Pasen: Jezus staat op op de eerste dag!

Pasen: Jezus staat op op de eerste dag!

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Gez 99

Lezen van God wet (Deut 5) – Zondag 17

Lied 221:1,2

Schriftlezing:   Genesis 1:1-5

                             Lukas 24:1-12

                            Openbaring 21:22-27

Gez 98

Gebed

Lied kinderen basisschool

Ps 21:1,2,3

Tekst: Lukas 24:1

Verkondiging van het evangelie

Psalm 16:4,5

Dankgebed

Collecte

Ps 68:8,13

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Het is zondag geworden. De leerlingen en vrienden van de Here Jezus hebben beroerde dagen achter de rug. Vol van spanning, teleurstelling en verdriet. Wat is er in een paar dagen veel veranderd. Minder dan een week geleden leek het allemaal nog zo geweldig! Wat een feest! De mensen waren dolenthousiast over de Here Jezus. Toen Hij op een ezel naar Jerusalem kwam. En nu nog geen week later is het allemaal zo anders!

De Here Jezus leeft niet eens meer. De held van het volk is als een misdadiger en godslasteraar aan het kruis gestorven. Het is allemaal zo verwarrend. Ze hadden van Jezus zoveel verwacht. Een verwarring die er bij ons soms ook kan zijn. We verwachten veel van God, veel van Christus maar als je naar je eigen leven of de wereld kijkt is er nog zoveel ellende. Waar is God?  Waar is de Here Jezus gebleven van wie ze zoveel verwacht hadden. Hij noemde zichzelf de Christus maar Hij is nu dood.

Toch houden ze veel van Hem. Hij is dan wel dood en ze weten eigenlijk niet wat ze moeten denken. Toch verdiend Hij het om goed verzorgd in het graf te liggen. Daarom zijn er vrouwen op weg om na de rustdag toch nog beter voor Zijn lichaam te zorgen. Maar al doen ze dat uit liefde toch is het zo zwaar en donker. Er is zoveel verdriet. Hoe moet het nu allemaal verder? De eerste dag van deze week is er de gang naar het graf. Er lijkt zo weinig licht en uitzicht in de levens van de leerlingen en vrienden van de Here Jezus. Dan juist op de eerste dag van de nieuwe week komt er een voor hen onverwachte wending. Ineens staat alles op z’n kop als de vrouwen ontdekken dat op deze eerste dag van de week het graf leeg is. Niet leeggeroofd maar de Here Jezus heeft zelf het graf levend verlaten. Juist op de eerste dag. Wat is daarvan de boodschap? De blijde boodschap. We zien dat als ik jullie het Woord van God verkondig onder het volgende thema:

 

 

JEZUS STAAT OP OP DE EERSTE DAG VAN WEEK

 

1. Bij Hem begint het leven

2. Bij Hem is er de verlossing van het leven

 

1. Bij Hem begint het leven

 

De vrouwen komen bij het graf. Het zijn maar niet 2 of 3 vrouwen. Het zijn de vrouwen die vanuit Galilea met de Here Jezus mee zijn gegaan (23:55) en we lezen in de meeste handschriften van de Bijbel zoals o.a. weergegeven in de Herziene Statenvertaling  dat “sommigen met hen meegingen.”

Wanneer deze groep vrouwen vroeg op de zondagmorgen bij het graf komen, wacht hun een verrassing. Als ze er komen is het graf open. De steen is voor de ingang weg. Als ze dan nieuwsgierig naar binnen gaan, zien ze ook dat het lichaam van de Here Jezus er niet meer ligt. Hoe kan dat? Wat is er gebeurd?  De verwarring wordt nog groter. Het lijkt niet op te houden met moeilijke dingen in hun leven. Ze raken echt helemaal van streek. Kunnen ze de Here  Jezus zelfs nu Hij dood is nog niet met rust laten?  Verschrikkelijk toch. Wat een ellende, wat een verdriet, wat een verwarring.

Dan als ze weer naar buiten gaan, is er ineens weer iets bijzonders. Ineens zien ze twee engelen. Ze stralen de hemelse heerlijkheid de wereld in. De vrouwen staan in dat verblindende licht. Zo zuiver, zo intens. Deze boodschappers uit de hemel komen met een boodschap die echt weer licht laat schijnen in al dat verdriet en bij al die verwarring en teleurstelling. Ook bij al die boosheid  op de mensen die dit alles Jezus hebben aangedaan.

Dan horen ze ineens deze boodschap vanuit de hemel, van de engelen die Gods boodschap op aarde brengen. Dan klinken er op die eerste dag van de week woorden die alle teleurstelling, alle verdriet, alle boosheid en teleurstelling in een heel ander licht zetten. Dan horen we uit de mond van de engelen deze hemelse, Goddelijke boodschap: “Waarom zoekt u de Levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.”

Het zijn woorden zo verrassend, zo geweldig. Ze zetten het bestaan van deze vrouwen in een heel ander licht. Dat andere licht dat het duister, de donkere kant van het leven doorbreekt klinkt ook door als je er op let dat de Here Jezus op de eerste dag van de week is opgestaan. De HERE zorgt ervoor dat de Verlosser van dood en zonde juist op de zondag weer tot leven komt, weer op Zijn eigen benen gaat staan en als de Koning van leven en dood het graf uit wandelt. Wat is het bijzondere van die eerste dag van elke week?

De eerste dag van de week vindt zijn begin in de eerste dag dat de HERE  zo met de aarde aan het werk was dat Hij die bewoonbaar maakte voor de mens. Hij ging aan het werk om leven op de aarde mogelijk te maken.

Wat lezen we dan van die eerste dag van Gods scheppingswerk op aarde? Dit: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.  De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.  God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;  het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.”.

Let er op dat de aarde er is maar er geen leven op mogelijk is. Het is doods. Woest en leeg. Zoals we  dat nu ook weten van veel planeten in het heelal. Het leven kan niet zomaar uit de doodse ontstaan.  Het doodse heeft niet de kracht om leven voort te brengen. Zoals iemand die dood is er zelf niet voor kan zorgen dat hij of zij weer tot leven komt. Je ziet hier hoe de dood, hoe het doodse zelf niet voor leven kan zorgen. Een oerknal uit wat geen leven in zich heeft is onmogelijk. Er is er maar een die voor leven kan zorgen. Er is er maar een die er voor kan zorgen dat de voorwaarden voor leven er komen. Dat is Hij die er altijd was. Dat is Hij die de bron van alle leven is. Dat is de enig levende God. Dat is de HERE. Geweldig om Hem te mogen kennen!

Het is de HERE die op die eerste dag van Zijn  levenwekkend werk op aarde het licht geeft. Het licht dat nodig is om leven op aarde te krijgen. We hebben als mensen het licht nodig. Dat zie je ook in streken van de wereld waar er tijden zijn dat er heel weinig licht is. Je ziet dat er dan meer mensen depressief worden en zelf het aantal zelfmoorden toeneemt. Om goed te kunnen leven hebben we het licht nodig.

 Het levenwekkende licht dat op dat moment rechtstreeks van Hem komt. Want de zon en de maan en de sterren waren er nog niet. Die worden op de vierde dag door de HERE geschapen. Het is Christus zelf, de Zoon van God die hierbij ook direct betrokken is.  We lezen namelijk van Hem in Joh 1 waar Christus het Woord wordt genoemd: “Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.  In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.  Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.” Vs 3-5

Je ziet in de geschiedenis na de schepping van de eerste mensen dat we als mensen in geestelijke zin voor het donker kiezen. Met als gevolg zoveel verwarring, zoveel verdriet, zoveel teleurstelling en ook de dood. Daarin zien we ook het oordeel van God over het donker, de doodsheid die we zelf weer de wereld en ons eigen bestaan hebben binnengebracht. De HERE heeft vanaf de eerste dag zo gewerkt dat er leven zou komen op de aarde en er ook zou blijven.

Hij heeft ons zo gemaakt dat we elke ochtend weer in het licht van Hem, in het licht van het leven zouden staan en daarvan zouden genieten. Dat daaraan ook nooit een einde aan zou komen. Toch hebben we zelf voor al die verwarring en al dat verdriet gekozen dat uitloopt op de dood. Een leven zonder echte toekomst.

En dan!  Terwijl we er zelf niet uit kunnen komen. We zelf de dood de wereld niet uit kunnen helpen en ook niet al die haat, fraude, pesten enz enz. Wat we ook doen we krijgen het niet de wereld uit. Ook bij onszelf steekt het steeds weer de kop op. Ondanks dat is er dan ineens zonder dat een mens het echt verwacht had op die eerste dag van de week na de kruisiging de opstanding van de Here Jezus.

Hij maakt een nieuw begin!  Door Gods ingrijpen begint er een nieuwe periode in de geschiedenis. Er is nu echt weer uitzicht op leven. Er is niet alleen de belofte dat er een Redder komt. Die Redder is gekomen en heeft zelfs de dood aan de kant geschoven. Dood jij hebt niet het laatste woord. Verdriet,  teleurstelling, haat en onrecht jullie hebben niet het laatste woord. Wie vrienden blijven van de zonden en het onrecht zullen door de dood heen ellende meemaken maar wie in het donker, ook in het donker van het sterven de hand grijpt van Christus. Die grijpt de hand van de Levende die heeft laten zien dat de dood verslagen is. Hij  neemt je door de dood heen dan  mee naar het leven. De Here Jezus heeft dat verdiend en laten zien op de eerste dag van de week.

Het is niet voor niets, en daar hoop ik vanmiddag nog verder op terug te komen, dat de Here Jezus de eersteling wordt genoemd. We horen daarover in 1 Kor 15:20,21: “Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.  Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.”

Bij Christus begint een nieuw leven met hoop. Je moet echt bij Hem zijn om niet dood te lopen in je teleurstelling, in ziekte en in de dood. Je kunt daar voor altijd bovenuit getild worden als je bij Christus komt en Hem de eerste van je leven laat zijn. Dan kan er zoveel moeite over je leven komen maar dan heb je uitzicht. Dan kom  je er door Christus doorheen omdat Christus dan voor jou ook het leven verdiend heeft. Er is dan voor jou leven uit de dood. Er is dan hoop ook als je er lichamelijk heel slecht aan toe bent. Ook als je veel problemen in je leven hebt. Je hebt in dit leven geen houvast meer maar bij Christus ligt het leven en de overwinning voor je klaar. Bij Hem het leven zoeken en dan is het er door Hem. Want bij Hem is er verlossing. We zien dat in het tweede punt.

 

2. Bij Hem is er de verlossing van het leven.

 

De Here Jezus staat op op de eerste dag van de week. Op de zesde dag van de week maakte Hij het werk dat Hij kwam doen af. Hij kwam om verloren mensen, om zondige mensen, om mensen die door eigen schuld geen echte hoop kunnen hebben van al dat donkere te verlossen. Om jou en mij bij al de vragen en moeilijkheden en verleidingen en rouw te laten zien dat er niet alleen het donker en het oordeel is.

De Here ving de straf op voor de gelovigen. Hij is voor wie tot Hem vlucht als de eerste van n voor je gaan staan om de slagen van Gods verdiende oordeel op te vangen. Hij deed dat tot Gods straf en boosheid helemaal uitgewoed was. En toen klonk er over Golgotha de overwinningskreet: “Het is volbracht.” Op de zesde dag maakte de Zoon van God Zijn werk af. Tot in het graf. Zoals de HERE bij de schepping op de zesde dag met de schepping van Adam en eva de kroon op Zijn scheppingswerk had gezet.

De HERE rustte op de zevende dag, op de sabbat van Zijn scheppingswerk. De Here Jezus rust op de zaterdag, op de zevende dag van Zijn verlossingswerk. Een welverdiende rust. Als voorbereiding op het nieuwe hoogtepunt in Gods werk met deze wereld. De door Hem verdiende verlossing van zonden en dood moet tot een nieuw hoogtepunt komen. Het hoogtepunt waarop gezien wordt dat Jezus Christus leeft en de verlossing gaat uitdelen. Dat niets en niemand, zelfs de duivel, de dood en ook de machthebbers Hem niet kunnen tegenhouden. De vertegenwoordigers van de machthebbers de soldaten bij het graf kunnen niet anders dan wegvluchten als de Here Jezus opstaat. De dood kan Jezus niet vasthouden als Hij Zijn eerste bewegingen in het graf op de eerste dag weer begint te maken. De duivel kan de steen niet voor het graf houden, hij kan Jezus niet opsluiten. Nee, op de eerste dag van de week staat Jezus met Goddelijke macht op.

Het licht van het leven schijnt in de duisternis. De Here Jezus nodigt je uit om in Zijn licht te gaan staan. Om elke eerste dag van de week te rusten en dan in Zijn licht te gaan staan om al de andere dagen van de week Hem weer te volgen. Door alles heen draagt Hij je dan. Ja, maar nog komt er verdriet, ziekte en dood in mijn leven. Dat is zo maar het is niet meer uitzichtloos, het is niet meer blijvend, het loopt niet meer vast in de dood en Gods oordeel als je in de moeite bij Christus schuilt en met Hem leeft. Want wat is door Hem als je Verlosser dan je toekomst? De toekomst is dat je eens met een lichaam zoals de Here Jezus dat na de opstanding had bij Hem en God op de nieuwe aarde zal leven.

Op een wereld waar je de dagen niet meer kunt tellen want er is geen afwisseling van dag en nacht meer. Dan zie je dat het leven zo geweldig goed is. Door de Here Jezus door Zijn sterven en opstaan voor ons verdiend. Dan leef je zonder angst en zonder verdriet en zonder tranen in het licht dat er altijd is. Weet je waar dat licht dan vandaan komt? Net als op die eerste dag toen de HERE met Zijn scheppend werk bezig was op aarde? Luister maar: “De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas.  Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.  De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.  De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof.  De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.  De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.” Openb 21:21-26  

Geweldig hê! wat de Here Jezus verdiend heeft! Wat een feest om samen te zien hoe de Here Jezus is opgestaan en wat voor een geweldige toekomst er door Hem is. Sta dan op en ga naar God als je Vader dan deel je in dit geweldige leven en in deze geweldige toekomst! De Geest die me leert om de Here Jezus als eerste in mijn leven te hebben en daarom mij leert  om te leven vanuit het evangelie dat op elke eerste dag van de week verkondigd wordt, komt de lof toe. Wees deel van het koor en het volk dat zo door het leven gaat.

 

AMEN