Preek Dordtse Leerregels I,10-12 - Dordtse Leerreëls I,10-12

Preek Dordtse Leerregels I,10-12 - Dordtse Leerreëls I,10-12

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 61: 1,2,3

Lezing van de wet

Schuldbelijdenis en genadeverkondiging

Psalm 102: 10,13

Schriftlezing:  Romeinen 9: 6-24

                       Romeinen 10:1-11

Gebed

Collecte

Gez 170

Tekst: Dordtse Leerregels I, 10-12

Preek

Psalm  90:1,8

Dankgebed

Psalm 146: 3,6,8

Zegen

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van onze Heiland Jezus Christus

 

Het gesprek over wat we in de Dordtse Leerregels belijden komt in de gemeente op gang. Als je je echt bezighoudt met wat we daarin belijden komen ook de vragen. Komt er soms zelfs verbazing. Dan komen ook de vragen: Hoe kan dit nu? Vooral als dan ook duidelijk wordt dat het echt uit de Bijbel, echt uit het Woord van God komt. Dan zie je ook dat je met je verstand als mens vergeleken met Gods wijsheid nog zo weinig weet. Dat je met je verstand en je gevoel als mens ook zo vaak naast zit. Maar dat is geen dooddoener die er dan voor moet zorgen dat de vragen niet echt gesteld mogen worden.

Als we zo een tijdje met het begin van de Dordtse Leerregels bezig zijn komen er twee vragen van verschillende kanten naar voren. Ik noem ze hier in de inleiding om er dan in de verderop in de preek weer op terug te komen.

 1. Wordt de hele geschiedenis en je leven geen toneelstuk als je aan de uitverkiezing denkt? Alles lijkt van hogerhand geregeld en beslist. Dan kun je er in dit leven toch allemaal niets meer aan doen. Wordt je leven en je verantwoordelijkheid dan geen schijnvertoning?
 2. De tweede vraag komt eigenlijk uit de eerste voort. Het is mooi om over de uitverkiezing te horen. Om te horen dat het geweldig is en dat we daar juist heel blij en dankbaar voor moeten zijn. Maar dat klinkt allemaal wel heel erg makkelijk. Waar blijft dan de nadruk op de bekering? Want als je je eigen leven leidt sta je toch buiten die blijdschap?

Belangrijke vragen. Vragen die ook serieuze aandacht verdienen. Die ook belangrijk zijn voor ons dagelijkse leven. Daarom zal ik in deze preek en in die daarop volgt ook aandacht daaraan geven. Laten we samen weer luisteren naar wat de HERE ons zelf in Zijn Woord over deze dingen leert en hoe dat juist mag en moet doorwerken in de praktijk van je leven van elke dag.

Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Jezus Christus onder het thema:

  

 

 

 

GODS ONVERANDERLIJKE VERKIEZING GEEFT AAN DE KINDEREN VAN GOD ZEKERHEID

 

 1. Omdat de HERE onveranderlijk is.
 2. Door de vruchten van de uitverkiezing in je leven

 

 1. Omdat de HERE onveranderlijk is

 

We hebben in het vorige artikel, artikel 9. gezien dat de oorzaak voor je uitverkiezing in niemand anders dan in de HERE zelf ligt.  Het is Gods liefdeskeuze voor jou die geen mens van zichzelf verdiend heeft. De diepste oorzaak daarvoor ligt niet in wat jij en ik gedaan hebben. Dat kan ook niet zo zijn omdat we samen met alle mensen uit onszelf  Christus niet willen dienen. Gods wil, Zijn liefdeskeuze, Zijn welbehagen is de oorzaak  van het geloof en de eeuwige  redding van de gelovigen.

Het is niet zo dat de HERE gezegd heeft: Als jij aan bepaalde voorwaarden voldoet zal Ik je gaan uitkiezen. Dat is wat de remonstranten juist leerden. Volgens de remonstranten en ook velen in onze tijd heeft de HERE na de zondeval aan de mens een nieuwe kans gegeven. De voorwaarde om uitgekozen te worden door God is dan het geloof in Jezus Christus. De HERE zou ons door het werk van de Here Jezus deze nieuwe kans aanbieden en we moeten dan in eigen kracht naar Christus komen, Hem aannemen en volgen. Dat lijkt op het eerste gezicht een goede boodschap. Toch is het als je er goed naar kijkt een slechte en eigenlijk verschrikkelijke boodschap. Zonder dat de mensen die dat uitdragen dat bedoelen. Als de HERE het zo zou doen, zou Hij ons de verlossing door Christus als een worst voorhouden waarbij we zelf nooit kunnen komen. We zouden dan nooit echt bij de Here Jezus komen en Hem aannemen. De leer van de remonstranten en velen die dat vandaag volgen lijkt mooi en symphatiek maar is eigenlijk onbarmhartig. Als het echt zo zou zijn dat we in eigen kracht aan een voorwaarde van God moeten voldoen zou geen mens tot de verlossing van zonden en dood komen. Dan blijft de verlossing door Christus voor ieder mens een onbereikbare zaak.

We lezen in de Bijbel zelf dat we zonder het bijzondere werk van de HERE in ons het eeuwige leven niet kunnen krijgen. We hebben dat ook heel duidelijk in Rom 9 gelezen. De Dordtse Leerregels halen zelf in art 10 de verzen 11-13 aan. Ik wil ook nog wijzen op de verzen die daarop volgen. Je ziet dan meteen dat de Heilige Geest ons kent. Hij weet hoe wij als mensen op deze dingen vaak reageren. Kritisch. Alsof wij God zouden kunnen beoordelen. Luister maar: “Moeten wij dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes: Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn, Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken.” Vs 14,15

Paulus weet door de Heilige Geest dat veel mensen zich aan deze boodschap ergeren. Hij kent het hart van jou en mij. Dat jij geneigd bent om te zeggen: Dat is niet eerlijk! Dat wij dan met onze radertjes in ons hoofd beginnen te denken: dus kan iemand die niet gelooft of niet meer gelooft er niets aan doen. Dat we dan geneigd zijn om te zeggen dat het leven dan eigenlijk een toneelstuk is.

Dan moet je eens letten op het antwoord dat de HERE zelf op deze vragen en opmerkingen geeft! Dat is niet het antwoord waardoor ik en jij nu ineens alles begrijpen. Het is het antwoord van de HERE die alleen God is en die zo wijs en rechtvaardig is dat Hij altijd rechtvaardig en eerlijk is! Die God die onze Vader in onnoemelijke liefde wil zijn vraagt van jou en mij vertrouwen in Hem! Luister maar naar wat we in vers 19-21 lezen: Maar nu zult u vragen: Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen Zijn wil? Wie bent u eigenlijk dat u, een mens iets tegen God zou inbrengen? Vraagt het aardewerk soms aan de pottebakker: Waarom hebt u me gemaakt zoals ik eruitzie? Heeft de pottebakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse vaas te maken?”

Hier laat de HERE als onze Vader zien hoe belangrijk het is dat jij niet met een kritische houding kijkt en denkt over wat de HERE gedaan heeft en nog doet. Dat jij de HERE niet meet aan wat volgens ons beperkte menselijke verstand goed is. Het is zo belangrijk dat we steeds weer naar voren halen dat Gods uitverkiezing en het delen daarin een wonder van Gods liefde is dat ik niet verdiend heb. Zijn verkiezing in geweldig liefde roept juist om de lof op Hem die Zijn Zoon naar de wereld gestuurd heeft. Laten we er steeds weer om bidden dat de Heilige Geest ons leert om ons niet aan het evangelie te ergeren. Maar om juist als mensen vol eerbied voor de wijsheid van de HERE te willen buigen. 

Als je zo op de HERE let. Als je zo met de Here Jezus als de Heer van je leven leeft. Als je zo de Bijbel, het Woord van God leest dan ga je ook zien hoe goed het voor je leven is dat je weet dat de HERE de onveranderlijke God is. Dat je ziet dat wat de HERE zegt echt voor de volle honderd procent betrouwbaar, waar is. Dit heeft er alles mee te maken dat Hij alleen God is en niemand anders. Hij is God en Hij blijft God. Hij blijft altijd dezelfde. We horen dat bijvoorbeeld in Jes 41:4: “Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, Ik was de eerste en ook bij de laatsten zal Ik zijn.”

Hoe is het mogelijk dat de HERE onveranderlijk is? Hoe is het mogelijk dat het voor de HERE nooit nodig is om een van Zijn besluiten te veranderen? 

De oorzaak daarvan is dat Hij de enige God is. Het betekent dat Zijn wijsheid zo geweldig groot is dat Hij zich nooit vergist, dat het nooit zo is dat Hij dingen niet overziet. Pauluszegt dan ook van de HERE in Rom 16:27: “aan Hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus tot in eeuwigheid. Amen.”

Een van de geheimen van Gods wijsheid is dat Hij alwetend is. Hij ziet alles. Hij overziet met Zijn wijsheid de hele geschiedenis. Er is niets gebeurd en er gaat niets gebeuren wat Hem verrast en waarmee Hij geen rekening gehouden heeft. Een ander geheim van Zijn wijsheid is dat Hij almachtig is. Er is niets in de geschiedenis dat Hem uit de hand loopt. Waardoor Hij het niet meer onder controle zou hebben. Hij kan ook alles wat Hij wil overwinnen als dat tegen Hem in opstand komt. Zijn almacht zorgt ervoor dat de HERE Zijn plan altijd kan uitvoeren. Het is daarom dat we in Jacobus 1 lezen: “Geliefde broeders en zusters, vergis u niet, elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in Zijn schepping.” Vs 16-18

De onveranderlijkheid van de HERE is niet een of andere bedreiging voor de zekerheid en de blijdschap over de verlossing die je als gelovige mag hebben. Het is ook niet zo dat doorGods onveranderlijkheid  de uitverkiezing van een mens een soort lot wordt. Het is niet een of ander dobbelspel waarbij je dan maar geluk moet hebben. Als in artikel 11 juist de onderveranderlijkheid van de HERE benadrukt wordt laat dat zien dat je op de HERE aankunt. Dat juist Zijn onveranderlijkheid jou als kind van God de zekerheid mag geven dat je door Christus verlost bent.

Gelukkig ligt jouw en mijn verkiezing niet in onze handen. Als dat zo was,  zouden wij het in ons leven verkwanselen door eigen zwakheid en ontrouw. Ieder die met zijn hart op de HERE gericht is en met Christus leeft mag weten dat zijn leven in Gods handen ligt. Wie gelooft mag weten dat hij een uitverkoren kind van God is en dat de HERE zo trouw is dat Hij niet steeds weer een andere beslissing neemt. Jij hoeft niet onzeker te zijn als je steeds weer je leven op Christus richt en met hem wilt leven volgens Gods eigen Woord. Het gaat nooit gebeuren dat de HERE zegt: Hij gelooft nu wel maar Ik heb nu besloten om er minder uit te kiezen dus hoort hij er nu niet meer bij. De HERE is ook in Zijn onverdiende liefde voor ons volkomen trouw. Wij kunnen juist in in de HERE, in die onveranderlijke Vader vastheid, zekerheid en kracht vinden in ons leven. Dat is echt praktisch want dan vind je echte rust in je leven. De HERE is onwankelbaar. Het is zo vol van troost en houvast als je ziet dat je in de HERE en in Zijin belofte de vastheid van je geloof, van je uitverkiezing mag ervaren. De HERE wil dat in jouw leven geven! Hij wil jou dat laten ervaren en in jouw leven zichtbaar maken. We letten daarop in de tweede plaats.   

 

 1. Door de vruchten van de uitverkiezing in je leven.

 

Hoe zeker ben jij ervan dat jij door God uitgekozen bent? Zijn er ogenblikken dat je er onzeker over bent, dat je er aan twijfelt dat je een uitverkoren kind van God bent? Is de zekerheid dat jij door Jezus Christus gered bent altijd even sterk?

Is het zo dat je niet bij het volk van God hoort als je een tijd die zekerheid en die blijdschap van het geloof  niet voelt, of zo weinig ervaart? Moet je dan tot de conclusie komen dat je eigenlijk geen gelovige, geen uitverkorene bent?

Vaak praten we niet over dit soort gevoelens niet. We zijn dat niet gewend. Dan hoor je mensen zeggen: Ik moet hierover niet zo praten. Dat is eigenlijk verkeerd. Maar ja ik ben ook maar een mens. De twijfel blijft dan. De wereld trekt dan nog harder aan je. Toch leven de gedachten en gevoelens van twijfel op dit punt ook onder ons, in onze gemeente. Dit is voor sommige broeders en zusters een echte worsteling. Twijfel en verleiding en aanvechting kunnen heel sterk je leven binnenkomen.

Als jij in jouw leven met dit soort gevoelens worstelt is dat er dan een bewijs van dat je eigenlijk geen gelovige bent? Dat je ongelovig geworden bent?

De zekerheid en de rust over je verlossing en je vrede met de HERE heeft alles te maken met het doen van het werk van God in je leven. We belijden dat in het begin van art 12 zo: “Van hun eeuwige en onveranderlijke uitverkiezing tot behoud worden de uitverkorenen, ieder op zijn tijd, verzekerd, zij het niet bij iedereen even sterk en in gelijke mate.”

Er is onder het volk van God, onder  de gelovigen niet alleen verschil in kennis van de HERE en Zijn Woord maar ook verschil in zekerheid. Wanneer jij die zekerheid van je geloof nu niet zo sterk in je leven voelt. Maar je wil wel graag  meer die zekerheid ervaren. Dan krijg je die zekerheid niet door meer te willen weten dan er in de Bijbel staat. Dan moeten we het niet in die richting zoeken dat we een bijzondere ervaring, ingeving of openbaring van God zoeken. De HERE heeft tegen ons gezegd dat Zijn Woord voor ons genoeg hoort te zijn.

Voor die zekerheid moet je het niet zoeken in dromen, door in trans of extase te raken. Of door zo te willen bidden of mediteren dat je ineens een boodschap van de Geest zou krijgen. Als mensen zo met je praten. Brengen ze je op het verkeerde pad.  Dan ga je vertrouwen op iets dat geen echte zekerheid geeft. Gods weg is juist dat we niet op allerlei bijzondere ervaringen ons geloof en onze zekerheid moeten bouwen maar op de HERE en op wat Hij in de Bijbel zegt en wat Hij ons in Zijn Woord belooft.

Ik noem twee gedeelten in Gods eigen Woord waar de Geest dat duidelijk zegt:

Rom 10:6-10:  “Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel? – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? Of: Wie zal afdalen naar de onderwereld? – en dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar boven brengen. Maar vervolgens zegt Mozes: Het Woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart – en dat betekent: deboodschap van het geloof dat wij verkondigen, is dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.”

De Here Jezus maakt ditzelfde heel duidelijk in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als de rijke man in de hel zit, vraagt hij op een bepaald moment dat Lazarus vanuit de hemel zijn broers gaat waarschuwen. Dan zullen die gaan geloven denkt hij. Dan is het antwoord van Abraham en daarmee ook het antwoord van Christus: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren! De rijke man zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei: Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.” Luc 16:29-31.

Als je bij Christus wil horen is het nodig dat je je voor je hele leven vastklemt aan Christus, aan wat de HERE je in Zijn Woord belooft. Dan betekent dat ook dat je volgens de wil van God wilt leven en Zijn wijsheid boven jouw gedachten en gevoelens gaat volgen.

Als je leven zo op Christus gericht is en nog komt die onzekerheid en twijfel aan je geloof je leven binnen. Nog steeds is er dat knagende gevoel dat je zo weinig van de HERE, van de vergeving die de Here Jezus door Zijn lijden aan het kruis voor de gelovigen verdiend heeft, voelt. Juist dan is het belangrijk en onmisbaar dat je al is het tegen je gevoel in,  je toevertrouwt aan wat de HERE zegt en dat dat Woord voor jou beslissend is. Dan is het ook een heerlijke bemoediging in je leven als je ziet dat de HERE met je bezig is. Dat Hij met Zijn Geest in je werkt. Hij is in jou bezig om er voor te zorgen dat in jou de vruchten van de uitverkiezing naar voren komen. Die worden in art 12:  “de onmiskenbare vruchten van de uitverkiezing genoemd”.

Als jij dingen voor de HERE doet. Als jij volgens de wil van Christus wilt leven. Jij luistert echt naar het Woord van God en je richt met vallen en opstaan je leven volgens die wil van God in dan zie je dat God in je woont. Dat de Heilige Geest met je bezig is om je tot een ander mens te maken. Als je zo leeft is dat niet het gevolg van verlangens die uit je eigen zondige hart omhoog komen. Dat is dan het gevolg, dat is dan vrucht van Gods verkiezing in je leven. Als je dat ziet, geeft dat weer nieuwe moed. Dat laat je dan weer groeien in de zekerheid dat jij een uitverkoren kind van God bent. Dit mag jou dan weer blij maken. Dan komt er geestelijke blijdschap en heilige vreugde in je leven. Dat zie je dan in je leven, je merkt, je bevindt dan in je leven dat de HERE als je Vader en Verlosser in je werkt. Dat is gezonde geloofsbevinding, gezonde geloofservaring. De preek zou nu te lang worden als ik dat nu verder ga uitwerken en we nog verder aandacht geven aan de vruchten van de verkiezing die hier genoemd worden. Zo de Here wil gaan we dat in de volgende preek doen.

Afsluiten wil ik vanmorgen nog wel dit zeggen: Het is zo belangrijk dat jij echt met de Here leeft! Dat ook als je jong bent je niet slordig en onverschillig leeft! Dat je in je hart je niet al meer van Christus als je Verlosser en je Heer vervreemd door te doen wat jij zelf wilt. Door met de wereld mee te willen doen. Neem geen afstand van Christus en van Zijn kerk omdat je volgens jezelf te weinig blijdschap en zekerheid voelt als het om het geloof in de HERE gaat. Leef voor Christus dan ga je zien dat de HERE in je werkt. Dat de Geest dat hartveranderende werk in je doet. Dan laat Hij je groeien in zekerheid en blijdschap. In de diepe blijdschap dat er zelfs voor jou vergeving en echt toekomst is. Wie met de HERE leeft en dat is dan ook volledig je eigen verantwoordelijkheid mag weten dat hij door Gods genade Zijn uitverkoren kind is. Dan zie je hoe geweldig Gods uitverkiezing voor Zijn volk is. Dan maakt dat je niet bang en onzeker en vooral niet onverschillig!. Dat wijst ons juist de weg naar de zekerheid en de vrede, naar een leven echt dicht bij de HERE. Een leven waarin jij uit liefde volgens Gods wil wil leven. Want zonder dat leven is er geen andere toekomst dan Gods oordeel. Dan wil je juist zo dicht bij Christus leven omdat je eewuig bij hem wilt zijn!           

 

DE KERK VAN CHRISTUS ZEGT OP DEZE VERKONDIGING VAN DE HEMELSE LEER VAN DE UITVERKIEZING: AMEN

 

ORDE VAN DIENS

 

 1. Opening
 2. Vrede/Seëngroet
 3. Psalm 61: 2,3
 4. Lesing van die wet
 5. Genadeverkondiging
 6. Psalm 54
 7. Skriflesing: Romeine 9: 6-24

                       Romeine 10:1-11

 1. Doop
 2. B 14
 3. Kollekte
 4. B. 39
 5. Teks: Dordtse Leerreëls I, 10-12
 6. Preek
 7. Psalm 91:1,6
 8. Dankgebed
 9. Psalm 146: 3,6,8
 10. Seën

 

 

Broers en susters, gemeente van ons Heiland Jesus Christus

 

Enkele maande gelede het ‘n boek verskyn met die titel: “Fokus op 300 geloofsvrae.” Die skrywer van hierdie boek is Adrio Konig. Hierdie man is ‘n bekende professor in die Dogmatiek by Unisa. Hierdie boek is ‘n boek wat  op groot skaal geadverteer word en selfs by PNA’s en CNA’s verkoop word.

Die kans is groot dat hierdie boek baie invloed onder Afrikaanssprekende gelowiges gaan hê. Dit word gepresenteer as ‘n boek wat ons wys wat die leer van die Skrif, wat werklik gereformeerd is. Dit is nodig om ook dit te toets. In hierdie boek word ook van die uitverkiesing gepraat. Ek wil nou eers enkele aanhalings uit hierdie boek oor die uitverkiesing vir julle lees wat dadelik op die Dordtse Leerreëls betrekking het. Ons moet daarby bedink dat die leer van die Remonstrante wat hier as ‘n groot en gevaarlike dwaal weerlê word veral deur Arminius gedryf is. Ons lees op bladsy 215 van die boek:

“Calvyn se voorbeskikkingsleer kan net een siening van die uitverkiesing oplewer. Dit is dat God voor alle tyd voorbeskik het presies wie gered sal word en wie verlore sal gaan, en dit sonder om enigsins enigiets in hierdie persone in ag te neem. Hy het selfs beskik hoe en wanneer elke uitverkorene tot geloof sal kom. Hy het ook vooraf bepaal hoe, wanneer en waarom elkeen wat die evangelie verwerp, dit sal doen. Net so impliseer die leer van die toelating van God ( Arminius) ook ‘n bepaalde siening van die uitverkiesing. God wat alles vooruit sou weet, het vooraf geweet wie sal glo en wie die evangelie sal verwerp. Hy het dus almal uitverkies wat sal glo, en almal verwerp wat nie sal glo nie. Daar is wel heelwat verskil tussen die twee sienings. Maar hulle het in elk geval in gemeen dat alles vooraf vaslê, dat daar geen egte geskiedenis is nie, slegs ‘n toneelstuk wat opgevoer word. Dit is egter vreemd aan die groot lyne in die Bybel se getuienis.”

Die eerste wat hier opval dat sowel dit wat ons in die Dordtse leerreëls bely as dit wat Arminius en die Remonstrante leer veroordeel word. Die mens is vir Konig sowel in die Dordtse Leerreëls as by die Remonstante nie belangrik genoeg nie. Die gevolg hiervan is dat God vir hom iemand word wat nie alles weet en ook nie alles weet nie. Allerhande dinge in die geskiedenis kan God verras en dan moet Hy weer ‘n ander plan maak om te probeer om Sy doelwit te bereik. Die gevolg van hierdie gedagtes is ook dat ‘n verkeerde beeld van die HERE en Sy uitverkiesing geskep word. Die skuld vir iemand se verwerping lê nie in God nie maar is die gevolg van sy eie sondes en die gereformeerde leer van die uitverkiesing maak van die geskiedenis geen toneelstuk nie. Ons het in hierdie boek met ‘n boek te doen wat met woorde wat bekend klink baie dwaal in mense se gedagtes plant. Laat ons nou weer daarop let wat die HERE ons leer oor Sy verkiesing en hoe dit juis volgens die Skrif ‘n heerlike leer is.

 

Ek verkondig vir julle Christus se evangelie onder tema:

 

GOD SE ONVERANDERLIKE VERKIESING GEE VIR GOD SE KINDERS SEKERHEID

 

 1. Omdat die HERE onveranderlik is.
 2. Deur die uitverkiesing se vrugte in hulle lewe

 

 1. Omdat die HERE onveranderlik is

 

Ons het al in die vorige artikel, artikel 9 gesien dat die oorsaak  vir ‘n mens se uitverkiesing niks anders as God se keuse is nie. ‘n Keuse wat nie een sondige mens verdien het nie. Die diepste oorsaak daarvoor lê nie in iets wat ek of jy gedoen het nie. Dit kan ook nie so wees nie omdat ons almal mense is wat  in eie krag net sonde kan doen. God se welbehae, Sy wil, Sy keuse is die oorsaak van die gelowiges se geloof en ewige redding.

Dit is nie so dat die HERE gesê het: as ‘n mens aan sekere voorwaardes voldoen, sal ek hom uitkies nie. Dit is wat die Remonstrante geleer het. Hulle het gesê dat die HERE vir die mens na die sondeval vir die mens ‘n nuwe kans gegee het. Die voorwaarde om deur God  uitverkies te word is dan die geloof in Christus. Die HERE sou ons deur Christus se werk dit aanbied en ons moet in eie krag  tot Christus kom en en hom aanneem en volg. Dit lyk asof dit  ‘n goeie boodskap is. Ons moet bedink dat dit ‘n verskriklike leer is. As die HERE  dit sou sê, sou hy ons iets, die verlossing deur Christus voorhou wat ons in eie krag nooit kan bereik en aanneem nie. Die Remonstrantse leer lyk mooi maar is eintlik ‘n onbarmhartige leer. As dit werklik so sou wees dat ons in eie krag aan ‘n voorwaarde van God moet voldoen sal  geen enkele mens tot die verlossing kom nie en bly die redding deur Jesus Christus vir elke mens ‘n onbereikbare saak.

Ons lees in die Skrif self dat ons nie sonder die HERE se uitverkiesing en Sy besondere werk in ons die ewige lewe kan ontvang nie. Ons het dit ook baie duidelik in Romeine 9 gelees. Die Dordtse Leereëls self wys in artikel 10 na vers 11-13. Ons kan ook wys op vers 15,16: “Want aan Moses sê Hy: Ek sal barmhartig wees oor wie Ek barmhartig wil wees en My ontferm oor wie Ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.”

Paulus weet dat hierdie boodskap vir mense nie aangenaam is nie. Hy ken die hart van die mens en ons dan geneig is om te sê dat dit nie regverdig is nie. Dat ons dan begin sê: ‘n Ongelowige kan dan niks daaraan doen dat hy nie glo nie. Paulus weet hoe ons dan geneig is om met Adrio Konig te sê dat die geskiedenis dan ‘n toneelstuk word. Die Heilige Gees laat Paulus in vers 19-21 skryf: “Jy sal dan vir my my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?”

Hier wys die HERE as ons Vader daarop hoe belangrik dit is dat jy nie met ‘n kritiese houding kyk na dit wat Hy doen en gedoen het nie. Dat jy die HERE nie meet aan dit wat volgens jou beperkte menslike verstand reg en en goed is nie. Hoe belangrik is dit om steeds weer raak te sien dat die uitverkiesing van elke mens ‘n wonder van God se liefde is wat ons nie verdien het. Sy verkiesing roep juis om lof op Hom wat Sy Seun daarvoor gestuur het. Ons moet steeds weer bid dat die Gees ons leer om ons nie aan die evangelie te erg nie en as mense in eerbied vir die HERE se wysheid te buig.

As ‘n mens so in eerbiedige liefde na die HERE se werk vir en in jou kyk is dit ook heerlik om te weet dat die HERE die onveranderlike God is. Dit wat die HERE sê is die waarheid. As Hy ‘n besluit neem, gaan dit nie verander word nie. Dit het alles daarmee te doen dat Hy God is en niemand meer nie. Hy is God en bly God, Hy bly altyd dieselfde: “Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die HERE, die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.” (Jes 41:4)

Hoe is dit nou moontlik dat die HERE onveranderlik is? Hoekom kan dit so wees dat die HERE nooit genoodsaak word om een van sy besluite te verander nie?

Dit oorsaak daarvan is dat Hy die enigste God is. Dit beteken dat Sy wysheid so onpeilbaar groot is dat Paulus die HERE in Rom 16:27: “Die alleenwyse God” noem. Een van die geheime van die HERE se wysheid is dat  alwetend is. Hy sien alles. Hy oorsien met Sy wysheid die hele geskiedenis. Daar is niks wat gebeur wat hom verras of waarmee Hy geen rekening gehou het nie. ‘n Ander geheim van Sy wysheid is dat Hy almagtig is. Niks in die geskiedenis gebeur wat Hy nie beheer of kan verander of oorwin nie. Sy almag sorg daarvoor dat dit vir die HERE nooit nodig is om van plan te verander nie. Daarom kan Jakobus in 1:17,18 skryf: “Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees.”

Die HERE se onveranderlikheid is nie een of ander bedreiging vir die sekerheid van ‘n gelowige se verlossing nie. Die HERE se onveranderlikheid maak ‘n mens se uitverkiesing nie tot  iets wat op dobbel lyk nie. Die beklemtoning van die HERE se onveranderlikheid in artikel 11 is juis ‘n beklemtoning van die sekerheid van die geloof wat die HERE vir jou wil gee! Jou uitverkiesing lê gelukkig nie in jou eie hande nie. Hoe sou jy en ek dit dan vermors deur ons eie swakheid en ontrou. Elkeen wat glo en met Christus leef mag weet dat sy lewe in God se hande lê. Elkeen wat God se uitverkore kind mag wees, mag weet dat die HERE so trou is dat Hy nie steeds ander keuses maak en jy nou onseker oor jou verlossing moet wees nie. Dit kan en sal nooit gebeur dat die HERE besluit dat Hy die aantal uitverkorenes verminder of  niemand meer tot hulle reken nie. Die HERE is ook in Sy onverdiende liefde vir ons volkome trou. Hoe mag jy en ek in Hom vasheid, sekerheid en krag vind. Hy wat die onwankelbare is! Hoe heerlik is dit as jy die sekerheid van die geloof, van jou verkiesing mag ervaar in jou lewe. Die HERE wil dit in jou werk deur Sy werk in jou sigbaar te maak. Ons let daarop in die tweede plek.

 

 1. Deur die vrugte van die uitverkiesing in hulle lewe

 

Hoe seker is jy van jou uitverkiesing? Is daar oomblikke dat jy daaraan twyfel dat jy ‘n uitverkore kind van God is? Is by jou die sekerheid dat jy deur Jesus Christus gered is altyd ewe sterk?

Is dit ‘n bewys van jou nie by God se volk behoort as jy die sekerheid van jou geloof  ‘n  ruk van jou lewe nie so sterk ervaar nie? Wys dit vir jou dat jy dus ‘n ongelowige, ‘n verworpene is?

Dikwels praat ons nie oor hierdie gevoelens in ons lewe. Ons is dit ook nie gewoond nie. Ons het die neiging om te sê dat ons ons net daarvan moet bekeer en nie so moet praat en dink nie. Nogtans leef hierdie gedagtes en gevoelens onder ons en kan dit ‘n werklike worsteling in jou hart bring. Dit kan ‘n ware geloofsworsteling wees. Dan kan twyfel en aanvegting sterk op ons afkom.

As jy in jou lewe met hierdie gevoelens worstel, is dit nie so dat jy nou ‘n ongelowige geword het nie.

Die sekerheid van jou verlossing wat jou in die HERE laat jubel het alles met God se werk te doen. Ons bely daarvan in die begin van art 12: “Die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate nie.”

Daar is onder God se volk,  onder die uitverkorenes dus nie net verskil van kennis van die Woord van die HERE nie maar ook verskil in sekerheid. As jy die sekerheid nou nie so sterk in jou lewe as ander ervaar en jy wil daarin so graag groei is die pad tot meer sekerheid nie dat ons probeer om meer te weet as dit wat in die Bybel staan nie. Ons moet nie na een of ander besondere openbaring of ingewing soek nie. Die HERE het vir ons gesê dat Sy Woord vir ons genoeg behoort te wees. Die HERE maak Sy kinders nie van hulle uitverkiesing tot saligheid seker deur vir jou ‘n teks te gee of  in ‘n droom te verskyn en te sê dat jy uitverkies is. Hy doen dit ook nie deur in ekstase te raak en dan ‘n ervaring te kry dat jy sê dat jy daardeur weet dat jy ‘n uitverkore kind van God is. As mense so praat en daarin hulle sekerheid soek, is hulle op die verkeerde pad en vertrou hulle op dit wat geen ware sekerheid kan gee nie. Hulle soek dan in die verborge dieptes van die HERE waar hulle nie mag en kan soek nie. Die verborge dinge is vir die HERE en die geopenbaarde dinge vir ons om hulle te doen. Kyk Deut 29:29. Jy en ek moet steeds weer leer om nie op ervarings te bou nie maar op dit wat die HERE in en deur Sy Woord vir ons gesê en belowe het. Baie duidelik lees ons dit in Rom 10:6-10:

“Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring; of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring?  Maar wat sê dit? Naby jou is die Woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig: As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God uit die dode opgewek het, sal jy gered word; want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding.”

As jy in jou lewe by Christus wil behoort en as jy jou wil vasklem aan die HERE se belofte soos ons dit vanoggend ook by die doop van Tineke van Dijk mog hoor. As jou lewe so op Christus gerig is en dit pla jou dat jy die sekerheid van jou verlossing in Christus nie so voel en ervaar as jy wil, is dit op geen enkele manier nodig om daaraan te twyfel dat jy God se uitverkore kind is nie. Dan mag jy juis bemoediging daarin ontvang  dat die HERE met jou besig is. Hoe belangrik is dit vanuit die jou vasklem aan God se belofte, aan Jesus Christus as jy Heiland en Koning om raak te sien dat die HERE met Sy Gees in jou werk. Hy is in jou besig om daarvoor te sorg dat in jou lewe vrugte van Sy uitverkiesing na vore kom. Dit word in artikel 12  “die onfeilbare vrugte van die uitverkiesing” genoem. As jy dinge vir die Here doen, as jy in jou lewe volgens Sy wil wil leef, is dit die HERE wat met jou besig is. Dan woon Hy in jou en is Hy besig om jou te verander. Dit wat jy in Christus se diens doen, is nie gevolg  van die verlangens van jou sondige hart nie maar vrug van God se verkiesing. Dit mag jou weer nuwe moed gee en laat groei in die sekerheid dat jy een van God se uitverkorenes is. Dit mag jou bly maak, dit mag by jou geestelike blydskap en heilige vreugde bring. So mag jy bevind, ervaar  dat die HERE as jou Vader en Verlosser ook in jou werk. Dit is gesonde geloofsbevinding, gesonde geloofservaring.  Dit sal vandag teveel tyd neem om dit verder uit te werk en aandag te gee aan die vrugte van die uitverkiesing wat in artikel 12 genoem word. So die Here wil sal ons daarop volgende week let.

Hoe belangrik is dit dat jy aan God se belofte jou vasklem en jou rug nie op die HERE draai omdat jy volgens jou te min van die vreugde en sekerheid van die geloof en verkiesing ervaar. Leef vir Christus dan sien jy die HERE in jou werk. Dan laat Hy jou groei in sekerheid en vreugde. Wie met die HERE leef, wie in sy lewe vir Christus wil lewe mag weet dat Hy deur God se genade Sy uitverkore kind is. Hoe heerlik is die uitverkiesing vir God se volk. Dit maak nie bang en onseker maar wys ons die pad na die sekerheid en vrede wat jy in Christus mag hê.

 

CHRISTUS SE KERK Sê OP HIERDIE VERKONDIGING VAN DIE HEMELSE LEER VAN DIE UITVERKIESING: AMEN!