Pinksteren Handelingen 2:1a

Pinksteren   Handelingen 2:1a

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Gez 27:1,2,9

Lezing van de wet

Aansluitend lezen Galaten 5:22-6:2

Psalm 143:2,9

Gebed

Schriftlezing: Leviticus 23:5-22

                       Handelingen 2:1-13

Psalm 138:1,2

Tekst: Handelingen 2:1a

Preek

Psalm 67:2,3

Dankgebed

Collecte

Gez 32:1,2,5

Zegen

 

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus die met de Heilige Geest gezalfd is, broeders en zusters, jongens en meisjes.

 

Waarom is het nu eigenlijk Pinksterfeest op Pinksteren. Dat vind je waarschijnlijk een vreemde vraag. Dat is toch logisch! Het is Pinksteren omdat toen de Heilige Geest over de kerk uitgestort is. Zo zit het toch?

Kijk dan toch nog eens naar onze tekst! Het was al Pinksteren toen de Heilige Geest werd uitgestort. De Joden waren juist in Jeruzalem bij elkaar gekomen om het Pinksterfeest te vieren. Het is dus zo dat de Heilige Geest op het bestaande Pinksterfeest uitgestort wordt.

Juist op het bestaande Pinksterfeest kwamen er veel Joden naar Jeruzalem. Ook uit het buitenland. Dan was er echt topdrukte. Waarom kwamen er nu duizenden en duizenden van ver naar Jeruzalem juist met dit feest? Daarvoor was een heel praktische reden. Het was in die tijd van het jaar goed mogelijk om zowel over zee als over land te reizen. Dan waren er niet veel stormen, dan was er niet zoveel regen dat de wegen bijna onbegaanbaar waren.

Je ziet hoe de HERE in het uitvoeren van Zijn plan ook met deze dingen rekening houdt. Hij wil dat veel mensen er getuigen van zijn dat de Heilige Geest uitgestort is. Dat veel mensen later kunnen vertellen wat er op die dag gebeurd is. Mensen die het zelf gezien en gehoord hebben. Ook de inhoud van het Pinksterfeest toen laat zien wie de Heilige Geest is en wat de Geest nu juist komt doen.

We zien dat als ik jullie het evangelie van Christus onder het volgende thema verkondig:

 

DE HERE JEZUS CHRISTUS STORT DE HEILIGE GEEST JUIST OP DE PINKSTERDAG UIT

 

1. Hij laat daarin zien dat Zijn werk een geweldig resultaat zal hebben

2. Het leert Christus kerk om dankbaar feest te vieren

 

  1. Hij laat daarin zien dat Zijn werk een geweldig resultaat zal hebben

 

Als jij het Oude Testament gaat lezen, kom je nergens het woord Pinksteren tegen. Het is een woord dat de Joden pas later zijn gaan gebruiken. Nadat het laatste boek van het Oude Testament geschreven is. Het woord Pinksteren betekent niets anders dan 50e dag. Als je een bepaalde dag in het jaar vijftigste dag noemt, moet dat vanaf een bepaalde dag geteld worden. Pinksteren is namelijk de vijftigste dag vanaf het Paasfeest.

Wat voor feest was het paasfeest voor Gods volk in het Oude Testament? Het was het bevrijdingsfeest en het feest dat de oogst begonnen was. De eerste dag van het Paasfeest was de bevrijdingsdag. Dan vierden ze het feest dat de HERE hen jaren en jaren geleden uit de onderdrukking in Egypte bevrijdt had. Ze vierden dan het feest dat ze in het land Kanaän een vrij en bevrijd volk mogen zijn. Dat omdat de HERE voor hen ingegrepen heeft. Omdat Hij in 10 plagen de wereldmacht Egypte op de knieën gedwongen had.  De HERE heeft hen een prachtig eigen land gegeven om daarin als een vrij en vrolijk volk te leven. Een volk dat vrij is om in dit land de HERE te dienen zoals Hij hen dat gezegd heeft. Een echt goed leven.

Toch is het Paasfeest een langer feest. Na de bevrijdingsdag zijn er nog zes dagen feest. Dan volgt het feest van de ongezuurde broden. Dan is er de dankbare blijdschap aan de HERE dat Hij volgens Zijn belofte weer het begin van de oogst gegeven heeft. In het land waarvan Hij gezegd heeft dat het zal overvloeien van melk en honing. De HERE bevrijdt zijn volk maar laat het daarna niet aan eigen lot over. Nee, de HERE is de Vader die als de Verlosser ook in het gewone leven voor Zijn volk zorgt. Hij heeft het eerste van de oogst al gegeven en daaraan ziet Zijn volk dat Hij hen laat leven. Die tweede dag van het Paasfeest moeten de Israëlieten het eerste van de graanoogst aan de HERE geven in de tempel. Daarin belijden ze dan dat de HERE het begin van de oogst gegeven heeft. Dat ook alles wat volgt van Hem is.

Vanaf dit bevrijdings en begin van de oogst feest moeten dan 7 weken gerekend worden. Op de vijftigste dag, dus nadat precies 7 weken voorbij zijn, moet Israel weer feestvieren. Dit feest wordt in de Bijbel zelf het feest van de weken of het feest van de eerstelingen genoemd. Later kreeg dit feest dus de naam Pinksteren omdat het 50 dagen na het feest van de ongezuurde broden gevierd moest worden.

Het is nu opvallend hoe Lukas als schrijver van het boek Handelingen in onze tekst zijn woorden gebruikt. Letterlijk gebruikt hij het woord vervullen. Letter staat er in vers 1: “Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld was waren ze allen bij elkaar.”

Dat woord vervullen drukt hier uit dat de Pinksterdag begon maar laat ook zien dat deze dag, dit Pinksterfeest vol werd door wat er juist die dag ging gebeuren. Juist tot zijn doel kwam door de uitstorting van de Heilige Geest juist op die dag.

We hebben in Lev 23 gelezen hoe de HERE in het Oude Testament het Pinksterfeest aan het volk voorschrijft. Hij doet dat zelfs voordat het volk in het beloofde land aankomt. Hij schrijft hun dit feest al voor voordat het volk in het land kan oogsten. Zo laat de HERE meteen al zien dat Hij het volk niet alleen uit Egypte bevrijdt heeft. Hij heeft ze juist bevrijdt om ze een goed en overvloedig leven te geven. Hij zal ze dat geven als ze in het beloofde land in liefde en gehoorzaam aan Hem leven. Dan zal het Pinksterfeest altijd het feest zijn waarop iets te vieren is. Dan zal er altijd weer het teken van een goede oogst zijn. Het Pinksterfeest is het feest dat aangeeft dat de graanoogst binnen is. Dan laat de HERE zien dat Hij ze laat leven in een land waar het echt goed is. Waar ze onder Zijn zegen zonder zorg kunnen leven. Daarin is Kanaän dan ook het beeld van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Juist op het Pinksterfeest laat de HERE dan zien dat het Paasfeest: de bevrijding uit Egypte en het begin van de oogst tot hun doel gekomen zijn. De bevrijding uit Egypte heeft er toe geleid dat ze nu in een land gekomen zijn waar ze vrij volgens Gods wil kunnen leven. Zonder angst en vrees. In een land waar ze niet bang voor honger hoeven te zijn. Op de tweede dag van het Paasfeest heeft Israel het eerste van de oogst aan de HERE aangeboden. Op de Pinksterdag, 50 dagen later dus, heeft Israel de hele graanoogst aan de HERE aangeboden. Hij eeft het gegeven, Hij is de Eigenaar. Op het Paasfeest hebben de Israëlieten aren van de oogst gegeven. Op de Pinksterdag geven ze van het resultaat van de oogst. Ze geven van wat ze al van de gegeven oogst gemaakt hebben. We lezen dat in Lev 23:17: “Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de Here.”

Op de Pinksterdag geeft Israel aan de HERE het klein deel van het resultaat van de oogst. Zo erkennen ze de HERE als de Gever van alles die ook recht op het resultaat van de oogst heeft. Ook het meel en het brood dat het resultaat van de oogst zijn, zijn geschenken, cadeaus van de HERE aan Zijn volk.

Het is juist op die Pinksterdag dat de HERE de Heilige Geest uitstort. Het Paasfeest is tot Zijn doel gekomen. De Here Jezus is aan het kruis gestorven. Zo heeft Hij bevrijding uit de gevangenis van de zonden en de duivel voor de gelovigen verdiend. Bevrijding door Zijn lijden en opstanding. Christus overwinning op de dood is het begin van de heerlijke oogst voor het volk van God. De Here Jezus heeft de oogst verdiend. Op de Pinksterdag komt nu de kroon op Zijn werk van verlossing. De vervulling van wat de Paasdag begonnen is. Op de Pinksterdag wordt duidelijk dat Christus sterven aan het kruis, dat Zijn overwinning op de dood voor de gelovige heerlijke gevolgen heeft. Dat Christus werk echt verder gaat en tot Zijn doel komt. De oogst van Christus werk zal niet tot het volk Israel beperkt blijven. De Geest die gekomen is zal de gelovigen als profeten over de hele wereld verspreiden. De Geest zal ze maken tot verkondigers van het evangelie die iedereen oproepen en uitnodigen om Christus te volgen. De Geest die gekomen is zal mensen uit alle volken tot Christus brengen. Het werk van Christus zal echt machtige resultaten hebben.

De komst van de Heilige Geest is daarvoor de garantie. Het is heel opvallend wat we in Rom 8:23 lezen: “En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam”. We lezen in het vervolg vn deze tekst dat we ook als gelovigen op deze wereld zo kunnen zuchten. Zuchten en worstelen met de moeite in je leven. Soms ook zo heel dichtbij in je eigen gezin. Met je eigen kinderen. Kinderen die je een leven ziet gaan dat meer bezet wordt door verslavende middelen dan door de Geest van Christus. Er kan in je leven het zuchten zijn om de ellendige verleiding van de zonde die zo sterk op je afkomt. Je kunt worstelen met veel problemen terwijl je door de Geest met Christus leeft. Als je zo in het leven staat betekent het niet dat je maar een beetje van de Geest gekregen hebt. De Geest is echt gekomen. Leeft en woont echt in de gelovige. Woont in ieder die op Christus zijn of haar leven bouwt. Dan hebben we echt de eerstelingen, het voorschot van de Geest gekregen. Dan hebben we Geest als eerste gave in ons leven ontvangen.

De eersteling, het voorschot vertegenwoordigt de hele oogst. De Geest die in de gelovige woont garandeert je in een wereld waar je de gebrokenheid nog zo sterk ervaart dat de volle heerlijkheid eens voor je komt. Dat de Geest je daar heen leidt. Dat de tjd dan voor je komt dat alle gezucht en geworstel voor jou en alle gelovigen verleden tijd zal zijn. De uitstorting van de Heilige Geest is de garantie dat eens voor het hele volk van God, voor de kerk van alle tijden de volle heerlijkheid zal aanbreken. De HERE zal de volle oogst dan binnen brengen. Dan zal de hele oogst voluit bloeien op de nieuwe hemel en aarde. Dan zal heel Gods volk in volle vreugde bij God en het Lam leven. De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag is de garantie dat Christus werk daartoe zal leiden. Dat is iets om te vieren. Om echt blij en dankbaar voor te zijn.

 

2. Het leert Christus kerk om dankbaar feest te vieren.

 

Het Pinksterfeest was voor de Joden een dankfeest, een dankdag. Echt dankdag voor gewas en arbeid. De HERE danken voor de vruchtbare grond, voor de regen en warmte die nodig was om de groei te geven. De HERE heeft voor voedsel en verder levensonderhoud gezorgd. Echt iets om God heel dankbaar voor te zijn.

Nu wordt op deze dankdag de Heilige Geest uitgestort. Het is de Geest die door Zijn werk dode mensen tot leven wekt. Het is de Geest die het werk van Christus bij mensen thuisbrengt. In hun hart werkt. Het geloof, het leven met Christus in mensen werkt. Het is de Geest die het evangelie van de Verlosser Jezus Christus laat verkondigen. Die met dat evangelie harten van mensen, levens van mensen voor Christus openbreekt. Het is de Geest die levens, die mensen tot Christus trekt. Het is de Geest die jou en mij een overvloed van leven wil geven. De Here Jezus spreekt daar al over voordat Hij de Heilige Geest uitgestort heeft. We horen dat de Here Jezus zeggen in Joh 7:38: “Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”

De heilige Geest is gekomen. De Geest maakt ons het werk dat Christus gedaan heeft bekend. Waarom Christus verheerlijkt en dat Hij nu vanuit de hemel regeert. Die Geest wil zelfs in jou wonen. Dan wordt je leven pas echt goed en rijk. Dan kun je in je leven niet meer over Christus stil blijven. Dan kun je niet meer als een ongelovige leven. Dan barst het leven met de HERE door het werk van de Geest naar buiten. Hoe blij ben ik, ben jij, zijn wij met de rijkdom die we door Christus hebben? Als je die rijkdom ziet, wordt het onmogelijk om die rijkdom alleen voor jezelf te willen houden. Onze dankbaarheid uit zich dan ook daarin dat we Christus net alleen voor onszelf en voor ons als gemeente  willen houden. We willen de wereld om ons heen er dan in laten delen. Dat we met onze woorden en daden juist willen laten zien hoe goed een leven met de Geest als hoofdbewoner van je leven is. Dan zijn we niet bang om de wereld in te gaan. Om mensen juist met het evangelie te benaderen. Om juist andere mensen mee te nemen naar de kerk. Omdat daar het Woord van Christus, het Woord van de Geest te horen is.

Dankbaar het feest van de Geest vieren kan iedereen die echt zijn leven op Christus bouwt. Als we niet op Christus bouwen en voor onszelf leven, leven we niet echt. Dan leeft de Geest niet in je. Dan is het pinksterfeest geen feest voor je maar misschien dat nog wel een bekende klank heeft voor je. Bid om de Geest ook in je eigen leven. Blijf niet op een afstand staan. Bouw op Christus. Dan zul jij, dan zullen we als gemeente bruisen van leven! Daarover dus vanmiddag veel meer. Dan zullen stromen van levend water uit ons leven, uit ons als gemeente stromen. Heilige Geest geef ons dat heerlijke leven dat U ons om Christus werk wilt geven.

Hoe heerlijk is het dat op de Pinksterdag het Paasfeest tot vervulling gekomen is.

 

AMEN