Openbaring 10:1-7 EEN ENGEL MET HET GEOPENDE BOEKJE VERSCHIJNT

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 108:1,2 

Lezing van de wet

Psalm 24:1,2,3

Gebed

Schriftlezing: Exodus 40:34-38

                        Openbaring 10

Psalm 29

Tekst:  Openbaring 10:1-7

Verkondiging van het evangelie

Psalm 97:2,5

Dankgebed

Collecte

Psalm 98:1,4

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Gods oordelen gaan over de wereld. Op weg naar het einde dat ook zo’n prachtig nieuw begin zal zijn. Gods definitieve oordeel komt. Christus komt op de wolken en alles zal nieuw worden.

Toch kan de moed je in de schoenen zinken als je steeds weer over de oordelen hoort die over de wereld gaan op weg naar het einde. Je kunt er zo in verstrikt raken dat je alleen die ellende maar ziet en eigenlijk het geloof, het vertrouwen dat het geweldige echt komt verliest.  Het mooie is dat je ook in het boek Openbaring ziet dat Christus ons kent. Ook wanneer we een hele tijd met oordelen te maken krijgen. Hij is de pastor die zijn schapen juist ook in deze wereld en bij deze oordelen wil bemoedigen.

Dat hebben we al gezien toen er over de 7 zegels gesproken werd. Toen wij dachten dat het over het zevende zegel zou gaan, kwamen er in hoofdstuk 7 eerst twee gedeelten waarin Christus laat zien dat een heel grote groep door alle oordelen heen gered zal worden. We lezen dan over de 144.000 die een groep uit de hele geschiedenis en uit alle volken blijkt te zijn die niet te tellen is. De Here Jezus Christus maakt duidelijk dat we door het geloof bij die mensen mogen horen die door de oordelen heen een toekomst tegemoet gaan die boven al de oordelen uitstijgt.

Dan gaat in hoofdstuk 8 het zevende zegel op. Dan blijkt dit nog niet het einde van de geschiedenis te zijn.  Uit dat zevende zegel komen dan de zeven bazuinen voort. Wanneer er op zes van de bazuinen geblazen is zien we hoe Gods oordelen op weg naar de wederkomst over de wereld komen. Heel intens. Dan zien we ook dat deze oordelen voor velen er niet toe leidt dat ze zich bekeren. Dat ze zich niet afkeren van hun zondige leven. Hoe duidelijk de HERE ook laat voelen dat zo´n leven onder Zijn oordeel ligt. Er is nog niet op de zevende bazuin geblazen. Wat we lezen in hoofdstuk 8,9 is angstaanjagend. Het eindigt in 9:21 met de  woorden: “Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun ​tovenarij, hun ontucht en het plegen van ​diefstal.”

Juist op dat moment onderbreekt Christus weer de reeks van oordelen die over de wereld komen. Die onderbreking komt er niet meer als er in hoofdstuk 16 over 7 schalen gesproken wordt. Dan gaat alles rechtstreeks op het einde aan. Nu volgen in hoofdstuk 10,11 duidelijke bemoedigingen van Christus voor de gelovigen die Hem volgen. Die Gods trouwe volk op aarde willen zijn in een wereld vol afval en waar je ook Gods oordelen daarover kunt zien. Vanaf hoofdstuk 12 zien je dan ook hoe Christus ons nog een keer vanaf een andere kant naar de geschiedenis en naar de toekomst voor Zijn wederkomst laat kijken. Tot nu toe ging het vooral over de oordelen van God die over de wereld gaan en de onbekeerlijkheid van mensen. Vanaf hoofdstuk 12 zie je hoe Christus ons wijst op de strijd tussen Zijn kerk en de wereld in deze tijd. Hij laat zien wat de duivel doet maar ook dat Hij de Overwinnaar is. Laten we weer een aantal maanden ons vanuit het boek Openbaring door Christus laten onderwijzen en bemoedigen. Vanmorgen kijken we naar wat we lezen in Openbaring 10:1-7. Vanuit dit gedeelte verkondig ik jullie het evangelie onder het volgende thema;

 

 EEN  ENGEL MET HET GEOPENDE BOEKJE VERSCHIJNT

1.Zijn verschijning onderstreept de inhoud

2.De inhoud van de donderslagen blijft voor ons verborgen

3.De inhoud van de donderslagen  is volgens Gods plan

 

1.  Zijn verschijning onderstreept de inhoud

 

De here jezus heeft Johannes en zo ook ons in de vorige twee hoofdstukken 6 engelen laten zien. Engelen die op de bazuin geblazen hebben. Het waren belangrijke engelen met een belangrijke boodschap. Nu komt er een onderbreking. Deze onderbreking maakt duidelijk dat als je Gods oordelen over de wereld ziet gaan dat nog niet het einde is. Dat leert ons om bij rampen, moeiten en oorlogen niet meteen te denken dat het einde gekomen is. Dat leert ons om ook als er heel veel ellende over de wereld gaat en misschien wel heel dicht bij komt niet gelaten te gaan zitten. Nee, het leert ons juist ook in moeilijke omstandigheden te blijven leven als een kind van God. om zolang het nog kan je werk te doen. Om je gewone leven in de omgeving met  liefde tot God en je naaste te blijven doen. Zo getuige van Christus te zijn. Christus bemoedigt Gods volk op aarde te midden van de aankondiging van rampen en oordelen over deze wereld.

Johannes ziet dan een andere sterke engel.  Johannes ziet met eigen ogen hoe belangrijk en sterk deze engel is. Hiermee maakt Christus duidelijk dat de boodschap die tot ons komt heel belangrijk en volledig betrouwbaar is. De engel en daarmee ook de boodschap die hij brengt komt uit de hemel. Komt dus van de HERE! Dat wordt nog eens onderstreept doordat we lezen dat deze engel met een wolk omkleed is. Je ziet dus om deze engel een wolk. Die wolk doet ons denken aan de HERE die zelf in een  wolkkolom met Zijn volk Israël meegaat in de woestijn. Het doet ons denken aan de HERE die in het bijzonder met Mozes spreekt vanuit wolk. We lezen daarvan in Ex 33: “Zodra ​Mozes​ in de ​tent​ kwam, daalde de wolkkolom neer en bleef staan aan de ingang van de ​tent, en Hij sprak met ​Mozes. Wanneer het gehele volk de wolkkolom zag staan aan de ingang van de ​tent, stond het op en boog zich neder, ieder aan de ingang van zijn ​tent. En de Here sprak tot ​Mozes​ van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend; dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar ​Jozua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit de ​tent.” vs 9-11  

In onze tekst gaat het niet om de HERE zelf. Dat zullen we straks nog duidelijker zien. Dat deze engel ons juist voorgesteld wordt als een engel die omringd wordt door een wolk maakt duidelijk dat hij komt namens de HERE met de woorden van God zelf. Dat wordt nog verder onderstreept doordat we lezen dat deze engel de regenboog op zijn hoofd heeft. De regenboog die wijst op de trouw van God! De HERE heeft na de zondevloed gezegd dat als de regenboog verschijnt Hij altijd weer zal denken aan Zijn belofte dat Hij de aarde nooit meer helemaal onder water zal zetten. De regenboog is zo het teken geworden van de trouw van de HERE aan Zijn beloften, aan Zijn Woorden. Hij doet wat Hij belooft. Altijd zonder einde. De woorden die deze engel gaat spreken daar kun je op aan. Deze engel die van de hemel komt, schittert. Zijn gezicht is als de zon. De glans van de hemel, de glans van God straalt van Hem af. Zoals dat ook bij Mozes zo was als hij met de HERE gesproken had.  Toen de HERE op de Sinai vanuit de wolk met hem gesproken had. We lezen daarover o.a. dit: “En het gebeurde, toen ​Mozes​ van de berg Sinaï afdaalde – de twee tafelen van de getuigenis waren in ​Mozes' hand, toen hij van de berg afdaalde – dat ​Mozes​ niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de HEERE met hem gesproken had. Aäron en al de Israëlieten keken ​Mozes​ aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen.” Eks 34:29,30

Deze engel is zo duidelijk een hemelse boodschapper. Dat wordt ook nog eens onderstreept als we lezen van deze engel: “zijn voeten waren als zuilen van vuur”.  Je kunt hier denken aan het vuur dat in  de wolk te zien was waarmee de HERE Zijn volk Israël leidde en beschermde. We lezen van deze wolk van de HERE in Exodus 40: “Want de wolk van de HEERE was overdag op de ​tabernakel, en 's nachts was er een vuur in, voor de ogen van heel het ​huis​ van Israël tijdens al hun tochten.” vs 38 HSV

Deze engel schittert in zoveel dingen van de HERE die hem vanuit de hemel gestuurd heeft. Zijn uiterlijk laat zien dat hij echt een sterke, een heel belangrijke engel is. Hij is een engel maar niet God zelf. Dat zien we als we er op letten dat we in vers 6 lezen dat hij zweert bij God die in de hemel woont en alles gemaakt heeft. Als het hier om de HERE of om Christus was gegaan, mogen we ook verwachten dat Johannes voor hem had geknield en hem zou hebben aanbeden. 

Deze engel laat zien dat de HERE, dat de hemel het is die alle macht heeft. Alles is van de HERE, alles is van Jezus Christus. Alles op de aarde is van de Here! Deze knecht van God laat dit zien door zijn ene been op de aarde, op het droge te zetten en zijn andere been op de zee.  Wanneer deze engel spreekt dan klinkt daarin door de grootheid, de majesteit van de HERE. Zijn stem is zo indrukwekkend als het gebrul van een leeuw. Het is een stem om goed naar te luisteren en te beven. Die komt met koninklijk gezag naar je toe. Juist over de stem van de HERE lezen we ook in het Oude Testament als die indrukwekkende stem die door Zijn profeten naar de mensen komt. Ik denk nu aan Amos 3:7,8: “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de ​profeten. De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here Here heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?”

Je ziet hier dat ook in een wereld waar de oordelen van God over de aarde gaan. Waar we zoveel ellende en afval zien de HERE de aarde niet aan zijn lot overlaat! De aarde is en blijft van de HERE. Hij blijft op deze aarde Zijn stem laten horen. Nog altijd klopt Hij bij ons met het evangelie van de Verlosser Jezus Christus op de deur van ons hart. Nog altijd roept Hij ons op om bij Christus als onze Verlosser en Heer te schuilen. Om ons met belijdenis van eigen schuld aan Hem toe te vertrouwen. Met de belofte dat wie dit doet ook ondanks misschien heel veel donkerheid in en om je heen er een geweldige lichtende toekomst is. De oordelen en ellende waarvan we tot nu toe in het boek Openbaring gelezen hebben, zijn het einde nog niet. We horen nu over rampen en oordelen waarover we nog niet gehoord hebben. Ze staan in dat kleine boekje dat deze engel geopend in zijn handen heeft. Maar eerst gebeurt er nog iets anders. Johannes hoort eerst 7 donderslagen. Ze zijn dus indrukwekkend zoals de donderslagen die de HERE over de aarde laat komen tijdens het onweer. Zie Psalm 29. Het uiterlijk van de engel die met dit boekje komt en dat hij zijn benen op de aarde en de zee zet laten zien dat deze boodschap echt van de HERE komt. Vast en zeker. Dat maakt ons heel nieuwsgierig naar wat die donderslagen ons te vertellen hebben. Ook wat de inhoud van dit geopende boekje is. De donderslagen en het boekje zijn niet hetzelfde. In de volgende preek gaan we verder over dat boekje.  Wat gaat er nog meer gebeuren op weg naar de terugkeer van de Here Jezus dan we tot nu toe gelezen hebben? We letten daarop in het tweede punt.

 

2. De inhoud blijft voor ons verborgen

 

Johannes wil wat de donderlagen zeggen ook voor ons, ook voor de kerk in de 21e eeuw opschrijven. Hij krijgt het toch niet voor niets te horen. Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Johannes  krijgt de opdracht om wat hij gehoord heeft niet op te schrijven. Hij mag het weten maar de kerk op weg naar de wederkomst niet. Dit is een deel van het boek van de geschiedenis waarover we in Openbaring 5 gelezen hebben dat niet voor ons open gaat. Dat stelt ons voor vragen. Waarom mogen wij dit nu niet weten?  Johannes moet wat hij gehoord heeft verzegelen, dat betekent hier dat hij wat hij gehoord heeft niet mag opschrijven en over de inhoud zijn mond moet houden. Het was alleen voor zijn oren bedoeld en niet voor andere mensen. Is dit nu niet vreemd? Dan had Christus het toch beter helemaal niet aan Johannes kunnen laten horen. Wat heb je er aan om iets te horen waar je verder niet over praten en schrijven mag. Het lijkt op het eerste gezicht zinloos. Toch is dat niet zo wanneer we er nog eens wat langer over nadenken. Wat maakt dit namelijk duidelijk?

De Heilige Geest maakt ons hier duidelijk dat er meer dingen in de geschiedenis en ook in de toekomst gaan gebeuren dan wat we in de Bijbel lezen. Wat de HERE in de Bijbel zegt is echt, dat gaat ook zo gebeuren, de HERE is echt zoals Hij zich in de Bijbel laat zien. Toch doet Hij meer en zal Hij meer doen als wat we in Gods Woord lezen.

Dat is voor ons heel belangrijk om te weten. De HERE wil ons zo bemoedigen en leiden wanneer er dingen gebeuren waarvan wij denken: Zoiets kan ik nergens in de Bijbel terugvinden. We zien hier hoe de Here God ons ook op weg naar de wederkomst als een Vader rust wil geven. Ook als er dingen gebeuren die wijn vanuit de Bijbel niet kunnen plaatsen. Ook als er dingen gebeuren die ons in verwarring brengen en bij ons de gedachte laten opkomen of God alles wel in Zijn hand heeft. In ons hart kunnen zulke gedachten en twijfels zomaar opkomen. Onze Vader in de hemel kent ons zo goed. Jezus Christus maakt ons door deze sterke engel duidelijk dat er ook nog andere dingen zullen gebeuren en dat we dan kunnen blijven geloven dat alles echt in Gods hand is. Dat het Hem echt nooit uit de hand loopt. Wij hoeven alles niet te weten. Wij zijn er niet om de HERE te controleren en tot verantwoording te roepen. Wij mogen op Hem vertrouwen ook als dingen zo anders gaan dan wij verwacht hadden. Er zijn dingen die wij niet kunnen plaatsen. Er zijn dingen die we zelfs met de Bijbel in de hand moeilijk een plek kunnen geven. Dan staat we voor de keuze of we afstand van de HERE gaan nemen en op ons eigen menselijke en beperkte inzicht gaan vertrouwen of dat we ons ondanks dat we niet alles  begrijpen ons aan de HERE toevertrouwen. Hierbij moet ik denken aan de prachtige woorden in artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: “En al wat in zijn doen het menselijk verstand te boven gaat, willen wij niet nieuwsgierig onderzoeken, verder dan ons begrip reikt. Maar in alle ootmoed en eerbied aanbidden wij de rechtvaardige beslissingen van God, die voor ons verborgen zijn. Wij stellen ons ermee tevreden, dat wij leerlingen van Christus zijn, om slechts te leren wat Hij ons onderwijst door zijn Woord, zonder deze grenzen te overschrijden. 
Deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost, als wij erdoor leren verstaan dat ons niets bij toeval kan gebeuren, maar dat alles ons alleen overkomt door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader. Hij waakt over ons met een vaderlijke zorg, terwijl Hij zó over alle schepselen heerst, dat niet één haar van ons hoofd - want die zijn alle geteld - en niet één musje ter aarde zal vallen zonder de wil van onze Vader (Matt.10 : 29-30). Hierop stellen wij ons vertrouwen, omdat wij weten dat Hij de duivelen en al onze vijanden in toom houdt en zij ons zonder zijn toelating en wil niet kunnen schaden.” Zelfs waar wij het niet meer weten mogen wij ons toevertrouwen op weg naar Christus wederkomst aan de HERE die alles weet en die boven alles uit blijft regeren volgens Zijn plan!  Want ook de inhoud van dit boekje waarvan wij de inhoud niet kennen is volgens Gods plan. We letten daarop in  het derde punt.

 

3.  De inhoud is volgens Gods plan

 

Onze aandacht wordt nu weer op de engel gericht. Die met zijn voeten op de zee en het droge staat. Alles is onder controle van de enig levende God die deze sterke engel heeft gestuurd. Ook deze engel laat zien dat hij maar een boodschapper van de HERE is. De HERE die echt alles op deze aarde gemaakt heeft. Zowel in de zee als op het land. Dat is niet het gevolg van een of ander toeval, of het gevolg van de kracht van de natuur. Nee, dat is allemaal het werk van de enig levende God die het hele heelal uit niets geschapen heeft. Hij benadrukt nog een keer dat de boodschap die hij brengt niet zijn eigen boodschap is maar dat die van de HERE uit de hemel komt. Hij zweert bij de enig levende God, bij de Schepper van alle dingen. Als wat hij nu zegt niet waar is, zal Gods oordeel over hem komen voor de ogen van Johannes. Dat is niet zo en dat maakt duidelijk dat de woorden van deze engel Gods woorden zijn. Dan komen er uit  de mond van deze engel de indrukwekkende woorden: “Er zal geen uitstel meer zijn”. Het is niet zo dat er toch steeds weer iets komt dat er voor zal zorgen dat de Here Jezus nog niet terugkomt. Er zijn oordelen die echt een einde maken aan de oude aarde. Die echt de aankondiging en begeleiding zijn van de Here Jezus die komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat maakt in ons leven duidelijk dat wij, dat jij ook niet kunt  uitstellen of je de Here Jezus echt als je Verlosser wilt volgen en dienen of niet. Je hoort nog wel eens dat mensen ook in de kerk zeggen: Ach als je jong bent dan moet je toch kunnen genieten. Ook van dingen waarvan de HERE zegt dat het niet goed is. Dan moet je je toch wel kunnen uitleven. Later krijg je de kans om rustiger te worden en bij de HERE echt serieus je leven te zoeken. Het klinkt zo sympathiek maar besef je wel dat het duivelse woorden zijn? Stel dat ik dit als ouder tegen mijn kinderen zeg en ze gaan zo leven. Ze leven in feite zonder Christus omdat het later nog wel kan en hun overkomt iets en ze sterven. Dan ben ik medeverantwoordelijk voor hun eeuwige ongeluk. Wat is het belangrijk kinderen, jongelui dat je  weet hoe de HERE aan het begin van jullie leven al naar jullie toekwam. Dat Hij beloofde jullie Vader te willen zijn. De beste Vader die je ooit kunt krijgen. Hij was het die je ouders de opdracht gaf om over Hem te vertellen, om jullie te vertellen hoe Hij wil dat wij leven. Dat Hij zelfs de Here jezus aan het kruis gegeven heeft om voor al onze zonden de straf te dragen. Om te luisteren naar de oproep van Vader in de hemel om je hart aan Hem te geven en als Zijn kind te willen leven. Mag je dan in je jeugd niet meer genieten. Zeker wel! Luister maar naar wat de HERE in Prediker 11 en 12 zegt: “ Verheug u, o jongeling, in uw jeugd, en uw ​hart​ zij vrolijk in uw jongelingsjaren; ja, volg de lust van uw ​hart​ en wat uw ogen aanschouwen, maar weet, dat God u om al deze dingen in het gericht zal doen komen. Weer dus het verdriet uit uw ​hart​ en houd de kwalen weg van uw lichaam, want jeugd en jonkheid zijn ijdelheid. Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen.” 11:9-12:1

Je mag dus genieten en je mag waar je kan nog onbezorgd zijn. Je hoeft de last van de wereld niet op je schouders te nemen maar je moet goed weten dat je mag genieten binnen de goede regels die de HERE gegeven heeft. Wie zo Christus volgt, is ook als je jong sterft een kind van God dat bij Gods oordeel vrijgesproken wordt om Christus werk en op weg is naar het eeuwige leven op de nieuwe aarde.

God baant dan voor jou de weg door alle oordelen heen. Hij doet dat volgens wat Hij ons in de Bijbel verteld heeft. Je ziet dan  dat wat de profeten gezegd hebben ook gebeurt. Wat Gods geheimenis is, wat Hij beloofd heeft dat Christus terugkomt, dat het laatste oordeel komt, dat Gods volk voor altijd op die machtige nieuwe aarde van Openbaring 21,22 zal leven. Als de laatste bazuin klinkt en de tekenen komen die laten zien:  nu komt Christus terug,  dan wordt heel Gods plan zoals door Gods profeten voorspelt  volle werkelijkheid. De HERE doet wat Hij belooft. Vast en zeker. Wees daar jong en oud op voorbereid!

 

AMEN