Preek Dordtse Leerreëls I,15 - Dordtse Leerregels I,15

Preek Dordtse Leerreëls I,15 - Dordtse Leerregels I,15

ORDE VAN DIENS

 

Opening

Vrede/Seëngroet

Psalm 95: 1,4

Lesing van die wet

S.B. 19: 1,2,3,4

Skriflesing:  Romeine 11:1-24

Gebed

Kollekte

Psalm  147:1,2,3

TEKS:  DORDTSE LEERREËLS I,15

Preek

Psalm 131

Dankgebed

Psalm  99:3,4,5

Seën

 

 

Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Vhristus

 

Ons het vanoggend by die artikel van die Dordtse Leerreëls gekom wat altyd die meeste kritiek opgeroep het. Hierdie artikel is vir mense die bewys dat die Dordtse Leerreëls hard is en nie genoeg vanuit God se ewige liefde geskryf het. Hulle beskuldig die Dordtse Leerreëls daarvan dat jy hier kan raaksien dat hier net met die menslike verstand geredeneer is. Mense het so geredeneer sê hierdie mense dat as daar ‘n ewige uitverkiesing is moet daar ook ‘n besluit van verwerping wees. Hierdie opmerkings maak altyd weer indruk. Mense begin ook gou sê daty dit nie regtig nodig is om as gereformeerdes die dubbele verkiesing: die uitverkiesing en die verwerping te leer nie. Dit is genoeg om die uitverkiesing te bely en te sê dat ons nie meer weet nie.

Ons sal hierna baie mooi moet kyk. Voordat ons dit doen, is dit nodig om nou al te sê dat ons ons nie mag oorreageer nie. As ons dit doen gaan ons weer meer sê as wat die HERE vir ons in Sy Woord sê. Dit is nie so dat ons God se ewige verkiesing langsaan die verwerping kan sit en sê dat hierdie twee mekaar in ewewig hou nie. Dit gaan nie daarom om hulle te balanseer nie en te sê dat die HERE net so verwerp as dat Hy uitverkies nie. Die HERE se uitverkiesing vanuit Sy ewige liefde is die belangrikste. Ons kan dit ook sien aan die verskil in ruimte wat die Dordtse Leerreëls aan die uitverkiesing en die verwerping bestee. Ons het al baie van God se ewige liefde vir die uitverkorenes gelees en daar is net een artikel wat  oor die verwerping gaan. Ons moet ook as dit oor die verwerping gaan bedink wat die HERE in Esegiël 18 sê: “Daarom sal Ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weë, spreek die Here HERE. Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie ‘n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie. Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het, van julle af weg en maak vir julle ‘n nuwe hart en ‘n nuwe gees; want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here HERE. Bekeer julle dan en lewe.” (30-32)

Die HERE het die besluit van verwerping vir ons geopenbaar om ons juis naby Christus te bring en te hou. Ek verkondig vir julle Christus se evangelie onder die tema:

 

DIE HERE OPENBAAR VIR SY VOLK SY BESLUIT VAN VERWERPING

 

 1. Om ons te leer om ootmoedig te wees
 2. Om ons te waarsku
 3. Om ons te troos

 

 1. Om ons te leer om ootmoedig te wees.

 

Ons het in die vorige artikel gesien dat God wat uitverkies het verseker verkondig moet word. Dit kan en mag nie anders omdat die HERE Homself so in Sy Woord vir ons gewys het. Dit is daarom dat dit in die kerk gehoor moet word en ook in die teologiese skole duidelik geleer moet word.

Dit wat in die vorige artikel gesê is, word nou nog verder in ons artikel beklemtoon. Ons sien in die eerste sin van artikel 15 dat dit die bedoeling is: “Verder toon die Heilige Skrif hierdie ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing baie duidelik aan en verkondig dit nadruklik aan ons.´

Dan gaan ons artikel verder om te bely dat die HERE nie net sekere mense uitgekies het nie maar anderes nie uitverkies het nie. Hy het hulle verbygegaan en in die toestand gelaat waarin hulle hulself gebring het. Ons is hier eintlik weer terug by die begin van die Dordtse Leerreëls. Ook daar is beklemtoon dat ons mense onsself  in die toestand van sonde en die verdien van die ewige dood gebring het. Die HERE het ons goed gemaak en ons het deur die sonde ons in die groot ellende gestort. Ons het onsself in die sitiasie gebring dat ons vir God verwerplik is. Dit is ook wat ons in Romeine 3:19,20 lees: “Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld  vir God doemwaardig kan wees; aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde.”

Dit is ook hierom dat die besluit van verwerping nooit kan beteken dat God die oorsaak van mense se ewige ellende is nie. Dit maak die HERE ook nooit tot die bewerker van die sonde nie. Hy kan dit nie wees nie, hierdie gedagte is Godlasterlik,  want in Hom is op geen enkele manier kwaad of sonde nie. Dit is ons mense wat vir die sonde en daarmee vir die ewige dood gekies het. Dit is ons verdiende oordeel as ons in die ewige dood is en vir altyd bly. Jy en ek kan God daarvoor niks verwyt nie. Die mense wat die HERE in Sy verkiesing verbygaan, bly deur eie skuld onder God se toorn bestaan.

Dit leer nou vir die gelowiges hoe wonderlik groot die voorreg is dat hulle Christus mag ken en naby die HERE mag lewe. As die HERE vir ons die werklikheid vertel dat sekere mense nie uitverkies is nie is dit nie om jou bang en onseker te maak nie. Die HERE wil nie vir altyd bange en onsekere kinders hê nie. Hy wil juis kinders wat naby Hom leef, wat in diepe eerbied vol liefde aan Hom verbonde is. By die diepe eerbied behoort ook dat jy en ek nie hoogmoedig is nie. Daarby behoort dat ons nie hoog van onsself en ons geloof dink nie. Ons lees dit duidelik in Romeine 11 waar die Heilige Gees ons ook vertel van God se verkiesing en verwerping. Ons het gelees hoe Paulus die beeld gebruik dat Israel ‘n boom is. Dit is God se volk. ‘n Groot deel van Israel verwerp              die Here Jesus en daarom word die takke van die boom afgekap. Dink hier ook aan wat die Here Jesus in Joh 15 sê: “As iemand in My nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.”

Nogtans bly Paulus die beeld van Israel as boom gebruik. Hulle wat uit die heidene nou tot geloof in Christus kom, word in die boom wat Israel is ingeplant. Hulle was deel van die wilde olyfboom en het deur die geloof deel gekry aan die gewone olyfboom. Dit het deur God se genade gebeur. Dit is die gevolg van God se genadige verkiesing.

Wie dit raaksien gaan homself nie verhef nie. Jy gaan dan nie op jouself en jou geloof roem nie. Jy gaan dan nie sê en voel dat jy beter is as die ander is wat Christus nie aanneem nie. Paulus skryf dan in Rom 11:20-22: “Goed! Deur ongeloof is hulle afgebreek, maar jy staan deur die geloof. Moenie hoogmoedig wees nie, maar vrees. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie. Let dan op die goedertierenheid en gestrengheid van God: gestrengheid oor die wat geval het, maar goedertierenheid oor jou as jy in die goedertierenheid bly; anders sal jy ook afgekap word.”

Hier sien ‘n mens raak dat  God se besluit van verwerping nog meer beklemtoon dat  dit niks anders as ‘n voorreg, as onverdiende genade van God is as jy glo, as jy Christus ken en Hom leer volg het.  Dit is God se liefde wat jou daartoe gebring het. Dan bly regtig niks oor  om vir ander te voel dat jy beter as hom is nie. Dan bly niks in ons oor om beter as ander te voel nie. As jy raaksien  dat jy van jouself net so verwerplik vir God is as die ander wat die HERE in hulle verwerplike situasie gelaat het, raak jy net diep en diep dankbaar dat jy deur God se liefdeskeuse Christus mag ken. Dan wil jy nie hoogmoedig wees en jouself weer verwerplik vir God maak nie. Dan is jou ootmoed dat jy in diepe dank en eerbied vir die HERE wil lewe elke dag van jou lewe. Dan wil jy ook nie speel met jou lewe met die HERE nie. Ons sien dit in die tweede plek.

 

 1. Om ons te waarsku

 

Somtyds wil mense net van God se liefde praat.  Hulle wil nie praat van God se straf en veroordeling nie. Dat die HERE verwerp staan op geen enkele manier in hulle woordeboek nie. Die verwerping het nie alleen te make met  mense se nie glo nie maar ook met die sondes wat hulle in hulle lewe doen. Die HERE het besluit om hulle “ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf.”

Hierdie wete dat die HERE die sondes nie ongestraf  laat bly nie is vir ons ook ‘n waarskuwing. Dit is nie so dat ons kan sê dat ons gedoop is en in die verbond gebore en dus  kan dit met jou nie verkeerd gaan nie. ‘n Duidelike voorbeeld daarvan in die Bybel is Saul. Die HERE kies hom uit om die eerste koning  van Israel te wees. Ons sien in sy lewe dat hy nie met sy hele hart die HERE volg nie. Steeds weer wil Saul ook vir ‘n deel sy eie pad stap. Die gevolg is dat hy steeds ‘n bietjie verder van die HERE  vervreem. Die gevolg is uiteindelik dat die HERE hom verlaat en Saul sonder die HERE en Sy liefde en beskerming moet leef.

Dit kan ook gebeur as ons in ‘n valse gerustheid gaan leef.  Jy weet dat jy vandag nie heeltemal so leef soos die HERE dit van jou vra nie. Jy het vroeër, jy het as kind meer naby God geleef en as jy eerlik vir jouself is, weet jy dat jy besig is om geleidelik af te gly. As iemand met jou daaroor praat sê jy:  Ek weet dat ek afgegely het maar dit is nie so erg nie want  ek sal Christus nooit heeltemal vergeet nie. Eendag as dit moeilik in my lewe word of as ek sien dat ek nou oud geword het en die dag van my sterwe gaan kom, sal ek my weer aan die HERE vasklem.

As jy so dink of praat, moet jy bedink dat jy met jou verlossing speel. Jy moet dan bedink wat ons in Rom 11:21 gelees het: “Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal Hy miskien jou ook nie spaar nie.”  As jy so leef dat jy nie steeds in alles die HERE se nabyheid soek nie is jy op ‘n baie gevaarlike pad. Dan kan dit gebeur dat jy sover van die lewe met die HERE vervreem dat jy selfs as jy in nood is of oud geword het die pad na die HERE nie meer kan vind nie. So was dit ook met Esau. Ons lees van hom in Hebr 12:17: “Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beërwe, verwerp is, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer.”

As jy of ek ons in ons lewe van die HERE vervreem is ons besig om met ons saligheid en die verlossing van ons nageslag te speel. Dit is nie ‘n spel om te sê dat ‘n mens tog wel ‘n bietjie van God se pad kan afwyk. Later kom jy daarop wel terug want jy is tog in die verbond gebore. Wie so dink en praat is met duiwelse gedagtes besig. ‘n Baie duidelike voorbeeld daarvan is Nederland. ‘n Land wat baie groot seëninge van die HERE gekry het. Christus se kerk mog daar sterk wees. Hierdie land is baie lank volgens die norme van God se Woord geregeer.  Mense en kerke het van die HERE en Sy Woord begin afgly. Mense en kerke het gedink dat  dit  nie so erg is nie. Wat sien ons nou? Nederland is ‘n land waar in alles afwyking van die HERE se Woord gewoon is. Dit is die eerste land in die wêreld waar twee mans en twee vrouens amptelik met mekaar kan trou. God se verkiesing mag nie die kussing word vir valse gerustheid nie. As dit so word, wys die HERE dat Hy ook verwerp het. Laat hierdie wete vir ons ‘n waarskuwing wees waardeur ons naby die HERE wil bly leef. As ons so leef is God se besluit van verwerping vir ons selfs troos. Ons let daarop in die derde plek.

 

 1. Om ons te troos.

 

Die het sommiges verwerp. Hoekom? Vanweë hulle sondes. Dit wys vir ons dat die HERE nie net die sondes haat nie maar dat Hy die sondes ook straf en hulle wat in die sondes leef eendag van die wêreld sal verwyder. Hy bring hulle eendag definitief in die ewige dood. Hy bring hulle eendag definitief na die plek wat in die Bybel die hel genoem word.

God se verwerping wys vir Sy volk dat Hy eendag alle kwaad en teenstand teen Sy wil van die aarde sal verwyder. Eendag sal ook alle aanvegting van die sonde uit die lewens van God se uitverkore volk verdwyn. Eendag kom die Here Jesus as regter van die hemel om die lewendes en die dooies te oordeel. Dan het die groot dag van skeiding tussen uitverkorenes en verworpenes gekom. Hierdie dag van oordeel is ‘n dag waarvoor God se volk leer om die HERE te dank en te loof.  Ons lees in die Bybel hoe die HERE geprys word om die oordele wat Hy laat kom. ‘n Enkele voorbeeld daarvan is:

Psalm 48:11,12: “Soos u Naam, o God, so is u roem tot die eindes van die aarde toe; u regterhand is vol geregtigheid. Laat die berg Sion bly wees, laat die dogters van Juda juig oor u oordele.”

Psalm 98:Laat die riviere in die hande klap, die berge tesame jubel voor die aangesig van die HERE; want Hy kom om die aarde te oordeel; Hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg.”

‘n Ander voorbeeld lees ons in Openbaring 19 as die HERE in die vorige hoofstuk die groot Babilon met Sy oordeel getref het. Ons lees dan in die begin van hoofstuk 19: “En na hierdie dinge het ek iets soos ‘n groot stem van ‘n groot menigte in die hemel gehoor wat sê: Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God! Want sy oordele is waaragtig en regverdig; want Hy het die groot hoer geoordeel wat die aarde met haar hoerery verderf het, en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek. En vir die tweede maal het hulle gesê: Halleluja!” (1-3)

Die HERE se verwerping wys dat Hy die Regverdige God is wat eendag  die nuwe aarde gee vir Sy uitverkore volk. Vertrou op Hom. Leef naby Hom dan mag jy verseker weet dat jy Sy uitverkore kind is en dan troos selfs Sy oordele en Sy verwerping jou. Dan leer jy jou in liefde aan Hom alleen wat Sy Seun tot ‘n versoening van al ons sondes gestuur het toe te vertrou. Loof die HERE!

 

CHRISTUS SE GEMEENTE Sê OP HIERDIE EVANGELIE: AMEN!

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 95:1,3

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Romeinen 11:1-24

Psalm 147:1,2

Tekst: Dordtse Leerregels  I,15

Psalm 131

Verkondiging van het evangelie

Gez 179b

Dankgebed

Collecte

Gez 140

Zegen

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes.

 

We zijn toegekomen aan dat deel van de Dordtse Leerregels dat steeds weer de meeste kritiek oproept. Dit artikel wordt vaak genoemd als bewijs dat de Dordtse Leerregels hard zijn. Dat er niet genoef vanuit de eeuwige  liefde van God gedacht en geschreven is. Je zou juist in dit artikel zo goed kunnen zien dat er vooral van het logische verstand van mensen geredeneerd is. Mensen zouden zo gedacht hebben dat als er over een eeuwige uitverkiezing gesproken wordt er daarom ook een besluit moet zijn waarin God verwerpt.

Dit soort opmerkingen maken altijd indruk. Je bent gauw geneigd om te zeggen dat je als gereformeerden niet nodig hebt om te spreken over een dubbele uitverkiezing: verkiezing en verwerping. Om gauw te zeggen dat het genoeg is om Gods uitverkiezing tot redding te belijden en van de rest te zeggen dat we dat eigenlijk niet weten.

Toch zullen we er eens heel goed naar moeten kijken. Dan bedoel ik ook echt dat we er open en eerlijk naar kijken en daarbij echt de Bijbel opendoen. Dat we dan niet willen overreageren naar welke kant ook. Maar ons rustig laten onderwijzen door de Heilige Geest zelf.  We willen niet meer en niet minder zeggen dan wat de HERE ons zelf voorzegt in Zijn eigen Woord. Dan gaat het er niet om dat wij dingen zo willen zeggen dat het volgens ons gebalanseerd en genoeg genuanceerd is. Als je de Bijbel leest, zie je dat de eeuwige liefde in Gods verkiezing, in Zijn komen tot mensen altijd de boventoon heeft. Je ziet dat ook in de Dordtse Leerregels als je er op let hoeveel ruimte er gegeven wordt aan het schrijven over Gods liefdevolle verkiezing en hoeveel er over de verwerping gezegd wordt. We hebben in het eerste deel tot nu toe heel veel over Gods eeuwige liefde gehoord. Er komt nu maar een artikel waarin veel gezegd wordt over de verwerping. Ook als er over de verwerping gesproken wordt moeten we God bedenken wat de Heilige Geest in Ezechiel 18 laat zeggen: “Ik zal iedereen beoordelen naar de weg die hij gegaan is – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer, bega geen misdaden meer, anders brengt jullie schuld je ten val.  Breek met het zondige leven dat jullie hebben geleid, en vernieuw je hart en je geest. Dan hoeven jullie niet te sterven, Israëlieten!  Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!”

De HERE laat ons het besluit van verwerping zien om ons juist bij Christus te brengen en te houden. Ik verkondig jullie het goede nieuws van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HERE LAAT AAN ZIJN VOLK ZIJN BESLUIT VAN VERWERPING ZIEN

 

 1. Om ons dankbaarheid te leren
 2. Om ons te waarschuwen
 3. Om ons te troosten

 

 1. Om ons dankbaarheid/ootmoedigheid te leren.

 

We hebben vanuit het vorige artikel gezien dat de god die uitkiest zeker verkondigd moet worden. Dat mag niet anders omdat de HERE zelf dit van Zichzelf in de Bijbel vertelt. Daarom moet dit ook in de kerk en bij het onderwijs in de kerk en bij Theologische opleidingen geleerd worden. Duidelijk zoals de heilige Geest het ons voorzegt.

Wat in het vorige artikel gezegd is, wordt in ons artikel nog eens benadrukt. We zien in de eerste zin van art 15 dat dat de bedoeling is: “Het voorrecht van deze eeuwige en onverdiende genade van onze uitverkiezing wijst de Heilige Schrift ons bovenal aan, wanneer zij verder getuigt, dat niet alle mensen zijn uitverkoren.”

Het gaat er verder in ons artikel om dat de HERE niet alleen bepaalde mensen uitgekozen heeft maar ook dat Hij anderen niet uitgekozen heeft. Hij is die voorbijgegaan en heeft ze in de toestand gelaten waarin ze zichzelf gebracht hebben. We zijn hier weer terug bij het begin van de Dordtse leerregels. Ook daar is vanuit Gods eigen Woord duidelijk gemaakt dat wij als mensen onszelf in de toestand van de zonde en het verdienen van de eeuwige dood gebracht hebben. De HERE had ons goed gemaakt en toen hebben wij onszelf door het kiezen van wat God niet wil in grote elloende gebracht. We hebben onszelf zo gemaakt dat de HERE in Zijn heiligheid en rechtvaardigheid ons wel moet verwerpen. Dit lezen we ook in Romeinen 3;19,20: “Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degenen spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.  Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.”

Dit is ook de reden waarom de Gods besluit van verwerping nooit kan betekenen dat god de oorzaak van onze eeuwige ellende is. Dat zijn wij zelf en dat blijven wij zelf. Dat besluit tot verwerping hebben wij zelf in werking gesteld door voor de zonde te kiezen en God is niet de oorzaak voor de eeuwige dood. Dat zijn we echt zelf.  

De gedachte dat de HERE daarvan de oorzaak en bewerker is, is Godslasterlijk. Want in Hem is op geen enkele manier maar iets van het kwaad of van zonde. Wij kunnen de HERE echt niets verwijten. De mensen die de HERE in Zijn verkiezing voorbijgaat, blijven door eigen schuld onder de toorn van van God leven.

Juist dan zie je als gelovigen hoe geweldig groot het wonder is dat je Christus kent en met de HERE mag leven. Heel dicht bij Hem zijn in vrede. Wanneer de HERE ons vertelt dat Hij bepaalde zondaars in Zijn liefde heeft uitgekozen, is dat niet om jou bang en onzeker te maken. Dan is dat niet om jou kritisch tegenover God te maken. De HERE wil niet dat jij voor altijd een onzeker of bang kind van Hem bent. Hij wil juist kinderen die heel dicht bij Hem leven, die hun vertrouwen juist in hem vinden. Hij wil jou juist als Zijn kind dat in diepe eerbied vol liefde met Hem verbonden is.

Bij die diepe eerbied voor de HERE als je hemelse Vader hoort ook dat je niet hoogmoedig bent. Dat ik niet hoog van mezelf denk en de HERE aan mijn verstand en mijn gevoel meet. Dat ik ook niet hoog van mijn eigen geloof denk maar me daarin laat voeden door Hem. We lezen dit ook duidelijk in Romeinen 11. De Heilige Geest  vertelt ons daar over Gods verkiezing en verwerping. We lezen daar hoe Paulus er het beeld van Israel als een boom gebruikt. Israel is Gods volk. Een groot deel van Israel verwerpt de Here Jezus en daarom worden die dode takken van de boom afgekapt. Denk hier ook aan wat de Here Jezus zelf in Joh 15 zegt: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.  Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.” vs 5,6

Ondanks het ongeloof van veel Israelieten blijft Paulus het beeld van de boom voor Israel gebruiken. Zij die uit de andere volken, uit de heidenen, tot geloof in Christus komen, worden in de boom die Israel is ingeplant. Zij waren deel van de wilde olyfboom maar door het geloof in Christus zijn ze deel geworden van de edele olyfboom. Dit is door de genade van God zo gegaan. Het is het gevolg van Gods genadige verkiezing.   

Als je dat goed ziet, ga je jezelf niet verheffen. Wordt je ook niet kritisch naar de HERE toe. Je gaat dan ook niet zeggen: moet je eens kijken wat ben ik een geweldige gelovige. Je voelt je dan niet beter dan anderen die in hun leven niet tot het geloof in Christus komen. Paulus schrijft daarover in Rom 11:20-22: “Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God:  als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt.”

Je ziet hier heel duidelijk dat Gods besluit van verwerping juist onderstreept dat het niets anders dan een voorrecht, onverdiende genade van God is als je gelooft. Als je Christus kent en met Hem leeft als je Verlosser. Het is Gods liefde die jou daartoe gebracht heeft. Dan blijft er echt niet in jezelf over om je boven anderen op deze wereld te verheffen. Om je uit jezelf beter dan anderen te voelen. Als je gaat inzien dat je van jezelf net zo verwerpelijk voor God bent als ieder ander, raaak je er diepe en diep over verwonderd en daardoor diep dankbaar dat jij door Gods liefdeskeuze Christus mag kennen. Dan wil je niet hoogmoedig zijn. Dan wil je juist diep dankbaar en eerbiedig voor de HERE leven. Dan is je diepe dank en eerbied dat je voor de HERE wil leven elke dag van je leven. Dan wil je ook niet spelen met dat leven met en voor de HERE. We zien dat in de tweede plaats.     

 

 1. Om ons te waarschuwen

 

Soms willen we alleen over Gods liefde praten. Sommige mensen willen niet praten over de straf van God en over Zijn oordeel. Dat God ook verwerpt staat helemaal niet in hun woordenboek. Daarover praten zou alleen maar deprimerend zijn of het beeld van God als de liefdevolle Vader aantasten. Het gevolg daarvan is dat we de HERE dan niet meer echt kennen in Zijn diepe liefde. Als je luistert naar de Heilige Geest zie je dat Gods verwerping niet alleen gaat over het niet geloven maar ook over de zonden waarin mensen in hun leven aan vasthouden. De HERE heeft besloten om hen:  “ook om andere zonden te veroordelen en voor eeuwig te straffen, en daarin Zijn rechtvaardigheid te tonen.”

Dat de HERE de zonden niet ongestraft laat, is voor ons een waarschuwing vol liefde. Het is ook niet zo dat wij kunnen zeggen: we zijn gedoopt en in het verbond geboren en duskan het met mij niet verkeerd gaan. Een duidelijk voorbeeld daarvan in de Bijbel is Saul. De HERE kiest hem uit om de eerste koning van Israel te worden. Toch zien we in het leven van Saul dat hij niet met zijn hele hart de HERE volgt. Saul wil steeds weer voor een deel van zijn leven zijn eigen gang gaan. Het gevolg is dat hij steeds verder bij de HERE weg komt te staan. Het uiteindelijk gevolg is dat de HERE hem verlaat en hij zonder Gods liefde en bescherming moet leven.

Ook wij kunnen in een valse gerustheid leven. Je weet dat je vandaag niet echt leeft zoals de HERE dat wil. Vroeger als kind heb je dicht bij de HERE geleefd. Maar als je eerlijk met jezelf bent, weet je dat je bezig bent om langszaam maar zeker af te glijden. Wanneer iemand met jou daarover in gesprek gaat, zeg je: Ik weet wel dat het geloof bij mij niet is zoals het moet wezen maar dat is niet zo erg want Christus zal mij nooit helemaal vergeten. Als het in mijn leven echt moeilijk wordt. Als ik oud geworden ben, zal ik wel weer echt naar een leven met Christus terugkomen. Maar dat kan en past nu niet echt in mijn leven.

Als je zo denkt en leeft moet je bedenken dat je je eigen verlossing op het spel zet. Dan is het goed om tot je door te laten dringen wat we in Rom 11:21 gelezen hebben: “Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God:  als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen?” 

Als je zo leeft dat je niet steeds de nabijheid van God in je leven zoekt, ben je op een heel gevaarlijke weg. Dan kan het zover in je leven komen dat je zo van dat echte leven met Christus komt af te staan dat je in tijden van nood en oud worden de weg naar de HERE niet meer echt kunt terugvinden. Zo was het ook met Ezau. We lezen daarvan in Hebr 12:17: “U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om.”

Wanneer wij ons in ons leven van de HERE vervreemden. Wanneer we in ons leven afstand maken tussen ons en de HERE, tussen ons en Zijn goede geboden zetten we onze eeuwige redding op het spel. Het is geen spelletje om te zeggen dat je toch wel bewust een beetje van de wil van God in je leven kunt afwijken. Dat is toch allemaal niet zo erg? Het komt wel goed want ik ben toch gedoopt en in het verbond geboren. Wie zo denkt en leeft, volgt een gedachte die de duivel zo graag in je leven plant. Een duidelijk voorbeeld daarvan is ons eigen land. Wat hebben we veel zegen van God in de geschiedenis gekregen!  Wat was de kerk van Christus duidelijk in ons land aanwezig. Wat een zegen van de Here God. Ons land is een hele tijd met alle gebrek volgens de normen van Gods Woord geregeerd. We wilden een christelijk land en volk zijn.

Mensen en kerken zijn al meer vraagtekens bij het Woord van God gaan zetten. Ze dachten dat dat allemaal niet zo erg is. Wat zien we nu in ons land gebeuren? Nederland is een land geworden waarin de afwijking van Gods Woord gewoon is. Waarin het juist geweldig is als je kunt doen wat je zelf wil hoe ver dat ook tegen de wil van God ingaat. Het moet kunnen. Een land dat eens zoveel zegen heeft gekregen, kan niet zeggen dat het daarom altijd goed zal komen. Gods zegen en verkiezing mag nooit in jouw leven, nooit in het leven van ons als gemeente, nooit in het leven als volk een kussen voor valse gerustheid worden. Als je wel zo gaat leven, laat de HERE zien dat dan Zijn verwerping, Zijn oordeel over je komt. Dat laat de HERE ons juist weten om niet op die weg te gaan. Om naar Christus terug te keren of heel dicht bij Hem te blijven leven. Als we zo leven geeft het besluit van verwerping ons zelfs troost. We zien dat in de derde plaats.                

 

 1. om ons te troosten

 

De HERE veroordeelt sommige mensen. Waarom? Om hun zonden. Dit laat zien dat de HERE niet alleen de zonden haat maar dat Hij de zonden ook straft. Dat Hij ook mensen die in zonden leven eens van de wereld zaol verwijderen. Hij brengt ze eens in de eeuwige dood. Daar waar de HERE er niet is met Zijn liefde en zorg.

Zo laat Gods verwerping ook zien dat eens alle kwaad en alle tegenstand tegen Zijn wil en Zijn volk van de aarde verdwenen zal zijn. De Here Jezus komt eens als de rechter die zal oordelen over levenden en doden. Dan is de grote dag van scheiding gekomen. Dat is de dag waarvoor het volk van God de HERE zelfs leert danken. Om Hem ook om die dag te aanbidden. We lezen in de Bijbel dat de HERE geprezen wordt om de oordelen die Hij laat komen. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

“De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,

alle volken aanschouwen zijn majesteit.

 Beschaamd staan zij die beelden aanbidden

en zich beroemen op goden van niets.

Voor Hem moeten alle goden zich buigen.

 Sion hoort het en verheugt zich;

de steden van Juda juichen

om uw rechtspraak, HEER.

 U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde,

boven alle goden hoog verheven.” Ps 97:6-9

 

“Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,

laat juichen de wereld met haar bewoners.

 Laten de rivieren in de handen klappen

en samen met de bergen jubelen

 voor de HEER, want hij is in aantocht

als rechter van de aarde.

Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,

de volken oordelen naar recht en wet.”  Ps 98:7-9

 

Een ander voorbeeld komen we tegen in Openbaring 19. In het hoofdstuk hiervoor lezen we over het oordeel over het grote Babylon. Dan lezen we daarna: “Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God,  want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’  Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ Vs 1-3

Het oordeel van God laat zien dat hij de rechtvaardige God is die eens de nieuwe aarde geeft aan Zijn uitverkoren kinderen, aan de gelovigen om daar altijd intens blij te leven. Vertrouw in je leven op Christus. Leef steeds met de HERE als je God. Dan mag je zeker weten dat je Gods uitverkoren kind bent. Dan troosten zelfs Gods oordelen jou. Dan wil de geest je leren om je aan Hem die Zijn Zoon voor al onze zonden gegeven heeft toe te vertrouwen. Loof de HERE!

 

AMEN