Preek Dordtse Leerregels I,14 - Dordtse Leerreëls I,14

Preek Dordtse Leerregels I,14 - Dordtse Leerreëls I,14

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Lied 95:1,3

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 80:1,10

Viering van het heilig Avondmaal (Formulier 5)

Terwijl de tafel gereedgemaakt wordt en we aan tafel gaan: Psalm 66:5

 1. Lezen: Genesis 3:13-15; Handelingen 20:17-38      Psalm 66:6

Terwijl we van tafel gaan                                                      Psalm 66:7

Slot formulier

Psalm 19:3,4

Tekst: Dordtse Leerregels I,14

Verkondiging van het evangelie

Lied 436:1,5,7

Dankgebed

Collecte

Psalm 65:1,2

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Soms maak je dingen mee die je laten schrikken. Het is alsof je ineens iets helder ziet en je denkt hoe kan het. Zoiets overkwam mij een paar weken geleden. Ik had een vrije zondag en die vrijdag daarvoor kocht ik een boek over de Remonstanten. Een boek door de remonstanten zelf geschreven. Ook over wat er eeuwen geleden in het begin van 17e eeuw gebeurd is waardoor ze buiten de gereformeerde kerk kwamen te staan.

Dan lees je hoe de mensen toendachten die door de gereformeerde kerken om hun denken veroordeeld werden. Omdat wat zij leerden en zeiden o.a. over Gods uitverkiezing  in strijd was en is met wat we in de Bijbel lezen. Ineens schiet dan door je heen maar moet je eens kijken hoeveel onder ons eigenlijk niet net zo denken en spreken. Moet je eens kijken dat we ons daarover helemaal niet meer druk lijken te maken. Dan ga je ook zien hoe ver we de deuren in de praktijk naar evangelische/remonstrantse gedachten hebben opengezet. Dan moeten we eigenlijk ook niet klagen als mensen in de kerk hun vragen bij bijvoorbeeld de kinderdoop zetten en zich aangetrokken voelen tot het verwerpen daarvan.

Juist dan ga je zien hoe goed het is om echt aandacht te geven aan wat de Heilige Geest ons zelf vertelt over de uitverkiezing. Dat het goed is om dan aandacht te geven aan de Dordtse Leerregels. Niet om de Dordtse leerregels zelf maar om het onderwijs van de Heilige Geest dat vanuit de Bijbel in die Leerregels gekomen is. Daarom ook in de preken over de Dordtse Leerregels altijd weer terug naar de Bijbel, het Woord van God zelf.

Dan zie je in Gods uitverkiezing Zijn geweldige liefde ook op deze avondmaalszondag. Daarom verkondig ik jullie het evangelie van Jezus Christus vanmiddag onder het volgende thema:

 

GODS UITVERKIEZING MOET VERKONDIGD WORDEN

 

 1. Vanuit de Schrift
 2. Met wijsheid
 3. Tot eer van God

 

 1. Vanuit de Schrift

 

Onze eigen belijdenis laat er geen enkele twijfel over bestaan dat over Gods uitverkiezing, Zijn liefdevol reddend uitkiezen van mensen die door eigen schuld een ellendige toekomst hebben in de kerk gesproken moet worden. Het moet onderwezen worden. Het is juist in de kerk van Christus geen optie om er over te zwijgen dat de HERE voor de grondlegging van de wereld mensen heeft uitgekozen in Zijn geweldige liefde. Waarom is het geen optie om daarover in de kerk te zwijgen en te zeggen: laat iedereen daarover maar denken wat hij wil?

Omdat de HERE zelf in Zijn onderwijs een andere weg wijst. Het is de heilige Geest zelf die over Gods eeuwige verkiezing als iets geweldigs spreekt. Het is God zelf die deze daad van liefde ons zelf leert en verkondigt. Hij is de God van de uitverkiezing en daarom kunnen we daarover niet stil blijven. We belijden in het artikel dat we nu samen bekijken dat Gods uitverkiezing ons zowel in het Oude als het Nieuwe Testament geleerd wordt. Dan moeten wij vandaag niet wijzer dan God willen zijn en zeggen: het is maar beter om daarover in onze tijd stil te blijven.

Wat is het doel van de prediking en van de verkondiger van het evangelie? Dat hij aan het volk van God en in de wereld laat horen wat de HERE in Zijn eigen Woord ons zegt. Dan is het voor ons nu heel belangrijk om te zien of de HERE ons echt leert dat Hij mensen die van zichzelf zondig en schuldig zijn uitgekozen heeft om Zijn kinderen te zijn. Om in de eeuwigheid met Hem te leven.

Als je in alle rust de Bijbel leest zie je dat het zo is. Dat wil ik jullie nu in alle rust en vertrouwen op Chrtistus duidelijk maken.

Ik noem een paar gedeelten in de Bijbel dit dit heel duidelijk laten zien.

Ik begin bij die heel bekende tekst in het begin van de Bijbel: Gensis 3:15.  Wat is er gebeurd? De mens is ongehoorzaam aan de HERE geworden. Wij hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad terwijl God die ons goed gemaakt had dat verboden had. Die ongehoorzaamheid van ons heeft ons tot zondige mensen gemaakt. De HERE heeft nu alle recht om ons allemaal onder Zijn straf  te veroordelen. Daar zou niets liefdeloos aan zijn. Dan zie je die geweldige grote en onverdiende liefde van God in Zijn eeuwige liefdeskeuze. Dan zegt Hij tegen de duivel:

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw,

tussen jouw nageslacht en het hare,

zij verbrijzelen je kop,

jij bijt hen in de hiel.’  Gen 3:15

Het is belangrijk om nu niet alleen op bekende woorden te letten maar te zien wat er gaat gebeuren. De Here gaat met deze belofte ingrijpen op een situatie waar we zelf als mensen voor gezorgd hebben. Als de HERE niet zo ingegrepen had,  zouden we allemaal vrede gehad hebben met een leven in zonden. Dan zouden we allemaal als willoze lammeren de eeuwige ellende zijn binnengegaan. Als willoze lammeren de duivel achterna.

Omdat de HERE besluit om in te gripen, omdat Hij in Zijn onverdiende goedheid mensen uitkiest, zal de duivelse vrede niet alle mensen en de hele aarde altijd overheersen, De vijandschap die er tussen de ongelovigen en de gelovigen zal komen is het gevolg van Gods liefdevolle uitverkiezing. Dat er mensen zijn die tegen eigen zondige hart zullen kiezen en tegen de duivel is het gevolg van Gods genadige uitverkiezing. Zonder dat geweldige werk van God zou er bij geen mens vijandschap tegen de duivel en tegen een zondig leven zijn. 

Als dat er wel is, is dat  niets anders als gevolg, vrucht van Gods uitverkiezing. We kunnen het zo zeggen: het ontstaan, het bestaan en het voortbestaan van ons geloof is het gevolg van Gods eeuwige verkiezing. Als je over dat machtige werk van God stil blijft, zwijg je over een van Gods grootste werken van Zijn liefde.

Wie over de uitverkiezing zwijgt, eert God niet in Zijn grootheid, liefde en heerlijkheid zoals Hij zichzelf aan ons heeft laten zien. Als we hierover stil zouden blijven, als we zouden zeggen dat moet geen punt zijn op onze theologische opleiding of bij het aanstellen van ambtsdragers, laten we elkaar op deze moeilijke punten vrij laten die neemt genoegen met een arm en verkeerd beeld van God en Zijn werk.

Ik wil nu nog een paar duidelijk plaatsen in de Bijbel laten zien waarin heel duidelijk ons verteld wordt dat God mensen tot het geloof uitgekozen heeft.

Vanaf Abraham tot de uitstorting van de Heilige Geest waren het vooral mensen in Israel die Gods uitverkorenen waren. Juist ook daarom gaat de HERE een heel bijzondere weg met dit volk dat onder Zijn bijzondere bescherming staat. We lezen daarvan in Deut 10:14,15:

“De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft,  heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen!”  

Dit wordt nog eens onderstreept in wat we later in het Nieuwe Testament lezen: “Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan”.  Hand 14:16  Zonder Gods uitverkiezing is er geen geloof en liefde bij mensen op deze wereld. Dan gaan we in de weg van ons eigen zondige hart. We horen dit ook als de Here Jezus zelf aan het woord is. Bijvoorbeeld als Hij de gelijkenis van de Goede Herder vertelt. Hij zegt dan in Joh 10:14-16: “Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,  zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.  Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.”

De Here Jezus zegt hier heel duidelijk dat Hij niet alleen gestorven is om mensen de mogelijkheid te geven (Dat is de kern van de leer van de remonstranten zoals we die onder een andere naam nu nog vaak tegen komen en ook vaak ons eigen denken en spreken beïnvloed!)  om te geloven en gered te worden. Hij kent de mensen die bij God horen, voor wie Hij gaat sterven bij hen naam. Hij kent de schapen allemaal. Hij kent ze en Hij zal ze roepen en ze zullen Hem volgen! Daarmee heeft ook alles te maken wat de Here Jezus later zegt over de mensen die de Vader Hem gegeven heeft! De Here Jezus kent deze mensen, Gods  uitverkorenen. Van die mensen die de Vader in Zijn geweldige onverdiende liefde aan Christus gegeven heeft lezen we in Joh 17:6,7: “Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard,  en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt.”

De Bijbel staat echt vol van de woorden en de bewijzen voor Gods uitverkiezing in Christus. Ik noem er nog twee om dit duidelijk te maken:

Hand 13:46-48:  “Maar Paulus en Barnabas zeiden onomwonden: ‘De boodschap van God moest het eerst onder u worden bekendgemaakt, maar aangezien u die afwijst en uzelf het eeuwige leven niet waardig acht, zullen we ons tot de heidenen wenden.  Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: “Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”’ Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof. “

Efeze 1:3-6:  “Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.  In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn,  en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden,  tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.”

Broeders en zusters ik houd nu op met bewijzen vanuit de Bijbel geven voor Gods heerlijke uitverkiezing die zo vol is van Zijn onpeilbare liefde voor zondaren. Mogen we hierover zwijgen? Nee, het is belangrijk om dit ook voluit te belijden. Om er eigenlijk geen raad mee te weten en er je een beetje voor te schamen. Het lijkt zo vredig om over dit punt niet te strijden want het is zo moeilijk zeggen we dan. Het is ook voor ons zo belangrijk om Gods volle evangelie te willen kennen en te verkondigen. (Hand 20:27) Dat doet nooit iets af aan die uitnodiging die je naar iedereen op deze wereld mag brengen: De HERE roept je in liefde en als je tot hem komt ben je gered.   

De HERE leert wie in liefde tot Hem komt, wie bij Hem vergeving komt halen, dat wie zo naar hem komen van voor de grondlegging van de wereld uitgekozen zijn. Wie daarover in de prediking en beoordeling van bepaalde zaken wil zwijgen, is bezig om in de kerk van Christus te dwalen. Is ook bezig om toe te laten wat anders is dan wat de heilige Geest ons leert. We komen vaak zover omdat we meer nadruk willen leggen op onze eigen plaats en onze eigen keuze als mens. Dat voelt voor ons een stuk beter. Dan is het niet nodig om alleen God de eer te geven. Dan kunnen we ook nog een stuk eer aan onszelf geven. Dat streelt ons eigen gevoel.

Het is heel duidelijk vanuit de Bijbel dat de uitverkiezing door God in Christus zeker deel van de prediking en van ons getuigenis in deze wereld moet zijn. Het is wel heel belangrijk hoe dat gebeurt. We letten daarop in de tweede plaats.  

 

 1. Met wijsheid

 

Als we de Dordtse Leerregels lezen is het vaak tot het einde van hoofdstuk 5. We letten vaan niet op dat stukje dat dan nog volgt: het Slotwoord. Dit gedeelte maakt echt deel uit van de Dordtse Leerregels en is er ook met veel zorg aan toegevoegd. Je ziet ook hier hoe we belijden met de wijsheid en liefde van Christus. Je leest daar onder andere dit: “Tenslotte spoort deze synode alle mededienaars in de prediking van het evangelie van Christus aan, zich bij het behandelen van deze leer in scholen en kerken godvrezend en vroom te gedragen. Zij dienen zich daarbij, zowel mondeling als schriftelijk te richten op de eer van God, de heiliging van het leven en de vertroosting van de verslagen harten van de gelovigen. Zij behoren zich in hun denken en spreken over deze leer te houden aan de Schrift naar de overeenstemming van het geloof. Zij dienen zich tenslotte van elke manier van spreken te onthouden, die de grenzen van de duidelijke boodschap van de Heilige Schrift te buiten gaat en die aan de mensen die brutaal spitsvondige redeneringen verzinnen, goede grond zou kunnen geven, om de leer van de gereformeerde kerken te beschimpen of te belasteren.”

De wijsheid van Christus verdwijnt wanneer predikers het zo voorstellen dat als je maar uitverkoren bent het goed met je komt hoe je leven ook maar is. Je kunt zondigen wat je wilt. De wijsheid van Christus verdwijnt als er zo gepreekt wordt dat mensen niet naar Christus durven te gaan als ze geen bijzondere ervaring gehad hebben die het bewijs is dat ze bij Christus horen.

Die liefde van Christus verdwijnt als zo over de uitverkiezing gesproken wordt dat als je zwak in je geloof staat en je worstelt daarmee tegen je gezegd wordt: dan hoor jij zeker niet bij de uitverkorenen.

De echte regel van Christus zelf is dat iedereen geroepen wordt, echt gemeend uitgenodigd wordt om bij Christus als je Verlosser je leven te zoeken. Daar mogen wij niet doorheen lopen met onze logische redeneringen en onze schema’s  bijvoorbeeld over Gods uitverkiezing. Wij mogen mensen niets in de weg leggen om op God heerlijke uitnodiging om tot Christus te geen  in te gaan.

Wijsheid betekent hier dat we niet verder gaan dan wat de Heilige Geest ons in Gods eigen Woord zegt. De verkondigers van het evangelie moeten mensen juist bij God brengen, bij Zijn liefdevolle hart. Bij dat hart zo vol liefde dat Hij zelf zondaars uitgekozen heeft om ze tot Zijn uitverkoren kinderen te maken. Wat is het heerlijk om op Zijn roepstem te antwoorden en in Zijn vergeving en liefde te delen.

Wanneer Gods uitverkiezing met wijsheid gepreekt wordt, betekent het dat je liefdevol aangesproken en uitgenodigd wordt. Als we niet de rijkdom van Gods liefde en genade zien, komen we er vaak toe om te denken dat we het zelf kunnen. Dan zijn gevolgen dat de doop van onze kinderen als een probleem ervaren gaat worden, dat we eigenlijk niet meer willen zeggen dat we het als mensen zelf niet kunnen. Zo erg is het nu ook weer niet hoor je dan zeggen. Je moet niet zoveel over zonden praten want we kunnen echt zelf nog wel iets. Als je Gods eeuwige verkiezing niet volgens Gods eigen Woord belijden zien we onszelf vaak belangrijker en beter dan wat we echt volgens de HERE zijn. Laten we juist buigen voor de echte wijsheid die van God komt. Het is zo goed om de HERE die verkiest om Christus offer als je God en vader te kennen in Zijn geweldige liefde. Dan verkondig je ook het werk van Zijn verkiezing tot Zijn eer.   

 

 1. Tot Gods eer

 

Wat is nu het doel ervan als je over Gods verkiezing spreekt? Het grote doel is de eer op Zijn heilige Naam. Het gaat erom dat we de HERE aanbidden om de geweldige liefde en rijkdom die Hij ons heeft laten zien. Het gaat erom dat in de prediking de volheid van hem en Zijn werk voor ons wordt uitgestald. Als we dat niet willen, als sommige dingen van God bij ons niet goed in de smaak vallen en we daarom daarover anders willen denken, willen we niet de echte God kennen. Als we zeggen dat Gods verkiezing onze verantwoordelijkheid tekort doet, denken we te weinig van de HERE en te teveel van onszelf.

De HERE laat juist in Zijn uitverkiezing zo vol onverdiende liefde zo geweldig aan ons zien. Ondanks onze zonden als mensen heeft Hij toch nog mensen uitgekozen uit eigen schuld en ellende. Hij laat mensen het evangelie van Christus als de enige Verlosser horen. Hij wil het wonder van het nieuwe leven, van de wedergeboorte in jouw hart werken. Hij heeft Zijn Zoon gegeven om de uitverkorenen de eeuwige redding en het eeuwige leven te geven. Als de uitverkiezing zo gepreekt wordt is dat tot een levende troost voor Zijn volk.

Want dan mag je als gelovige weten, als iemand die in alle zwakheid in liefde antwoord op Gods uitnodiging dat jij niet door eigen kracht je aannemelijk bij God hoeft te maken. De HERE omringt Zijn uitverkoren volk met liefde, bescherming, met het je steeds weer in liefde terugroepen naar Christus als je Redder en Heer.

Verwerp dit evangelie toch niet! Lever je niet uit aan de armzalige boodschap dat je het zelf moet en kunt doen. Dan leer je de HERE niet kennen zoals Hij is. Dan wordt je in je leven steeds weer op jezelf teruggeworpen in plaats van op Christus als de drager van je schuld en zonden. Die het voor jou heeft gedaan. Laten we over de HERE die uitgekozen heeft in Christus niet zwijgen maar juist als kerken de HERE ook zo verkondigen en elkaar de troost en het belang daarvan  steeds weer laten zien. Het is heerlijk om de HERE zo te kennen. Dan leer je met Paulus jubelen: “Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.  … Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Rom 11:33,36 

 

AMEN

 

ORDE VAN DIENS

 

 1. Opening
 2. Vrede/Seëngroet
 3. Psalm 79:5,6,8,9
 4. Gebed vir die opening van die Woord
 5. Skriflesing: Genesis 3: 13-15
 6. Psalm 80:1,10
 7. Skriflesing: Handelinge 20:17-38
 8. Psalm 23 tweede beryming
 9. Teks: Dordtse Leerreëls I,14
 10. Preek
 11. Geloofsbelydenis (sing)
 12. Dankgebed
 13. Kollekte
 14. B. 50;6,7
 15. Seën

 

Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus

 

Toe in Nederland aan die einde van die 16e en die begin van die 17e eeu die stryd oor die uitverkiesing in die Gereformeerde Kerke groot was, is meerdere kere na ‘n oplossing gesoek. Mense het probeer om die rus in die kerk te herstel. Dikwels is voorgestel om af te spreek dat die leraars in die prediking nie meer oor die uitverkiesing sou praat nie.

Dan is gesê: Is dit regtig nodig om die uitverkiesing in die prediking ter sprake te bring? Die leer van die uitverkiesing is tog nie fundamenteel nie! Dit is tog nie waar om dit gaan in die kerk en in die evangelie nie. Dit gaan tog daarom dat jy in Christus glo en Hom volg!  Mense wat in die prediking van die uitverkiesing praat en dit selfs met klem in die verkondiging van die evangelie betrek, is besig om mense in verwarring te bring. Hulle is besig om mense van mekaar te skei wat bymekaar behoort.

Mense wat verskillend oor die uitverkiesing dink moet tog sonder probleme in een kerk kan leef. Mense wat verskillend oor die uitverkiesing dink moet tog saam by ‘n teologiese skool klas kan gee en studente wat op hierdie punt verskil moet tog saam studente aan so’n teologiese skool kan wees. Die leer van die uitverkiesing mag die kerk tog nie skeur nie en dit mag teologiese opleidings nie van mekaar skei nie?

Mense wat dit toe gesê het en daartoe ‘n voorstel gemaak het, mog altyd op die instemming van die Remonstrante reken. Vir hulle was die leer van die uitverkiesing nie fundamenteel nie. Hulle gedagte was dat vir die saamleef en saamwerk die leer van die uitverkiesing geen punt van skeiding of belemmering mog wees nie. As mense hulle kon vind op grond van wat ons in die Apostoliese Geloofsbelydenis lees was dit genoeg.

Hierdie gedagte is ook vandag nog altyd baie populêr. As die leer van die uitverkiesing nie fundamenteel is nie behoort dit geen plek in die prediking te hê nie. Dit groot vraag vir ‘n leraar en ‘n kerk is of die leer van die uitverkiesing by die “volle raad van God” behoort  wat in Christus se kerk gepreek moet word. Ons kry ook daarop antwoord as ek vir julle Christus se blye boodskap verkondig onder die tema:

 

DIE UITVERKIESING MOET VERKONDIG WORD!

 

 1. Vanuit die Skrif
 2. Met wysheid
 3. Tot God se eer

 

 1. Vanuit die Skrif

 

Die Dordtse Leerreëls laat geen enkele onsekerheid daaroor bestaan of die uitverkiesing inhoud van die prediking behoort te wees. Die swyg oor God wat voor die grondlegging van die wêreld sekere mense uitverkies het en ander nie wys ons belydenis duidelik af. Hoekom wys ons dit af?

Omdat die HERE self  ons ‘n ander pad wys. Dit wat ons in die Bybel  lees is God se eie woorde. Dit is die Heilige Gees wat daar praat. Wie dit glo, kan dan nie anders om te sê dat dit God self is wat die uitverkiesing vir ons wys en verkondig. Hy is die God van die uitverkiesing en daaroor bly Hy nie stil nie. Ons artikel wys daarop dat God se uitverkiesing sowel in die Ou en Nuwe Testament verkondig word. Mag ons dan vandag maak asof ons wyser as die HERE is? Wat is prediking en wat is die taak van die leraar? Dat hy vir God se volk verkondig en vir vandag toepas wat die HERE in Sy Woord gesê het! Die belangrikste is nou om te sien of die HERE  sekere mense wat van hulleself sondig is in en deur Christus uitverkies het of nie. Hierdie uitverkiesing bly ons hier het die HERE ons sowel in die Ou as Nuwe Testament geleer en uitgewys. Laat ek net enkele gedeeltes in die Bybel noem waar ons dit duidelik sien.

Ek wil begin by Genesis 3:15. Ons ken hierdie teks baie goed. Wat gebeur hier. Die mens het in sonde geval deur van die boom van kennis van goed en kwaad te eet. Ons het al eerder gesien dat God toe die volste reg sou hê om alle mense vir ewig in die diepste en ellende te laat bestaan. Hoe groot is Sy liefde en genade as Hy volgens Sy ewige liefdeskeuse vir die slang, vir die duiwel sê:

“En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt.”

Let daarop wat sou gebeur het as die HERE met Sy belofte en ingryping hier sou gekom het nie!  Dan sou die hele mensheid vrede gehad het. Die vrede sou daarin bestaan het dat almal die duiwel sou gevolg het en dit was vir die hulle goed.

Omdat die HERE ingryp, omdat die HERE in Sy goedheid mense uitverkies het, sal hierdie duiwelse vrede nie die hele aarde oorheers nie. Die vyandskap wat tussen die ongelowiges, die saad van die slang, en die gelowiges, hulle wat Christus wat die Saad  van die vrou is, volg, is gevolg van God se genadige uitverkiesing! Sonder God se uitverkiesing sou niemand vyandskap teen die duiwel en die sonde hê nie. Dit is niks anders as ‘n vrug van Sy liefdevolle uitverkiesing. Ons kan dit so sê dat die ontstaan, bestaan en voortbestaan van Christus se kerk die gevolg van God se ewige verkiesing is. Wie van die verkiesing swyg, verswyg een van God se grootste werke. Wie van die verkiesing swyg, eer God nie in Sy grootheid, liefde en majesteit waarin Hy Homself geopenbaar het. Daar waat die HERE wat uitverkies het nie verkondig word nie en waar die vryheid by teologiese skole is om dit nie te doen nie word ‘n arme en verkeerde beeld van God geteken en kry die mens altyd ‘n ander plek as wat dit HERE wys wat hy het.

Ek noem nou nog enkele plekke waar die HERE wys dat Hy mense tot die geloof uitverkies het. Dit was vanaf Abraham tot die uitstorting van die Heilige Gees veral mense in Israel wat die HERE uitverkies het. Dit is daarom dat Hy juis met hierdie volk ‘n besondere pad gaan en hulle uitgekies het om Sy volk te wees en onder Sy besondere beskerming te staan. Ons lees in Deut 10:14,15: “ Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die HERE 'n ‘elgevalle gehad om hulle lief te hê, en Hy het julle, hulle nageslag na hulle, uit al die volke uitverkies, soos dit vandag is.”

Dit wat ons in Hand 14:16 lees onderstreep dit: “God het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel.” Sonder God se uitverkiesing is daar geen geloof en geen liefde by mense in hierdie wêreld nie. Dan volg ‘n mens net sy eie sondige hart.

Ons hoor dit ook as die Here Jesus in die Nuwe Testament die gelykenis van die Goeie Herder vertel. Hy sê dan in Joh 10:14-16: “Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader: en Ek lê My lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na My stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.”

Die Here Jesus sê hier vir ons duidelik dat Hy nie gesterf het om mense ‘n moontlikheid te gee om gered te word nie. Hy gee hulle nie net die moontlikheid om Hom as die Goeie Herder te volg nie. Nee, Hy weet vir wie Hy sterf. Hy ken ook die skape wat nou nog nie glo nie. Hy ken hulle by die naam en sal hulle roep en hulle sal Hom volg. Dit het alles daarmee te make dat ook praat van die mense wat die Vader vir Hom gegee het. Die Here Jesus ken hierdie mense, dit is die uitverkorenes. Van hierdie gegewenes van die Vader lees ons o.a. in Joh 17:6: “Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het U Woord bewaar.”

Hoe vol is die Skrif van bewyse vir die uitverkiesing deur God in Christus. Ek kan hier al die gedeeltes herhaal wat ons in die preke hiervoor al gelees het. Dit sou teveel wees. Ek noem nou nog net twee tekste waarna ons al eerder gekyk het.

Hand 13:48: “En toe die heidene dit hoor, was hulle bly;  en hulle het die woord van die Here geprys;  en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe.”

Efese 1:3,4: “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus, soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees.”

Broers en susters ek hou nou op met bewyse in die Skrif te noem vir die heerlike uitverkiesing, van die HERE wat in Sy onpeilbare liefde sondaars in Christus tot die geloof en die ewige saligheid uitgekies het. Mag ons hiervan swyg? Mag ons na ‘n teologiese skool streef waar hiervan dit nie voluit bely word nie. So het die Remonstrante gepraat en so hulle voorstelle vir vrede gemaak. Vir mense lyk dit ‘n vredige oplossing. Dan het die stryd verdwyn en aanvaar ons mekaar as gelowiges, as broers en susters. Dit lyk vredig maar is nie die vrede van die HERE nie, dit is nie die vrede van die vredemakers wat die Here Jesus in Matteus 5:9 salig noem. Daar kan nie egte vrede wees as mense nie die hele raad van God wil verkondig en aanneem nie. Ons het in Hand 20:27 gelees: “Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie.” Dadelik daarna sê Paulus dan vir die ouderlinge van die Efese: “Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die  die heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het. … Ja uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.”

Hand 20:28,30.

Die HERE leer ons in Sy Woord dat Hy van voor die grondlegging van die wêreld sondaars uitgekies het. Wie daaroor in die prediking en beoordeling van sake wil swyg is besig om dwaal in Christus se kerk toe telaat en te bevorder. Is besig om dit te bevorder omdat ons menslike hart nie van God wat verkies hou nie. Ons wil baie meer klem op ons eie plek en ons eie keuse lê. Dan voel ons soveel beter. Dan is dit nie nodig om net in die HERE te roem nie. Een ding is duidelik dat die uitverkiesing deur God in Christus verseker inhoud van die prediking moet wees! Nogtans is dit van groot belang hoe dit gebeur. Dit moet met wysheid gedoen word. Ons let daarop in die tweede plek.

 

 1. Met wysheid

 

Ons lees die Dordtse Leerreëls dikwels tot die einde van hoofstuk 5. Ons let nie daarop dat daarna nog die Besluit volg. Hierdie gedeelte het die Sinode van Dordtrecht met opset hierby gevoeg. Ook hier sien ons hoe die Gees in die belydenis die wysheid van Christus gegee het. Ons bely in die besluit o.a: “Die dienaars van die Woord moet in ooreenstemming met die Skrif nie alleen na die reël van die geloof dink nie maar ook praat. Eindelik moet hulle hulle weerhou van alle uitsprake wat die voorgeskrewe perke van die ware strekking van die Heilige Skrif oorskry. Sulke uitsprake kan aan die skaamtelose dwaalleraars ‘n gegronde rede gee om die leer van die Gereformeerde Kerke sleg te maak of te belaster.”

Die wysheid van Christus verdwyn wanneer predikers die uitverkiesing so in die prediking en in hulle gesprekke na vore bring  dat dit lyk asof  ‘n uitverkorene die grootste sondaar is en ondanks sy lewe in sonde gered sal word. As dit so gepreek word dat mense nie na Christus durf gaan en sê dat hulle nog nie ‘n besondere ervaring gehad het nie en dus nie by Christus behoort nie. As hulle dit so preek dat  hulle wat in die geloof worstel en wat die swakheid van hulle geloof sien, begin dink ons is tog verworpenes en dit het geen enkele sin vir ons om te probeer naby aan God te leef nie. Die reël van die geloof is dat elkeen opgeroep word om by Christus te skuil en na Hom te vlug.  Ons mag nie met ons skema’s oor die verkiesing en ons logiese redenerings daaroor wat nie vanuit die Bybel kom, mense iets in die pad lê om by Christus hulle lewe te soek nie.

Wysheid beteken dat  ons nie verder gaan as dit wat die HERE self in Sy Woord sê nie. Die predikers van die evangelie moet juis mense tot God lei, juis Sy liefdevolle hart wys. Hoe groot is God se Vaderhart dat Hy sondaars uitgekies het en tot Sy uitverkore kinders gemaak het. Hoe heerlik is dit om op Sy roepstem te antwoord en daarin te deel.

As God se uitverkiesing met wysheid gepreek word beteken dit ook dat dit liefdevol en kragtig gepreek word. Hoe verskriklik is dit as die HERE nie as die God wat uitverkies het bely word nie. Dit lei in die meeste gevalle ook op ander punte van die geloof tot dwaal. Hulle wat  God se ewige uitverkiesing nie bely nie verwerp dikwels die kinderdoop. Dan sê verskillendes van hulle dat die verskil oor kinder en grootdoop nie so belangrik is nie en dit beter is om die eenheid te bewaar en daaroor te swyg. Hiermee hang dan dikwels weer saam dat  hierdie mense nie bely dat ‘n mens van nature totaal verdorwe is en tot niks goeds van homself in staat is nie. Hulle meen dat ‘n mens tog self vir God kan kies. Ek sou nog meer dinge kan noem. Alles kom daarop neer dat wie nie volgens God se Woord God se ewige verkiesing bely die meeste kere die mens beter en belangriker ag as wat die HERE dit vir ons leer. Dit is wysheid om  God wat van ewigheid in Christus verkies het te bely. Dit lei tot dwaal op allerhande punte as ‘n mens dit nie doen nie. Dan is ons besig om Christus se wysheid te verloor. Hoe goed is dit om die HERE as die God wat verkies het te ken. Dan verkondiI ons dit tot Sy eer. Ons let daarop in derde punt.

 

 1. Tot God se eer.

 

Wat is nou die doel daarvan as ook die uitverkiesing verkondig word. Die groot doel is die eer van God se heilige Naam. Dit gaan daarom dat ons die HERE aanbid in die rykdom waarin Hy Homself geopenbaar het. Dit gaan daarom dat in die prediking Sy volheid vir sover Hy dit vir ons gewys het  na vore kom. As ons weier om dit te doen, as ons die HERE volgens ons gedagtes begin verkondig en sê dat die uitverkiesing nie genoeg met ons verantwoordelikheid reken en dit daarom nie meer verkondig word, doen ons die HERE en Sy Naam kort.

Ons kan nie hieroor swyg nie want die HERE wys in Sy uitverkiesing Sy grootheid en laat ons Sy hart sien wat so onpeilbaar goed en genadig is. Die Heilige God  het ondanks ons sondes mense uitgekies. Hy laat mense die evangelie hoor, Hy werk in hulle hart die wonder van die wedergeboorte. Hy het Sy Seun gestuur waardeur die uitverkorenes die ewige verlossing ontvang. Broers en susters as die uitverkiesing so gepreek word is dit ‘n heerlike en lewende troos vir God se volk. Jy mag dan weet dat jy nie deur en in jou eie krag  jou aanneemlik vir God hoef te maak nie. Die HERE omring Sy uitverkore volk met liefde,beskerming, met die steeds weer jou terugroep en lei na Christus as jou Verlosser.

Verwerp hierdie evangelie tog nie. Lewer jou tog nie oor aan die armsalige boodskap waarby God as die God wat uitverkies het verswyg word nie. Dan leer jy die HERE nie ken soos jy is nie en jy word in jou lewe dan op jouself pleks Christus teruggewerp. Laat ons nie oor die HERE se uitverkiesing in Christus swyg nie maar juis kerke en teologiese skole beoordeel of daar ook die leer van die uitverkiesing met krag bely word. Hoe heerlik is dit om die HERE so te mag ken. Dan leer ‘n mens met paulus jubel: “o, Diepte van rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik Sy weë! …. Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.”  (Rom 11:33,36)

 

AMEN