Openbaring 12:18-13:10 Bij de vervolging van de kerk gebruikt de draak het beest uit de zee

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  104:8,9

Lezing van Gods wet

Psalm  65:1,2

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 13

Psalm  74:8,11-14

Tekst: Openbaring 12:18-13:10

Verkondiging van het evangelie

Psalm  35:8,9,13

Dankgebed

Collecte

Gezang 32:3,4,5 

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Vers 18 van hoofdstuk 12 heb ik met opzet buiten de tekst van de vorige keer gehouden. De woorden die we daar lezen hebben namelijk alles met het vervolg te maken. Een moeilijkheid is wel dat je in de vertalingen verschillende vertalingen tegenkomt. Er zijn  namelijk twee mogelijk: “en hij bleef op het stand staan” of  “en ik bleef op het strand staan”. Allebei is mogelijk.

De ene keer gaat het over de draak, de duivel die vanaf het strand iets doet. De andere keer is het de apostel die op het strand van Patmos met gespannen verwachting kijkt wat er nu verder gaat gebeuren.

Een ding is duidelijk dat de draak die Christus kerk vervolgt tot de wederkomst gebruik maakt van anderen. Ook op de aarde. Dat zie je heel duidelijk als je het begin van hoofdstuk 12 vergelijkt met wat we in hoofdstuk 13 hebben gelezen.  We lezen in hoofdstuk 12 vers 3 dat de draak alles er op zet om de komst van Christus als de Verlosser te voorkomen. Later om Christus te verleiden niet Zijn werk als Redder tot het einde te doen. Als dat niet lukt om dan nog de hemel in te vallen en als hij daar voor altijd uitgejaagd is alles op alles te zetten om trouwe kerk van Christus door geweld en verleiding zoveel mogelijk schade te bezorgen.  De draak, de duivel is daarvan de grote organisator. Hij doet dat niet alleen. Hij zoekt daarvoor ook steun en medewerkers op de aarde zelf. Dat die medewerking er van verschillende kanten ook komt ziet Johannes (bij de vertaling ik) of bewerkt de draak (bij de vertaling hij).

Vanaf het strand is nu in de eerste plaats te zien dat er uit de zee een beest opkomt. Daarna vanaf vers 11 lezen we nog over het beest dat uit de aarde opkomt. Je ziet als je goed oplet dat de aanval zo georganiseerd wordt dat die van alle kanten komt. Van boven: de draak in de lucht, van onderen vanuit de zee en vanaf de kanten op de aarde. Overal is de aanval van de duivel met zijn helpers te vinden. Twee machtige helpers heeft de draak die niets anders wil dan het Koninkrijk van Christus beschadigen. Die niets anders wil dan levens van mensen bij de redding en genezing van hun leven weg te halen. Niets anders wil dan Gods schepping zoveel mogelijk kapot maken. let erop dat het in alle drie de gevallen om beestachtige machten gaan dit willen vernietigen. Niet redden, niet genezen maar beschadigen en doodmaken. Het zijn verschrikkelijke machten die laten zien waar het de beestachtige tegenstander van Christus om te doen is. Hoe mooi hij zich ook voordoet. Laten we vanochtend letten op dat beest dat uit de aarde komt en dan horen wat tegenover dat beest het evangelie van Jezus Christus is. Ik verkondig jullie dat evangelie onder het volgende thema:

 

 

BIJ DE VERVOLGING VAN DE KERK GEBRUIKT DE DRAAK HET BEEST UIT DE ZEE

 

1.  Wie dat beest is

2. Wat dit beest doet

 

1.  Wie dat beest is

 

Christus laat Johannes en daarmee ons een nieuw tafereel zien. Uit de zee komt iets tevoorschijn. Het vindt op een bepaalde manier zijn oorsprong is de zee. Wat zegt dat? We lezen in de Bijbel meerdere keren over de volkerenwereld als een zee. Ik geef daarvan 2 voorbeelden:

Jesaja 17:12,13:  “Wee, een rumoer van vele volken, die rumoer maken als rumoerige zeeën, en een gebruis van natiën, die bruisen zoals geweldige wateren bruisen. Natiën bruisen zoals geweldige wateren bruisen, maar dreigt Hij ze, dan vluchten zij ver weg en worden opgejaagd als kaf op de bergen vóór de wind uit en als een werveldistel vóór de storm uit.”

Openbaring 17:15: “En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de ​hoer​ zit, zijn volken, menigten, naties en talen.”

We hebben al gezien dat de draak een heel machtige vijand is. Met koppen, horens en kronen. Ook zijn helper die uit de zee opkomt is machtig. Je kunt die niet zomaar afschrijven. Je ziet ook dat deze medewerker van de draak machtig is en veel op de draak lijkt. Hij heeft net als de draak veel horens,  koppen en kronen, Zie 12:3. Zoals de mens beeld van God moet zijn op aarde zonder God te zijn zo is dit beest uit de zee beeld van de duivel zonder de duivel zelf te zijn. Dit beest is werkelijk beestachtig sterk. Dat zie je ook in vers 2. Wat we daar lezen herinnert ons aan Daniël 7. We lezen ook daar van de duivel en zijn helpers. Ook daar zie je hoe  gevaarlijk ze  zijn, de bedreiging en de macht van de helpers van de duivel worden benadrukt. Juist doordat zo’n helper sterke beestachtige trekken vertoond. Een machtig roofdier. Kijk maar eens mee. Dit beest lijkt op een luipaard. Een luipaard staat bekend om zijn ongezien kunnen besluipen van zijn prooi en dan in de achtervolging van zijn prooi ontzettend snel te zijn. Als je in de handen van dit geniepige en o zo snelle beest valt dan kun je heel moeilijk ontsnappen want hij heeft de poten van een beer. Zo sterk, zo dodelijk!  Je bent als je in zijn poten gevangen bent menselijk gezien reddeloos verloren. Zelfs als je nog leeft dan staat de dood je voor ogen. Dit beest lijkt ook op een leeuw. Als je in zijn muil gevangen bent dan is de dood zo goed als zeker. Hij laat niet los en maakt je met zijn kaken tot zijn voedsel.

Wat voor macht heeft nu dit beest? Waar komt deze macht vandaan?    Dat zien we heel goed aan het einde van vers 2: “En de ​draak​ gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.” Het is dus de duivel, de satan die aan dit beest zijn macht geeft. Vaak verborgen achter een ander uiterlijk maar uiteindelijk niets anders dan de macht. Alles uiteindelijk onder de toelating van de HERE. Zonder ooit voor het verkeerde en verleidelijke van die macht naar de HERE te kunnen wijzen. Het komt van de duivel en de duivel en wijzelf zijn verantwoordelijk voor het kwaad, voor de zonden. Ook in eigen leven.

Dit beest zijn de machten en de invloed die vanuit de wereld komen om het Christus’ kerk en de gelovigen ook persoonlijk zo moeilijk als mogelijk te maken.

Het zijn vaak ook politieke machten die zich tegenover Christus en een leven in Zijn dienst volgens Zijn wil verzetten. Een macht die zich uiteindelijk kenmerkt door het lasteren van God. Ik kom daar in het vervolg nog verder op terug. Maar nu eerst naar vers 3. Daar lees je namelijk dat het dier uit de zee op een bepaald moment dodelijk gewond is. Het lijkt erop dat zijn laatste dagen geteld zijn. Tegen alle verwachting in geneest het dier weer. Staat weer op en gaat weer grote macht uitoefenen. Je kunt aan veel voorbeelden daarvan denken. Ook  bij concrete machthebbers die zich tegen Christus en Zijn kerk opstellen in de geschiedenis. We moeten goed bedenken dat Christus ons dit niet laat zien om net op een gebeurtenis in de geschiedenis te wijzen. Dit is wat je steeds weer ziet gebeuren. Het moet ons niet verbazen als de macht tegen Christus en Zijn kerk weer opstaat. Dan moeten we als gelovigen niet moedeloos worden en ook niet denken dat Christus niet de Koning en de Overwinnaar is. De Geest vertelt ons dit juist om  ook dan te schuilen bij Christus en bij Hem alleen. We kunnen hierbij ook denken wat er in de geschiedenis van Europa gebeurd is.  Europa was in de tijd van Christus een gebied waar buiten Joden om die in bepaalde gebieden woonden de HERE niet werd gediend. De mensen leefde zonder de enig ware God en waren daardoor in handen van de duivel. Het evangelie gaat door Gods genade met kracht naar Europa.  Zelfs zo dat uiterlijk Europa een christelijk werelddeel wordt. Ik weet dat daar veel meer over te zeggen is. Toch is het zo dat tot in regeringen van landen het christelijk geloof officieel leidend zijn. Dat is meer dan 1000 jaar zo geweest. Je zou zeggen hier is de duivel zo’n diepe en dodelijke wond toegebracht. Hij zal in Europa nooit meer kunnen opstaan en het christelijke geloof kunnen terugdringen. We leven nu in een tijd waarin we in ons werelddeel zien hoe de dodelijk wond genezen is. Het beest uit de zee is weer opgestaan en al meer instellingen en overheden maken duidelijk dat ze vooral niet christelijk zijn. De duivel vindt het helemaal niet nodig dat ze in hem geloven. Het is prima als mensen, organisaties en overheden zeggen dat je in de mens gelooft. Dat je de normen en waarden in jezelf moet vinden. Dan weet de duivel dat we ons eigen zondige hart volgen en op weg gaan naar de eeuwige ellende.

In onze samenleving is het de mens die op troon komt. Al meer. Het gaat om mij, het gaat om ons. Het gaat om ons leven hier en nu. Dat zijn de ideeën die leven en je ziet hele massa’s daarachteraan gaan. Mensen gaan leven voor zichzelf, voor wat je op deze wereld ziet. Ze willen ook nog wel leven voor de toekomst van hun kinderen maar dan draait het nog altijd om ons als mensen. Leven voor deze wereld  en voor je eigen belang dat zit in onze tijd op de troon. Daarvoor leven mensen en zo wordt het beest aanbeden zoals we dat lezen in vers 4. Je ziet dan de macht, de invloed van de draak, van de duivel. Hij is het die achter dit soort bewegingen, gedachten, filosofieën zit. Als je kijkt naar de opkomst van dit soort gedachten in onze tijd kun je je voorstellen wat we ook in vers 4 lezen: “en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er ​oorlog​ tegen voeren?” Mensen gaan in zichzelf geloven en willen niet meer dat de HERE, dat Christus hen de weg wijst. De mens denkt koning te zijn op zijn eigen mesthoop, waar het zo stinkt van de zonden en het onrecht, terwijl ze slaven van de draak en het beest zijn. Het beest is elke macht op deze wereld die ons een richting opstuurt om zonder Christus en Zijn Woord te leven. Elke macht die ons er toe wil verleiden en later zelfs dwingen dat we de waarden en normen die we uitdragen moeten vinden in onszelf, in de cultuur, in de geest van eigen tijd. We staan in onze samenleving heel geregeld oog in oog met deze macht. Veel wijst er op dat ook bij de komende verkiezingen juist deze macht al hoe meer invloed en kracht van de bevolking krijgt. Leven volgens de normen van de Bijbel, van de HERE zelf is achterlijk en bedreigend en daar moeten we vanaf. Zo moeten onze kinderen opgevoed worden. Daarom zoekt de overheid in onze tijd ook al meer invloed in christelijke, gereformeerde en reformatorische scholen om dit te kunnen doen. Hoe vriendelijk ook dan hebben we te maken met de invloed van het beest uit de zee. Je herkent hem juist in wat hij doet. We letten daarop in de tweede plaats.

 

 

2.  Wat dit beest doet

 

 We moeten niet vergeten dat wat we in hoofdstuk 13 lezen het gevolg is van het oorlog voeren tegen Christus’ trouwe kerk waarvan we in hoofdstuk 12:17 lezen. In deze oorlog worden ook de politieke machten ingeschakeld. Zo was het in de tijd van het Nieuwe Testament en ook in de tijd van de vervolging door de Romeinse overheid en keizers. Zo is het ook nu.

Het beest laat zijn ware aard zien in wat we lezen in vers 1 en 5. We lezen daar hoe vanuit hem de godslasteringen komen. Dan gaat het om het lasteren van de enig ware God. Dan gaat het om het lasterlijk spreken over Christus als de Verlosser en Koning van het leven.  Alsof de HERE als Hij al bestaat een slavendrijver zou zijn. Dat als Hij bestaat en het offer van Christus in onze plaats wil een bloeddorstige God zou zijn. Dat leven met Christus als de Heer van je leven je eigen mens-zijn en je eigen vrijheid zou aantasten. Een god die dat wil, wil jij toch niet. Allerlei normen in de Bijbel op bijvoorbeeld seksueel terrein en ook de taak die we als vrouw en man op aarde hebben, worden belachelijk gemaakt. Die zouden onderdrukkend zijn. 

 

Wie vandaag menselijk gevoel en verstand als het hoogste aanprijst. Wie zegt maar zo voel ik toch krijgt applaus en hoeft eigen leven niet onder de norm van de HERE en Zijn Woord te leggen. In feiten betekent dit dat we met elkaar dan het beest en de draak aanbidden. Dat we dan eigenlijk willen horen bij het koninkrijk van de duivel. De macht van dit denken en ook het opleggen van dit denken zul je in de geschiedenis zien. De HERE is Koning en laat dit het ook voor een tijd toe. Dan zal de kerk al meer teruggedrongen worden. We  lezen in vers 6,7a van het beest: “En (het beest) opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn ​tent​ en hen, die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de ​heiligen​ ​oorlog​ te voeren en hen te overwinnen;”

Je ziet het ook in ons land en onze tijd gebeuren. Het is onze overheid die het verbod op godslastering schrapt. God lasteren moet kunnen. In de naam van de vrijheid van meningsuiting moet in de samenleving er slecht over de HERE en over Christus gesproken kunnen worden. Ze moeten belachelijk gemaakt kunnen worden. Dit terwijl de HERE juist de bron van al het goede is. Terwijl in Christus Gods liefde schittert als nooit te voren. Terwijl er bij Christus alleen toekomst is te vinden voor zondige en schuldige mensen. De duivel zet alles op alles om mensen met valse berichten bij  Christus weg te houden en weg te halen. Om ze een negatief beeld van de HERE te geven.

Je ziet dat de duivel en ook de politieke arm van de duivel op aarde ruimte krijgt. Hij krijgt de ruimte om met zijn godslasterlijke mond tegen de kerk van Christus oorlog te voeren. We zien op meerdere momenten in de geschiedenis dat in die oorlog de kerk bijna uit het leven lijkt te verdwijnen. De kerk wordt klein. Of in het openbare leven wordt de stem van Christus’ kerk en van het evangelie bijna niet meer gehoord. Wordt al meer teruggedrukt.  Er zijn tijden dat het er op lijkt dat elk normaal denkend mens niet in  Christus gelooft en met hem leeft als de enige Verlosser en Heer. Dat moet je niet willen. Dan doe je jezelf tekort. Je wilt toch vrij zijn. Je wilt toch meetellen in de samenleving en bij de mensen om je heen. Het kan heel ver gaan. Denk maar eens aan geluiden over de vervolging van Christus’ kerk bijvoorbeeld in Noord Korea.  Wie jonge kinderen vertelt over de HERE en die kinderen praten daarover op school, loopt de kans dat je kinderen van je afgenomen worden om opgevoed te worden op een manier die juist tegenover het leven met Christus staat. De overheid gebruikt dan haar beestachtige macht. Verschrikkelijk als zulke dingen je overkomen. Ik denk nu ook aan het een verhaal uit onze eigen Nederlandse geschiedenis rond 1836. Gelovigen komen rond het evangelie samen op een boerderij. De voorganger is ds AC van Raalte. De overheid wil niet dat mensen zich van de grote protestantse kerk van ons land afscheiden. De politie komt in de kerkdienst en beveelt ds van Raalte om de kerkdienst te ontbinden. In naam van de koning. Van Raalte antwoordt dat hij een dienaar van de Koning van de koningen is en dit niet kan doen en vraagt de gelovigen wat zij er van vinden. Ze blijven allemaal in de kerkdienst. Het gevolg voor het gezin dat onderdak verleend heeft is dat al hun bezit hen wordt afgenomen door de overheid. Je ziet hier het beest uit de aarde werken. Zover kunnen dingen komen. Als je dan kijkt in vers 8b-10  zie je hoe de HERE het boek Openbaring als troostboek voor Zijn kerk gegeven heeft. De duivel kan zo tekeer gaan in de tijd tot de hemelvaart.  Christus laat zien dat de vervolging door de politiek, door machten in de samenleving heel groot en heel erg kunnen zijn. Als dat gebeurt moeten we niet denken dat de HERE er niet is, dat Christus niet regeert. Dan moeten we ons niet laten meeslepen door een overheid die propageert dat er geen God is en die zeker de HERE en Christus niet respecteert. Die dingen gebeuren. Hoe erg ook. Ook die wijzen er op dat Christus gaat komen op de wolken. In die strijd hoe zwaar ook zijn wij niet aan de heidenen en ook niet aan het beest op de aarde overgeleverd. Kijk maar mee in vers 8: “En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het ​boek​ des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.”

Al gaat voor je gevoel de hele wereld achter het ongeloof aan. Toch zijn er die dat niet doen. Dat zijn zij die in het boek van het leven van het Lam geschreven staan. De duivel met zelfs de ergste staatsmacht en de ergste martelingen en verleidingen krijgt die geschreven staan in dat boek niet definitief in zijn kamp. Dat betekent dat als je je aan Christus toevertrouwt als het Lam dat de ergste vervolging op aarde heeft meegemaakt en tot in de diepste diepte onder Gods toorn is doorgegaan voor jou  verdiend heeft dat je staande zult blijven. Niet in eigen kracht maar door Zijn kracht, door Zijn Geest! Dat is niet onzeker want dan staat je naam zelfs al van voor de schepping in dat boek. Door God er in geschreven en daarom vast en zeker en er nooit uit te krijgen.  Ik kom daar zo verder op terug.

Er zijn dus tijden dat het lijkt alsof de hele samenleving zich tegen Christus en Zijn kerk keert. De mens wil eigen baas zijn. De kerk wordt aangevallen en het lijkt dan alsof er geen redden aan is. Moet de kerk zich dan om te overleven en eventueel weer nieuwe leden te krijgen aanpassen? Moeten  we dan de scherpe kantjes van het evangelie afvlakken? Nee, kijk maar eens in vers 9,10: “Indien iemand een oor heeft, hij hore. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap; indien iemand met het ​zwaard​ zal doden, dan moet hij zelf met het ​zwaard​ gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der ​heiligen.”

Christus laat ons weten dat het juist in zulke omstandigheden zo nodig is om te horen wat de Geest, wat de Drie-enige God zegt. Je leven met Christus, je leven in diepe liefde en daarom gehoorzaamheid aan God kan er voor zorgen dat je in gevangenschap komt of zelfs daarom doodgemaakt wordt. We hebben dat letterlijk gezien toen op stranden in het Midden-Oosten enkele jaren geleden christenen werden onthoofd. Dan volgt die geweldige zin: “Hier blijkt de volharding en het geloof van de heiligen”.

Let er op dat de gelovigen hier heiligen genoemd worden. Mensen die door Gods genade apart gezet zijn. Mensen die geloof hebben gekregen als onverdiende liefde van God. Mensen die het volhouden ondanks alle bedreiging niet uit eigen kracht maar door de kracht van de Heilige Geest. Mensen die al van voor de schepping staan in het boek van het Lam, het boek van het leven door God in Zijn liefde Zijn geschreven. Als ik er nu aan denk dat ik om mijn geloof, om wat ik vanuit Bijbel uitdraag ook aan normen en waarden de gevangenis in moet of zelfs voor het vuurpeloton wordt gezet dan denk ik: dat kan ik niet. Dan denk ik dat ik bezwijk. Wat zegt de HERE nu tegen jou en mij? Als je in eenvoudig vertrouwen op Mij leeft, als je Christus als de grootste liefde van je leven kent, geef Ik je het geloof, de volharding die je ook dan nodig hebt om Mijn getuige te zijn als het moet tot in de dood. Daar sta Ik zegt de HERE om het offer van Christus garant voor. Wie alleen uiterlijk gelooft, gaat het niet volhouden. Als je dat nu bij jezelf weet wat is het nodig en goed om tot Christus te gaan. Om je op het gebed met berouw over eigen ongeloof en kleingeloof aan Hem toe te vertrouwen. Zodat je hoort bij de heilige die zelfs door verdrukking en vervolging heen het eeuwige leven binnengaan in plaats van de eeuwige dood.

Dan vind je rust bij de enige die het leven kan geven dat niet stuk te krijgen is. Tot Zijn eer.

 

AMEN