Preek Galaten 5:22 (3) Blijdschap

Preek 3  Blijdschap

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/zegengroet

Psalm 100

Lezing van de wet

Psalm 33:1,2

Schriftlezing: Nehemia 8:1-13

                       Psalm 42

Gebed

Psalm 42:2,5

Tekst: Galaten 5:22: “Blijdschap”

Preek

Psalm 68:8,10

Dankgebed

Collecte

Psalm 43:4,5

Zegen

 

 

Broeders en zusters,  jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus.

 

Je hoort het mensen zeggen:  Wij missen de blijdschap.  Bijvoorbeeld door de inperkingen die er zijn vanwege de coronacrisis. Mensen worden opstandig, ontevreden. Hun geluk, hun blijdschap wordt aangetast. We hebben er recht om gelukkig en blij te zijn. Wie zo denkt moet zich afvragen of hij of zij de echte blijdschap wel kent.

Het gebeurd nogal eens dat blijdschap en uitgelatenheid met elkaar gelijkgesteld worden. Als je niet uitgelaten bent ben je dus niet bli9j wordt er dan gezegd. Dat wil niet zeggen dat uitgelatenheid geen uiting van goede blijdschap kan zijn. Maar een belangrijke vraag ook voor onszelf en voor onze kerkdiensten is of blijdschap en uitgelatenheid in Gods Woord hetzelfde zijn. Of blijdschap en eerbied en verwondering over Gods heiligheid bi9j elkaar horen of tegenover elkaar staan.

Het is belangrijk om te zien dat de HERE duidelijk maakt dat deze dingen bij elkaar horen in de kerk van Christus en het leven als gemeente van Hem. Aan de ene kant is het niet zo dat er geen echte blijdschap kan zijn als er geen uitgelatenheid is, als er geen lach op iemands gezicht te zien is. Maar het mag ook niet zo zijn dat blij zijn, je vreugde als kind van God uiten verdacht wordt. Dat het eigenlijk niet mag omdat het vooral om eerbied zou gaan. Waarbij we de eerbied dan tegenover blij-zijn zouden zetten. Dan zijn we ook in onze eigen leven op een verkeerd spoor. Vreugde hoort heel echt bij het leven in verbondenheid aan Christus. Vreugde hoort ook heel echt bij de vrucht van de Geest. Je mag zo ontzettend blij zijn als je de HERE kent. Zo blij en ook dankbaar terwijl je zelfs door groot verdriet getroffen wordt. In het leven van een kind van God kunnen tranen van verdriet en vreugde zich echt met elkaar mengen. Geloven in Jezus Christus de Zoon van God is een diepe blijdschap. We zien daar iets van als we vanuit Gal 5:22 het evangelie horen onder het volgende thema:

 

DE VRUCHT VAN DE GEEST IS OOK BLIJDSCHAP

 

1.            Vreugde in God

2.            Vreugde die blijft     

 

 

1.            Vreugde in God

 

Blij zijn. Als vrucht van de Geest. Wat is dat nu eigenlijk? Om wat voor vreugde gaat het hier? Dat is niet zomaar een vraag. Dat is een vraag die echt heel belangrijk is. Ook in onze tijd. Want als je wilt weten of er die echte blijdschap die vrucht van de Geest is in de gemeente en in je eigen leven aanwezig is, moet je op deze vraag antwoord hebben.

Is die blijdschap hetzelfde als uitbundigheid? Als dat zo is, moet ons leven en moet ook elke kerkdienst door uitbundigheid gekenmerkt worden. Als dat zo is, moet je je afvragen of wij deze vreugde van de Geest wel kennen. Is het zo dat de Geest ons in alle omstandigheden oproept tot uitbundigheid? Hij roept ons wel op om in alle omstandigheden blij te zijn. Luister maar naar Fil 4:4: “Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.”

We worden opgeroepen omdat altijd verheugd te zijn. Toch betekent dat niet dat de Geest ons altijd oproept om uitbundig te zijn. Uitbundigheid, uit je dak gaan is nog niet hetzelfde als de vreugde waartoe de Geest ons oproept. Het is niet zo dat we altijd met een glimlach door het leven moeten gaan. Het is niet zo dat we altijd vanuit een makkelijke en oppervlakkige blijdschap moeten leven. Er is ook een tijd om in en in verdrietig te zijn in je leven. Dan past het niet om dan te doen alsof er geen verdriet is en dan maar uitbundig te zijn. Als je bij de HERE komt is blijdschap nog niet hetzelfde als uitbundigheid. Dan is er de blijdschap die ook door diepe eerbied beheerst wordt. Ik zeg deze dingen nu maar waar haal ik dat vandaan?

Dezelfde Geest die ons oproept om altijd blij te zijn is ook de Geest die ons oproept om met wie verdriet heeft, verdrietig te zijn. Die Geest is het ook die ons leert dat het voor een mens vaak meer oplevert om bij een sterfbed aanwezig te zijn dan op een uitbundig feest. Luister maar eens naar twee delen uit de Bijbel waar de Geest ons deze dingen leert:

Pred 7:2: “Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt.”

Rom 12:15: “Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.”

Altijd blij zijn is niet hetzelfde als altijd uitbundig zijn. De vreugde van de Geest is niet hetzelfde als uitgelaten zijn. Als we uitgelaten zijn en de blijdschap van de Geest aan elkaar gelijkstellen komen er grote ongelukken. Dan is een kerkdienst die door diepe eerbied heerst meteen al veroordeeld want er zou daar geen blijdschap zijn. De vreugde van de Geest, de blijdschap die deel van de vrucht van de Geest is, is er ook wanneer er diepe eerbied is, wanneer er verdriet is, wanneer je als kind van God vervolgd wordt of op je sterfbed ligt. Wat is die vreugde dan?

Die blijdschap is dat je vrede met God hebt! Dat jij kind van God bent en dat je je door Hem als Zijn kind aangenomen weet. Broeders en zusters, jongelui hoe vind je die vrede nu? Die vind je door verdriet over je zonden te hebben. Die vind je niet  als je maar oppervlakkig leeft.  Als je zegt dat je in Jezus gelooft en denkt dat  je dus niet veel meer met zonde en moeilijke dingen in het leven te maken hebt. Als Jezus voor jou de persoon is die jou je goed laat voelen omdat je eigenlijk niet meer over je leven hoeft na te denken. Als je denkt dat je door Jezus er eigenlijk niet meer over na hoeft te denken hoe je leeft. Want Jezus heeft je toch altijd lief. Dan ken je de echte vrede en de echte blijdschap niet. Die echte blijdschap is er als je ziet dat het elke dag weer een wonder is dat jij bij de HERE als Zijn kind mag horen.  Als je ziet dat je elke dag weer naar het kruis mag gaan om daar vergeving voor je zonden te halen. Als je ziet dat je door het bloed van Christus elke dag weer naar God mag gaan om te vragen of de Geest je ook vandaag weer leert om voor Hem te willen leven. Dan is het elke dag in je leven weer een wonder dat je kind van God mag zijn. Dat je vrede met God hebt niet door jezelf. Niet omdat jouw leven er zo goed uitziet. Niet omdat het eigenlijk niet uitmaakt hoe je leeft. Maar wel omdat  Christus in je leven gekomen is. Wel omdat de Heilige Geest in jou elke dag van je leven wil wonen. Omdat Hij je steeds weer op de HERE en op Zijn wil wil richten. Je steeds weer brengt tot het belijden van je zonden met verdriet in je hart. Je steeds er weer toe brengt om in afhankelijkheid van God te willen leven. Je het niet van jezelf verwacht maar van de HERE.

De vreugde van de Geest vind je niet als je alleen maar op je zonden let. Als je dat doet dan wordt je juist zwaarmoedig, dan wordt alles donker. Dan wordt je een aartspessimist. Dan zie je alleen de zwarte kant van het leven. Dat is niet zoals de HERE het in het leven van Zijn kinderen wil. Er is tot in de moeilijkste omstandigheden van het leven, er is tot in het moment van het sterven voor Gods kind reden om blij te zijn. Om gedragen te worden door de blijdschap dat God je om het lijden van Christus nooit loslaat. Dat zelfs als je verdriet hebt om een ernstige zonde in je leven Vader met open armen op je staat te wachten.  Er zijn van die momenten in het leven van Gods kinderen dat je bijna stijf  staat van de schrik en van het verdriet. Het dringt ineens in alle ernst tot je door dat je tegen de wil van God ingeleefd hebt. Je hebt dat zo erg en zo lang gedaan. Je ziet als het ware alleen maar je schuld. Dan zegt de Vader in de hemel tegen je: Kijk naar Jezus. Houdt je oog gericht op Christus en op de genade. Ik wil je op het gebed alles vergeven om het bloed van Mijn lieve Zoon. Ik wil er om Zijn werk altijd voor je zijn en door Mijn Geest je de weg wijzen.

Je ziet dit op een heel duidelijke manier in Nehemia 8. In Nehemia 8  wordt  het volk van God de wet van God weer voorgelezen.  We moeten hier denken aan grote delen uit de boeken Genesis tot en met Deuteronomium. Door nalatigheid was een groot deel van wat de HERE daar vertelt niet meer bekend. Dan horen ze dingen waarvan ze heel erg schrikken. Dingen waarvan ze nu beseffen dat  ze jaren en jaren tegen de wil van God ingeleefd hebben. Dat brengt bij het volk dat door de HERE uit ballingschap gered is schrik en verdriet. Hoe moet het nu verder? Er is diep verdriet, mensen huilen. Ze zien door het horen van het Woord de toekomst donker in. Dan zie je hoe de HERE is. Dan zie je wat Zijn liefde en genade voor Zijn volk betekent. Wie verdriet over eigen zonden en eigen schuld kent die mag en moet op de Here Jezus letten. Wie alleen naar eigen schuld en zonden kijkt, verstikt zichzelf in somberheid en verdriet. Je mag juist in je verdriet en het zien van je eigen schuld de blijdschap kennen door de vast te klampen aan Christus als de Verlosser van je leven. Als het volk in Nehemia 8 na het horen van Gods wet in huilen uitbarst,  laat de Geest zien dat het evangelie ons de weg uit het verdriet wijst. Dan horen de priester Ezra in naam van de HERE zeggen: “Deze dag is heilig voor de HEERE uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.” 8:10,11

Als het evangelie aan ons verkondigd wordt, kan het ons ook heel diep aan onze zonden ontdekken. Dat hebben we ook steeds weer nodig. Maar dat gebeurt dan niet om je in somberheid te dompelen. Maar om je te brengen tot het belijden van je zonden, tot het daarmee willen breken. Om daarvoor de kracht aan de HERE door de Heilige Geest te vragen. En dan mag er bij jou, dan mag er bij ons die heerlijke vreugde zijn! Die vreugde dat we vrede met God hebben. Dat het bloed van Christus, het bloed van het Lam al mijn zonden weggewassen heeft. Wat een blijmakende liefde van God voor wie bij Christus zijn of haar leven zoekt.

Dan ben je blij omdat Christus in je woont, omdat je met Hem wilt leven. Dan ben je ook zo blij met het Woord van God. Dan ben je ook zo blij met Gods wet die jou steeds weer de goede richting wijst, die jou steeds weer corrigeert als je dat zo nodig hebt. Daarom is er ook dat geweldige loflied op Gods wet, op Zijn regels in Psalm 119. Luister maar hoe die wet voor Gods kind vreugde is;

“Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet … Ja, Uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers. … Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb … Hun hart is zo ongevoelig als vet,  maar ík verblijd mij in Uw wet … HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van blijdschap.”  Vs 16,24,47,70,174

De vreugde die de HERE geeft, de vreugde die bij de vrucht van de Geest hoort is blijvende vreugde. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Vreugde die blijft

 

Er is veel vrolijkheid en er is veel lol in deze wereld. Toch kan de vrolijkheid en lol die wij maken zomaar verdwijnen. Ineens stort je hele wereld in elkaar. Ineens worden jou mensen of dingen ontnomen waarop je in je leven steunde. Het gebeurt ook dat mensen vrolijkheid en lol zoeken om juist het verdriet dat ze hebben of dat depressieve gevoel even kwijt te raken. Het is bekend dat veel mensen die voor clown spelen vaak van binnen heel depressief zijn. Werelds plezier en vermaak zijn vormen van blijdschap die niet blijven. Het zijn pieken die even houden. Dat is ook zo als je jouw geloof bouwt op het een keer per week een uur of twee uur uit je dak gaan voor Jezus. Dat is dan een piek waarin je even alles vergeet maar daarna komt weer die harde werkelijkheid. Wat betekent Jezus, wat betekent de HERE dan in dat gewone leven van elke dag voor je?

Als blijdschap bij jou of mij alleen maar een gevoel is, raak ik dat een of andere tijd kwijt. De echte blijdschap die het uithoudt in je leven. De blijdschap die er dan ook altijd als dragende grond in je leven mag zijn, is de blijdschap die niet uit jezelf opkomt. De blijdschap die meer is dan lol hebben. De blijdschap die van buiten komt. De blijdschap die de Heilige Geest in je leven brengt. De blijdschap dat je aan Christus als je Koning, je God en je Redder verbonden bent. Dat Hij de Heer van je leven is en dat jij voor Hem wilt leven. Dat je niet je eigen baas bent maar het eigendom, de heerlijke slaaf van Christus.

Heb je het dan niet moeilijk? Dan kan ik het als kind van God in deze wereld heel moeilijk hebben. Dan kan ik diep verdriet hebben. Meerdere van ons lopen door het leven heen met groot verdriet en met grote kneuzingen. Ook onder ons. Zo was het ook met de apostelen. Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 6: “als bedroefden, maar toch steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.” Vs 10

Er kan in je leven heel veel misgaan. Ook als je een kind van God bent. Dan kun je in je leven zo hard tegen dingen aanlopen. Ik denk dan ook aan de dichter van Psalm 42 die het als kind van God uitklaagt in zijn leven:  “Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik  in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen

honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?” vs 10,11

Is de blijdschap dan weg? Heb je in die moeilijke, voor jou onbegrijpelijke omstandigheden dan geen reden meer om in je verdriet blij te zijn? Zo zou het zijn als onze blijdschap vermaak, lol en vertier zou zijn. Als het gebouwd was op het gevoel dat ik me goed moet voelen. Mijn broeder en zuster, jongens en meisjes gelukkig is het zo niet! De vreugde van de Geest, de blijdschap in Christus houdt het in alle omstandigheden uit. Omdat het niet uit mijn eigen hart komt maar ik steeds weer die blijdschap van de Geest op het gebed  krijg. Dan wil dat niet zeggen dat ik geen verdriet heb, dat ik het niet moeilijk heb. Nee, dan leert de Geest mij weer wat ik ook lees in Psalm 42. Dan hoor ik daarin de stem van mijn hemelse Vader zelf die tegen mij als Zijn kind zegt: “Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.” Vs 12

Zoek het niet in jezelf. Zoek je blijdschap en je houvast niet in de omstandigheden. Nee, zoek het in Christus, zoek het in God. Hij is meer en ook zijn liefde is meer dan alles wat we op deze aarde zien. Dan is je leven veilig in God. Dan ben je bij Hem geborgen.

Wat betekent dat dan? Dat je als je bij Christus je leven zoekt altijd over de moeite, over de zorgen, over de ellende heen mag kijken. Je toekomst is dan niet dat zwarte gat dat je nu voor je ziet. In de moeite houdt Christus je vast op weg naar de eeuwige toekomst waar alle verdriet en ellende verdwenen is. De toekomst die Gods volk, die jij ook persoonlijk krijgt als je niet voor de lol van deze wereld leeft maar je blijdschap bij en in God zoekt.

We zullen als we klagen over blijdschap in de kerk ook naar onszelf moeten kijken. Ons heel eerlijk de vraag stellen of we die blijdschap wel in de HERE en in Hem alleen zoeken. Of zijn we heel erg gericht op uiterlijke blijdschap en bouwen we heel erg op ons eigen gevoel?  Als dat er niet van afspat, zou er geen vreugde zijn. Dan zoeken we niet de vreugde van de Geest maar het teveel bij onszelf.

Het is de Here Jezus zelf die ons ook hier weer die weg wijst naar die vreugde die je draagt door alles heen. Die eeuwige vreugde als Hij in Joh 15 zegt: “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.” Vs 9-11

Blij zijn in Christus. Je aan Hem uitleveren, leven op Zijn stem dat geeft in alle omstandigheden uitzicht. Dat geeft de vreugde dat wat er ook gebeurt niets en niemand je uit Gods liefde, uit Zijn genade kan halen. Dan is er voor Gods kind altijd toekomst! Zelfs als de dood aan je deur klopt. Als de dood komt lijkt het alsof het met de vreugde voorbij is. Wat is er nu nog als je doodgaat? Wat is er nu nog als een geliefde van je sterft? Zelfs dan houdt de vreugde die deel is van de vrucht van de Geest het uit. Dat is namelijk de vreugde die meer is dan de vreugde van een zwak en sterfelijk mens. Het is de vreugde die van God in ons leven komt.

Dan denk ik aan wat de Heilige Geest in Psalm 68 zegt: “Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.  Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.” vs 20,21

Wanneer je door tranen heen jouw leven bij Christus gezocht hebt, kan zelfs de dood je niet bij God en Zijn vreugde weghouden. De HERE heeft Zijn eigen Zoon gestuurd om voor wie bij Hem schuilt de overwinning, de uitkomst tegen de dood te behalen. Dat heeft de Here Jezus door Zijn opstanding gedaan. Nadat Hij voor de schuld van de gelovigen betaald had. Daardoor wordt de dood voor Gods kind juist de poort naar een leven waarin je de vreugde in God zonder aanvechting, zonder enig probleem voor altijd volledig mag ervaren. Geen tranen en zorgen van verdriet meer. Alleen vreugde! Alleen de blijdschap dat je bij je God en Redder voor altijd mag zijn. Wat een vreugde wacht wie op deze aarde bij Christus de echte vreugde zoekt en niet de wereld met zijn lol die je het leven van echte vreugde niet kan geven.

 

AMEN