Preek Dordtse leerregels II,1,2 God geeft Zijn Zoon als Borg

Preek Dordtse leerregels II,1,2  God geeft Zijn Zoon als Borg

Hieronder vind je de Nederlandse preek. Er is ook een Afrikaanse maar voor een deel met de hand geschreven. Die hoop ik dus later toe te voegen. 

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 57:1,2

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Hebreeen 7:15-28

Psalm 49:1,2,5,6

Schriftlezing: 1 Petrus 2:18-25

Gez 119

Tekst: Dordtse Leerregels II,1,2

Verkondiging van het evangelie

Gez 179a

Dankgebed

Collecte

Psalm 85:1,3

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We lezen in de eerste 2 artikelen van het tweede hoofdstuk van de Dordtse Leerregels het evangelie in een notendop. Juist op een manier die ook veel van onze moeite met het evangelie blootlegt. Juist in onze tijd. Dit deel van de Dordtse Leerregels is nu eigen heel actueel.

Er is in onze tijd namelijke ’n deel van het evangelie waarmee wij het heel moeilijk hebben. Dat is dat het evangelie scheiding maakt. Dat wie in Christus geloven gered worden en wie niet in Christus geloven verloren zullen gaan. Dat je zonder het geloof in Christus voor altijd onder de toorn, de boosheid van God blijft.

Als je eens rustig met elkaar praat, blijkt dat voor mensen, ook voor christenen in de 21e eeuw een heel moeilijk punt. Je merkt dat ook als je met niet christenen praat. Je voelt al gauw de verbazing of de verontwaardiging als je zegt dat je gelooft dat wie niet in de HERE met zijn hart gelooft in de altijdblijvende ellende blijft. Dan is de kans groot dat andere mensen je hoogmoedig vinden.

Je bent een aardige kerel, een aardige vrouw maar dat je zoiets kunt geloven. Dat je kunt geloven dat jij het beter weet dan anderen omdat je gelooft, is een verwijt dat je zomaar in onze tijd gemaakt kan worden.

Dat jij graag wilt dat mensen die niet van Christus gehoord hebben en die een andere godsdienst aanhangen het evangelie horen en je graag wilt dat ze die andere godsdienst vaarwel zeggen en in Christus gaan geloven is toch wel erg onverdraagzaam in de ogen van velen.

Het word al helemaal moeilijk als je zegt dat ieder mens als een slecht mens geboren wordt. Dat ieder mens, wil hij of zij onder Gods straf wegkomen het geloof in Christus nodig heeft, wordt in onze tijd als iets vreemds ervaren. Dat is de wereld waarin we leven. Dat is de wereld waarin jullie jongelui leven.

Wij zijn geneigd om in onze tijd te zeggen: Als God dan liefde is dan vergeeft Hij toch iedereen! Of in ieder geval al die mensen die netjes leven. Het zijn vragen en gevoelens die op ons afkomen en waar we samen bij een opne bijbel over na moeten denken. Samen leren van wat de Heilige Geest ons leert.

 

GOD GEEFT ZIJN ZOON ALS BORG

 

1.        Deze Borg is noodzakelijk

2.        In deze Borg laat God zijn liefde zien    

 

Als we het hebben over de liefde, de barmhartigheid van God waar kijken we dan naar? Dat is echt een heel belangrijke vraag. Ook als je er aan denkt waar we het net over hadden. Ook als andere mensen je vragen stellen en op je reageren.

Dan moet je beginnen met de nood waar we onszelf in gebracht hebben. Hoe staan we er uit onszelf voor?

Dat wordt heel duidelijk gezegd in Efeze 2 en Rom 3:

Ef 2:“U was dood door de misstappen en zonden  waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.  Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.” Vs 1-3

Rom 3: 19,20: “Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God.  Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.”

God is vol liefde. Die liefde is er bij God nooit zonder dat Hij rechtvaardig is. Bij Hem strijden liefde en rechtaardigheid niet met elkaar. Het is niet zo dat God Zijn hand over Zijn hart strijkt en dan maar niet doet zoals het eigenlijk volgens het goede recht zou moeten gebeuren.

Nee, bij de HERE horen Zijn barmhartigheid en Zijn recht volmaakt bij elkaar. Hij wil Zijn onverdiende liefde aan mensen geven door rechtvaardigheid heen. Het is echt zo dat we schuldig staan tegenover God. Het is echt zo dat elk mens als die geboren wordt onder de toorn van God ligt. We spreken dat ook uit als hier een klein baby’tje gedoopt wordt.

Het geweldige van God en van het evangelie is dat Hij door recht heen de weg baant voor redding. Voor verlossing.

Daarbij heb je meer nodig dan een leven volgens Gods wet. Meer nodig dan leven als een goed mens zoals wij dat noemen. Leven volgens wat volgens ons goed is, is niet genoeg. Want dan bouw je nog altijd schuld bij God op.

Laten we samen eens kijken naar Gal 3:10,13: “Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.”

........ Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ 

 

Een goed voorbeeld ervan dat we daarvoor een heel bijzondere Verlosser nodig hebben vinden we in Exodus 32.

De situatie van het gouden kalf. De HERE is verschrikkelijk boos op het volk.

“De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is.  Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.” Vs 9,10

Mozes wil zijn leven opgeven om zo het volk te redden.

“De HEER antwoordde Mozes: ‘Alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek.” Vs 33

 

Hier zien hoe waar het is wat we in het tweede zin van art 1 lezen:

“Nu eist Zijn gerechtigheid – zo heeft Hij Zich in Zijn Woord geopenbaard – dat onze zonden, tegen Zijn oneindige majesteit bedreven, in tijd en eeuwigheid naar ziel en lichaam worden gestrafd.”

 

De wet en een in onze ogen netjes leven kan ons daaruit niet redden.  Er is alleen redding mogelijk als aan het recht van God voldaan wordt. Als de straf die we verdiend hebben gedragen wordt. Als er door recht heen vergeving is.

We hebben daarvoor een Borg nodig. Dat woord lees je in artikel 2. Zelf komen we er niet uit. We hebben die ander die Borg is nodig. Daarom gaan we er naar kijken wat een Borg is en wie die Borg is die we nodig hebben.

Wat is voor ons en voor ons contact met andere hiervan het belangrijke?

Dat we zien hoe het er echt voorstaat. Dat je zonder Christus als je Redder, als je Borg omkomt. Je staat niet in de wereld om het zelf allemaal zo goed te weten. Je bent en gedraagt je niet als een betweter. Je staat ook niet in de wereld als iemand die denkt beter te weten dan God wat eerlijk en rechtvaardig is.

Nee, je let op het wonder van Gods liefde dat er nog een Redder gekomen is! Je bent zo ontzettend blij dat je Hem mag kennen. Dat je bij de gelovigen mag horen. Omdat je weet dat het de enige weg tot reddeing is wil je anderen bij Christus brengen.

Voorbeeld blinde man. Je ziet dat hij zo loopt dat het eindigt in een moeras waar hij zal stikken. Er is een brug om over het moeras te komen. Zou je hem die weg dan niet wijzen?

Hand 4:12: “Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

 

 

2.  In deze Borg laat God Zijn liefde zien.

 

Het woord Borg komt een keer in de Bijbel voor. In Hebr 7:21,22:

“De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek –

 in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond.” HSV

Wat is een Borg? Je staat voor iemand borg. Je wilt bijvoorbeeld een huis kopen. De bank geeft je niet genoeg geld. Dan kan iemand voor jou borg staan waardoor je wel genoeg geld kunt lenen. Of iemand komt uit een ander land hierheen en heeft een visum nodig. De krijgt de ander alleen als jij borg staat voor de ander als er iets gebeurt

Als jij dus tekort schiet dan vult die borg dat aan! Je bent om verder te kunnen afhankelijk van de borg.

Je ziet dat zelf niet kunnen heel duidelijk terug komen in die eerste zin van art 2:

“Maar omdat wij zelf niet in staat zijn die voldoening te geven en ons van Gods toorn te bevrijden, heeft God uit onmetelijke barmhartigheid ons Zijn eniggeboren Zoon als Borg gegeven.`

Voldoening is nodig.

Gods toorn moet tot rust komen.

Daarvoor heb je de Borg nodig. Hij die de garantie is dat er voldaan is en dat Gods toorn tot rust gekomen is.

 

In onze plaats

Voor ons

 

“Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’  Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de Geest ontvangen.  Gal 3:13,14

 

Dat evangelie uitdragen! Juist laten zien dat er alleen bij Christus behoud is. Niet voor schijnheiligen maar voor mensen die eigen gebrek en zonden bij God brengen. Ook voor mensen die niet meetellen

Overgang vervolging en zo naar 1 Petrus 2.

 

“Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem  die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.  Hij werd gehoond en hoonde zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt.  Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.  Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt.” 1 Petrus 2: 21-25

 

Het is belangrijk dat we elkaar en de mensen in onze omgeving laten zien dat God de deur naar de verlossing, naar een leven uit de ellende in Christus heeft opengezet. Dat dat echt liefde van God is. Dat als je daarover hoort de liefde van God naar je toekomt en God in alle vriendelijkheid op je hart klopt. Dat ingaan op die uitnodiging alleen maar goed voor je is. Dat je dan alleen van je blind zijn genezen wordt. Dan alleen is er hoop voor de toekomst. Het is een voorrecht als God zo in je leven naar je toekomt.

Gods liefde brandt in Christus die zich tot een vloek laat worden voor de gelovigen. Die liefde vraagt om ons liefdesantwoord. Verloren gaan is onze schuld als mensen, Gered worden door Christus is een onverdiend voorecht.

 

AMEN