens voorstellen. Wie wordt er op die 8e dag besneden? De man naar wie elke besnijdenis tot dat moment gewezen heeft. Elke keer dat er iemand onder Gods volk besneden werd en er bloed vloeide wees dat naar het grote offer dat de Verlosser moet komen brengen. Bij de Here Jezus is deze besnijdenis het begin van het geven van Zijn bloed, van Zijn leven voor de gelovigen. Bij de besnijdenis begint het bloed tot verzoening van onze zonden te vloeien uit Zijn lichaam.

Je ziet hier hoe de Zoon van God waar begint te maken wat de HERE in de besnijdenis beloofd heeft. Er komt echte verzoening, echte vrede en vergeving door de Verlosser die komt. Je ziet hier hoe de Here Jezus vanaf het begin van Zijn leven op aarde de straf die jij en ik verdiend hebben op zich begint te nemen. Want de besnijdenis op die 8e dag is voor de Here Jezus een verschrikkelijke werkelijkheid.

Hij laat zich behandelen alsof  hij een zondig mens is. In die besnijdenis van de Here Jezus zegt de HERE in de hemel: Ik behandel jou als iemand die zonde heeft. Als iemand die straf, de eeuwige straf verdiend heeft. Dat is maar niet iets voor de laatste dagen van het leven van de Here Jezus op aarde. Nee, vanaf het eerste begin van Zijn leven op aarde wordt de schuld van wie tot Hem vluchten in hun leven op Hem geladen. Vanaf het begin van ons leven staan wij schuldig tegenover God. Vanaf het begin van ons leven ligt de toorn van God over ons leven als zondig mens. Dat is maar niet overdreven. Dat is de werkelijkheid die we in het begin van het doopsformulier zo uitspreken : “Ten eerste: Wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren. Daarom rust Gods toorn op ons, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, of wij moeten opnieuw geboren worden.”

Wat zien we nu gebeuren als de Here Jezus zich op de achtste dag laat besnijden? Dat de HERE in de hemel zegt: ik leg de zonde waarin Mijn uitverkoren kinderen van alle tijden geboren zijn op Jezus neer. Ik leg de schuld op jou Mijn Zoon. Ik doe het uit liefde voor die zondaren die met verdriet over eigen zonden tot Mij komen. Ik doe dat uit geweldige liefde alleen. Het is de Zoon van God die in diepe liefde voor Vader en voor wie zijn of haar hand met berouw over eigen zonden op Gods belofte legt de zonden op zich laat stapelen. Hij laat zich zwart maken met de schuld en zonden van anderen. Zo laat de Here Jezus als baby al zien dat Hij er voor wil zorgen dat wij niet de hel ingaan maar mogen leven onder de zorg en liefde van Vader in de hemel. Om ons te redden van het begin tot het einde van ons leven.  Hij neemt dan al je schuld en zonden over. Ook de schuld waarmee je in de wereld gekomen bent. Ook de zonden die je als kind deed en die je in je jeugd gedaan heeft. De Here Jezus wil jou echt helemaal verlossen. Met minder neemt de HERE ook geen genoegen. De Here Jezus laat deze verschrikkelijke werkelijkheid in de besnijdenis over Hem komen omdat Hij gekomen is om zondaren te redden! Dat is de inhoud van het echte Kerstfeest.

Als je daar over nadenkt. Als je door de Geest bewogen met de open ogen van het geloof naar Jezus’ besnijdenis kijkt,  zie je een wonder. Dan zie je daar al het wonder van Gods liefde. Het wonder dat ik niet de straf voor mijn eigen zonden hoef te dragen. De Here Jezus in Zijn besnijdenis tegen je zegt: Ik zal het doen!  Hij heeft in jouw doop als klein kind gezegd: Ik heb het voor jou willen doen! Kom, grijp Mijn liefde aan die je al in Mijn besnijdenis gezien hebt. Probeer niet jezelf te redden maar kom naar Mij als de Verlosser en Heer van je leven.

De Here Jezus sprak bij het vloeien van Zijn heilig bloed bij Zijn besnijdenis uit: Ik zal Mijn leven geven. Weet dat! Hoe het Mij ook zo diep in Mijn onschuldig vlees en hart snijdt. Ik doe het uit de liefde van Mijn hart voor wie zichzelf verloochent en bij Mij de redding zoekt.

De Here Jezus laat zich zichtbaar door het teken van de besnijdenis in het genadeverbond opnemen om voor schuldige mensen te verdienen dat God ons genadig is. Dat wij ondanks onszelf voor eeuwig met de HERE verbonden zijn als Zijn kinderen en zo met Hem als onze Vader eeuwig zullen leven. De Here Jezus laat zich besnijden en zich zwartmaken met onze schuld om Gods belofte bij onze doop te garanderen.  Om zo er voor te zorgen dat jij je hart en handen op die belofte van God kunt leggen. De Heilige Geest wil jou dat leren. Dan mag je weten dat wat God beloofd heeft ook echt je leven binnenkomt. Dan hoef je er niet aan te twijfelen dat de HERE van je houdt en je graag wil vergeven.

Dan zie je dat de Here Jezus die van zichzelf zo wit als sneeuw is, die zo rechtvaardig is zich tot een door God vervloekte laat verklaren. In die besnijdenis klinkt Gods stem: Jij bent schuldig, je verdiend straf. De Here Jezus laat zich vervloeken, schuldig verklaren om wie tot Hem vlucht tot een gezegende, tot een diep gelukkig mens te maken. De Here Jezus laat in Zijn besnijdenis op Zijn leven het stempel, het zegel zetten: Ik neem heel echt de zonden en de straf op me. U  Vader in de hemel mag Mij zo behandelen. Gal 3:13

De Here Jezus laat zich in de besnijdenis onder Gods wet stellen om die helemaal uit te voeren. Je ziet dat ook in het leven van de Here Jezus gebeuren. Het is niet alleen zo dat de Here Jezus aan het begin van Zijn leven op aarde in de besnijdenis laat zien dat Hij voor Gods volk wil lijden. Hij laat nog iets zien door zich onder de wet te stellen.

Hij laat zien dat Hij voor jou wil leven! Het verbond waarin de Here Jezus zich zichtbaar laat opnemen heeft ook de kant van de eis. In het doopsformulier is dit zo omschreven: “Wij worden door God in de doop ook geroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij deze enige God, Vader, Zoon en heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten.”

Dat is het waartoe de HERE ook de Israëlieten in de besnijdenis riep. Laten we dan ook eerlijk zijn. Hoe we ook tot een volmaakt leven worden geroepen, er mankeert daaraan in ons leven nog zoveel. Het is geweldig dat het volk van God in het Oude Testament door de besnijdenis aan de HERE verbonden werd en tot dat leven helemaal in dienst van Hem geroepen werd. Het is geweldig dat we vandaag door de doop aan het begin van ons leven aan de HERE verbonden zijn en tot een leven volledig in dienst van de Drie-enige God geroepen worden. Maar als we dan alleen naar onszelf blijven kijken, komt het niet goed. Dan zie je steeds weer dingen waarvan je moet zeggen dat was niet zoals Vader in de hemel het wil. Dan blijf je jouw eigen zonden zien. Hoe je ook met hart en ziel door de Heilige Geest voor de HERE wil leven.

Juist dan is het zo geweldig dat je ziet dat de Here Jezus zich in de besnijdenis helemaal onder Gods wet heeft laten stellen. Hij heeft die wet tijdens Zijn leven op aarde vanuit Zijn hart helemaal volbracht. Echt vanaf het allereerste begin van Zijn leven op aarde tot aan Zijn sterven met heel Zijn hart, met heel Zijn ziel, met al Zijn krachten volledig met liefde volgens de wet van Vader in de hemel uitgevoerd. De  Here Jezus kon met het volste recht van Zijn eigen leven op aarde zeggen: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng. ” Joh 4:34 HSV

Daar sta ik dan. In het Oude Testament  deel van Gods volk. Nu na Christus’ werk op aarde gedoopt. Daar sta ik dan als mens die bij Christus wil horen maar ben ik wel goed genoeg? Ik weet dat onder ons meerdere met die vraag worstelen. Dat meerdere in hun leven steeds weer last van die vraag hebben. Dat het zo zwaar op je leven kan drukken al zien mensen het misschien niet aan je. Al praat je er misschien bijna niet over. Het zorgt steeds weer voor twijfel, steeds weer voor angst. Diep in je ziel.

Juist  als je ziet dat je bij Christus wil horen. Dat je voor en met de HERE wilt leven volgens Zijn wil.  Dat de Geest je steeds weer bij de HERE brengt maar steeds weer diep in je hart er dat stemmetje  is: Ik ben vast niet goed genoeg voor de HERE. Ik ben vast niet goed genoeg voor Christus.

Dan is het zo belangrijk dat je niet op jezelf let. Dat je dan je ogen en je hart richt op Hem die je door het werk van de heilige Geest bent gaan lief krijgen. Dat je dan let op de Here Jezus die in Zijn besnijdenis heeft laten zien dat Hij zich onder de wet gesteld heeft. Dat Hij in de plaats van wie zijn of haar leven niet meer bij zichzelf zoekt maar bij Hem die hele wet voor 100% met liefde voor Vader in de hemel gedaan heeft. Weet je wat het geweldige hiervan is? Dat Hij dat in de plaats gedaan heeft van die mensen die erkennen en weten dat ze uit zichzelf niet goed genoeg voor God zijn. Dat ze niet door hoe goed  ze ook hun best te doen hun schuld bij God kwijt kunnen raken. En die daarom naar Christus gaan die in Bethlehem geboren is. Dan zegt God als jouw Vader tegen je: Mijn kind de Here Jezus Mijn Zoon heeft in jouw plaats die hele wet volbracht. Ik leg Zijn leven over jou heen. Jij bent in Christus als jouw Redder voor Mij meer dan goed genoeg. Ik hou zo van je om Christus leven en lijden voor jou! Dat is Kerstfeest voor wie in diepe liefde voor de HERE zichzelf verloren heeft en Christus heeft leren kennen.

Wat spreek dan ook wat we belijden in Zondag 23!: “Hoe bent u rechtvaardig voor God?

Alleen door waar geloof in Jezus Christus, Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht had die Christus voor mij volbracht heeft.
Aan deze weldaad heb ik alleen deel, als ik die met een gelovig hart aanneem.”

Leef zo getroost met de HERE in je leven!

 

AMEN