Preek Dordtse Leerregels I,16 - Dordtse Leerreëls I,16

Preek Dordtse Leerregels I,16 - Dordtse Leerreëls I,16

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 70

Viering van het Heilig Avondmaal (Formulier 4)

Tafel wordt gereedgemaakt en we gaan aan tafel: Gez 127:1,2

 1. Lezen: Jesaja 42:1-7 Zingen: Gez 127:3

Terwijl we van tafel gaan:                                       Gez 127:4,5

Slot Formulier

Psalm  86:5,7

Schriftlezing: Mattheus 11:25-30

Lied 328

TEKS: DORDTSE LEERREGELS I,16

Preek

Psalm 146:3,6

Dankgebed

Collecte

Psalm 138:3,4

Zegen

 

Gemeente van onze Here Jesus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Waar geniet jij van in je leven? Wat maakt ons echt blij in ons leven? We hebben vandaag het avondmaal gevierd. Heb je daarvan genoten? Heeft dat je blij gemaakt? Een blijdschap die boven al het andere uitgaat?

Laat ik nog een ander voorbeeld noemen. Je hebt van de Psalmen die overlopen van blijdschap. Waar het tintelt van vreugde. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 119. Een Psalm die een geweldig loflied is op Gods geboden, op Zijn wet. Wat een blijdschap over de HERE die met Zijn geboden tot ons komt: “Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER,Noot [sluiten]

(119:1-176) Psalm 119 is een acrostichon van tweeëntwintig strofen: de verzen 1-8 beginnen elk met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de verzen 9-16 met de tweede, enzovoort.

 gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst. ….  

Hoe kan wie jong is zuiver leven?Door zich te houden aan uw woord.  Met heel mijn hart heb ik u gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.  Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen. Geprezen bent u, HEER, onderwijs mij in uw wetten….

Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wetten,

uw woord zal ik niet vergeten.” Vs 1-3,9-12,15,16

Of vinden we onze blijdschap in dingen die de HERE verkeerd noemt? Genieten we ervan als we naar zondige dingen kijken? Het is belangrijk dat vanuit het vieren van het Avondmaal wij uitstralen dat onze grootste blijdschap de HERE is en in dat spoor een leven volgens Zijn wil. Dat we niets liever willen dan staan in de werkelijkheid van het leven, in de werkelijkheid van een leven volgens de geboden van Christus en daarom afstand nemen van een werelds leven. We zoeken onze rust en vrede dan in Christus. Je wilt dicht bij Hem zijn en ver van wat zondig is. Dan ga je ook al meer zien en ervaren dat Gods verwerping er niet is als je met Hem wil leven. Gods verwerping is er niet om Zijn kinderen bang te maken maar wel om ze tegen een wereld leven te waarschuwen. We zien dat als ik jullie het goede nieuws van Jezus Christus van Dordtse Leerregels I,16 onder het volgende thema verkondig:

   

GODS BESLUIT VAN VERWERPING IS ER NIET OM ZIJN KINDEREN BANG TE MAKEN.

 1. Het is er niet om de kleine in het geloof bang te maken.
 2. Het is er niet om de onzekere in het geloof bang te maken
 3. Het is er wel om de mens die werelds leeft bang te maken. 

 

 1. Het is er niet om de kleine in het geloof bang te maken.

 

We hebben vorige week gezien dat de HERE Zijn besluit van verwerping aan ons laat zien om ons te troosten, om ons te bemoedigen voor de toekomst. De HERE heeft daardoor ook nog meer laten zien hoe groot het wonder van Zijn liefde is als je in geloof je leven bij Christus zoekt. Dat je door het geloof mag weten dat je Zijn uitverkoren kind bent. Bij Zijn uitgekozen volk mag horen.

Toch gebeurt het vaak dat mensen die van Gods verwerping horen dit niet zo opvatten. Mensen worden er onzeker, geïrriteerd of bang van. De broeders die de dordtse leerregels opgesteld hebben, wisten dat heel goed. Ze kenden de harten van de broeders en de zusters in de gemeente. Dat is ook de reden dat in ons artikel daarop op een heel goede, pastorale manier ingegaan wordt. Je ziet hier hoe de Dordtse leerregels het verschil in geloof, de verschillen ook in de zekerheid die je van je geloof hebt serieus nemen. Al eerder lees je daarover in  dit belijdenisgeschrift. In I,12: “Van hun eeuwige en onveranderlijke uitverkiezing tot behoud worden de uitverkorenen, ieder op zijn tijd, verzekerd, zij het niet bij iedereen even sterk en in gelijke mate.” De werkelijkheid is dat bij de een er meer groei in geloof is dan bij de ander. De een is meer een kind in het geloof , de ander is daarin meer volwassen en zeker. De een heeft veel last van twijfel en heeft een geweldige strijd om niet tot een werelds leven te vervallen. De ander is door Gods liefde en genade daar verder in gegroeid. Die leeft meer vanuit het vertrouwen op Christus.

Juist als je nog een kind in het geloof bent of je bent in je leven sterk teruggevallen in het leven met de HERE kan de gedachte opkomen dat je eigenlijk bij de verworpenen hoort.

Het kan zijn dat je in de kerk bent opgegroeid. Van huis uit ben je met de HERE en met de liefde en eerbied voor de Here Jezus opgegroeid. Je bent naar catechisatie gegaan. Je hebt met anderen Bijbelstudie gedaan. Je leest in je Bijbel en bidt. Ook persoonlijk. En toch sta je voor je gevoel zo ver bij Christus vandaan. Je hebt niet het gevoel dat je heel blij met Hem bent. God voelt zo ver weg. Je ervaart in je leven zo weinig van dat vaste vertrouwen op Christus. Het voelt alsof je geen levende band met God hebt. Je ziet bij jezelf nog zoveel verkeerde dingen, zoveel zonden. Je hebt daardoor in je geweten geen rust. Jij vraagt daardoor meerdere keren af , al zeg je dat tegen niemand, of jij wel bij Christus hoort. Of je wel echt een gelovige bent.

Je denkt van tijd tot tijd dat jij niet het type voor een gelovige bent. Jij bent zo anders dan anderen in de kerk. Die zijn voor je gevoel er zoveel serieuzer mee bezig. Zoveel geloviger en vromer. Daar pas je voor je gevoel helemaal niet meer tussen. Je begint al hoe meer te denken dat geloven in Christus zoals dat in de kerk er is niet bij jou past. Voor je gevoel ben je een ongelovige, een verworpene. Is het niet beter voor je om met geloof en met de kerk te stoppen want het wordt toch nooit echt iets.

Als je jezelf hierin herkent of een klein beetje herkent, zegt de HERE nu persoonlijk tegen je dat de duivel bezig is om jou leugens te vertellen. Hij probeert je te ontmoedigen. Hij is bezig om de gedachte bij je binnen te brengen dat jij nooit echt met Christus kunt leven. Dat is voor jou toch een hopeloze zaak. Het is voor jou echt niet nodig om moedeloos of onverschillig te zijn of te worden. Ook niet als je hoort dat de HERE ook verwerpt. De HERE heeft toen jij een baby was aan je beloofd dat Hij jouw Vader wil zijn en dat de Heilige Geest  het geloof, de liefde voor Christus in jouw wil geven. 

Ons artikel van de Dordtse Leerregels wijst ons juist in zulke gevoelens en gedachten de goede weg. Wat is dan de goede weg die Christus ons als de Goede Herder wijst? Deze: “Zij moeten zich niet laten ontmoedigen, wanneer zij over de verwerping horen spreken en evenmin zichzelf tot de verworpenen rekenen. Integendeel, zij moeten de middelen trouw blijven gebruiken, vurig verlangen naar de tijd van overvloediger genade en die eerbiedig en ootmoedig verwachten.”

Het is de Here Jezus zelf  die tegen jou als jij zelf zo denkt en voelt, zegt: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.  Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,  want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’ Mattheus 11:28-30

Je ziet hier hoe de Here Jezus als de Verlosser naar elk kind van God omkijkt. Als je denkt dat de eeuwige redding niet voor jou is, als je denkt dat jij in het verleden te erg gezondigd hebt, dat je toch onverschillig was, roept Hij jou in Zijn liefde. Hij zegt: Kom toch!

Blijf de middelen gebruik of ga ze gebruiken zegt Christus. Ook als je daarin ontrouw geworden bent. Wat betekent dat? Ik noem een paar dingen. Het is heel belangrijk dat je persoonlijk bidt en in je Bijbel leest. Dat jij jouw persoonlijk band met de HERE levend houdt. Dat je steeds blijft luisteren naar Gods eigen stem die vanuit de Bijbel tot je komt. Het is belangrijk dat je zelf ook echt nadenkt en tot je neemt wat je leest. Dat je het in alle eerbied overdenkt. Bid ook steeds persoonlijk! Zoek de HERE in je binnenkamer. Daar waar je alleen met je God en Redder in gesprek bent en naar hem luistert. Ook als het gevoel over je komt dat het niet helpt, als je niet het gevoel hebt dat de HERE als je vader dicht bij je is. Blijf ook dan de middelen gebruiken. De HERE belooft je dat Hij je dan echt blijf leiden en je ook verder en dieper in het leven met hem zal brengen.

Een van de dingen die hierbij ook echt heel belangrijk is, is het trouw bezoeken van de erediensten. Als mensen dan zeggen of in de krant schrijven dat dat niet meer past bij mensen van onze tijd en samenleving is dat heel gewoon je reinste onzin. Het is de HERE die juist in de kerkdiensten op een heel bijzondere manier dicht bij Zijn volk komt en ons dan als Zijn volk op een bijzondere manier wil ontmoeten.  Het is de Geest zelf die ons in Hebreeen 10:24,25 zo aanspreekt: “Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen,  en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.”

Broeders en zusters, jongens en meisjes als je deze woorden hoort moet je goed bedenken dat de HERE zelf dit in Zijn wijsheid tegen ons zegt! Dan gaat het niet om een of andere menselijke regel. Niet om een regel van een kerkenraad of een dominee die dit graag zo wil. De HERE laat zien dat dat goed voor je is. Zo wil de Heilige Geest je leiden. Vrucht van de Geest is ook dat je daarin vol liefde trouw bent. Als je zegt maar zo doen we dat tegenwoordig niet meer want wij zijn mondige mensen moet je goed bedenken dat je opstaat tegen de HERE die de enige God is en die de echte wijsheid volledig heeft. Alleen Hij is Alwijs! Maak van de middelen die Hij geeft trouw gebruik! Zo wil de HERE ook jou, ook als Christus voor je gevoel zo ver weg is, jou op de weg van het eeuwige leven laten lopen. Als je de middelen gebruikt die de HERE je geeft en je zo door de heilige Geest laat leiden, is het niet nodig om te denken dat geloven niets voor jou is en dat je dus wel een verworpene moet zijn.

Als je in verwachting en hoop op de Christus met je hart de middelen gebruikt mag je weten: ik ben Gods uitverkoren kind. Wat is het kenmerk van de verworpenen?

Dat ze leven voor de zonden en voor deze wereld. Dat ze zich niet echt schuldig voelen als ze gezondigd hebben. Als ze dat doen, zeggen of voelen waarvan je weet zo wil onze hemelse Vader het niet.  Als jij in je leven met Christus wil leven volgens Zijn Woord en je vraagt daar steeds weer om in je gebed mag je weten dat je echt bij de HERE hoort. Bij Zijn verloste volk. Ook als je minder voelt dan je graag zou willen dan mag je in Christus als de drager van je zonden echte rust vinden. In Christus van wie je dan mag weten dat Hij ook voor jouw zonden en schuld gestorven is. Dat geldt ook voor die tweede groep die de Dordtse Leerregels noemt. We letten daarop in de tweede plaats. 

 

 1. Het is er niet om de onzekere in het geloof bang te maken

 

Jij bent iemand die echt met de HERE wilt leven. Jij doet echt je best om je leven te veranderen als je ziet dat de Here God het anders wil. Je voelt je echt schuldig over dingen die je als zonden in je eigen leven ziet. Jij wil graag dat die zondige daden, woorden en gevoelens uit je leven verdwijnen.

En toch als je dan weer hoort van Gods straf. Dat Hij verwerpt, komt er toch weer angst in je hart. Dat maakt je dan onzeker. Zou ik echt wel bij de gelovigen horen? Zou het niet zo zijn als ik sterf dat de HERE zegt: Jij hoort toch niet bij?

Je kunt in je leven ondanks al die goede voornemens nog zoveel gebreken en zonden aanwijzen. Je geloof is vaak nog zo klein. Bepaalde zonden en verkeerde verlangens, steken zo makkelijk weer de kop op. Zou ik toch niet eerder een verworpene dan een uitverkorene zijn? Je voelt je zo schuldig en zwak en daarom komt de onzekerheid en de je leven binnen als je van Gods oordeel hoort.

De HERE zegt dan tegen jou dat je die onzekerheid en angst achter je mag laten. We belijden dan echt op grond van wat de Heilige Geest in de Bijbel zegt in de Dordtse Leerregels: “De barmhartige God heeft immers beloofd, dat Hij de walmende vlaspit niet zal uitdoven en het geknakte riet niet zal verbreken.” Hier wordt verwezen naar Jesaja 42:3. het gaat daar om de Knecht van de HERE. Over de Verlosser die zal komen. Het is een profetie over Jezus Christus. Christus is de Goede Herder en de Verlosser die jou als jij met Hem wilt leven, als je je ziet dat je het licht van het evangelie in je eigen leven nog verduistert maar dat niet wilt. Als jij je nog zo schuldig voelt en je hart gebroken en zo onzeker jouw in Zijn geweldige liefde en genade opzoekt.  De HERE slaat jou in al je zwakheid en onzekerheid dan niet neer, Hij wijst jou niet af. Hij slaat dat beetje licht in jouw leven niet dood! Nee, de Here Jezus zoekt juist wie zich zwak en zondig weet met Zijn liefde op. Zijn hart staat voor je open. Hij bemoedigt je en zegt: Jij bent Mijn schaap. Ik zal voor je zorgen. Ik ben met jou, Mijn liefde omringt jou. Hij zal jou als jij Hem zoekt je in liefde aan Zijn hart drukken. Zijn bloed bedekt dan jouw zonden.  Hij heeft dan jouw verwerping gedragen en jij mag Gods uitverkoren kind zijn. Zo troost, bemoedigt de HERE Zijn volk. Ook ons vandaag. Ook bij de viering van het Avondmaal vandaag. Hij geeft echte troost. Het gaat dan niet om een goedkope troost. Niet om een goedkope hoop. Het besluit van verwerping moet bepaalde mensen wel bang, wel doodsbang maken. Daarover in het derde punt.

  

 1. Het is er wel om de mens die werelds leeft bang te maken. 

 

Betekent wat we tot nu toe gehoord hebben, dat  als er over Gods oordeel en straf gesproken wordt bijvoorbeeld in een preek niemand bang hoeft te zijn? Het zou een verkeerde indruk zijn en ook echt strijden met wat de HERE zelf in de Bijbel ons zegt.

We kunnen ook niet zeggen dat alleen mensen buiten de kerk bang zouden moeten zijn. De Dordtse Leerregels noemen hier juist mensen die bij de kerk horen en ook in de kerk over Gods oordeel en verwerping horen. Er moet zo gepreekt worden dat mensen die in de kerk zijn maar in hun leven niet naar Christus luisteren. De zeggen: Ik ben wel een gelovige maar in de zakenwereld kan ik echt niet vanuit gehoorzaamheid aan de HERE zaken doen. Dan verdien ik te weinig. Als mensen zeggen: Ik ben een gelovige maar in het gewone leven kun je nu eenmaal niet zo leven als Christus het ons voorhoudt. Ik ben een christen maar als ik uitga kun je toch niet van mij verwachten dat ik niet dronken wordt en wel eens met een jongen of meisje die ik dan tegenkom  aan het einde van de avond in een bed belandt.  

Als je zo denkt en leeft en je daarin niet werkt aan verandering moet je bedenken dat Gods oordeel echt op je leven rust.  Dat geldt ook als je alleen voor deze wereld leeft. Als je niet bereid bent om dingen in je leven op te geven om voor Christus kerk en voor je naaste in nood royaal te geven. Wie zich door zondige verlangens en door deze wereld laat beheersen moet zich juist laten waarschuwen door Gods verwerping. Om daardoor niet voor eeuwig verloren te gaan. Verander, bekeer je in je leven als je ziet dat het er zo in je leven voorstaat. De HERE ziet dan echt naar die bekering in je leven uit. Hij heeft zelf gezegd: “Want de dood van een mens geeft me geen vreugde – spreekt God, de HEER. Kom tot inkeer en leef!” Ez 18:32

De HERE roept jou en mij met liefde. Met de liefde waarmee Christus vergeving en eeuwig leven verdiend heeft door het geven van Zijn dure bloed! Genade en vergeving is niet goedkoop. Het heeft de Zoon van God zelfs Zijn leven gekost! De HERE wil jouw om dat bloed deel geven aan die vergeving en aan het eeuwige leven. Geniet niet van de zonde maar van Christus liefde en vind in Hem echte rust en vrede in je leven

 

AMEN

 

ORDE VAN DIENS

 

Opening

Vrede/Seëngroet

Psalm 70

Lesing van die wet

Genadeverkondiging

Psalm  86:4,6

Skriflesing: Jesaja 42: 1-7

                   Matteus 11:25-30

Gebed

Kollekte

Psalm 146: 4,5,6,7,8.

TEKS: DORDTSE LEERREËLS I,16

Preek

Psalm   40:6,8

Dankgebed

Psalm 138:3,4

Seën

 

Gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters

 

Hierdie week het die uitsaai van Big Brother of Loerboet begin. ‘n Groot deel van die bevolking kyk met spanning uit na die uitsaai daarvan. Ander kan daarop nie wag nie en skakel die internet in om maar te kan sien wat met die 12 mense in ‘n huis in Johannesburg gebeur. Hulle mag nie uit die huis gaan nie en daar is nie televisie of  rekenaar nie. Oral is daar kameras tot in die stort en in die toilet. Mense het geen enkele privaatheid nie. Die privaatheid  het verdwyn om ander daarvan te kan laat geniet. Daar is self ‘n televisiekanaal wat 24 uur uitsaai wat in daardie huis gebeur.

Mense wil geniet van die sondes van ander of van naaktheid van ander. Hulle vind daarin genot om dit wat privaat behoort te bly te sien. Dit is vir ons ‘n aanwyser van die geestelike gesondheid van die bevolking van ons land. Dit is ook ‘n duidelike aanwyser vir die geestelike gesondheid van die Afrikaanssprekende deel van die inwoners van ons land. As ‘n mens na ‘n koerant soos beeld kyk, bestee hierdie koerant baie aandag aan hierdie Loerboet. Al hoe meer mense wil van die sonde en die tentoostelling daarvan geniet. Hoe belangrik is dit dat ons ‘n ander beeld wys. Hoe belangrik is dit dat ons as Christus se gemeente teenoor hierdie wêreldse manier van leef, voel en dink die ware lewe met Christus wys. Dan wil ons steeds naby Christus lewe en ver van die sonde bly. Dan soek ons ons rus en vrede in die HERE wat Sy kinders verlos en hulle wat  wêrelds lewe verwerp. God se verwerping is nie daar om Sy kinders bang te maak maar wel om hulle wat wêrelds lewe te waarsku. Ons sien dit as ek vir julle Christus se evangelie vanuit D.L. I,16 onder die volgende tema verkondig:

 

GOD SE BESLUIT VAN VERWERPING IS NIE DAAR OM SY KINDERS BANG TE MAAK NIE

 

 1. Dit mag die kleine in die geloof nie bang maak nie
 2. Dit mag die onsekere in die geloof nie bang maak nie
 3. Dit moet die mens wat wêrelds lewe bang maak

 

 1. Dit mag die kleine in die geloof nie bang maak nie

 

Ons het die vorige week gesien dat die HERE Sy besluit van verwerping vir ons geopenbaar het om juis die gelowiges te troos. Die HERE het daardeur juis met nog meer krag  beklemtoon hoe groot die wonder dit as jy glo een deel van Sy uitverkore volk mag wees.

Nogtans gebeur dit dikwels dat mense wat van God se besluit van verwerping hoor dit nie so verstaan nie. Mense raak onseker en bang. Die broers wat die Dordtse Leerreëls opgestel het weet dit baie goed. Hulle ken die harte van baie broers en susters in die kerk. Dit is daarom dat op ‘n baie pastorale, herderlike manier in ons artikel hierop ingegaan word. Dit is veral twee groepe mense in Christus se kerk wat  onnodig bang en onseker raak as hulle van die verwerping hoor. Ons sien hier raak hoe die Dordtse Leerreëls erns maak met die verskillende trappe van sekerheid van geloof wat daar onder God se kinders is. Ons het daarvan in artikel 12: “Die uitverkorenes word op God se tyd van hulle ewige en onveranderlike uitverkiesing tot saligheid verseker. Dit gebeur in verskillende trappe en nie vir almal in gelyke mate nie.” Die werklikheid is dat die een verder gegroei het in die lewe met die HERE as die ander. Die een is nog meer ‘n kind in die geloof en ‘n ander het deur God se genade al baie meer in die lewe met en die vertroue  op Christus gegroei.

Juis as jy nog nie baie in die lewe met die HERE gegroei het kan maklik die gedagte opkom dat jy by die verworpenes behoort as jy van die verwerping behoort.

Dit kan wees dat jy in die kerk opgegroei het. Jy het by die huis van die HERE gehoor. Jy het die kategese bygewoon, jy woon die jeugvereniging of  Bybelstudie by. Jy lees Bybel en jy bid.  Maar vir jou gevoel staan jy so ver van Christus af. Daar is tye dat dit lyk asof die HERE vir jou so min sê. Jy ervaar in jou lewe nie die vaste vertroue op Christus. Dit lyk asof jy nie ‘n lewende band met Christus het nie. Jy sien by jouself nog so baie sondes. Jy het daardeur in jou gewete geen rus. Jy vra jou daardeur dikwels af, al sê jy dit vir niemand nie, of jy wel by Christus behoort.

Jy dink by jouself somtyds dat jy eintlik nie die tipe is om te glo nie. Jy is anders as ander in die kerk. Jy sekere mense aanwys wat baie vromer en gelowiger is. Die geloof en die kerk is baie meer vir hulle. Jy begin al hoe meer dink dat dit eintlik nie iets vir jou is nie. Jy is vir jou gevoel een van die verworpenes. Is dit vir jou nie die beste om met kerk en geloof  te stop want dit word met jou tog nooit werklik iets nie.

As jy jouself hierin of in ‘n deel hiervan herken, sê die HERE jou vandag deur die Dordtse Leereëls  dat die duiwel besig is om vir jou ‘n leuen te vertel. Hy probeer vir jou ontmoedig en probeer vir jou om jou te laat glo dat jy nou eenmaal nie met Christus kan leef nie.

Dit is vir jou glad nie nodig om  moedeloos of onverskillig te word as jy hoor dat die HERE verwerp nie. Die HERE het toe jy ‘n babatjie was ook vir jou beloof dat Hy jou Vader wil wees en dat die Heilige Gees die geloof, die liefde vir Christus in jou wil werk. Hierdie artikel van die Dordtse Leerreëls wys vir jou ook die regte pad in hierdie omstandighede van jou lewe. Wat is die regte pad wat Christus as die Goeie Herder nou vir jou wys? Dit: “Hulle moet hulle ook nie onder die verworpenes reken nie maar ywerig voortgaan om die middele te gebruik, vurig verlang na die tyd van oorvloediger genade en dit met eerbied en ootmoed verwag.”

Dit is die Here Jesus self wat ook vir jou as jy so voel persoonlik sê: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.” (Matt 11:28-30)

Hier sien ons raak hoe die Here Jesus as die Verlosser na elk e kind van God omsien. As jy dink dat die verlossing nie vir jou is nie, as jy dink dat jou verlede te sondig, te onverskillig is, roep Hy jou in liefde. Hy sê: Kom tog!

Bly die middele gebruik of  gaan die middele weer gebruik as jy daarin al ontrou geword het. Wat beteken dit? Ek noem ‘n enkele ding. Baie belangrik is dit dat jy persoonlik bid en Bybellees. Dat jy so jou persoonlike band met die HERE lewendig hou. Dat jy steeds weer bly luister na die HERE se stem soos dit tot jou in die Bybel  kom. Dit is belangrik dat jy nie net by die kos lees of hoor lees nie maar dat jy ook elke dag self  God se Woord lees en oordink. As jy dit nie meer doen nie begin dan weer daarmee. Bid ook steeds weer persoonlik tot die HERE. Soek Hom so steeds weer in jou binnekamer. Ook as jy dink dat dit nie help nie,  dat by jou nog die gevoel kort dat jy God se nabyheid voel, bly die middele gebruik dan sal die HERE  jou bly lei en ook verder en dieper in die lewe met God lei.

Een van die middele wat hierby ook baie belangrik is die troue bywoning van  kerkdienste. Dit is die HERE wat juis in die kerkdienste op ‘n besondere manier naby aan Sy volk kom en op ‘n besondere manier met ons praat. Dit is ook daarom dat ons in Hebreërs 10:24,25 lees: “en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor; en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maat laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.”

Broers en susters, jongmense as ons dit hoor moet ons ook vandag iets vir mekaar sê. Wat is die rede dat dit reëlmatig gebeur dat in die middag baie minder van julle in die kerk is as wat daar kan wees? Is ons besig om in ons geloof en lewe met die HERE agteruit te gaan? Is ons besig  meer onsself te soek as dat ons lewe en die Sondag deur die eredienste waarin die HERE tot ons kom beheers word? Wees tog trou in liefde en laat Christus tog in jou hele lewe die eerste wees. Hy roep jou ook vanmiddag om die HERE te loof en te eer en saam met Sy volk na Sy Woord te luister. Maak ook van hierdie middel trou gebruik. So wil die HERE ook jou, ook as jy jou nog ver van Christus voel, op die pad van die ewige lewe laat stap. As jy so die middele gebruik en jou deur God die pad laat wys, is dit nie nodig dat jy dink dat die geloof nie vir jou is nie, dat jy by die verworpenes behoort nie.

Wie die middele wat God gee trou gebruik en vir Christus wil leef mag weet dat hy een van God se uitverkore kinders is. Wat is nou die kenmerk van die verworpenes? Dat hulle leef vir die sonde en die wêreld. Dat hulle hul nie werklik skuldig voel as hulle sondig en op die pad van ‘n wêreldse lewe wil gaan. As jy Christus wil volg maar jy voel daar nog so min van mag jy daarin rus vind dat Christus ook vir jou sondes gesterf het.

Dit geld ook vir die tweede groep wat die Dordtse Leereëls noem. Ons let daarop in die tweede plek.  

 

 1. Dit mag die onsekere in die geloof nie bang maak nie

 

Jy is iemand wat met erns vir die Here wil leef.  Jy  verander jou lewe as daarin dinge is wat nie reg vir die HERE is nie. Jy voel ook regtig skuldig oor jou sondes en jy bely dit vir God. Jou verlange is ook dat die sondige verlangens en dade uit jou lewe verdwyn, dat jy daarvan verlos word.

Maar tog  as jy van die verwerping en van God se oordeel hoor, kruip die angs weer in jou hart. Dan maak jou dit weer onseker. Sou ek regtig by die gelowiges behoort. Sal dit regtig so wees dat as ek sterf die HERE my  sal vryspreek. Jy kan in jou lewe nog so baie gebreke en sondes aanwys. Jou geloof is dikwels nog so klein. Sekere sondes en sondige verlangens steek nog so dikwels kop uit. Sou ek nie eerder ‘n verworpene as ‘n uitverkorene wees nie? Jy voel so skuldig en so swak en daarom kom die onsekerheid en angs in jou lewe as jy van God se oordeel hoor.

Nou sê die HERE vir jou dat jy hierdie angs en onsekerheid agter jou mag laat. Ons bely dan in die Dordtse Leerreëls: “Die barmhartige God het immers beloof dat Hy die dowwe lamppit nie sal uitblus en die geknakte riet nie sal verbreek nie”. Hier wys ons belydenis na Jesaja 42:3. Dit gaan daar oor die Kneg van die HERE, oor die Verlosser wat sal kom. Dit is ‘n profesie van Christus. Jou Heiland en Verlosser is juis so dat hy die mens wat vir Hom wil leef maar wat sien dat die lig in sy lewe nog dikwels verhinder word, dat hy nog so skuldig voel en daar verslae en gebroke van hart is juis met liefde opsoek. Die HERE slan die swakke wat jy is nie neer nie. Hy slaan die lig in jou lewe nie dood nie. Nee, die Here Jesus soek juis hulle wat swak en sondig voel met Sy liefde op en Sy hart staan vir jou op. Hy bemoedig jou en sê: Jy is my skaap. Ek sal jou versorg. Ek is met jou, My liefde omring jou. Hy sal as jy Hom soek jou in liefde aan Sy hart druk en Sy bloed sal jou sondes bedek. Hy het jou verwerping gedra en jy mag om Hom God se uitverkore kind wees.

So troos die HERE Sy volk, julle ook vandag en gee julle egte moet en troos. Nogtans gee Hy nie goedkope troos en hoop nie. Die besluit van verwerping moet sekere mense verseker bang, doodsbang maak. Ons let daarop in die derde plek.

 

 1. Dit moet die mens wat wêrelds lewe bang maak.

 

Beteken dit wat ons tot nou toe gesê dat as in die prediking van God se oordeel en van die verwerping niemand bang  hoef te word nie. Dit sou ‘n heeltemal verkeerde indruk wees en ook stry met wat die HERE in Sy Woord sê.

Ons mag ook nie sê dat dit net mense buite die kerk moet bang maak nie. Die Dordtse Leerreëls reken hier met mense wat in die kerk is en ook self  van God se oordeel en verwerping hoor. Dit moet so verkondig word dat hulle wat in die kerk is maar in hulle lewe nie na Christus wil luister nie, wat sê dat dit nou eenmaal nie moontlik is om in die besigheidswêreld, in die gewone lewe te leef soos die HERE dit gesê het, raaksien dat God se oordeel oor hulle lê solank hulle hul nie bekeer nie. Dieselfde geld van hulle wat net let op die lewe in hierdie wêreld. Wat mor en nie geld vir Christus se kerk en kerkbou gee omdat hulle dan nie meer op vyrdag of saterdagaand Hatfield kan toegaan of nie meer kan uit eet of nie meer wyn of drank kan drink nie. As ons nie offers vir Christus en Sy kerk wil bring nie bly ons met ons welvaard leef onder God se oordeel. Wie hom deur sondige verlangens en deur die wêreld laat beheers moet hom of haar laat waarsku deur God se verwerping om nie vir ewig die dood in te gaan. Bekeer jou as jy dit in jou lewe sien. Die Here sien na jou bekering uit want  Hy het gesê: “Want Ek het geen behae in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die HERE Here. Bekeer julle dan en leef!” (Es 18:32)

Die HERE roep jou en wil jou deel gee aan die vergifnis en die ewige lewe deur Christus se bloed alleen. Geniet nie van die sonde maar van Christus se liefde en vind daarin jou rus en lewe.

 

CHRISTUS SE GEMEENTE Sê OP  HIERDIE EVANGELIE:

AMEN