Paaspreek (2017) Marcus 16:2 DE SCHEPPING DIE WAKKER WORDT, BEGROET DE OPGESTANE CHRISTUS

Paaspreek (2017)  Marcus 16:2    DE SCHEPPING DIE WAKKER WORDT,  BEGROET DE OPGESTANE CHRISTUS

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 19:1,2

Lezing van de wet

Wet en Pasen: Kol 3:1-4

Psalm  30;3,6,7

Gebed

Schriftlezing: Markus 16

Gez 20:1,2,3,4

Tekst: Markus 16:2

Verkondiging van het evangelie

Gezang 21

Dankgebed

Collecte

Psalm  57:5,6

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Het is vroeg. Heel vroeg. De vrouwen kunnen niet wachten. Ze willen zodra het maar kan naar het graf van de Here Jezus. Hij is voor hun onvergetelijk. Hij verdiend het om nog verder verzorgd te worden al is Hij dood. Tegen de tijd dat de zon begint op te gaan ze van huis. Op weg naar het graf van Jozef van Arimathea waarin het lichaam van de Here Jezus ligt.  Ze willen hun dode vriend verder verzorgen. Hun vriend die ze hun here noemde. Hij wist zoveel. Hij was zo wijs, zo gelovig, zo vol liefde en hij heeft geweldige dingen gedaan. Zieken genezen en zelfs doden laten opstaan. Maar nu is hij zelf dood, veroordeeld door de mensen. Ze hadden nog zoveel van Hem verwacht maar het is nu toch echt voorbij. Ze willen Hem de laatste eer gaan bewijzen dood de balseming helemaal af te maken.

Daar gaan ze in het donker op weg. De zon komt op Het donker gaat over in halfdonker. De schemering wordt verdreven door het licht. Op die tijd van de dag komen de vrouwen bij het graf van de Here Jezus aan.  Het is het moment dat de zon opgaat. De zon gaat op, de vrouwen komen bij het graf. Ze komen te staan in het licht van de zon. In hun hart leeft de vraag hoe ze de steen die voor het graf ligt weggerold krijgen. Ze komen bij het graf dat komt te liggen in het licht van de zon en daarom zien ze nog duidelijker dat die steen van het graf weggerold is. Het graf ligt open. Vanuit Gods Woord weten wij nog meer. Zelfs de wachten die bij het graf stonden om te zorgen dat die staan niet weggerold zou worden, zijn er niet meer!  Toen het nog niet helemaal licht was, was er een engel die hemels licht verspreidde. Zo fel, zo angstaanjagend dat de soldaten die de wacht hielden met grote angst wegvluchtten.   Het licht van de hemel en het licht van de zon begeleiden de opstanding van Christus! De HERE in de hemel stuurt Zijn engel, de HERE in de hemel zorgt er voor dat de zon opgaat op het moment dat Christus is opgestaan. De hele schepping zet juist Christus opstanding uit de dood op dat moment van de geschiedenis in de schijnwerpers. We letten vanmorgen erop hoe de HERE daarbij ook juist de zon gebruikt om ons het licht van Christus opstanding te laten zien.

Ik verkondig jullie het evangelie van Christus’ opstanding onder het volgende thema:

 

 DE SCHEPPING DIE WAKKER WORDT,  BEGROET DE OPGESTANE CHRISTUS

 

1. In de opgestane Christus is het donker voorbij

2. In de opgestane Christus schijnt de zon over de hele schepping

 

1.   In de opgestane Christus is het donker voorbij

 

Het is donker in het leven van de leerlingen van de Here Jezus. Verdriet, gemis, teleurstelling het is er allemaal. De toekomst lijkt ook zo donker. Hun grote verwachting ligt in duigen. Als je naar de wereld kijkt dan is het ook zo donker. De man die vanuit het land van God Israël hoop leek te geven voor de wereld is dood.

De man die alle zieken die bij hem bracht genas. De man die liet zien dat Hij zelf mensen uit de dood kon opwekken. De man die mensen weer hoop en blijdschap in hun leven gaf, is er niet meer.  De man die de mensen leerde wat echte liefde was en die vanuit de liefde van God liet zien wat echte liefde voor elkaar als mensen is. Een liefde die dan zorgt voor vrede, voor in liefde er voor elkaar zijn in plaats van elkaar te bestrijden en zelfs te doden. De man die dat op volmaakte manier liet zien en leerde is er niet meer. De man die tegenover de dood, de duivel en de zonde stond en de echte strijd tegen de zonde aan de mensen leerde, is er niet meer. De enige zondeloze mens is door de wereld van de aarde verwijderd. De enige mens die het echte licht in de wereld liet zien, is dood.   Je ziet hoe het donker van de zonde, van onze zondige aard het echte licht haat. Het ontdekt ons teveel aan onze schuld en slechtheid. Daarom moet Hij die het licht echt laten schijnen weg. Daarom hebben mensen goden volgens hun eigen beeld gemaakt om die te dienen. Goden die ons niet ontdekken aan het donker in ons eigen leven.

Zo staat het er met de wereld voor na Jezus sterven aan het kruis. Nadat Hij begraven is. Het is donker al gaat elke dag de zon op. De zon schijnt over een wereld verloren in schuld. Als de wereld afgerekend wordt op wat wij als mensen gedaan hebben dan blijft het donker. Dan blijft het donker van de eeuwige straf en het eeuwig oordeel over de wereld en de mensen. Dan gaat dat nooit meer weg. Juist als het zo lijkt gaat op de zondag na de kruisiging van de Here Jezus de zon weer op. Ach denk je misschien dat is toch logisch. Dat is niets anders dan een natuurverschijnsel. Zo lijkt het. Bedenk dat het na Christus kruisiging al een wonder was dat Gods vernietigende oordeel  niet over de wereld raasde. Dat liet al zien hoe uniek het sterven van Christus aan het kruis was. Hoe de Vader toen het gebed van de Here Jezus aan het kruis verhoorde; vader vergeef hun want zij weten niet wat zij doen.

De zon is opgegaan op sabbat. Gods definitieve oordeel bleef uit. Dan komt de eerste dag van de week. De zondag. Denk er dan aan dat het opkomen van de zon maar geen natuurverschijnsel is. Elke dag komt de zon op om de ochtend wakker te maken. Maar het is altijd zo dat de zon niet kan opgaan zonder dat de HERE daarvoor zorgt. De zon staat elke dag weer onder het bestuur van de Schepper van alle dingen: de HERE.

We lezen dat zo mooi in Psalm 19: “Hij heeft daar een ​tent​ opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang,zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn zonnegloed.” Vs 5b-7

Het is de HERE die de zon laat opkomen. Elke dag vertelt het opkomen van de zon ons het verhaal dat de HERE er is en dat Hij als de enige God voor de nieuwe dag zorgt. Die boodschap komt naar elk mens toe of hij of zij nu geloven of niet. De here jezus brengt dat in de Bergrede zo onder woorden: “Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en ​bidt​ voor wie u vervolgen, opdat gij ​kinderen​ moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.” Matt 5:44,45

De HERE in de hemel laat de zon opgaan. Ook op de zondag na de kruisiging van de Zoon van God. De zon gaat echt vrolijk op. Er is ook voor de schepping alle rede om blij te zijn, om Gods goedheid en genade te onderstrepen. Om die te verkondigen. Want ook voor de schepping zelf is er iets geweldigs gebeurd. Iets dat juist nu in het volle licht moet komen te staan. Daarop kom ik zo verder terug in het tweede punt. De zon gaat op terwijl Christus uit de dood is opgestaan. Hij heeft het donker van het graf verlaten om te gaan staan in het schitteren licht van de zon. De zon die Hij als de levende Christus zelf zo kan sturen zoals Hij wil. Hem die alle macht in hemel en op aarde heeft gekregen door voor onze schuld en zonden te betalen is opgestaan. Hij leeft!!

Dat betekent dat het niet meer alleen donker is op aarde. Dat betekent dat de duivel en de dood de echte verlossing niet van de aarde en bij de mensen kunnen weghouden. Christus heeft laten zien dat Hij sterker is dan de dood en de duivel. Hij heeft laten zien dat er echt in hem en hem alleen toekomst is. Dat Hij werkelijk de schuld en straf gedragen heeft voor wie met belijdenis van schuld en zonden tot hem komt. Hij is niet onder de last van onze zonden bezweken om voor altijd dood te blijven. Nee, Hij heeft de last van de zonden gedragen en staat nu als Overwinnaar op uit het graf. Zo staat Hij in het licht van de zon. Wanneer wij in liefde verbonden in Zijn licht gaan staan dan gaat het echte licht op in ons leven. We lezen dat op een heel mooie manier in 2 Kor 4:6: “Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze ​harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van ​Christus.”

De enige God, de Schepper laat het in Christus weer licht worden op aarde! Het is de God die voor het licht gezorgd heeft. Het was donker en op de eerste dag zorgt Hij voor licht zodat leven mogelijk wordt. Hij is het ook die op de vierde dag de lichtdragers zoals de zon maakt. Zijn licht schijnt schitterend over de aarde die Hij goed gemaakt heeft. Dan komt de zonde en daarmee het donker. Het donker ook in het hart van ieder mens. De verschrikkelijke uitwerking daarvan zien we in het verdriet, de haat en de dood op de wereld. De HERE belooft uit genade alleen verlossing. Dan komt Christus en staat op uit de dood. Het donker van de dood kan Hem niet vasthouden. De boodschap dat Hij opgestaan is, dat Hij leeft. Dat Hij begroet is als de opgestane door het licht van de zon op die eerste dag gaat over de wereld!  In de Opgestane Christus zien we wie de HERE is. Kijken we Hem in Zijn liefdevolle, genadige hart. Hij wil door de Heilige Geest dat licht in jouw en mijn hart laten schijnen. Hij wil Zichzelf aan jou laten zien in het licht van Christus, als jouw Vader aan wie jij jou ook in de moeilijke en donkere ogenblikken van je leven toevertrouwt zodat je het licht van de verlossing ziet. Zelfs als de dood heel dichtbij is en over je komt. Zodat je je hart laat verlichten door Christus die in Maleachi 4;2 de Zon van de gerechtigheid genoemd wordt.  Het donker wijkt uit je leven, ook uit je ge3dachten en uit je gevoelens als je van Christus leert wat echt goed is. Om zo de verkeerde daden en verkeerde gevoelens in je leven al meer te laten vervangen door het licht van Christus. Wie daarom bidt en zo naar Christus opkijkt mag weten dat de Geest je daarbij zal leiden hoe de duivel ook probeert om je terug te krijgen in het donker dat onder Gods oordeel ligt. Bij Christus mag je echt verlossing vinden. Bij Hem wordt het donker uit je leven weggedaan. Het donker maakt de dienst niet meer uit. De dood is niet het donkere gat maar wordt de deur naar het eeuwige leven zonder duisternis. Als je dat ziet dan kan er nog een zeer hart zijn, dan kunnen er nog grote zorgen zijn maar dan is er de blijdschap dat Christus je redt van dood en oordeel. Dan kijk ik naar de zon. Dan hoor ik elke morgen als de zon schijnt weer de boodschap: Christus heeft overwonnen. De zon begroet in de vroege morgen de Zon van de gerechtigheid die uit de dood is opgestaan. Zo schijnt er verlossend licht over heel de schepping. We letten daarop in het tweede punt.

 

2.  In de opgestane Christus schijnt de zon over de hele schepping

 

De eerste zondag na de kruisiging. Vrouwen zijn heel vroeg in het half donker op weg naar het graf van de Here Jezus. Het is nog donker en zwaar in hun hart. De opgaande zon maakt hen niet vrolijk. Toch gaat de zon op deze dag zo vrolijk op. De schepping heeft gezien en zet het nu in het licht van de zon dat Christus is opgestaan!  Het heeft namelijk heerlijke gevolgen voor de hele schepping. Niet voor alle mensen maar wel voor de hele schepping. Christus is niet alleen de Redder van Gods volk,

 

 

van de mensen die tijdens hun leven op aarde tot geloof komen. Hij is ook de Redder van de hele schepping die zucht onder de gevolgen van de zonde. Zijn opstanding betekent ook toekomst voor de schepping in al haar door geschapen rijkdom en diversiteit. De veelkleurige wijsheid van God zal door Christus opstanding straks schitteren als nooit tevoren. Echt een geweldig paradijs. In volle glorie. We lezen dat op een prachtige manier in Romeinen 8: “Zijn wij nu ​kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van ​Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.  Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der ​kinderen​ Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is.” Vs 17-22 

de verlossing van Gods kinderen betekent de verlossing van de aarde. De dood, de vergankelijkheid zal uit de hele schepping weer verdwijnen.  Allemaal het geweldige werk van Christus. Dat werk wordt door de zon in het volle licht gezet. Terwijl de zon zelf bij de terugkeer van de Here Jezus als lichtdrager zal verdwijnen. Dat is geen verlies want de HERE zelf en het Lam in al Zijn opgestane heerlijkheid zorgen dan voor het licht. 

De vrouwen die met een zwaar gemoed op weg zijn naar het graf, gaan het licht tegemoet dat het leven weert licht en vrolijk maakt. Dat het leven in de grootste zorgen uitzicht geeft.   Ze zijn op weg naar de opgestane Christus die hen in het licht van de verwachting en een geweldige toekomst zet. Het is Christus die het licht uitstraalt dat ons aan de zon herinnert, zo helder, zo warm, zo levenwekkend. Over die glans van Christus lezen  we ook meerdere keren in de Bijbel. Die glans is er een enkele keer als de Here Jezus Zijn werk op aarde doet voor Zijn kruisiging. Die glans zien we ook als Christus ontmoet op weg naar Damascus om Hem stop te zetten en uit het donker van zijn leven te halen. Die glans zien ons zo geweldig als Johannes de Here Jezus in de hemel ziet. Ik noem nu de voorbeelden;

a.  Matt 17: “En zes dagen later nam ​Jezus​ ​Petrus​ en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht.” vs 1,2

b. Handelingen 26: “En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht der overpriesters, zag ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht, schitterender dan de glans der zon, van de hemel mij en hen, die met mij reisden, omstralen; en toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zeide: Wie zijt Gij, Here? En de Here zeide: Ik ben ​Jezus, die gij vervolgt.”vs 12-15

c. Openbaring 1: “En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden ​gordel; en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam; en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp ​zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.” vs 12-16

Christus schittert als de zon. Hij verlicht de aarde. Wij mogen in het licht van de levende staan. Ik heb net gezegd dat dit licht levenwekkend is. We moeten ook niet vergeten dat het licht van Christus ook ontdekkend is zoals bij Paulus. Het zet je in het licht van Gods heiligheid waardoor er de volmaakte röntgenfoto gemaakt wordt. Al je zonden, al mijn zonden worden zichtbaar. Hoe ik het ook voor anderen geheim probeer te houden. Als Christus mij ontdekt aan mijn zonden, hoe diep ook weggeborgen sta ik voor de beslissing of ik tot leven of tot de dood in dat licht sta. Als ik mijn zonden mijn zonden laat en daaraan blijf vasthouden wordt mijn oordeel zwaarder. Dan eindig ik in het pikkedonker van de hel. Laat je door Christus ontdekken aan je zonden. Zoals ook Paulus dat deed en breek met wat verkeerd is in je leven. Dat is zo nodig, zo goed, zo hartverwarmend want dan sta je niet meer in het veroordelende licht van Christus maar in de warme vergevende, levenwekkende licht van Christus. Dan kan ik het leven aan omdat ook in de grootste zorgen en het felste verdriet Christus laat zien dat er toekomst is. Dan leer ik met de dichter van psalm 57 zingen;

“ Mijn ​hart​ is gerust, o God, mijn ​hart​ is gerust;

ik wil zingen, ja psalmzingen.

Waak op, mijn ziel, waak op, ​harp​ en citer;

ik wil het morgenrood wekken.

Ik zal U loven, o Here, onder de volken,

ik zal U psalmzingen onder de natiën;

want hemelhoog is uw goedertierenheid,

tot aan de wolken reikt uw trouw.

Verhef U boven de hemelen, o God;

uw heerlijkheid zij over de ganse aarde.

Dan is Pasen voor mij samen met heel Gods volk echt feest. Dan weet ik dat ik op weg ben naar het volmaakt verloste leven op de nieuwe aarde. Door Christus verdiend. Hoe geweldig zal het zijn om dan elk moment in Zijn warme licht te leven.

 

AMEN