Pinksteren Handelingen 2:4

ORDE VAN DIENST

 

 

Votum

Vrede/zegengroet

Gez  26:1,3

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2:1-13

Psalm 143:8,9

Schriftlezing: Galaten 5:13-26

Psalm 104:8,9,10

Tekst: Handelingen 2:4

Verkondiging van het evangelie

Psalm 9:1,8

Geloofsbelijdenis

Psalm 81;1,2,3

Dankgebed

Collecte

Gez 31

Zegen

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van Jezus Christus woorover de Geest is uitgestort.

 

Pinksterfeest, blij en enthousiast zijn. Je opgewekt weten door de Geest van God. Een opgewekt leven leiden door de Geest van Christus. Het zijn gedachten die bij Pinksteren horen. Je hoort ze om je heen. Ze komen op je af. 

En toch lijkt er vaak veel vaags, veel geheimzinnigs te hangen om de uitstorting of het uitgieten van de Geest. Want wat is dat nou eigenlijk dat mensen vervuld worden van de Heilige Geest? Wie zijn er nu vol van de Geest? Zijn dat mensen die heel bijzondere dingen kunnen doen?  Zijn dat mensen die heel bijzondere dingen  in hun leven hebben meegemaakt? Zijn dat mensen die een soort teken van God gekregen hebben dat ze bij God horen, dat ze echte gelovigen zijn?  Je krijgt wel eens dat idee als mensen over de heilige Geest praten en over het voelen van de Geest.

Het is nog niet zolang geleden dat we het op catechisatie hierover hadden. Toen zeiden meerderen: als ik die verhalen over heel bijzondere dingen hoor die mensen meegemaakt hebben, denk ik dat ik geen echte gelovige ben. Dan zie je hoe nadruk op het bijzondere gewone gelovige, ook gewoon gelovige jongeren tot twijfel kan brengen. Het bijzondere lijkt dan het echte te zijn. Wat in onze ogen niet zo bijzonder is, heeft eigenlijk weinig waarde.

Toch laten we ons dan op een verkeerd spoor zetten. Want waar zie je nu dat vol zijn van de Geest? Waar komt dat nu in uit? In wat de Geest dan in jou leven werkt. Dat is de vrucht van de Geest. Wat is die vrucht? Dat jij en ik in ons leven met de HERE willen leven, dat we Christus willen volgen in dat heel gewone leven van elke dag. Over de vrucht van de Geest lezen we in Galaten 5 het volgende: “Maar de vrucht van de Geest is ​liefde, blijdschap, ​vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie ​Christus​ ​Jezus​ toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.”  Vs 22-25

Leven door de Geest is om dit leven uit te leven en uit te dragen. Laten we samen heel nieuwsgierig kijken wat dat op deze Pinksterdag voor ons betekent als ik jullie het evangelie van Christus onder het volgende thema verkondig:

 

DE GEEST VERVULD CHRISTUS KERK OM TE SPREKEN VOLGENS ZIJN WIL

 

1. Vol van de Geest

2. daarom stroomt de mond er van over

 

1. Vol van de Geest

 

Het is druk in Jeruzalem. Overal zijn de joden vandaag gekomen. Om echt feest te vieren. Een blij feest want dit feest is erop gericht om de HERE te danken voor het cadeau van Zijn wet aan Zijn volk en ook om de Here te danken voor de oogst die nu helemaal binnen is. Jeruzalem was met Pinksteren in die tijd een echt bedevaartsoord. Vanuit allerlei landen in de wereld kwamen Joden om in Jeruzalem dit feest te vieren. Duizenden en nog eens duizenden mensen extra waren er dan in de stad.

Er is in de stad ook een klein groepje van 120 mensen aanwezig die steeds elkaar opzoeken. Het zijn de volgelingen van Jezus. Maar dit groepje valt eigenlijk helemaal niet op in de grote massa van mensen die vandaag een joods feest gaan vieren. Ze zijn maar een heel kleine minderheid.  Je kunt niet verwachten dat deze minderheid echt belangstelling krijgt van de mensen die nu in Jeruzalem zijn.

Toch gaat het helemaal anders. Waarom? Omdat de HERE ingrijpt. Hij laat dingen gebeuren die de aandacht van het grote publiek wel moeten trekken. Hij laat nu bijzondere dingen gebeuren om mensen later in hun gewone leven Hem vol liefde te gaan dienen. Je ziet dat er in de geschiedenis heel bijzondere dingen gebeuren, die God laat gebeuren om ons daarin te laten geloven. Dat is het fundament, de vloer waarop we mogen en kunnen staan. Dat is het werk van God voor en in ons. Het gaat erom dat we juist in kinderlijk vertrouwen in dat bijzondere werk van God geloven. Je ziet dit bij Jezus opstanding uit de dood. Een geweldig, onvoorstelbaar werk van God. Dan zegt de Here Jezus als de Opgestane tegen Thomas en heel Zijn kerk: “Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” Joh 20:29.

De mensen op de Pinksterdag maken ook bijzondere dingen mee. Waar roept Christus ze toe op om te doen als ze geloven dat de Geest is uitgestort op de Pinksterdag? Dit: “Bekeer u en laat ieder van u ​gedoopt​ worden in de Naam van ​Jezus​ ​Christus, tot ​vergeving​ van de ​zonden; en u zult de gave van de ​Heilige​ Geest​ ontvangen.” Hand 2:38

De  Geest krijg je als een cadeau van God als je bij Christus je leven zoekt en bij Hem vergeving voor je zonden zoekt. Dat cadeau komt van niemand anders dan van de HERE zelf. Dat maakt Hij op die Pinksterdag in Jeruzalem duidelijk. Hij zorgt er voor dat wat met die kleine groep van 120 mensen gebeurt in de spotlights komt te staan.  Hij trekt met heel bijzondere tekenen de mensen naar de plaats waar Jezus leerlingen bij elkaar zijn. Een geluid waarvan je de oorzaak niet voelt maar waarvan je alleen de bron kunt vinden, trekt de mensen naar de plaats waar de apostelen en leerlingen bij elkaar zijn.

Het is niet zo dat je verbaasd of schouderophalend bij de bron van dat bijzondere geluid kunt weglopen. Het is niet alleen maar een geluid, je ziet er ook iets gebeuren. Daar zijn de leerlingen van de Here Jezus. Het is maar niet gewoon een groep mensen die bij elkaar staat en wat staat te praten. Nee, er is iets heel geks met ze aan de hand. Het moet de aandacht van de mensen wel trekken. Iets dat voor mensen echt onmogelijk is. Het lijkt alsof er vuur op hun hoofden brand en toch staat hun haar en hoofd niet in de brand. De HERE vestigt de aandacht van de mensen op deze kleine groep mensen. Jullie duizenden moeten hier zijn. Hier zien jullie wat beslissend voor de wereld is! Ook voor jullie leven.

Wat is nou dat bijzondere? Dat lezen we in het begin van onze tekst: “en zij werden allen vervuld met de ​heilige​ Geest”.  Bij ‘allen’ gaat het dan om al die leerlingen van de Here Jezus die daar bij elkaar zijn. Het gaat hier niet alleen om de leiders, om de apostelen. Nee, iedereen die daar in de Here Jezus als de Opgestane gelooft of  je nu man of vrouw bent, jong of oud ze werden vervuld met de heilige Geest. Petrus maakt dat ook duidelijk als hij er op wijst dat wat de mensen hier zien een vervulling is van de profetie die Joel uitgesproken heeft. We horen Petrus in vers 16-18 zeggen: “maar dit is het, waarvan gesproken is door de ​profeet​ ​Joël: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:  ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.”

Wat betekent het nu dat die volgelingen van de here Jezus daar vol werden van de Heilige Geest? Het betekent dat nu Jezus weg was ze een nieuwe leider kregen. Niet een mens die je kunt zien en die hoorbaar de aanwijzingen en het onderwijs geeft die je dan kunt volgen. Nee, de Here Jezus is nu in de hemel en Hij stuurt in Zijn plaats de Geest die helemaal beslag legt op de levens van de mensen die de Here Jezus volgen als hun God en Heer.  Hij gaat in ze wonen zodat ze vol van Christus willen leven. De HERE als hun God en Vader en de Here Jezus als hun Redder is waar ze vol van zijn, voor wie ze willen leven.

Dat is het werk van God!  Dat is niet iets dat uit deze mensen zelf komt. Dat is niet een of andere goede menselijke kracht die je in jezelf hebt. Die jezelf kunt ontwikkelen. Nee, het is de Geest die je leven binnenkomt. We lezen dan ook dat ze met de Geest  “werden vervuld”.  Wat gebeurt er als iets vol is? Dan kan er niets anders meer bij. Als je er iets anders bij wil hebben moet je eerst zorgen dat iets kwijtraakt om er weer iets in te kunnen doen. Denk maar aan een auto die je tankt. Als de tank vol is loopt het over. Wil je in die tank wat anders doen moet je zorgen dat de benzine er uit verdwijnt. Wat gebeurt er als je in die tank wat anders doet dan benzine of diesel?  Wat gebeurt er als je je benzine of diesel met een paar schepjes zand vermengt? Dan doet je auto het niet meer zoals je wilt en de auto gaat stilstaan.

Dat gebeurt ook als je je met iets anders dan de Geest laat vol lopen. Dan neemt iets anders het stuur van je leven over. Heel treffend en actueel en duidelijk lezen we dat in Efeze 5: “En bedrinkt u niet aan ​wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, 19en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte,20dankt te allen tijde in de naam van onze Here ​Jezus​ ​Christus​ God, de Vader, voor alles, 21en weest elkander onderdanig in de vreze van ​Christus.”. Vs 18-21.

Geef het stuur van je leven uit handen niet aan de drank, niet aan eigen gevoelens, niet aan het vermaak van de wereld maar geef het in de handen van de Geest van Christus. Dat maakt je leven goed!  Dan word  je een ander mens. Dan raken die dingen die er uit jezelf komen, die de duivel graag bij je wil aanmoedigen al meer op de achtergrond. Dat zijn de dingen die tegenover de vrucht van de Geest staan: “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: ​hoererij, ​onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. ” Vs 19-21

Het goede nieuws is dat we daaraan niet meer verslaafd hoeven te zijn. We mogen door de Geest die in ons wil wonen in de vrijheid van een ander leven staan. Een leven vol van de Geest waarin de liefde van God in ons leven is uitgestort. Waarin we voor de HERE willen leven en al meer gaan zien hoe goed dat is. Dat wil de HERE geven aan mensen over de hele wereld. Om de verwarring en de vijandschap tussen mensen weg te nemen door samen een hart voor Christus te hebben. Daar kun je dan ook niet meer stil over blijven. We zien dat in het tweede punt.

 

2. Daarom stroomt de mond er van over.

 

Het is de dag van het pinksterfeest. De duizenden in Jeruzalem staan te kijken naar dat bijzondere wat er met de volgelingen van de Here Jezus gebeurt. Het blijft niet bij een geluid en bij die vreemde vlammen op hun hoofd.

De leerlingen van de Here Jezus beginnen te praten. Echt op een heel bijzondere manier. Je merkt dat ze ergens helemaal vol van zijn! Ze zeggen geen lesje op. Ze beginnen maar niet wat onzeker te praten. Ze zijn ergens zo vol van dat ze vol overtuiging, vol van blijdschap beginnen te praten. Ze zijn zo blij met wat God gedaan heeft!  Want dat is de inhoud van wat ze nu zeggen. Kijk maar in vers 11 waar we de mensen die luisteren vol verbazing horen zeggen: “wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. ”

Dat gebeurt op de pinksterdag op een heel bijzondere manier. Want de leerlingen van de Here Jezus beginnen woorden en klanken te gebruiken die niet bij hun eigen moedertaal horen. Een taal die ze niet geleerd hebben maar die de Geest ze geeft om uit te spreken. Nog een keer benadrukt de HERE  dat wat hier gebeurt van hem komt. Daar komt nog iets bij en dat is dat de mensen die het horen het allemaal in hun eigen moedertaal horen.  Zo laat de Geest ons merken dat de boodschap van Gods grote daden voor mensen over de hele wereld bestemd is. Hier zet de Geest een dikke streep onder de opdracht die de Here Jezus net voor Zijn hemelvaart gegeven heeft: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de ​Heiligen​ Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”  Matt 28:19,20

Christus laat op de pinksterdag zien dat Hij vanaf die dag Zijn Geest over Zijn kerk heeft uitgestort. Dat is een feit dat de HERE ons met allerlei feiten heeft bewezen. De geest is nu in Christus kerk, in kerken in allerlei landen en onder volken die heel veel verschillende talen spreken. Er is een ding dat deze mensen uit allerlei landen en talen bindt en dat zijn de grote daden van God. Dat is de HERE die deze geweldige daden in de geschiedenis gedaan heeft en op wie we mogen vertrouwen. Kerken en mensen uit allerlei talen, volken en culturen leren zo de ene taal van de Geest te spreken. De woorden van God  geven eenheid en geven de eenheid van een christelijk leven. Een leven vanuit Christus en Zijn woorden.

Juist dat vindt de wereld om ons heen vaak heel gek. Die vinden vaak ook dat christenen die zo dicht bij Christus en Zijn Woord leven niet goed bij hun hoofd zijn. Dat zie je hier ook op de pinksterdag. Want wat horen we mensen zeggen als ze de woorden die de leerlingen van Jezus spraken in hun eigen moedertaal gehoord hebben? “Zij hebben te veel zoete ​wijn​ gehad!” Vs 13

Deze woorden hebben mij heel vaak bezig gehouden. Ik kon nooit goed begrijpen hoe mensen en waarom mensen die dit allemaal hadden meegemaakt konden zeggen. Tot ik in de voorbereiding op deze preek als het ware voor me zag dat deze mensen zich ergerde aan het enthousiaste spreken van Jezus leerlingen over Gods grote daden. Want al moeten deze mensen toegeven dat hier iets bijzonders gebeurd is toch ergeren ze zich eraan wat deze mensen al Gods grote daden verkondigen. Uit de preek van Petrus die volgt, is het heel duidelijk dat het bij die grote daden van God waar ze over jubelen vooral gaat om wat  God door de Here Jezus gedaan heeft. Dat de Here Jezus de Verlosser is, dat Hij is opgestaan, dat Hij de Zoon van God is.

Volgens een deel van de luisteraars moet je wel dronken, wel gek zijn als je zo enthousiast spreekt over iemand die aan een kruis als een misdadiger gestorven is. Ze ergeren zich aan het echte evangelie en dan is er geen teken dat mensen tot geloof kan brengen. Je ziet dan ook dat Petrus dan vanuit de Bijbel gaat laten zien wat er nu gebeurd is en dat je bij de Here Jezus moet zijn voor je redding, bij Christus die leeft. Dat is de boodschap die de Geest steeds weer aan ons laat zien!  Een boodschap om laaiend enthousiast over te zijn. Dan wil je juist als je vol van de Geest bent al meer verbonden en gebonden aan de woorden van God, aan de woorden van Christus leven. Zijn wil doen gaat je dan met liefde boven alles. Hoe voller van de Geest, hoe blijer met Christus als je Heer hoe groter de afstand van de zonden en hoe meer gebonden aan de wil van God leef je. Je bidt daarom steeds weer om de Geest om in de echte vrijheid te staan om je echt met liefde te kunnen en willen binden aan Christus als je Heer in alles. Leven door de Geest is zo goed. Dan ben je niet gek en dan ben je niet dronken maar dan ben je echt gelukkig. Je kunt niet verstandiger zijn dan dat je leeft vol van de Geest en daarom enthousiast over Christus. 

 

AMEN