Openbaring 14:1-5 Het Lam en Zijn volk blijven staande in de stormen van de tijd

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Gez 18

Lezing van Gods wet

Psalm 125:1,2

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 14:1-13

Psalm 15

Tekst: Openbaring 14:1-5

Verkondiging van het evangelie

Psalm 33:1,2

Dankgebed

Collecte

Psalm 87:1,2,5

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Het  jaar 2020. Een bewogen jaar. Een jaar date velen van ons veel doet. Een jaar waarin veel verandert, en veel onzeker is. Ook als het om werk en toekomst gaat.   Onzekerheid over je baan. Werkloos raken of misschien of nu al.

Een moeilijke tijd op persoonlijk vlak. Iemand die je heel lief was is in het afgelopen tijd overleden. Meer dan in de jaren er voor. Je kunt niet meer met die ander praten, je leven niet meer met de ander delen. Je voelt de open plek juist zo sterk in deze dagen. Je maakt je zorgen om mensen die heel na aan je staan. Zo alleen, zo eenzaam.  Het kan ook zijn dat die eenzaamheid jou zelf sterk getroffen heeft de laatste tijd.  Je maakt je zorgen om  gezondheid maar misschien nog wel meer over geestelijke gezondheid. Verwerken mensen dit in geloof? Roepen al deze dingen vragen en misschien wel twijfel en opstand op?  

Een bewogen jaar is 2020.  Een jaar waarin we worstelen en om wijsheid bidden, waarin we ook sterk verlangen om weer gewoon als gemeente in de kerkdiensten allemaal samen te komen. Hoe zal dat zijn? Leeft dat verlangen bij iedereen? Hoe zal het zijn als het zover is? Is dan iedereen er weer of zal een deel dan voor altijd verstek laten gaan? Zijn we echt samen gericht op Gods Woord en op de HERE zelf? Verwerken we zo deze beproeving die van de HERE komt?    

Hoe gaan we dan verder? Moeten we niet vol zorg en verontrusting en met wantrouwen  de komende tijd tegemoet gaan? Juist als je deze dingen ziet is het zo belangrijk dat we ons door Christus laten bemoedigen. Dat ons hart echt op Hem gericht is.  Dat jij jou in Zijn handen overgeeft. Juist daarom willen we nu luisteren naar het evangelie vanuit Openbaring 14:1-5. Ik verkondig jullie het evangelie van Christus onder het thema:

 

HET LAM EN ZIJN VOLK BLIJVEN STAANDE IN DE STORMEN VAN DE TIJD

 

1 . Het Lam staat

2. Zijn volk zingt

 

1.            Het Lam staat

 

Het  is de Here Jezus zelf die in het boek Openbaring aan het woord is. Hij is het die Zijn leerling Johannes een overzicht van de geschiedenis geeft. Hij laat hem zien wat er op weg naar de wederkomst van Hem gaat gebeuren. Hij geeft Johannes ook meerdere keren een kijkje in de hemel. Zo kijken wij met Johannes mee als we het boek Openbaring lezen.

De Here Jezus regeert als het Lam van God vanuit de hemel. Hij heeft aan ons laten zien dat de tijd tussen Zijn hemelvaart en Zijn terugkeer voor de gelovigen op aarde geen gemakkelijke tijd zal zijn. Het is een tijd waarin de kerk van Christus veel tegenstand zal ondervinden. Waarin je als je alleen maar menselijk kijkt in bepaalde tijden van de geschiedenis zult zeggen dat het onverstandig is om christen te zijn. Het brengt je menselijk gezien dan alleen maar nadeel.

Zelfs zo dat er in de hemel gezegd wordt: “Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.” 12:12

Dan  lees je in Openbaring 13 van dat wee de uitwerking. Je ziet daar hoe de draak door 2 dieren die zijn machtige helpers op aarde zijn de kerk van Christus teistert. Je zou zeggen: ik kan maar beter geen christen zijn op aarde. Dat is alleen maar gevaarlijk. Juist dan is het Christus die ons laat zien dat het niet nodig is om zo te denken.

Dat we de moed niet hoeven te verliezen. Ook niet in de tijd waarin wij nu leven. Dat het ook in 2020 meer dan de moeite waard is om Christus in ons leven te volgen. Om dat ook samen als gemeente te doen. Ook al kunnen we niet allemaal samenkomen. Leven op de stem van de Goede Herder, vanuit het Woord van Christus dat tot ons komt.  Wat de wereld om ons heen ook doet en wat de wereld om ons heen ook van ons zegt.  Wat er om ons heen ook allemaal gebeurt.

Want juist als Christus heeft laten zien hoe de draak en de twee dieren in zijn dienst op deze aarde tekeer zullen gaan lezen we in Openb 14:1: “En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion”.  Hoe de duivel ook trekt en tekeer gaat een ding kan hij niet veranderen dat het Lam op de Sion staat!

De berg Sion is de berg van God. Het was de berg die God had uitgekozen op aarde om daarop te wonen. Om daar Zijn paleis op aarde te hebben. Wat de duivel ook doet. Hoeveel kracht het ongeloof  op deze wereld ook ontwikkelt. Hoe ook een leven zonder God, los van God op ons afkomt en ons wordt aangeprezen. Hoe aannemelijk mensen je ook willen maken dat er geen God is en dat wij als mensen het hoogste zijn wat er is. Hoe dat ook dagelijks je op allerlei manieren wordt voorgehouden het is de werkelijkheid niet!

De werkelijkheid is dat zelfs als de storm van ongeloof over de wereld gaat. Zelfs als de storm van aanvechting door de omstandigheden over je leven gaat.  Zelfs wanneer mensen zeggen dat je de Bijbel niet als Gods onfeilbare Woord moet nemen dan is de werkelijkheid dat het Lam staat op de berg Sion. Christus regeert. Ook vandaag. Om Hem heen staat Gods volk. Gods volk, Christus kerk kan aangevallen worden maar wie zich aan Christus als het Lam blijft toevertrouwen,  kan niet uit de handen van de hemelse Vader gehaald worden.

Dat zie je op zo’n prachtige manier als je bijvoorbeeld let op de tegenstellingen tussen hoofdstuk 13 en het begin van hoofdstuk 14. Kijk heel even met mij mee.

We  lezen in hoofdstuk 13 over de draak en die 2 beesten. Het zijn verschrikkelijke dieren. Ze willen alles kapotmaken. Ze willen de wereld en de mensen in het ongeluk storten. Ze willen niets liever dan de HERE en Zijn goede Koninkrijk beschadigen. Tegenover de draak en die 2 verschrikkelijke beesten staat het Lam!

Een lam is een lief, onschuldig dier. Een dier dat geen bedreiging voor je is. Het gaat hier zelfs over het Lam.  Het Lam van God dat gekomen is om de zonde van de wereld weg te nemen! Joh 1:29. Het Lam dat gekomen is om te redden! Om mensen onder de ban van de duivel en het ongeloof weg te halen. Om mensen onder de verdiende straf van God weg te halen door zelf de schuld en straf  op Zich te nemen. Je ziet hier hoe de Redder onaantastbaar staat tegenover de krachten van het verderf die zo druk bezig zijn.

De draak en zijn helpers zijn heel druk bezig want hun tijd is kort lezen we in Openbaring 12. Ze zijn rusteloos want ze weten dat ze niet kunnen overwinnen voor altijd. Dan zie je daar het Lam, Jezus Christus   staan op de berg Sion! Hij staat er in alle rust. Want in Zijn handen is alle macht in de hemel en op de aarde. Alle duivelse machten samen kunnen Hem die macht en kracht niet ontnemen.

Het kan zijn dat je het heel moeilijk hebt. Of heel moeilijk gehad hebt in de afgelopen tijd.  Misschien zie je wel heel erg tegen de komende tijd op.  Het kan zijn dat alles om je heen voor je gevoel weggevallen is. Waarvoor leef je nog, wat is hier nog je toekomst?

Dan staat er die Ene die jouw leven zin geeft. Die Ene die ook in 2020 en de toekomst niet ten val komt. De enige die de rots in de branding is en blijft! Dat is het Lam dat op de berg Sion staat, dat is Christus die vanuit het hemelse Sion regeert. Dat is dat Lam dat voor ieder die in zijn nood, met zijn schuld om de zonden in je eigen leven, in je wanhoop hoe het allemaal verder moet er is en blijft. De enige die dan echt redt en je echt leven geeft door alle ellende, vervolging en zelfs de dood heen.

Het  Lam staat er namelijk niet alleen. Hij verzamelt om zich heen de 144.000. Het hele volk van God uit de hele geschiedenis. Die 144.000 is het symbolische getal dat duidelijk maakt dat het hele geweldig grote volk van God door Christus als het Lam van God gered is en ook leeft bij God. Het is ook de onafzienbare menigte verlosten die niemand tellen kan. Het zijn de mensen die staan tegenover al die mensen op aarde die een van de duivelse beesten aangebeden hebben. Hier zie je hoe er in de wereld een scheidslijn loopt tussen wie Christus, wie de Drie-enige God in liefde volgen en zij die eigen hart en menselijke wijsheid volgen. De mensen die niet verder kijken dan deze wereld krijgen van het beest uit de aarde een merkteken lezen we in Openb 13:16. Dan ligt de wereld voor je open. Dan ligt menselijk gezien de wereld van nu en toekomst voor je open. Dan gaan de deuren van de wereld voor je open. Dan ben je een vriend van de wereld. De wereld met zijn ongekende mogelijkheden. Dan kun je handel drijven en leven op een manier waarin je niet meer beperkt wordt door de geboden van God. Dan kun je je eigen gang gaan. Dat prijst het beest uit de aarde je aan! Dat zou volgens de draak nog eens een gezegend toekomst inhouden.

Het kan prachtig lijken maar dan is je leven niet vrijgekocht als dat van die 144.000. Als je leven niet vrijgekocht is dan komt na het sterven de eeuwigheid waarin je niets anders dan verdriet en moeite en ellende meemaakt. Dan ben je niet vrijgekocht van Gods oordeel. Dan blijf je in dat oordeel van God niet staan. Je  blijft daarin staan als je bij het Lam hoort, als de naam van het Lam en van de Vader in de hemel op onze voorhoofden staat. Wanneer staat die op jouw voorhoofd, wanneer heb je ook voor nu en de toekomst altijd echte hoop? Als je leeft uit de belofte die God jou gegeven heeft. Dat Hij jouw Vader en Verlosser wil zijn. Als jij, als wij die belofte die zelfs de duivel en de hele wereld niet stuk kan krijgen als de grond van ons leven hebben. Die belofte is niet stuk te krijgen omdat de Here Jezus met Zijn bloed die belofte echt voor eeuwig kracht gegeven heeft. Als we die belofte in vertrouwen op de HERE vastgrijpen. Als jij het evangelie hoort en het ook al biddend aanneemt. Misschien ligt er een tijd achter je waarin je eigenlijk de HERE en wat Hij tegen je zegt in de Bijbel maar wat aan de kant geschoven hebt. Misschien ligt er een tijd  achter je waarin de wereld en een leven waarin Christus niet zo’n belangrijke rol speelt je al meer aantrok. Dan is het de Heilige Geest die nu op je hart klopt. Laat je niet imponeren door de wereld. Wie de wereld in gaat en die volgt,  krijgt misschien voor een tijd veel plezier maar je leven loopt dood in de ellende. Wie zo leeft dat hij of zij in alle rust zegt: Ik sta in deze wereld met Gods belofte en wil het Woord van mijn hemelse Vader alleen volgen  die is pas echt gelukkig. Die is door het Lam dat regeert vrijgekocht van Gods oordeel. Die mag ook in nu in de coronatijd en met alle gevolgen daarvan weten wat we in vers 13 gelezen hebben: “En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.”

Je ziet dat omdat het Lam staat en jij je aan Hem mag vasthouden het volk van God kan zingen. We letten daarop in de tweede plaats.                     

   

2.            Zijn volk zingt

 

Hebben  we een toekomst waar muziek in zit? Die heb je, zo mag jij  de toekomst tegemoet gaan als je aan Christus verbonden bent. Want dan klinkt in je leven boven de zorgen, boven de teleurstelling, boven zoveel gebreken het lied, het nieuwe lied uit. Het lied dat in de hemel gezongen wordt.

Vanuit de hemel hoort Johannes een indrukwekkend geluid. Een geluid zo indrukwekkend dat het alleen bij God en het Lam zijn oorsprong kan hebben. Een prachtige melodie zoals geoefende muzikanten die op de citer kunnen laten horen. Hemels mooie muziek. Op die melodie klinkt er dan dat nieuwe lied. Dat lied dat de vertegenwoordigers van de schepping en van de kerk die voor Gods troon zitten horen.

Dat lied wordt door de mensen niet begrepen. Het is zo nieuw dat de oude mens het niet kan en wil begrijpen. Het spreekt van dingen waaraan de mensen die niet met Christus leven niet aan willen. In je leven zit echt muziek, je bent echt een blijde zanger en dat blijf je ook als je ook in nu en in de toekomst dat nieuwe lied wil zingen. Het lied dat de lof bezingt op de HERE en op Christus als het Lam die jou heeft vrijgekocht van de straf op je zonden.  

Dat lied kan alleen met hart en ziel gezongen worden door de gelovigen. Door wie in liefde voor Christus leeft. Dan begrijp je echt wat het is om met Hem te leven en door Hem van de slavernij aan de zonden losgekocht te zijn. Hoe Geest dan in je werkt en jouw steeds aan Christus als je God en Koning verbindt. Dan is het de liefde van God die je leven leidt en daarom wil je leven zoals Christus dat graag wil.

Bij  geloven, bij het echt zingen als mensen die hun hart aan de Drie-enige God verloren hebben, hoort een leven als kind van God. Dat is wat we lezen in vers 4. Maagdelijk zijn ze in de zin dat ze hun leven willen wijden aan de HERE. Ze zoeken Christus als hun man en niet de wereld en eigen zondige verlangens. Dat de 144.000 maagdelijk zijn wil zeggen dat ze zich in liefde en trouw verbonden hebben aan Christus als de Man, als de Bruidegom. Ze dienen in hun leven op aarde alleen de HERE. Hij is voor hun de enige God en Christus hun enige Verlosser. Dat komt in hun leven dagelijks uit. Ze waren op aarde niet zondeloos maar wel was duidelijk dat ze maar naar een Persoon als hun Koning wilde luisteren en dat was Christus. Dat zie je ook in het tweede deel van vers 4: “Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat.”

Waar gaat het om in ons leven? Ook in ons leven als gemeente in  deze tijd? Dat we Christus zullen volgen waar Hij ook maar gaat. Dat je let op Hem en Zijn Woord. Dat wat Hij jou leert vanuit de Bijbel voor jou beslissend is. Dat het Woord van het Lam voor ons de hoogste wijsheid is. Hoe mensen, ook mensen dicht om ons heen ook zeggen. Ook als die nu een heel andere koers kiezen. Wat Christus zegt laat dat voor jou je leven, je denken en je voelen ook in  deze tijd leidend zijn! Draag die wijsheid uit en kom voor die wijsheid op in je eigen omgeving.

Als je Christus volgt dan kan er om je heen heel veel gebeuren maar dan is er voor jou en voor ons als gemeente door alles heen het leven. Dan hebben we toekomst. Luister maar naar wat de Here Jezus zelf, het lam zegt in Johannes 12:26: “Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.”

Wie  zich door Christus vrijgekocht weet,  wil dan ook in deze tijd een betrouwbare getuige van Hem op deze wereld zijn. Die wil als een betrouwbaar mens in deze wereld bekend staan. Iemand die eerlijk is, iemand die ook voor de waarheid staat omdat hij of zij kracht vindt in Christus die op de berg Sion onwankelbaar staat. De leugen wil je niet in je mond nemen en niet geloven en niet verdedigen. In wantrouwen wil je niet leven.  Omdat Christus, het Lam, die de waarheid is je zo lief geworden is.  

Als we door de Geest geleid de koers van Christus, van het Lam in deze wereld gaan, zijn we vrijgekocht van het oordeel. Dan zijn we samen op weg naar die verloste schepping. Daarvan zijn de 144.000 de eerste opbrengst, de eerstelingen. Zij zijn de garantie dat die volmaakt verloste schepping er komt bij Christus terugkomst! Christus staat, vindt daarin je vreugde, je kracht, je verlossing in ook in deze tijd. Ga de weg van Christus dan mag je je bij alle verdriet, moeite, eenzaamheid en vragen nog altijd koesteren in de warme liefde van de Drie-enige God

 

AMEN