Preek Genesis 25:19-23 De HERE opent de weg naar de Christus uit de school van Rebekka

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 89:1,9

Lezing van Gods wet

Psalm 34:1,4 (vs 1 Psalm van de week)

Doop

Psalm 105:5

Schriftlezing: Genesis 25:19-34

                        Lukas 1:26-38

Psalm 113

Tekst: Genesis 25:19-23

Verkondiging van het evangelie

Gezang 2:1,2,5

Dankgebed

Collecte

Gezang 7:1,6

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zuster, jongens en meisjes

 

Er gebeurt van alles om je heen. De een is meer op zijn eigen leven en de directe omgeving gericht. Anderen zijn ook vooral gericht op wat er in de wereld gebeurt en wat de ontwikkelingen daar zijn.  Hoe dan ook toch is het duidelijk dat jij en ik niet zelf kunnen bepalen hoe ons leven loopt. Als je bedenkt hoe het 30 jaar geleden was, ontdek je dat er zoveel ontwikkelingen zijn geweest die je zelf niet voorzien hebt. Hoe moeten we daar nu naar kijken. Is de geschiedenis en de toekomst iets dat vol toevalligheden zit. Is het de voortzetting van wat mensen de evolutie noemen. Een ontwikkeling die zonder duidelijk doel vol toevalligheden zijn gang gaat. Dan kom je dus ergens uit bij het lot. Maar dan niet als een vastgesteld lot dat je overkomt maar dat jou toevallig zonder echte bedoeling treft.

Is dat wat er in ons leven gebeurt en waar we ons maar bij moeten neerleggen? Dan wordt je leven iets waar je eigenlijk maar gelaten moet toekijken en dat vol onzekerheden zit. Dan kun je in kleine dingen rond je eigen leven nog proberen te sturen maar de rest overkomt je zonder dat je weet wat het je brengt. Dan is ook de toekomst een onzeker zwart gat. Dan weet je ook niet waar je voor leeft. Het zijn deze dingen die bewust of onbewust bij veel mensen op de wereld hun gedachten bepalen. Er is veel onzekerheid, er is veel angst. De vraag waarvoor je leeft en wat je toekomst is worden dan op zo’n minst heel onzeker.

De grote vraag is hierbij of de geschiedenis een doel heeft. Wij zouden vandaag dan ook vragen of dat doel bereikt kan worden. Is dat zeker of is het een doel dat gesteld wordt maar waarvan je niet weet of het ooit bereikt wordt. Wanneer we daarover nadenken, komt dat ook sterk op ons af als we letten op het leven van Izak en Jakob. Als je ziet wat daarin allemaal gebeurd is vraag je je af wat is het doel en hoe kan dat bereikt worden.

Dat er een duidelijk doel is, wordt duidelijk wanneer je leest wat God aan Abraham beloofd heeft. Hij heeft beloofd dat er uit hem en Sara een groot volk zal voortkomen. Uit dat volk komt de Verlosser. Hij die de geschiedenis verlost van de zonde en al de gevolgen daarvan. Die ene nakomeling zal komen om te redden en om de wereld eeuwige goede toekomst te geven. Om mensen die hun leven zoeken bij die Ene voor altijd dat verloste leven te geven. De geschiedenis is op weg naar de komst van die Ene die de geschiedenis op weg laat gaan naar de nieuwe hemel en aarde. Die toekomst kan alleen de ene God geven die meer is als de hele schepping samen. Hoe Hij de geschiedenis in handen heeft en ondanks alles die richting op stuurt zien we de komende tijd als we het evangelie horen over gedeelten uit het leven van Izak en Jakob. Ik verkondig jullie vanmorgen het evangelie van Genesis 25:19-23 onder het volgende thema:

 

 DE HERE OPENT DE WEG NAAR DE CHRISTUS UIT DE SCHOOT VAN REBEKKA

 

  1. Op het gebed
  2. Door Zijn verkiezing.

 

1.  Op het gebed

 

 We moeten eerst in beeld krijgen wat de situatie is waarin onze tekst staat. We doen dat kort om nog echt bij de tekst te kunnen uitkomen. De HERE heeft na de zondeval de wereld gezocht. Hij heeft met liefde opgeroepen om naar Hem te luisteren, Hem lief te hebben en zo toekomst te hebben. De mensen willen dat in grote meerderheid niet. Bij de zondvloed zijn er van de miljoenen nog maar 8 mensen die de HERE in liefde willen dienen en volgen. De HERE redt Noach en zijn familie en laat Zijn oordeel over de mensheid gaan die volgens eigen verlangens en normen wil leven. De mensheid die uit Noach en zijn familie voortkomt, gaat na een tijd weer dezelfde weg.  Ze bouwen een toren bij Babel om te laten zien dat ze hun eigen baas zijn en op z’n minst net zo machtig als God. Dan kiest de HERE Abraham uit. Er zijn op de wereld nog wel andere gelovigen in die tijd. Toch gaat de HERE Zijn bijzondere weg met Abraham om uit hem en Sara het volk te laten komen waaruit de Verlosser zal komen. Die weer het licht voor de hele wereld zal worden. Abraham moet naar het land Kanaan gaan op Gods aanwijzing. Hij krijgt daar als zoon van Gods belofte Izak.  Een zoon waaruit dat grote volk moet komen. Dat is wel een heel wankele basis. Want wat ervan als Izak geen kinderen krijgt of dat zijn kinderen door ziekte of ongeluk sterven?

Izak woont met zijn vrouw Rebekka in het land Kanaan. Ze zijn getrouwd. Abraham heeft er door Gods leiding voor gezorgd dat Izak een vrouw kreeg die de HERE en de dienst aan hem kende. Dan komen we bij onze tekst. Izak en Rebekka wonen onder mensen die andere goden dienen. Ze leven dus als kleine kerk, heel klein midden in de wereld.

Zo komen we nu bij onze tekst. We komen bij de geschiedenis van Izak. Hiervoor hebben we gelezen hoe de HERE Abraham uit zijn familie en bekende omgeving weghaalt om in Kanaan te gaan wonen. Als een vreemdeling. Als iemand die juist om het leven met de HERE niet voor deze wereld in de eerste plaats leeft maar voor de Here God. Dan komt de geschiedenis van Izak. Die is anders als die van Ismaël en anders dan die van de andere nakomelingen van Abraham die hij bij Ketura verwekt heeft. Die gaan hun eigen weg. Die worden mensen die bij de gewone volken op aarde gaan horen. Zij horen niet bij het volk dat uit de lijn van Gods belofte naar Christus toe horen. Daarom gaat het echte verhaal nu verder via Izak. We lezen dat Izak op zijn 40e is getrouwd. Met Rebekka. Zij komt niet uit de omgeving.  Het kan zijn dat je in je eigen omgeving geen vrouw of man kunt vinden met wie je samen de HERE kunt dienen volgens zijn Woord. Je kunt veel mensen om je heen hebben die ongelovig zijn of geloven op een manier waarbij de Bijbel als Gods Woord niet het laatste Woord heeft. Abraham stuurt zijn belangrijkste knecht er op uit om voor Izak een vrouw te vinden met wie hij samen in liefde voor de HERE kan leven. Zo komt Rebekka in het leven van Izak. We zien hier hoe belangrijk het ook voor ons vandaag is om iemand te zoeken met wie je het leven deelt die samen met jou Christus wil dienen volgens Zijn Woord. Dan kijk je als dat nodig is verder dan eigen omgeving en vriendenkring. De geschiedenis van Izak laat nu iets zien dat ook bij vader Abraham zo duidelijk naar voren kwam. Iets dat moeilijk is en waarmee de HERE ook een heel duidelijk doel heeft. Ook als het om de boodschap gaat voor ons.

Wat zien we wanneer de HERE belooft dat uit Abraham en Sara een zoon geboren zal worden? Dat die zoon niet komt. Er wordt jaren op gewacht en er komt maar geen kind. Zou de HERE de belofte die Hij gedaan heeft wel waar kunnen maken. Staat Hij niet machteloos tegenover de onvruchtbaarheid van Sara?  We zien nu bij Izak en Rebekka hetzelfde.  Als je er goed op let, zie je dat we hier met een heel  moeilijke situatie te maken hebben. De HERE heeft beloofd dat door Izak de lijn naar de Verlosser die moet komen verder zal gaan. De HERE heeft bij Abraham en Sara al duidelijk gemaakt dat als Hij dat belooft het niet zo is dat je dan naast je vrouw een andere vrouw moet zoeken die wel snel een kind kan krijgen. Alles wijst er op dat Gods belofte zal doodlopen op de onvruchtbaarheid van Rebekka.

Juist dan zien we ook wat de omgang in Gods verbond is en hoe belangrijk die is. Wat doen Izak en Rebekka als de eerste 20 jaar voor hun huwelijk elke maand weer duidelijk wordt dat Rebekka niet in verwachting is? Elke maand wordt de kans op een zwangerschap minder.

Dan lezen we in onze tekst: “Nu bad ​Isaak​ de Here voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar”. Eerst even een opmerking over het woorden “voor zijn vrouw”.  Als we naar het Hebreeuwse woord kijken dat hier met voor vertaald is, wijst het er op dat Izak bidt terwijl Rebekka er bij is.  In de HSV is het dan ook vertaald met in het bijzijn van zijn vrouw.

Je ziet hoe Izak en Rebekka zich hier verenigen in gebed met Izak als de voorbidder. Wat is dit goed en mooi. Samen komen ze met hun nood bij de HERE. Ze beseffen dat zij geen kindje kunnen maken. Het uitvoeren van Gods belofte is maar geen mensenwerk. Je ziet hier wat de grond van het echte gebed is. Dat is Gods belofte!

Izak en Rebekka erkennen samen dat het de HERE is die de vruchtbaarheid aan Rebekka moet geven. Het is echt Gods werk dat zij ingeschakeld worden in de weg naar de Verlosser. We zien hoe de HERE dat steeds weer benadrukt. Om ook ons hart in ons leven steeds weer op Hem te richten. Abraham moest leren om op de HERE te wachten. Om te zien dat de HERE wonderen werkt. Dat Hij het beloofde kind kan geven wanneer het volgens ons niet meer mogelijk is. Izak en Rebekka moeten 20 jaar wachten. Dat roept om het gebed dat de HERE het zal geven. Dan kijken we verder. Dan gaan we naar de tijd dat de HERE Zijn belofte van de Verlosser helemaal werkelijkheid laat worden. Dan is het weer de HERE die laat zien: het is Mijn werk. Ik geef de Verlosser. Het zijn niet jullie als mensen die daarvoor zorgen. De engel komt bij de maagd Maria en vertelt dat zij zwanger zal worden en uit haar de grote Verlosser geboren zal worden. Dan lezen we daarna o.a. dit: “Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de ​engel​ antwoordde en zei tot haar: De ​heilige​ Geest​ zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het ​heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden” Luk 1:34,35

De HERE maakt duidelijk dat het komen van de Verlosser van oordeel, zonden en schuld alleen Zijn werk is. Zijn onverdiende cadeau. Dat betekent niet dat wij als mensen dan maar lui in onze stoel moeten gaan zitten en denken: God geeft het en het komt wel. Ik zie wel. Nee, dat roept om het gebed in de nood. De nood dat je bent gaan zien dat je zonder Christus als de Verlosser geen enkele toekomst hebt. Wie in geloof aan de HERE verbonden is, wie zichzelf verloochend en aan de HERE in liefde verbind, gaat dan bidden.

Bidden op grond van de belofte! De HERE heeft beloofd dat uit Izak en Rebekka die zoon zal komen die de weg naar de Christus zal zijn. Ze bidden dan ook daarom omdat ze ook zelf zonder de komst van de Christus geen toekomst hebben, er zonder de komst van Hem ook voor hen geen vergeving is. Bidden op grond van de belofte is zo belangrijk! Dat laat ook zien wat je van de HERE mag verwachten. Wat heeft de HERE ons belooft?  Om alles te geven wat wij graag willen? Nee!  Hij heeft ons belooft dat als we in geloof tot Hem komen Hij ons vergeving, kracht om te geloven en te blijven geloven en het eeuwige leven zal geven. Hij belooft bij de doop dat Hij voor ons wil zorgen, dat Hij het kind of de volwassene die gedoopt wordt op het gebed steeds het geloof wil geven. Dat Hij je in het verbond aanspreekt met Zijn liefde en je echt steeds roept om tot Christus te komen. Dat Hij je de Geest wil geven om zo te leven. Een geweldige belofte. Die roept om het gebed. Het gebed van de ouders, het gebed van de gedoopte. We mogen pleiten op Gods belofte. Wie ook nadat hij of zij de HERE verlaten heeft met zijn of haar hart naar Hem terugkomt en dan pleit op de belofte die de HERE hem of haar gedaan heeft, mag weten dat de HERE jou als bidder niet laat staan. Hij geeft je dan wat Hij je in de weg van het geloof, van het gelovige gebed beloofd heeft. Dat betekent niet dat je leven alleen maar zonneschijn is. Het kan zijn dat je een moeilijk leven hebt. De HERE heeft ons geen gemakkelijk leven beloofd. Hoe ook vol verdriet en vol schrammen en wonden in je hart als je je aan de HERE en Zijn belofte vastklemt is er de behouden aankomst in de hemel of op de nieuwe aarde. Om het werk van Christus die ook door de weg van het gebed heen gekomen is.

Izak en Rebekka bidden samen. Dat is voor ons ook een heel goed voorbeeld. Wat is het belangrijk dat we samen in onze huwelijken en ook als we samen op weg zijn naar een huwelijk samen bidden. Bidden voor elkaar en dat ook samen doen. Leven als man en vrouw in de eenheid van het geloof is samen voor de HERE leven en samen ook je hulp, vergeving, toekomst en liefde bij Hem zoeken. Als je in je eigen huwelijk merkt dat je dat niet meer doet of misschien wel nooit gedaan hebt, is het nu de tijd om dat te veranderen. Om ook hierin samen in dienst van Christus te staan. Om zo ook werkelijk op het goede fundament je huwelijk te bouwen.

De HERE is de Hoorder van het gebed! Wanneer Izak en Rebekka samen bidden om de vervulling van Gods belofte dan geeft de HERE dat. Zo wil Hij het geven in deze weg. Zodat wij blijven beseffen dat we hierin echt van Hem afhankelijk zijn. De verlossing en ook de weg naar de verlossing van zonde en schuld is niet wat wij doen maar wat de HERE op het gebed geeft. Uit genade en altijd trouw aan wat Hij beloofd heeft. Juist dat het genade is zien we het tweede punt.   

 

2.  Door Zijn verkiezing  

 

We zien ook in het vervolg van deze geschiedenis dat Rebekka met de HERE leeft. Ze raakt in verwachting. Hoe mooi is dat na zoveel jaren. Na zoveel gebed waarbij op Gods belofte gepleit is. Maar dan gebeuren er dingen die Rebekka onzeker en bang maken. Het lijkt wel oorlog in haar buik. Ze vraagt zich af wat dit nu te zeggen heeft. We zien dan dat Rebekka naar het juiste adres gaat. Ze weet, ze gelooft dat het de HERE is die haar nu vruchtbaar heeft gemaakt. Zij belijdt dat de kinderen van de HERE komen. Ze belijdt dat zeker ook in haar bijzondere positie op weg naar de Christus het de HERE is die dit geeft. De HERE geeft haar antwoord. Over dat antwoord is zeker meer te zeggen als ik nu kan doen. Ik beperk me vanmorgen tot het punt dat het Gods werk is die deze kinderen geeft en dat Hij in Zijn grootheid en soevereiniteit bepaald wie van de twee de zoon is via wie de belofte naar de geboorte van Christus gaat.

De HERE maakt duidelijk dat het Zijn plan, Zijn verkiezing is die beslissend is in de geschiedenis. Dat is geen bedreiging! Als wij het zelf zouden moeten doen en zelf zouden moeten kiezen, zou het altijd weer verkeerd gaan. Dan zou het recht van de sterkste op deze wereld heersen. Dan zou het al meer een hel op aarde worden. Het is de HERE die ondanks onze schuld en zonden als mensen Zijn weg naar de Verlosser gaat.

De HERE vervult zijn belofte. Ook dat uit Abraham meerdere volken zullen voortkomen. In de buik van Rebekka zijn er de voorvaderen van 2 volken. Daar is Ezau, de oudste als voorvader van het volk Edom. Daar is Jakob de jongste als de voorvader van het volk Israël.

De HERE laat weten dat als gevolg van Zijn verkiezing er strijd zal zijn. Juist die strijd laat zien dat Ezau en zijn nakomelingen uiteindelijk voor het grootste deel gehaat, verworpen zullen worden. Zoals de HERE daarover ook in Romeinen 9 spreekt dat Hij Jakob heeft liefgehad en Ezau gehaat. Want wat gebeurt er in de geschiedenis? Dat is waar de HERE hier tegenover Rebekka al over spreekt. Dat zullen we in de komende tijd ook zien gebeuren als we bij andere delen in de geschiedenis van Jakob en Ezau zullen stilstaan. Wat gebeurt er? Je ziet dat Ezau zich niet schikt in Gods verkiezing van Jakob als de erfgenaam, als de drager van Gods belofte.

Dat is een punt waaraan ik aan het einde van deze preek nog aandacht wil geven ook naar ons eigen leven toe. Was er voor Ezau die de jongste zal gaan dienen wel toekomst? Was er wel toekomst mogelijk voor zijn nakomelingen? Dat was zeker het geval.  We moeten goed bedenken dat ook Ezau Gods belofte heeft gekregen. Ook hij is besneden. Hij was in Gods verbond opgenomen. De HERE riep ook hem op om met zijn leven, zijn schuld, zijn zonden tot Hem te komen.  Dat was een echte roep, de HERE komt ook serieus met Zijn belofte naar Ezau. Voor Ezau en zijn nakomelingen is er toekomst als ze zich onder Jakob stellen. Als ze zich onder Gods plan stellen. Als ze de minste in menselijk opzicht willen zijn en zich willen stellen onder de Verlosser die uit Jakob zal voortkomen. Zo is het ook in ons leven. Wie gedoopt is en Gods uitnodiging om tot Christus te komen vandaag ziet en hoort, wordt echt geroepen. Wie komt dankt de HERE dat zijn of haar geloof het gevolg van Zijn genadige verkiezing is. Dan leven we niet voor onze eigen positie in kerk en samenleving. Dan is alleen maar belangrijk dat we in dienst van Christus leven en bij Hem de verlossing zoeken en volgens Zijn geboden willen leven.

Het is volgens Gods verkiezing dat Jezus Christus uit Israel, uit de nakomelingen van Jakob geboren is. Als Hij in Bethlehem geboren wordt, is er een nakomeling van Ezau koning in Jeruzalem. Dat is Herodes. Dan zie je hoe de duivel de hoogmoed van Ezau gebruikt. Ezau doet in Herodes een aanslag op de Verlosser die uit Jakob die gekomen is. Hij doet er alles aan om Christus, dat kleine kind dat zo hulpeloos lijkt voor altijd uit te schakelen. De kindermoord in Bethlehem. Hoe machtig Ezau in Herodes ook lijkt  hij krijgt het niet voor elkaar. De HERE regeert. Jezus Christus zoon van Jakob wordt door Hem beschermt. Hij doet Zijn verlossingswerk. Hij staat op uit de dood. Hij vaart als de Koning van de koningen op naar de hemel. Hij regeert op weg naar Zijn terugkeer op de wolken. Er is verlossing voor ieder uit welk volk ook  maar die zich in liefde en verwondering schikt  onder Koning Christus. Wie in liefde Christus aanbidt mag weten dat Gods belofte voor hem of haar betekent dat er eeuwig verlost leven is. Door Hem alleen. Leef dan met Hem, bekeer je elke dag weer tot Hem en verloochen zo jezelf om echt kind van God te zijn.

 

AMEN