Pinksteren Handelingen 2:2,3 De Geest dringt je tot het besluit van je leven

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Gezang 26:1,3

Lezing van Gods wet

Psalm 97:1,2,5

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13

Gezang 27:1,2,3,4

Schriftlezing: Exodus 19:16-25

Psalm 81:6,7,8

Tekst:  Handelingen 2:2,3

Verkondiging van het evangelie

Psalm 104:1,8,10

Dankgebed

Collecte

Psalm 67:2,3

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente over wie de Geest is uitgestort.

 

Jongens  en meisjes moet je er eens aan denken dat je er bij was toen de HERE zelf naar de berg Sinai kwam. Je wordt wakker in je tent. Je hoort het buiten donderen. Je steekt je hoofd om het tentdoek om te kijken wat het is. Je ziet daar om de top van de berg de bliksem. Tegen een heel donkere wolk die je boven aan de berg ziet, zie je de bliksems de een na ander.

Dan ineens is er het geluid, heel hard van een ramshoorn. Dat geluid komt van de berg zonder dat ze ergens iemand om een ramshoorn zien blazen. Het is zo hard en zo ineens en zo intens  dat iedereen in of buiten zijn tent staat te trillen. Wat gebeurt er?

Als je weer naar de berg kijkt zie je overal rook. De bliksems zorgen voor vuur en rook. Dan ineens  horen ze zo’n indrukwekkende stem. Het is de stem van God. De HERE zelf horen ze en Hij roept Mozes naar boven. Het is de HERE die op een heel bijzondere manier zelf daar bij het volk Israël gekomen is op de berg Sinaï. Wat is het bijzonder als de Here God zo dichtbij komt. Dan sta je te trillen want de HERE is zo groot en geweldig. Dat wil de HERE daar bij de Sinaï heel duidelijk laten zien. De Israëlieten moesten leren om echt heel eerbiedig met Hem om te gaan. Ze moesten heel goed weten als ze straks de 10 geboden horen van wie die komen en hoe belangrijk die zijn.

Weet je jongens en meisjes we moeten ook vandaag altijd weer leren om echt heel eerbiedig te zijn! Om echt vol eerbied en respect naar de HERE te luisteren. Weet je wat de HERE op het Pinksterfeest laat  zien dat we heel dicht bij hem mogen komen. Dat we niet altijd ver bij Hem weg hoeven blijven te staan. Dat laat de HERE juist zien als de mensen op de Pinksterdag een heel hard geluid horen en vuur zien dat van God komt. We zien dat als ik jullie gemeente het evangelie verkondig onder het volgende thema:

 

DE  GEEST DRINGT JE TOT HET  BESLUIT VAN JE LEVEN

 

1. in het teken van de wind

2.  in het teken van het vuur

 

1.            In het teken van de wind.

 

Het  Pinksterfeest is aangebroken. Dat was niet het feest dat toen voor de Joden met de Heilige Geest te maken had.  Dat was toen het feest waarbij de Israëlieten de HERE ervoor dankten dat Hij de hele oogst gegeven had. De hele oogst was binnen en  aan Hem die dat gegeven had,  werd de dank gebracht. Later hebben de Israëlieten daarbij zelf nog een element ingebracht. Dat was dat ze dan ook vierden dat God Zijn wet op de Sinaï gegeven had. Als je over deze dingen nadenkt, zie je hoe de HERE aansluit bij de gedachten die er op deze pinksterdag bij het verbondsvolk zijn.

Want waarvoor gaat de Heilige Geest die op dit Pinksterfeest uitgestort is zorgen? Hij is de garantie dat  Gods uitverkoren kinderen ook echt tot geloof komen. Hij is de garantie dat de hele oogst aan gelovigen er ook echt zal komen.

Je ziet op de pinksterdag ook hoe de HERE juist bij de uitstorting van de heilige Geest aansluit bij het herdenken van het geven van de 10 geboden op de Sinaï. We zien dat heel duidelijk in het vervolg van de preek.

Er  komen op het pinksterfeest in die tijd altijd heel veel mensen naar Jeruzalem. Joden en mensen die heel dicht bij hen staan uit heel veel landen. Het is dus druk in Jeruzalem. In deze stad vol van mensen, zijn ook de volgelingen van de Here Jezus bij elkaar. Ze zijn in een huis in het midden van de stad bij elkaar. Waarschijnlijk in een huis dat dicht bij de tempel stond.

Ineens is er een heel opvallend geluid. Een geluid juist rond en in dat huis. Het geluid is er plotseling. Het is niet zo dat er een geluid is dat langzaam maar zeker sterker wordt. Nee, ineens is er het geluid van een geweldige wind. Het geluid van een storm. Let erop dat het op die plaats in Jeruzalem niet echt stormde. Je voelde geen storm, je voelde geen sterke wind. Je hoefde niet tegen de wind in moeite doen om vooruit te komen. Je werd niet door de wind naar een bepaalde plaats toe geblazen.  Het was alleen het geluid. Juist dat maakt het zo raadselachtig en zo opvallend. Als je terugdenkt aan het volk Israël dat bij de berg Sinaï is en dan  ineens het geluid van een ramshoorn hoort. Zonder dat je ergens iemand kunt ontdekken die op een ramshoorn blaast. Er komt ook een dag dat over de hele aarde een geluid zal gaan dat wij vanuit de wereld zelf niet kunnen plaatsen. Dat is op de dag dat de Here Jezus terugkomt op de wolken. We lezen daarover o.a. in 1  Kor 15:51,52: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

Je ziet hoe de HERE bijzondere geluiden gebruikt om te laten zien dat Hij op een bijzondere manier naar ons toekomt.

Nu  terug naar de Pinksterdag. Er is daar dat heel bijzondere geluid. Een geluid dat wel de aandacht van de mensen moet trekken. Wat is hier aan de hand? Wat betekent dat geluid alsof er sprake is van een hevige windvlaag? Om de betekenis van dat geluid te ontdekken, is het belangrijk om te zien dat het geluid “uit de hemel” komt. Waar vind je de oorsprong van dit geluid? In de hemel. Het komt van God die in de hemel woont. Dit geluid is een aanwijzing dat de HERE hier in dat bepaalde huis op een bijzondere manier aanwezig is. Een stukje hemel is juist in dat huis dan op aarde. Zoals het eerder zo was bij de Sinai en het nog geweldiger zal zijn als op de dag van Jezus terugkeer het geluid van een bazuin op de hele aarde zal klinken.

Hier zien we al een deel van de boodschap die in dat geluid van de windvlaag vanuit de hemel naar de aarde en ook naar ons komt. Wat kunnen vanuit wat we nu vanuit Gods Woord gevonden hebben nog meer over deze boodschap aan ons zeggen en vooral als we denken aan de uitstorting van de Heilige Geest?

Ik noem nog de volgende dingen:

                De  HERE laat op de Pinksterdag horen dat Hij op een bijzondere manier komt en bij Zijn volk, bij de leerlingen van Christus wil wonen. Hij vult met het geluid dat ene huis daar in Jeruzalem. Mensen jullie moeten daar zijn en niet meer in de tempel. Ik vul met mijn aanwezigheid niet meer de tempel maar het huis waarin zij bij elkaar komen die Jezus Christus erkennen als de Redder die ze nodig hebben om van de straf voor eigen zonden verlost te worden. Waarin zij bij elkaar komen die zich binden aan Christus als hun God en Koning.  Dat laat ons zien waar de Heilige Geest woont. Hij woont daar waar Christus volgens Zijn Woord verkondigd en gevolgd wordt. Daar moet je zijn en dan ontmoet je daar de Heilige Geest. De Geest is niet daar waar mensen heel veel over de Geest spreken en heel bijzondere dingen doen maar andere dingen leren dan de Geest ons in het evangelie van Jezus Christus leert. Je moet daar zijn waar dat echte evangelie steeds weer klinkt.

                Er  is een geluid waarvan we niet kunnen vaststellen waar dat als we op deze aarde kijken vandaan komt. Zo is het ook met de Geest die uitgestort is. De Geest waarvan de Here Jezus zegt: “De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de ​Geest​ geboren is.” Joh 3:8  

Menselijk gezien zie je niet waar de Geest vandaan komt. Menselijk gezien, kun je niet verklaren hoe het komt dat mensen in de HERE geloven en daarom zo anders leven dan andere mensen of zo anders dan hoe ze eerder geleefd hebben toen ze de Here Jezus nog niet echt in hun leven kenden. Je mag in het geloof weten dat het dat geweldige wonder is dat dan door de Geest in je leven gebeurt. Je mag dan weten dat er vanuit de hemel aan jou op aarde gewerkt wordt. Dat de Here Jezus dat met Zijn kruisdood voor je verdiend heeft.

                De Geest komt op een bijzondere manier. Je ziet Hem niet maar je hoort hem wel komen. Op de Pinksterdag  is er een geluid waarin je hoort dat Hij komt. Je ziet later op die Pinksterdag hoe Hij vandaag bij ons is. Door het  Woord van God dat aan ons verkondigd wordt. De Geest komt naar ons toe o.a. in de hoorbare verkondiging van het evangelie. Zo gebeurde het ook op de Pinksterdag. Na de tekenen komt er juist de verkondiging van Gods grote daden door de apostelen en door de preek van Petrus die je in het vervolg van Handelingen 2 leest. Wie naar dat Woord met heel zijn of haar hart luistert,  mag weten dat de Geest aan je werkt, in je woont en je meeneemt op Zijn geweldige wegen. Dat Hij jou tot een nieuw mens maakt die juist bij Christus je leven zoekt en daarvan in deze wereld leert getuigen.

 

Dan  zie je ook hoe het de Geest is die van jou en mij de beslissing van ons leven vraagt. Het is de Geest die naar ons toekomt. Juist wanneer we luisteren naar de verkondiging van het evangelie. Juist als we de Bijbel, het Woord van God lezen. Dan is het de Heilige Geest zelf die ons aanspreekt. Juist als Hij je aanspreekt, vraagt dat van jou en mij steeds weer een beslissing. Wil je de Geest volgen? Wil je Hem volgen in het spoor dat Hij in het Woord van God je wijst? Niet het spoor van je eigen hart, niet het spoor van de wereld, niet het spoor van je vrienden maar het spoor van de Geest. De weg die Hij je wijst in dat ene eeuwige Woord van God! In de prediking die dat Woord naspreekt en uitlegt en daardoor het spoor van de Geest uit de hemel wijst. Die geest komt ook in het vuur op de Pinksterdag. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            In het vuur

 

De mensen horen het geluid van een storm. Dat geluid brengt ze bij dat ene huis waar de leerlingen van de Here Jezus bij elkaar zijn. Als ze daar komen, zien ze nog iets heel bijzonders bij de mensen die in dat huis bij elkaar zijn. Ze zien vuur en dat vuur verdeelt zich over de volgelingen van de Here Jezus.

Dat vuur laat zien dat God, dat de Heilige Geest  juist bij de mensen die Christus volgen, juist in de kerk van Christus woont. Denk eraan dat de Joden in die tijd juist op het Pinksterfeest bijzondere aandacht gaven aan wat we in Exodus 19,20 lezen. Hoe de HERE naar de berg Sinai kwam en daar Zijn goede wet aan Zijn volk met Zijn eigen stem liet horen. Juist  dan lezen we in Exodus 19:18: “En de berg ​Sinai​ stond geheel in rook, omdat de Here daarop nederdaalde in vuur; de rook daarvan steeg op als de rook van een oven, en de gehele berg beefde zeer.”

Nu zien ze vuur dat zich verdeelt over al die mensen daar die Christus als hun Verlosser en Heer willen volgen. Als de beloofde Verlosser die gekomen is en de straf weggedragen heeft voor wie zijn of haar leven bij Hem zoekt.

Er  is ook nog iets anders dat heel bijzonder is aan deze vuurtongen. Het ziet er uit als vuur maar er is niemand die door dit vuur verbrand wordt. Als je daaraan denkt, komt vanzelf in je gedachten wat er gebeurde toen de HERE Mozes riep om de leider van het volk Israël te worden. Dan trekt de HERE Mozes aandacht door een doornstruik die in brand lijkt te staan. Het vreemde is dat die doornstruik niet verbrand. Dan wordt duidelijk dat de HERE daar op een heel bijzondere manier aanwezig is en met Mozes gaat praten.

Je ziet hier in dit vuur weer de boodschap: Ik de ene en enige God ben hier op een bijzondere manier aanwezig. Dan is later ook duidelijk dat het juist de Heilige Geest is die hier aanwezig is.  Die op een heel bijzondere manier in de kerk van Christus woont. Niet alleen maar in het algemeen maar ook heel persoonlijk in ieder die bij Christus met hart en ziel zijn leven zoekt.

Broeders en zusters, jongens en meisjes je ziet dat op de Pinksterdag Christus vanuit de hemel heel duidelijk laat zien dat dat de Geest, dat God zelf naar Zijn kerk is toegekomen. Hij legt vanuit wat het verbondsvolk uit het Oude Testament wist de bewijzen op tafel dat God woont bij wie in Christus geloven. Als je bij Christus hoort, als je aan Hem verbonden bent, gebeurt er in je leven iets heel bijzonders.

Dan  komt het vuur van God je leven binnen.  Dat vuur dat door Gods heiligheid jouw en mijn leven helemaal zou moeten verbranden, moeten teisteren. Dat vuur komt door de Geest je leven binnen zonder je te verteren wanneer je aan Christus verbonden bent. Dan is het juist de Geest die je dat geloof geeft en je de liefde voor God steeds weer na vallen,  wil geven om op te staan door Gods genade in je leven. Het is Christus bloed dat er dan voor zorgt dat het vuur van de Geest je geen lelijke brandwonden bezorgd en je uiteindelijk vernietigt. Nee, dan is het Heilige Geest die dan reinigend, schoonmakend in je werkt. Dan is het de Geest die je vurig van geest maakt om in deze wereld ook getuige van Christus te willen zijn.  Dan komt de Geest, dan komt God in je wonen niet om je te vernietigen maar om je echt nieuw te maken en je toekomst te geven. Op de Pinksterdag laat de HERE zien dat Hij dat aan jou wil geven. Dan leer je vanuit de diepe eerbied voor de HERE om niet meer bang voor Hem te zijn maar echt in liefde met Hem te leven. Dan houdt de HERE geen afstand van je en hoef je niet op afstand te blijven staan. Dan mag je zo dicht bij  Hem zijn, dan wil Hij door de Geest zelfs in je wonen.

Dat  vraagt van jou geloof, je toevertrouwen aan Christus. Je in de handen geven van God zodat Hij door het vuur van de Geest in jou Zijn schoonbrandende werk gaat doen. Dat opruimwerk dat in jou en mij zo nodig is. Om weg te branden die verlangens in mijn leven die ik zo goed ken en waarvan als ik eerlijk ben, weet dat ze me de verkeerde richting uit duwen. Om weg te branden allerlei gevoelens uit het verleden die ik tegen iemand of een groep mensen heb en om weer gewoon in liefde en uit de vergeving te willen leven. Om weg te branden uit mijn leven dat ik toch leef voor welvaart, voor veel verdienen en dat ik daardoor het leven in liefde voor God en mijn heel concrete naaste eigenlijk aan de kant duw. Dat stelt je voor de vraag wat is het eigenlijk doel van je leven. Is dat belangrijk worden, veel verdienen, veel hebben of  is dat leven als Christus getuige in deze wereld ook als ik daardoor veel niet kan bereiken op deze wereld? Is het zo dat ik er voor de ander wil zijn als die ander mij nodig heeft ook als daardoor mijn plan niet zo uitgevoerd kan worden als ik me bedacht had. Je leven leggen in de handen van de Geest, je door Hem laten leiden dat wil de Here je geven. Als je er dan op let wat er gebeurt, zie je een wonder van Gods liefde in je leven. De Geest wil in je wonen, wil aan je werken. Wil je leiden naar Christus elke dag weer. Waar heb ik het aan verdiend?!  Nergens aan. Christus heeft het voor mij verdiend. Dan leert de Geest je enthousiast zijn over de HERE, over Zijn Woord, over Zijn kerk. Dan wil je overlopen, dan wil je uit je laten stromen, stromen van levend water.

Als je God op een afstand wilt houden, mis je dat leven. Dan komt de dag dat het vuur van Gods verdiende straf over je leven komt en je niet meer loslaat. Dan is je leven een leven waarin je het leven niet gevonden hebt maar in de dood bent blijven liggen. De Geest  dringt je juist door wat Hij heeft laten zien tot een besluit voor je leven. Zoals ook Petrus op de Pinksterdag de mensen daartoe oproept. Luister maar: “En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!” Vs 40  HSV

Laat  je door deze woorden van de Geest meenemen! Laat je leiden en bemoedigen ook door dit woord van de Geest in Rom 12: “Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke ​liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.” Vs 10,11 HSV

 

AMEN