Johannes 19:36 De Here Jezus is gestorven zonder iets te breken

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  51:1,2,3

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Exodus 12: 43-50

                         Psalm 34:16-23

                         Johannes 19: 28-37

Psalm 22:1,2

Tekst: Johannes 19:36

Verkondiging van het evangelie

Psalm 34:7,8

Geloofsbelijdenis Dordtse Leeregels II,1-4

Gez 17:3,4,5

Dankgebed

Collecte

Gezang 16

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De Zoon van God heeft aan het kruis gehangen. Hij heeft Zijn positie en macht niet gebruikt om van het kruis af te komen. Hij is het die als enige mens op aarde van Zijn Vader de bevoegdheid gekregen heeft om het moment van Zijn dood te bepalen. Als Hij besluit om te sterven zonder daarvoor een of andere pil in te nemen is dat geen zonde. Hij is God en mens en besluit wanneer Hij alles gedaan heeft wat Hij moest doen. Dan is het moment van Zijn sterven gekomen. Hij geeft actief de geest en legt die in de handen van Zijn Vader. Om zo voor hen die hun sterven passief in liefde tot Christus aan Vader in de hemel overlaten het eeuwige leven te verdienen.

De Here Jezus heeft een vreselijk lijden achter de rug. De toorn van God tegen de zonde van de wereld is op Hem gekomen. Hij heeft het gedragen. De Goddelijke straf die zwaarder is dan wat ook maar. Hij onderging dit tot in de hel. Zonder enige hulp. Hij deed het voor zondaren, voor mensen die uit zichzelf onrechtvaardig zijn. De Here Jezus lijdt op deze vrijdag die laat zien dat de mensen, ook de kerkmensen uit zichzelf de Verlosser niet willen. Weg met Hem! Kruisig Hem.

Het lijkt er op dat de duivel en de zondige wereld hun zin hebben gekregen. Hij die als geen ander de wereld en de mensen liet zien hoe donker het was en hoe schuldig ze staan, is er niet meer. Dan gaat Johannes ons vertellen wat er met de Here Jezus die gestorven is op de Vrijdagmiddag is gebeurd. Hij doet dat heel nauwkeurig. We lezen dat vanaf vers 31. Dan zie je nog iets heel opvallends in vers 35. Het gaat hier om een ooggetuige verslag. De man die dit schrijft heeft met eigen ogen gezien dat het zo gebeurd is. We hebben het hier niet van horen zeggen. We hebben het niet uit de tweede hand maar van iemand die het zelf gezien heeft. Dit zijn echt de feiten. In het evangelie van Christus aan het kruis op Golgotha hebben we te maken met feiten, met wat echt gebeurd is. Het is niet iets wat mensen als een mooi verhaal uit hun duim gezogen hebben.

Er zijn natuurlijk wel meer dingen in de geschiedenis echt gebeurd. Waarom vertelt de Heilige Geest door deze ooggetuige nu juist dit?   Omdat deze feiten beslissend voor je leven zijn. Of je deze feiten gelooft of niet. Dan gaat geloven verder dan dat het zo gebeurd is. Dan gaat het er ook om waarom dit gebeurd is en wat de betekenis daarvan voor ons in 2018 is. Johannes heeft dit geschreven om ook jou er toe te bewegen om te geloven. Te geloven in Jezus Christus de Gekruisigde. Waarom dit zo belangrijk is horen we o.a. in vers 36. Vanuit dit vers verkondig ik jullie het evangelie onder het volgende thema:

 

 DE HERE JEZUS IS GESTORVEN  ZONDER IETS TE BREKEN

 

1.  Dat laat zien dat Hij de Rechtvaardige is.

2. Dat laat zien dat Hij  het beloofde Paaslam is

 

 

1.  Dat laat zien dat Hij de Rechtvaardige is

 

In onze tekst lezen we hoe in verband met het lijden van de Here Jezus naar het Oude Testament verwezen wordt. Als we letten op het lijden en het opstaan van de Here Jezus zien we steeds weer dat de Geest daarbij terugwijst naar wat we eerder lezen over de Verlosser die door God beloofd is. De HERE is niet alleen de God die belooft. Hij geeft ook wat Hij belooft. Dat doet Hij ook als het om de Verlosser gaat.

Het is de Here Jezus die bekend staat als Jezus van Nazaret die op die bepaalde dag ruim 2000 jaar geleden aan een kruis op Golgotha gehangen heeft. Hij was niet de enige die daar toen aan een kruis hing. Er waren er op dat moment nog 2. Die twee leven nog als het einde van de middag gekomen is. De Joden hebben gevraagd om de mensen die aan het kruis hangen voor 6 uur te doden en ergens dood weg te leggen. Anders is het in hun ogen ontheiliging van de sabbat die om 6 uur in de avond begint. Om mensen aan een kruis sneller te laten sterven hadden de Romeinen in onze ogen een vreselijk middel. Ze sloegen dan met zware mokers de benen van de man aan het kruis stuk. Dan kon je als mens aan het kruis je niet meer omhoog duwen. Dat had je namelijk nodig om in leven te blijven. Je kreeg het namelijk al meer benauwd en als je dan niet iets omhoog kon komen stikte je. Het stukslaan van de benen was heel pijnlijk en zorgde er voor dat iemand aan het kruis snel stierf.

Dat was net met de twee andere mannen aan het kruis gebeurd. Als de mannen met de moker bij de Here Jezus komen blijkt die al dood te zijn. Heeft de Here Jezus minder dan de 2 andere geleden? Nee, Zijn lijden was veel zwaarder en intenser. Hij moest daar op Golgotha de beker van Gods boosheid, van Zijn toorn tot de laatste druppel leegdrinken. Hij moest voor jou en mij daar aan het kruis zelfs met Zijn lichaam de hel in. Ongelooflijk wat de Here Jezus toen moest lijden. De soldaten constateren na onderzoek dat de Here Jezus al dood is. Het is niet nodig om de brekende bottenbreker ook op de Here Jezus te laten neerkomen. Is dit nu toeval? Nee! De Gees maakt ons hier duidelijk dat ook hierin Gods boodschap voor ons klinkt. Hij wijst hiermee aan dat juist deze man aan een kruis de beloofde Redder is! Daar kom ik in het tweede punt nog uitgebreider op terug. De Geest wijst ons hier ook aan dat de Here Jezus de enige is die aan al de voorwaarden voldoet om voor ons de Verlosser te zijn. Er is niemand anders die voor ons de Redder van een voor altijd ellendig leven kan zijn. Hij laat daarmee ook zien dat voor niemand anders het lijden zo erg was als voor Hem.

Wat is namelijk het geval? Johannes wijst ons er op dat die moker niet op de benen van de Here Jezus is neergekomen omdat werkelijkheid moest worden bij Hem wat we in Psalm 34 lezen. In het bijzonder in vers 21: “Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.” HSV

Het is goed om nu samen wat beter naar een gedeelte in Psalm 34 te kijken.

“De ogen van Here zijn op de rechtvaardigen,

en zijn oren tot hun hulpgeroep;

het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen,

om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.

Roepen zij, dan hoort de Here,

en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

De Here is nabij de gebrokenen van ​hart

en Hij verlost de verslagenen van geest.

Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige,

maar uit die alle redt hem de Here;

Hij behoedt al zijn beenderen,

niet één daarvan wordt gebroken.” Vs 16-21

We lezen hier de zorg, de liefde, de genade die de HERE aan de rechtvaardigen geeft. Wie zijn nu de rechtvaardigen onder de mensen? Dat zijn zij die die naar de HERE gaan en Zijn wil willen doen. Dat zijn zij die in het licht van Gods Woord naar hun leven kijken en het verkeerde in hun leven als zonden belijden en daarmee willen breken. Die bij Christus vergeving zoeken. Die op het gebed door de Geest nieuwe mensen willen worden en zijn om volgens Gods recht te leven en zo ook goed voor de naaste te leven. Wie zo leeft en gebroken om eigen zonden bij de HERE komt mag weten dat de HERE vol liefde voor je zorgt. Dat Hij je weer moed en kracht geeft. Toch is het in de geschiedenis niet zo dat ieder die zo leeft een makkelijk leven heeft. Het is ook niet zo dat wie zo met een hart dat openstaat voor Christus leeft nooit de botten gebroken wordt. Ik denk nu o.a. wat we in Hebreeën 11 lezen: “Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met het ​zwaard​ vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling – de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.” Vs 36-38

Je kunt ook denken aan Gods kinderen die in en na de tijd van het Nieuwe Testament gemarteld zijn en waarbij er wel zeker botten gebroken zijn.  Wat betekent het nu dat de HERE wie op Hem bouwt en op Gods weg gaat belooft dat zijn of haar benen niet gebroken worden? Dat is een belofte die in Christus als de Rechtvaardige helemaal waarheid wordt. Door Hem is het zo dat wie in liefde voor Hem leeft, de zekerheid heeft dat je eens met een nieuw lichaam op de nieuwe aarde zult leven. Al zou je uit elkaar getrokken zijn, al ben je zo in elkaar geslagen je benen op meerdere plaatsen zijn gebroken. Dan is het Christus lijden en straf dragen dat er voor zorgt dat die breuken niet blijvend zijn en geen invloed hebben op je eeuwige leven.

Doordat we bij de kruisiging zien dat de Here Jezus sterft zonder dat Zijn benen gebroken wordt, wijst God Hem aan als de Rechtvaardige die dat verdiend heeft voor wie volgens Gods recht in liefde op deze aarde leeft.

Ik wil hierover nu nog een andere opmerking maken. Dat is dat de Here Jezus hier aangewezen wordt als  de  Rechtvaardige. Dat betekent dat Hij als een misdadiger en Godslasteraar aan het kruis gehangen is terwijl Hij het niet was!  Bij het lijden van de Here Jezus voor jou en mij die uit onszelf zondaars, onrechtvaardigen zijn hoort ook dat Hij die helemaal geen enkele straf verdiend heeft die straf draagt. Dat maakt Zijn lijden voor ons nog zwaarder! Toch leed Hij tot het einde om zondaren, om onrechtvaardigen te redden. Ongelooflijk wat een liefde en trouw bij de Here Jezus, bij de Zoon van God. Wie bij Hem zijn of haar leven niet zoekt, krijgt Zijn rechtvaardigheid en zondeloosheid niet over zich heen. Alleen wie tot Christus komt wordt Zijn zondeloosheid toegerekend. Wat is het dus belangrijk dat we echt met hem leven en volgens Zijn geboden willen leven. Dan is Christus ook voor jou als het echte Paaslam gestorven. We zien dat in het tweede punt.

 

2Dat laat zien dat Hij het beloofde Paaslam is  

 

Er is nog een andere plaats in de Bijbel waar over het niet breken van de benen, van de botten gesproken wordt. Of eigenlijk wordt het twee keer genoemd maar het gaat dan om dezelfde gebeurtenis. Dat is bij de voorschriften die de HERE geeft voor het Paaslam. We lezen hierover in Exodus 12:46 en Numeri 9:12:

“In één ​huis​ moet het gegeten worden. U mag van het vlees niets uit het ​huis​ naar buiten brengen, en u mag er geen been van breken.”  HSV

“Men zal niets ervan laten overblijven tot de volgende morgen, en geen been eraan breken; geheel volgens de inzetting van het Pascha zal men het vieren.”

Om de betekenis goed te zien is het nodig om er kort even naar te kijken  waar het Paaslam dat elk jaar gegeten moest worden naar verwijst. Het verwijst naar de 10e plaag die over de Egyptenaren en ook over het volk Israël zou komen in Egypte. Die 10e plaag dat in die nacht de eerstgeborene in huis zal sterven is alleen af te wenden als de Israëlieten een lam slachten en het bloed daarvan aan de deurposten smeren. Dan gaat de verderfengel aan hun huis voorbij. Het lam dat dan geslacht is moet tijdens de paasmaaltijd gegeten worden. Dat paaslam mag niet gekookt worden maar gebraden. Het mag niet in stukken gehakt worden, geen been mag er van gebroken worden. Dat is ook de reden waarom het gebraden en niet gekookt mag worden. Als het gekookt zou worden moet het zeker in stukken gebroken worden om in een pan te passen. Het paaslam staat dus voor het reddende bloed dat Gods oordeel, dat de dood afwendt. Het staat voor de bevrijding uit slavernij. Het staat er ook voor dat het door het geloof in de HERE zorgt voor de echte eenheid. Dat laatste zie je daaraan dat het  Paaslam niet gebroken mocht worden, het mocht ook niet verdeeld worden om een deel er van zo naar een ander huis te brengen.   Laten we dit een uitwerken naar wat er op de Goede Vrijdag gebeurd is.    

De Geest maakt in onze tekst duidelijk dat Christus die aan het kruis gestorven is en van wie geen been gebroken is de vervulling van het Paaslam is waarvan we in Exodus 12 en Numeri 9 lezen. Ook later in de Bijbel lezen we dat heel duidelijk In 1 Korinthe 5: “Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: ​Christus.  Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van ​reinheid​ en waarheid.” vs 7,8

In de dood aan het kruis hebben we dus te maken met Hem die voor de echte bevrijding van Gods oordeel zorgt. Die de gelovigen echt bevrijdt uit dat wat ze tot slaven maakt, dat wat ze op weg laat gaan naar alleen maar ellende. Het gevolg van de zonde die in ons leven is gekomen en die zorgt voor zonden en schuld in ons leven is de dood. Is een bestaan dat nooit ophoudt maar dat vol is van moeiten en verdriet. Voor die zonden moet er genoeg gedaan worden. De straf die daardoor verdiend is, moet afbetaald worden. Christus is in Goddelijke liefde gekomen om dat te doen. Johannes de Doper wijst daarop bij het begin van het publieke optreden van de Here Jezus: “Zie het ​Lam van God, dat de ​zonde​ van de wereld wegneemt!” Joh 1:29

De Here Jezus heeft al die keren dat het Paasfeest gevierd is vervuld. Hij heeft laten zien dat het maar niet om de bevrijding uit Egypte gaat. Hij heeft laten zien dat het ook niet alleen gaat om een volk uit slavernij en onderdrukking op aarde te bevrijden. Het gaat veel dieper en veel verder. Daarom moet Hij ook veel dieper lijden dan een lam dat geslacht werd. Hij moet lijden als de levende onder toorn en de boosheid van God. Hij gaat niet alleen dood. Nee, Hij de enige zondeloze, de Zoon van God moet mishandeling, oneerlijke veroordeling, marteling, verachting, haat meemaken. Hij voelt daarin de toorn van God terwijl Hij leeft. Hij moet daarin de straf dragen die jij en ik voor eeuwig verdiend hebben. Hij draagt de straf tot in de dood. Het is voor Hem de meest ellendige en moeilijke vrijdag die er tijdens Zijn leven op aarde was. Om wie bij Hem vergeving en verlossing uit de dood zoekt. Wie dat met echte schuldbelijdenis doet, zal Hij dit  geven. Zo redt Christus als het echte paaslam niet alleen uit onderdrukking op aarde. Die is er voor Gods kinderen juist op aarde nog zo vaak. Hij redt van de slavernij van de zonde en daarmee redt Hij wie gelooft van een altijddurende toekomst die vol ellende zit en blijft zitten. Hij redt van de hel! De eeuwige dood kan door het bloed van Christus als het paaslam jou dan niet meer meenemen. Ze moeten je dan afstaan aan het eeuwige leven door Christus verdiend.

Dat geeft als het goed is ook de echte eenheid!  Die echte eenheid vindt zijn oorsprong in Christus. Door Hem te kennen als de enige Verlosser en Heer van je leven. Van je persoonlijke leven en ook van ons leven als gemeente. Wij mogen Christus niet om eigen gedachten  en regels verdelen. Wij mogen nooit een kerk worden volgens eigen smaak. Het gaat er om dat Christus als het Paaslam onze eenheid is en dat we eenheid zoeken met ieder en elke vergadering die Christus zo kent en met Hem leeft. Die zo leef t in echte liefdevolle verbondenheid met de Drie-enige God. Onze eenheid en ons leven vinden in Jezus Christus de Gekruisigde. We lezen in Exodus 12 dat het lam niet verdeeld mag worden door het naar verschillende huizen te brengen. Christus leert ons om in eenheid met Hem te leven en met Gods volk op aarde. Dan komt ons juist op de Goede Vrijdag wanneer we Christus als het Paaslam dat geofferd is ons zo duidelijk zien  heel duidelijk voor ogen wat we lezen in 1 Kor 10: “Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van ​Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.” Vs 16,17

 

Vanuit die eenheid met Christus, vanuit de oproep om jezelf te verloochenen en Christus als jouw en onze heer te volgen is er dan een heerlijke belofte. De Here Jezus sterft ongebroken aan het kruis. Hij staat ongebroken met een nieuw lichaam op. Hij kan de littekens van Zijn wonden laten zien om te bewijzen dat Hij de Gekruisigde is. Toch sterft Hij en staat Hij op als de mens van wie de benen zelfs door de duivel niet gebroken konden worden. Hij is niet stuk te krijgen! Zelfs de dood, het kruis, de hel, de duivel, de valse kerk en de wereld konden Hem niet stuk krijgen. Hij staat na drie dagen op als de Overwinnaar. Dat geeft voor wie zich in al zijn of haar gebrokenheid en met belijdenis van eigen zonden aan Christus toevertrouwt moed en kracht. Jij mag dan weten dat de duivel ook jou niet stuk kan krijgen omdat de HERE om Christus werk je Zijn Geest wil geven. Jij mag dan weten dat je door Gods kracht eens zal opstaan met een nieuw lichaam dat niet en niemand kan stukkrijgen. Nooit en te nimmer.

Bij de HERE, bij Christus als het beloofde paaslam is er eeuwig hoop en uitzicht. Is er eeuwig leven!             

 

AMEN