Openbaring 14:6,7 Het eeuwig evangelie blijft klinken tot het laatst

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 29:1,5

Lezing van Gods wet

Psalm 26:2,6

Gebed

Schriftlezing; Psalm 1

                        Lukas 17: 20-37

Psalm 96: 1,2

Tekst: Openbaring 14:6,7

Verkondiging van het evangelie

Psalm 96:6,8

Dankgebed

Psalm 103:1,8

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Gods volk wie zijn dat? Maakt het uit wat de kleur van je huid is? Maakt het uit welke taal je spreekt?

Maakt het uit of je een jongen of meisje, man of vrouw bent? Maakt het uit of je uit een gelovig gezin

komt of niet? Maakt het uit wat je eigenlijke kerkelijke achtergrond was? Maakt het uit of je een tijd

los van God geleefd hebt of niet? Hoe is het in de kerk van Christus? Maken we daar onderscheid op

grond van volk, taal, ras, hoe iemand vroeger heeft geleefd of gedacht? Is de een meer dan de ander in Christus’ kerk? Aanvaarden we elkaar voluit als broer en zus in het geloof? Als mensen die bij het ene gezin van God horen?

Of is dat niet nodig? Zijn we meer een menselijke club? Die eigen voorkeur uitspreken over wie er bij

de gemeente mag horen. Willen we sommige mensen met bepaalde achtergronden er liever niet bij

hebben? Omdat we graag onder elkaar willen blijven en het vertrouwd moet blijven voelen.

Hoe anders doet de HERE zelf het. Hij is het die ons oproept om alle volken te zoeken om hen de

goede boodschap van Christus te brengen. Het evangelie. Dat in onze tekst zelfs het eeuwig

evangelie wordt genoemd. Wij hebben niet uit te zoeken. Wij hebben het evangelie in deze wereld te

laten klinken. Met het gebed dat velen vanuit allerlei achtergronden zullen komen en geloven. Om

samen kerk van Christus te zijn. Om samen van Gods genade en volgens Zijn Woord te leven. Er mag

niemand overgeslagen worden omdat wij die er liever niet bij hebben. De HERE laat zien dat Zijn kerk

er een is uit alle volken en talen, er een is waar we niet met aanzien van de persoon werken. Christus

gemeente is niet gebouwd op dat de een beter dan de ander is, is er niet op gebouwd dat de een

minder is omdat die nogal een ruig verleden achter zich heeft. Het gaat er om dat we nu en morgen

samen ons leven zoeken bij Christus en Zijn Woord. We leven allemaal van Zijn genade. Een andere

grondslag is er niet voor Christus kerk en mag er ook niet bij ons zijn in onze gedachten en gevoelens.

Het gaat om het evangelie dat eeuwig klinkt. We letten daarop wanneer ik jullie het Woord van god

onder het volgende thema verkondig:

 

 HET EEUWIG EVANGELIE KLINKT TOT HET LAATST

 

Met de oproep

 

  1. Vrees God
  2. Aanbid God  

 

  1.  Vrees  God

 

 Johannes heeft Christus in het hemelse Sion zien staan. De gelovigen in de hemel zingen een nieuw lied. Het lied dat zingt van Christus als het Lam van God. Het lied dat gezonden wordt door wie in diepe liefde en eerbied voor Christus leeft. Wanneer Johannes dat gezien heeft, laat Christus hem zien hoe het met het evangelie zal gaan in deze laatste periode van deze aarde. Johannes heeft al verschillende engelen gezien. Nu komt er weer een andere engel voor zijn ogen. Een engel die hoog in de lucht vliegt en daarom door velen gezien kan worden. Er klinkt hier een boodschap die voor de hele wereld, voor alle mensen van het grootste belang is.

Dat deze engel met iets komt dat van het grootste belang is wordt door verschillende dingen in vers 6 benadrukt. Het eerste is dat deze engel  het eeuwig evangelie bij zich heeft. Hij vliegt met dit evangelie.  Dit evangelie moeten alle mensen bereiken.

Let er op dat ondanks al de tegenstand en al de afval van de HERE die we al eerder zagen in het boek Openbaring het evangelie tegen alles in gebracht moet worden. Er komt geen tijd voor de wederkomst dat de gelovigen mogen zeggen: ‘de wereld om ons heen is zo slecht en bedorven laten we de boodschap van Christus maar voor onszelf houden.’  Nee, tot de dag dat Christus terugkomt en het op aarde op veel plaatsen een goddeloze boel is, moet nog altijd het eeuwig evangelie klinken. Nog altijd moet dan te horen zijn de goede boodschap van Jezus Christus met de bewogen oproep: laat je redden uit dit verkeerde geslacht

Altijd weer met de klop op het hart van de ander om tot Christus te komen en dat oude leven zonder Hem achter je te laten. Die boodschap is er voor altijd. Het is namelijk het eeuwig evangelie. Het is maar niet een goede boodschap. Het is geen boodschap die van tijd tot tijd aangepast wordt om nog goed te voelen in een andere tijd. Nee het is het evangelie dat vanaf de eerste dag van het menselijk bestaan met een aanpassing na de zondeval altijd hetzelfde is. Die aanpassing is dat we Christus als de Verlosser en Drager van onze schuld om ons zondigen en onze schuld nodig hebben.

Gods Woord is er voor alle tijden! Zijn Woord is het onveranderlijk woord dat ons leven en het leven van mensen samen op deze wereld heeft te veranderen. Het eeuwig evangelie geeft ons door Christus ook de normen voor alle dagen jaren en eeuwen tot aan de dag dat Christus terugkomt op de wolken. Daarom is de Bijbel voor alle tijden actueel en beslissend. Die boodschap van Christus, die boodschap om de HERE als de enige God te erkennen  en volgens Zijn wil te leven, blijft elke dag van de geschiedenis hetzelfde. Dat verandert niet. Wij kunnen het aanpassen maar dan hebben we niet meer met het eeuwig evangelie te maken. Juist als gemeente hebben we de opdracht om dit evangelie te laten klinken in de wereld en samenleving van vandaag.

Christus laat de engel met het eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op aarde wonen, zien. Het is bijzonder als je er op let dat in het Grieks voor  ‘wonen’ letterlijk het woord “zitten”  wordt gebruikt.  Dit eeuwig evangelie gaat over de wereld en zo naar mensen van alle landen, volken en talen terwijl ze op de aarde zitten. Juist dat zitten maakt duidelijk dat ze zich er thuis voelen. Ze voelen zich thuis bij een leven zonder Christus. Een leven waarin we doen en voelen wat zo anders is als Gods wil. Het woord zitten doet hier ook denken aan wat we in Psalm 1 lezen:  “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.” vs 1,2

De dag dat de Here Jezus terugkomt op de wolken zal het ook zo zijn dat het leven van velen op de wereld doet denken aan de tijd van Noach en Lot. De tijd waarin Noach alleen met zijn gezin de HERE volgde in liefde. Hij liet het evangelie met de oproep om te geloven en je te bekeren horen tot de dag dat de HERE de deur van de ark sloot en Gods oordeel in de zondvloed kwam. De Here Jezus zelf  heeft hierover o.a. het volgende gezegd: “En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” Lukas 17:26-30

Het evangelie van Christus klinkt ook voor mensen die leven voor deze wereld. Om ze te laten horen dat ook zij Christus als de Verlosser zo nodig hebben. De engel roept het uit. Luid en goed hoorbaar. Dit evangelie moet goed hoorbaar steeds weer zoveel mogelijk mensen bereiken. Dan horen we deze engel zeggen tegen de hele wereld: “Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen.”

Het echte evangelie gaat niet alleen over Christus maar ook hoe we door Christus met God leven. Daar komt het op aan. Wanneer je onze tekst naast Psalm 96 zie je zoveel overeenkomsten. Dan zie je hoe de HERE Zijn volk opdraagt en dat is na Christus met nog meer kracht om de beslissende boodschap te brengen. Met juist ook het oordeel van God dat komt als een heel dringende reden daarvoor. Ik noem een paar verzen uit Psalm 96 die dit laten zien: “Zing voor de HEERE een nieuw lied,

zing voor de HEERE, heel de aarde.  Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen. ……   Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;  beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;  ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;

Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.” 1-3 …9,10

Waarom wordt de wereld tot de dag van Christus terugkeer opgeroepen om toch die goede boodschap aan te nemen en daaruit te leven? Waarom wordt de wereld opgeroepen door Christus’ trouwe kerk om de Here met diepe eerbied en ontzag te dienen? Hem vol liefde en eerbied te volgen? Bedenk daarbij dat die goede boodschap met de oproep om zo vanuit je hart te leven net zo goed tot jou en mij komt!

Waarom klinkt die boodschap zo indringend?  Omdat het uur van Zijn oordeel is gekomen. We moeten goed bedenken dat we leven in de laatste dagen. Dat is de tijd tussen Christus’ hemelvaart en Zijn terugkeer.  De dag van Christus’ terugkeer en   daarmee de dag van God definitieve oordeel voor ieder die op aarde heeft geleefd is heel dichtbij. Die kan er elk moment zijn. Een oordeel dat er ook al is op de dag dat jezelf sterft.

Het leven is geen spelletje dat eens voorbij is en daarmee af. Nee, het leven loopt uit op het verschijnen voor God.  Zijn oordeel beslist of het eeuwig heerlijk leven wordt of voor altijd moeite en ellende. Het is juist de Here Jezus zelf die daar steeds weer op gewezen heeft. Daarom is het van het grootste belang dat we zelf in diepe eerbied en liefde voor de HERE leven. Daarom is het van het grootste belang dat we de mensen  met liefde en bewogenheid het evangelie voorhouden. Dat we dan geen onderscheid gaan maken tussen groepen en mensen.   Dat we niet onze eigen mensen willen uitzoeken die wel bij ons zouden passen. Wat zou dat slecht zijn! Dat zie je het duidelijkst als je bedenkt wie jij van jezelf bent en bedenkt dat Christus zelfs in liefde naar jou toegekomen is om jou tot kind van God te maken. Ongelooflijk dat de HERE zelfs naar mij omgekeken heeft in liefde. Zou ik  mij verheffen boven anderen en mijn eigen soort mensen willen uitkiezen? Dat zou nog eens hoogmoedig en slecht zijn! Bewogen door Gods liefde willen we dan de mensen laten zien hoe het vrezen, het in diepe eerbied en met verdriet over eigen zonden de HERE zoeken zo nodig is. Wie zo de Here God leert vrezen in liefde komt ook tot de aanbidding van God. Die leert ook anderen tot die aanbidding op te roepen. We zien dat in het tweede punt.

 

  1. Aanbid God  

 

Het evangelie wordt gebracht. Paulus is een van de mensen die door Christus is geroepen om dat te doen. Hij schrijft aan de gemeente van Thessalonica wat de kern van dat evangelie is: “Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.”  1 Tes 1:9,10:

We worden opgeroepen en hebben op te roepen om de afgoden, onze eigen zondige verlangens en gedachten achter ons te laten. We worden opgeroepen om Hem te aanbidden die de Schepper van alle dingen is.

Hier komen we bij een heel gevoelig punt in de geschiedenis. Wat zien we namelijk steeds weer gebeuren? Dat de HERE niet erkend wordt als de Schepper van alles. Dat mensen het steeds weer zoeken in de schepping zelf. Dat betekende in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament dat mensen afbeeldingen van dieren en andere dingen in de schepping gingen vereren. De mens zocht en zoekt het vaak bij machten binnen de schepping. Heel duidelijk lezen we dat in Romeinen 1: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.  Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,  maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.” Vs 20-23

In onze tijd zullen veruit de meesten geen beelden meer aanbidden. Dat hoort bij een tijd die achter ons ligt. Dat is voor velen iets van een primitieve tijd waar we ons ver boven verheven voelen. Toch zorgt dat niet voor der erkenning van de HERE als de Schepper. De beelden van allerlei goden die dan door bijvoorbeeld het beeld van een dier vertegenwoordigd worden, zijn in onze tijd bij velen door een vorm van evolutietheorie vervangen.

De HERE die op een voor ons onverklaarbare manier in 6 dagen de aarde voor bewoning klaarmaakte wordt niet erkent. We willen als mensen het in de hand houden en geloven wat we kunnen verklaren. We blijven in de schepping hangen in plaats van op de kijken naar de Schepper die alles goed gemaakt heeft.  Kijk om je heen. Zie hoe geweldig de schepping is. Volgens menselijke theorie zou 14,6 miljard jaar nodig zijn geweest met allerlei toevalligheden en  het recht van de sterkste als enkele van de uitgangspunten om tot het leven op aarde te komen zoals het nu is. Zo geloven zorgt er voor dat je jou niet hoeft te verantwoorden tegenover iemand die alles gemaakt heeft en ver boven je staat. Het is een heel slimme zet van  Gods grote tegenstander om dit mensen te laten geloven. Om zo ver bij de HERE weg te blijven. Het is zo anders. Kijk maar in vers 7. Het is de ERE  HERE als de enige God die echt alles gemaakt heeft!   Echt alles! Alles wat je boven je ziet - de hemel en ook de hemel waar de Here samen met de gestorven gelovigen en engelen woont , alles  wat je om je heen ziet  - de aarde. Ook alles wat je lager dan het landoppervlak ziet- de zee. Ook alle waterbronnen die je van onder  je en die je van boven je ziet komen. Alles alles komt van die HERE. Hij is de Schepper van alles dingen. Alles is van Hem.

Wanneer je er dan op let hoe Hij alles gemaakt heeft.  Als je je bedenkt dat wij na de zondeval veel van de heerlijkheid, van de harmonie, van de heerlijke verscheidenheid van de aarde hebben weggehaald. Wanneer je dat bedenkt en je ziet de imponerende schepping dan is er alle reden om de HERE te aanbidden. Om mensen op te roepen om dat te gaan doen. Wat is de HERE de geweldige God. Hij is het die dit alles gemaakt heeft.

Hij is het die Zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd. Om de schuld weg te nemen zodat wij Hem in hoop en verwachting en diep dankbaar door de verlossing door Christus zullen aanbidden.   Om juist ons weer te leren   door de Geest om het niet in deze schepping te zoeken maar bij Hem als de Schepper. De Schepper van alle dingen die door Christus als het Lam onze Redder wil zijn. Ons zo wil redden dat we eens voor altijd op de nieuwe aarde zullen leven waar alles van de HERE spreekt en waar alles wat van de zonde en van mijn eigen zonde spreekt verdwenen is. Laten we dat evangelie zelf in geloof en liefde tot ons nemen. Het uitdragen als het eeuwig evangelie voor iedereen en overal. Laten we zo kerk van Christus zijn in deze wereld. Hoe diep mensen ook gevallen zijn toch blijven getuigen van Christus. De wereld is niet dieper gevallen dan ik zelf gevallen ben. Juist daarom ook al die anderen uitnodigen naar Christus en ook naar kerkdiensten waar dit evangelie gehoord wordt te komen. Blij met ieder met wie we zo in dat ene geloof staan en gemeente van Christus zijn. Dan leren we samen de HERE te aanbidden. Hem samen groot te maken met heel ons hart. Dan gaat het niet meer om mij, om mijn club of groep. Nee, dan gaat het om de HERE en Hem alleen! Hoe groot bent U!

 

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie, die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij


 

 

AMEN