Preek 1 Samuël 3:10 HERE laten uw knechten Uw Woord horen en spreken

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 29:1,5

Lezing van de wet

Psalm 56:3,4

Gebed

Schriftlezing: 1 Samuel 3:1-10

                        Ezechiël 3:16-21

Psalm119:40,43,53,65

Schriftlezing:  1 Korinthe 13

Psalm 85:1,2

Tekst: 1 Samuel 3:10

Verkondiging van het evangelie

Psalm 40:3,4

Dankgebed

Collecte

Psalm 63:2,3

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Leven in het Nederland van 2019. Daarin kerk van Christus zijn. Daarin gelovige zijn. Daarin ambtsdrager zijn. In een wereld waarin velen heel ver bij een leven met de HERE en volgens Gods Woord de Bijbel zijn weggedreven. Bepaalde dingen die de Geest in de Bijbel ons leert staan zo haaks op wat velen denken. Staat zo haaks op wat mensen in onze tijd voelen. Wat volgens hen de waarden zijn die we als westerse wereld hebben. Daarbij ook de gedachte dat die waarden echt ver boven die van anderen uitgaan. Ook een wereld waarin vanuit een deel van christelijke kerken het geluid klinkt dat het niet om standpunten gaat. Verschillende standpunten mogen ons niet van elkaar scheiden want het gaat om Jezus en om de liefde van God. Je bent niet geliefd bij God om je standpunten maar wanneer je in liefde voor iedereen leeft en niemand veroordeelt. Laten we ook eerlijk zijn. Dat soort gedachten en gevoelens spreekt ons vaak best aan. Of als dat te sterk gezegd is, voelen we dat zulke gedachten en uitspraken ons wel wat doen en aan ons trekken. Dat is ook de wereld waarin je als predikant het Woord van God hebt te verkondigen. Dan zegt de Geest ook nog tegen je dat je het gelegen of ongelegen toch echt moet doen.  We hebben de afgelopen weken gezien waar dit toe leidt. Wat een verontwaardiging, wat een haat, wat onbegrip komt er naar je toe.

Zo’n tijd zoals wij meemaken is niet uniek in de geschiedenis.  Natuurlijk altijd op een manier wel uniek. Maar niet uniek vanwege de weerstand, vanwege het niet willen horen van delen van het evangelie. Tijden waarin het Woord van God weinig meer openlijk wordt uitgesproken. Zo was het ook in de tijd dat Samuël een jonge jongen was. We lezen als een typering van die tijd in 1 Sam 3 o.a. dit: “De jonge Samuël was in de dienst des Heren onder toezicht van ​Eli. Nu was in die dagen het woord des Heren schaars; gezichten waren niet talrijk.”

Het Woord van God was in die tijd schaars geworden. Dat dreigt ook zeker in ons land in 2019. Er wordt veel over God en Jezus gesproken maar zijn het woorden die ons echt vertellen wie die HERE is en wie Christus is? Het gaat zo vaak om een God en een Jezus die  denkt en voelt zoals wij willen. Maar dat is heel iets anders dan de echte woorden van God, dan de echte God. Het gaat er om dat Gods Woord dat ook tegenover ons denken en voelen kan staan, blijft klinken. Om niet op de dwaalweg te gaan van eigen denken en voelen. Dat we niet over de brede weg naar het verderf gaan maar leren op de smalle weg te leven en daarnaar terug te keren door naar de HERE en Zijn Woord te luisteren. Om als dienaar van het Woord maar ook als gemeente en als gelovige te luisteren naar en te spreken vanuit wat de HERE ons zegt.  Ik verkondig jullie vanmorgen vanuit  1 Samuel 3:10 het evangelie van jezus Christus onder het volgende  thema:

 

HERE LAAT UW KNECHTEN UW WOORD HOREN EN SPREKEN

 

1.  In liefde tot U

2.  In liefde tot alle mensen

 

1. In liefde tot U

 

We  gaan eerst eens terug naar de tijd waarin Samuel leefde. Jongens en meisjes jullie kennen het verhaal van Samuel vast wel. Zijn moeder was Hanna. Zij had geen kinderen. Ze wilde zo graag een kind. Toen ze in de tabernakel was bad ze om een kind te mogen krijgen. Omdat Hanna zachtjes bidt denkt de hogepriester Eli dat ze dronken is. Hanna maakt duidelijk dat het niet zo is. Zij belooft de HERE dat als ze een zoon krijgt ze die al heel jong aan de HERE zal afstaan. Dat die jongen dan in dienst van de HERE in de tabernakel zal werken.

De  HERE geeft een zoon: Samuel. Samuel gaat als kleine jongen al uit huis en naar de tabernakel om daar te helpen. Het is geestelijk gezien geen  goede tijd. Ook niet in het huis van God. De hogepriester Eli is een man die de HERE wil dienen maar hij is een slappe man. Hij ziet om zich heen dat mensen allerlei dingen doen waarvan de HERE gezegd heeft: Zo wil ik het niet. Zijn  zonen Hofni en Pinehas zijn priesters in de tabernakel. Samuel ziet als kind en als puber het slechte voorbeeld van deze 2 priesters. Ze nemen van de offers dingen voor zichzelf die niet voor hun zijn. Ze onthouden dat aan de HERE. Ze zijn gek op de vrouwtjes en houden er een los seksueel leven op na. Ze doen net alsof je de HERE kunt dienen en de dingen kan doen waarvan de HERE zegt dat ze verkeerd zijn. Juist als je jong bent en je ziet dat verkeerde voorbeeld ben je daarvoor vaak heel gevoelig. Dan ga je gauw mee op die verkeerde weg.

Er waren in Israël toen heel veel mensen die zo leefden. Ze hoorden bij het volk van God maar een echt leven volgens Gods geboden vonden ze niet nodig. Ze gingen naar de tabernakel, ze brachten offers, ze gingen naar de kerk en daarmee vonden ze zichzelf gelovig. Maar een leven in diepe eerbied voor de HERE volgens Zijn goede geboden vonden ze toch echt wel teveel van het goede. In onze tijd is het zo dat we dan horen dat het niet om standpunten gaat. Dat als mensen elkaar liefhebben hun manier van leven niet verkeerd en zondig kan zijn want God is liefde. Christus gebiedt toch de liefde en dan kan als wij liefde voelen het toch niet verkeerd zijn?

Wat is daarvan dan het gevolg? Het volk neemt afstand van de HERE. Ze willen juist niet dicht bij de HERE zijn. Ze trekken zich van wat Hij in de Bijbel tot dan toe gegeven heeft niet zoveel aan. De bijbel is een boek van vroeger en wij leven toch in 2019!   Dan blijft de HERE op Zijn beurt stil. Als mensen niet willen luisteren en zo blijven leven, komt het moment dat ook de HERE als God en Vader stil blijft. Dan moeten ze het zelf maar uitzoeken als ze het zo goed weten.

Laten we bedenken dat deze dingen ook in onze tijd kunnen gebeuren. Wij hebben anders dan Christus’ kerk in de tijd van Samuel de hele bijbel. Er zijn nu geen profeten meer in die zin dat ze nog dingen moeten vertellen die bij de Bijbel moeten komen. Wij hebben aan de Bijbel als een geweldig cadeau van de Heilige Geest tot aan Christus’ terugkeer genoeg. Maar als wij de Bijbel in ons eigen leven eigenlijk dicht laten of behandelen als een boek dat niet meer echt zeggenschap over ons leven heeft. Ook niet om te kunnen onderscheiden tussen wat goed en verkeerd is .  Als we slordig worden in de kerkgang of  als we in de kerkdiensten eigenlijk alleen maar willen horen wat volgens ons eigen gevoel goed is dan kan het ook onder ons gebeuren dat het echte Woord van God schaars wordt. We kunnen het niet meer verdragen. We willen het niet meer. We willen niet meer op onze zonden gewezen worden en er op gewezen worden hoe nodig we Christus als de enige Verlosser nodig hebben. Hoe nodig er in ons leven omkeer, verandering, bekering nodig is. Dan kan het zijn dat we de verkondigers van het echte evangelie niet meer willen horen. De Here Jezus wijst de apostelen erop dat ze ook dit zullen meemaken als ze de wereld ingaan met het evangelie. De heilige geest wijst door Paulus Timotheus en daarmee de hele kerk tot Christus terugkeer hierop: “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijft u echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.” 2 Tim 4:3-5

Het Woord is schaars geworden in Israël. Eli is wel een gelovige man maar staat niet met het Woord van God krachtig tegen de afval op. Hij treedt ook niet krachtig tegen de ontheiliging van Gods huis door zijn eigen zonen op. Dan is het dat heerlijke werk van God dat Hij door Zijn Geest de jonge Samuel in een leven in liefde voor Hem brengt en bewaart. Deze jongeman van tussen de 15-18 jaar heeft zijn werk in de tabernakel gedaan. Hij is naar zijn bed gegaan. Ineens hoort hij zijn naam. Hij wordt geroepen. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat de HERE met Zijn eigen stem hem aangesproken heeft. Hij kent de HERE, hij leeft als jongeman in liefde voor de HERE maar heeft nog nooit meegemaakt dat de HERE hem een boodschap geeft die hij aan anderen moet vertellen.

Daarom  kan Samuel niet anders denken dan dat het Eli is die hem roept. Tot 3 keer toe klinkt de stem van de HERE en gaat Samuel naar Eli. Dan is duidelijk dat Samuel zich niet maar iets inbeeldt. Dan beseft Eli dat het de HERE is die  de jonge Samuel roept. Juist in de Hebreeuwse tekst zie je heel duidelijk dat juist het roepen van de HERE in dit gedeelte heel belangrijk is. Tot negen keer toe wordt dat woord roepen hier gebruikt.

Samuel gaat terug naar zijn bed. Wat zal er veel in hem zijn omgegaan!  De HERE zelf komt naar hem toe en roept hem. Wat voel je je dan klein. Hoe is het mogelijk dat jij in dienst van die geweldige God kunt staan?! De heilige God die jou uitkiest om tot jou te spreken.

Samuel ligt op zijn bed. Dan komt daar weer die stem: “Samuel, Samuel”.

Dan is daar het diep eerbiedige kind van God dat zegt: “Spreek HERE, want uw knecht hoort”.  Samuel laat meteen horen dat hij dienaar, knecht van de HERE is en wil zijn. Waarin vindt Samuel zijn leven? Wat is zijn levensdoel? Om in dienst van de HERE te staan. Het hoogste en het beste dat je in je leven kunt bereiken is knecht van God zijn! Dat is dat je leven vol is van het luisteren naar God en werkelijk leven op Zijn stem, volgens Zijn geweldige Woord!

Dat betekende voor Samuel dat Hij het volk ging leiden als richter en als profeet. Dat betekent voor de man die Christus in zijn leven roept om verkondiger van het Woord, om dominee te worden dat het allerbelangrijkste wat hij eerst moet doen luisteren is. Luisteren naar het Woord van de Geest zoals de Geest dat in de Bijbel gegeven heeft. Om dat te doen in alle rust, om daar alle tijd voor te nemen. Om die woorden tot je door te laten dringen. Om niet je eigen boodschap te willen uitdragen! Om niet het Woord van God  te willen aanpassen aan de meningen en gevoelens van eigen tijd of van de kerkgangers. Dan wil je namelijk zelf koning worden. Koning over de woorden van God. Je moet niet meer dan knecht en daarom doorgever en toepasser van dat Woord willen zijn.  Dan sta je als verkondiger van het evangelie in de wereld en dan kan bij het luisteren naar het Woord  schrik je om het hart slaat. Dat geldt ook voor jou als gelovige die geroepen is om profeet in deze wereld te zijn. Dan kan het zijn dat we beseffen dat we dingen moeten zeggen die op dat moment heel moeilijk zijn en bij velen slecht vallen. Die zo tegen de tijdsgeest ingaan. Wat is het dan belangrijk en onmisbaar om te zien wat de HERE in Ezechiël 3 zegt. De laatste weken heb ik niet gemerkt dat ook maar dit gedeelte van Gods Woord verwezen is. Ik kan jullie wel zeggen dat dit woord van God voor mij vandaag en ik bid tot mijn dood op aarde beslissend zal blijven. Om zo te luisteren naar Gods stem: “Mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het ​huis​ van Israël. Wanneer u uit Mijn mond een woord hoort, moet u hen namens Mij waarschuwen.  Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze weg te waarschuwen om hem in het leven te behouden: die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar Ik zal zijn ​bloed​ van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.”17-19

Dat betekent heel concreet dat we elke keer ook weer bij Christus gebracht worden als onze enige Verlosser. Dat de prediker jou elke keer weer voor de keuze zet om Christus te volgen, om jezelf te verloochenen, om met je zonden te breken, om Christus meer lief te hebben dan de wereld om je heen. Dat de prediking je steeds weer voor de keuze stelt om of op de smalle weg te gaan of op de brede. Denk erom dat de brede weg je wel in het eeuwige verderf en ellende brengt. Vanuit het biddend luisteren naar Gods stem moet Gods knecht dan ook spreken in liefde tot alle mensen.

 

2. In liefde tot alle mensen

 

 De HERE spreekt en Samuel luistert eerbiedig. Hij neemt de woorden van God in zich op. Als je het vervolg leest zie je dat Samuel de boodschap krijgt om aan Eli te vertellen dat Gods straf echt over zijn familie zal komen. Juist omdat Eli niet krachtig met het Woord van God opgetreden is tegenover de afval. Eigen vroomheid is niet genoeg. Het is niet goed dat jezelf gelooft en anderen die afvallen maar na een lichte waarschuwing hun gang laat gaan. Die HERE wil dat je heel duidelijk en helder Zijn Woord laat horen ook als anderen daarom over je heen zouden vallen. Zijn Woord moet als een banier steeds weer duidelijk omhoog gehouden worden.

Samuel  moet als eerste Woord van God een woord van oordeel brengen. Dat valt niet mee! Wat de dienaar van het Woord van Zijn Zender te horen krijgt moet hij helemaal en zonder om de scherpe randjes er af te halen verkondigen.  Je ziet dat het Samuël moeilijk valt om dat te doen. Juist omdat je de ander geen verdriet wilt aandoen. Juist omdat je geen robot bent maar liefde voor anderen kent. Je hebt een hart. Daarom is het van het grootste belang en ook onze opdracht om zelf ook als gelovigen in deze wereld te laten merken dat je uit liefde voor alle mensen wilt leven. Dat in ons leven de boodschap van vermaan niet klinkt zonder liefde en ontferming. Het is niet voor niets wat de Geest ons leert in 1 Korinthe 13. Om echt uit liefde, uit zelfverloochening, vanuit de erkenning dat we allemaal als zondige mensen Gods liefde nodig hebben en daarom liefdevol met alle mensen op deze wereld willen omgaan. Dat we daarom Gods liefde in ons leven aan alle mensen willen bewijzen. Laat ik een voorbeeld noemen dat aansluit bij de discussie die er geweest is over hoe er over homoseksualiteit en transgerderideologie gedacht wordt.

Wanneer ik iemand in mijn omgeving heb die als homoseksueel leeft. Het dus in praktijk brengt. Die man of vrouw is in nood, is ziek of heeft hulp nodig dan horen we er in liefde voor die ander te zijn! Vanuit Christus liefde, vanuit het dragen van Christus van ook mijn straf die ik zo zelf verdiend heb. Als die ander dan jaren en jaren die hulp en liefde nodig heb, al is het tot zijn of haar sterven dan zullen juist wij als christenen vanuit Christus dragen van de straf er voor die ander moeten zijn. Dan mogen wij niet zeggen: laat hij of zij maar door anderen geholpen worden. Dat zou een schande zijn, dat zou een klap in het gezicht van Christus zijn. Dat zou zonde van onze kant zijn. In liefde voor de ander zorgen die het nodig heeft ook als die ander zo anders leeft dan onze hemelse Vader is. Om zo door Gods Geest vorm in ons leven te geven wat we lezen in 1 Kor 13:4,5: “De ​liefde​ is geduldig,

zij is vriendelijk, de ​liefde​ is niet jaloers, de ​liefde​ pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad”.

Wie zo in liefde voor de ander leeft, zal zijn of haar liefde dan op gepaste tijden ook op een andere manier geven. Dan komen er ook momenten dat je de ander in liefde, in zachtmoedigheid er op wijst dat zijn of haar leven op het punt van de seksualiteit niet volgens de wil van de hemelse Vader, van God is. Je houdt die ander met liefde het evangelie voor en wijst met het gebed om wijsheid en zachtmoedigheid de ander er op dat juist daarvoor vergeving en gebed om vergeving nodig is. Dat hier omkeer in iemands leven nodig is. Dat de HERE dat duidelijk in Zijn Woord zegt en dat er voor die ander door Christus offer ook daarvoor vergeving is. Dan willen we die ander helpen in zijn of haar strijd. Onze gemeente hoort een gemeente te zijn waar ook mensen met gevoelens die diep ingrijpen en anders zijn dan de HERE wil naar voren kunnen komen. Openlijk! Om elkaar te kunnen helpen met liefde en warmte om op Gods weg te blijven gaan. Open om juist samen elkaar te steunen om hoe moeilijk het ook is Gods wil in ons leven te doen. Hij wil ons daarvoor de liefde en Zijn Geest geven. Zonder om minder duidelijk het Woord van God uit te dragen en als de goede norm voor ons leven te willen volgen.

Dit geldt vandaag nog altijd. Dat vraagt om een zuiver sprekende dienaar van het Woord en dat vraagt om een eerbiedig luisterende gemeente! Een gemeente die in liefde beeft voor het Woord van Christus. Een gemeente die in diepe eerbied naar dat Woord luistert en er naar wil leven.

Soms hoor je dan mensen zeggen: dan houden we op termijn niemand meer over. Bedenk dat de HERE op de trouwe prediking Zijn gemeente bij elkaar brengt. Dat is Gods belofte. Hij vraagt trouw en betrouwbaarheid. Niet onze wijsheid en onze creativiteit maar de trouw aan Zijn evangelie wil Hij echt zegenen.

Dan broeders en zusters, jongens en meisjes komt er altijd weer een geweldige boodschap naar ons toe. Dan is het die heilige, geweldige God die ons in Zijn liefde opzoekt. Die ons de rijke Christus voor ogen stelt. Die dan laat zien hoe diep Zijn liefde gaat. Ook in de tijd van Samuel kwam de HERE ondanks zoveel afval toch weer met Zijn Woord. Hoe sterk ook gekleurd door Zijn vermaan maar er toch op gericht om Zijn volk in diepe liefde terug te roepen naar een leven met Hem. Naar een leven vol verdriet over eigen zonden en daarom naar een leven waar bij Christus de verlossing van het verdiende oordeel gezocht wordt. Samuel was een profeet in een lange rij die steeds weer Gods volk terugriep en liet zien dat Gods werk doorgaat. Hij geeft volgens Zijn belofte de Verlosser in Zijn eigen Zoon.

Hij roept tot het geloof in die Zoon Jezus Christus, tot een leven met Hem.  Om samen te leven voor de HERE als Zijn verloste kinderen.

Dat  is echt geweldig! Dat leven met Christus, dat leven met de HERE als je God is echt geweldig. Dat Hij je in liefde tot Hem roept is zo’n geweldig wonder. Grijp het woord van God dat jullie verkondigd wordt aan!  Eigen ze je toe in je eigen leven door te geloven, door te leven met Christus volgens Zijn Woord. Door de woorden van God in je hart te bewaren, te overdenken, vast te grijpen al is het tegen je verstand en je gevoel in. Dan grijp je de echte goede boodschap vast die staat als een huis. De waarheid die uiteindelijk nooit maar dan ook nooit bedriegt!

Leef met Christus, keer je af van een leven tegen Zijn wil in. Wees met liefde knecht van Christus!  Dan ben je uit liefde alleen gered. Door het geloof dat de Geest in je gewerkt heeft. Een ander evangelie mag en wil ik u niet brengen. Neem het aan, groei er in dan zullen we bloeien als gemeente en niet onder elkaar mopperen maar samen spreken vanuit het evangelie en elkaar in dat leven met Christus opbouwen. Geef de duivel toch geen kans voor zijn afbraakwerk maar spreek vanuit het aan u gebrachte evangelie met liefde en wervend over Christus die er voor de arme zondaar wil zijn. Heerlijk om zo het evangelie te brengen in dienst van je Heer. Heerlijk om zo Christus te kennen. Zo ken jij de HERE toch wel? Zo ben je toch wel een levend lid van Zijn gemeente? Dan leert de Geest je vanuit het eerbiedig luisteren vol liefde te spreken over de HERE en Zijn werk.

 

AMEN