Preek Markus 16:9,10: DE OPGESTANE CHRISTUS GEBRUIKT MARIA VAN MAGDALA ALS ZIJN BIJZONDERE BOODSCHAPSTER

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 28:4,5

Lezing van de wet

Psalm 16:1,2,3

Gebed

Schriftlezing: Marcus 16:1-14

Gezang 22:1-4

Schriftlezing: Lukas 8:1-3

Psalm 16:4,5

Tekst: Marcus 16:9,10

Verkondiging van het Evangelie

Gez 21

Dankgebed

Collecte

Psalm 103:1,9

Zegen

 

Gemeente van de Here die leeft, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Het  is feest in de hemel. Het is een dag van knarsetanden in de hel. De engelen juichen, de demonen balen. In de hel is de stemming om te snijden. De oorzaak van het grote verschil van stemming in de hemel en de hel is de opstanding van de Here Jezus uit de dood.

De hel, de duivel en alle duivelse, demonische machten wilden niets liever dan Jezus in het graf houden. De Zoon van God mocht niet opstaan. De dood, de duivel hebben de Here Jezus niet kunnen vasthouden.

Hoe is het op de aarde? Hoe is het met de leerlingen van de Here Jezus op aarde. Je zou een sfeer van blijde verwachting verwachten. Jezus had toch gezegd dat Hij op de derde dag uit de dood zou opstaan! Je zou verwachten dat ze voor het graf staan om de Here Jezus als de opgestane te gaan begroeten. Maar zo is het niet. Het is een en al verdriet en rouw bij Jezus leerlingen. Alles is in hun ogen donker.

Dat willen de duivelen, de boze geesten, de demonen graag zo houden. Dan doet Jezus opstanding nog het minste kwaad. Dan gaan al die mensen op aarde toch nog verloren, komen ze toch nog de demonen gezelschap houden in de hel. Want dan zijn ze niet in geloof verbonden met de opgestane Christus. De duivel en demonen willen het graag zwart in iemands leven maken. Ze hebben er ook plezier in als je eigenlijk alleen het zwarte in het leven ziet en je daardoor laat beheersen.

Daar laat Christus het niet bij. We zien hoe Christus als de levende aan het werk is . Echt aan het werk om Zijn kerk bij elkaar te halen. Om mensen te halen uit een leven zonder hoop, uit een leven dat onder de vloek van de dood en de hel ligt. Dan zie je hoe de Here Jezus er voor zorgt dat mensen Zijn getuige worden. Een heel bijzondere getuige is dan Maria van Magdala. De vrouw die de Here Jezus eerder van 7 demonen gered heeft. We zien hoe de Here Jezus juist ook haar gebruikt als ik jullie het heerlijke evangelie van de Christus overwinning breng onder het volgende thema:

 

DE  OPGESTANE CHRISTUS GEBRUIKT MARIA VAN MAGDALA ALS ZIJN BIJZONDERE BOODSCHAPSTER

 

1. Zij is het bewijs van Zijn levendmakende kracht

2. Zij brengt de boodschap van leven aan mensen die rouwen 

 

1.            Zij is het bewijs van Zijn levendmakende kracht

 

Het  is nog vroeg in de morgen. Een groep vrouwen die Jezus de laatste jaren zijn gevolg zijn bij het graf gekomen. Zij willen het lichaam van de Here Jezus graag verder verzorgen. Dat moest op vrijdagavond allemaal heel vlug want ze moesten voor het aanbreken van de sabbat klaar zijn. We moeten daarbij bedenken dat de sabbat voor de Joden om voor ons vrijdagavond 6 uur begint.

Ze wilden hun werk uit liefde voor de Here Jezus afmaken. Hij die hen zoveel liefde en zorg gegeven had wilde ze ook eren in Zijn dood. Ze hebben geurige olie gekocht om het balsemen van het lichaam van de Here Jezus af te maken.

Dan is er die verwarrende ontmoeting met die jongeman die in het wit gekleed is bij het graf. Het graf staat open. De Here Jezus ligt er niet meer. Die in het wit geklede jongeman zegt dat Jezus door God opgewekt is. Dat de Here Jezus weer leeft. Het is allemaal zo verwarrend. Ze kunnen het allemaal niet op een rijtje krijgen. Ze zijn geweldig geschrokken. Er leeft angst in hun hart. Wat is hier allemaal aan de hand?

Juist in de verwarring laat de Zoon van God die leeft Gods volk niet in de steek. Dan is het niet zo dat de Here zegt: jullie hebben deze verwarring aan jullie ongeloof en kleingeloof te danken en daarom zoeken jullie het zelf maar uit. Nee, zo is de HERE niet! Zo is ook de Here Jezus niet. Hij is juist gestorven en opgestaan om mensen te redden, bij God te brengen.

Daarom laat de Here Jezus het niet bij het lege graf, hij laat het niet bij de woorden van de engel bij het graf. Hij gaat zichzelf laten zien. Om mensen er vast en zeker van te overtuigen dat Hij echt is opgestaan. Dat Hij echt leeft. Dat de dood Hem niet kon vasthouden. Dat de macht van de dood en de demonen echt door hem gebroken is.

Aan wie verschijnt de Here Jezus dan het eerst?  Aan Maria van Magdala. Dat is heel opvallend. Juist ook om wat de Heilige Geest bij haar naam laat voegen: “van wie Jezus zeven boze geesten (demonen) had uitgedreven”. Van die verlossende daad van de Here Jezus lezen we in Lukas 8. Maria was een vrouw die zwaar gebukt is gegaan onder de macht van het kwaad. De macht van de duivel en zijn duiveltjes. De duivel had haar op een sterke manier in zijn macht. Er waren wel 7 helpers van de duivel, 7 demonen die met haar bezig waren. Die haar bezet hielden. Die zorgden dat ze in de greep van het kwaad bleef.

Wij weten niet wat dit precies in haar leven betekent heeft. Wel is duidelijk dat zij daaronder gebukt ging. Dat zij de gevolgen van de zondeval heel scherp in haar leven heeft ervaren. Ze heeft ervaren hoe groot en ellendig de macht van de duivel, van de demonen is.  Het is belangrijk dat je de macht van de demonen ver van je houdt. Hoe mooi de demonische macht zich ook voordoet. Je ziet hoe in een samenleving die de levende Christus al meer vaarwel zegt de belangstelling voor dat occulte, voor het demonische al meer toeneemt. Je  ziet hoe mensen getrokken worden naar het spektakel, de spanning en de geheimzinnigheid die dit geeft. Hoe mensen er mee beginnen te spelen in uitzendingen op de televisie. Via filmpjes over duistere machten en witte heksen. Over allerlei fluiteraars en mediums die contacten zouden hebben voor gestorven geliefden of voorouders.   Dit soort dingen en dit soort uitzendingen trekt veel mensen. Contact met het zogenaamde hogere dat voor bijzondere dingen zorgt,  is erg in trek. De demonen krijgen weer grote kans in een samenleving waarin de verbondenheid aan Christus al minder wordt. Waarin al meer mensen in hun leven lege kamers hebben waar de demonen graag willen gaan zitten. Een duivel, een demon kan zich heel erg mooi en lief voordoen. Toch is zijn enige bedoeling om je voor altijd in de greep van de duivel en de hel te brengen. Om je bij de vrede met God en een echt leven weg te houden. Maria van Magdala heeft dat in haar leven zo sterk gevoeld.  De demonen zijn op niets anders uit dan je in hun greep te krijgen, je van God te vervreemden en je uiteindelijk mee te nemen naar de hel. Je ongelukkig te maken. Dat is het doel van de demonen. Om je samen met hen in die tweede dood te brengen. Dat is het bestaan na je dood ver van God en ver van Christus.

Juist  Maria was het bewijs van de macht die de demonen over iemand kunnen hebben. Hoe de macht van de dood je leven kan beheersen en kan stukmaken. Dan staan mensen machteloos. Dan moeten ze het afleggen tegen de macht van de demonen. Van die demonen, van de macht van duivel kunnen mensen in eigen kracht niet blijvend gered worden. Zelfs mensen die er nu niet veel last van lijken te hebben, komen als ze zonder Christus leven eens daar waar de duivel woont en de demonen als zijn helpers wonen. Het is een plaats waar verdriet en ellende altijd weer de boventoon voeren.

Dan komt de Here Jezus! Dan komt de Zoon van God die het goede nieuws van Gods Koninkrijk verkondigt. Dan lezen we van Hem in Marcus  1:39: “En Hij predikte in hun ​synagogen​ door heel Galilea en dreef de demonen uit.” HSV    Als Petrus later het evangelie van Christus verkondigt, zegt hij in Handelingen  10: “U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God ​Jezus​ van Nazareth ​gezalfd​ heeft met de ​Heilige​ Geest​ en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de ​duivel​ overweldigd waren, genas, want God was met Hem.” vs 37,38 HSV

Het nieuwe en geweldige van Christus als de Verlosser is dat wat Hij geeft verder reikt dan het leven op deze wereld. Het mensen redden uit de greep van de demonen is een van de tekenen dat Hij mensen door Zijn leven en dood zo uit de greep van de duivel verlost dat ze voor altijd bij de HERE zullen leven. De duivel en de dood kunnen doordat Christus dan voor jou de straf gedragen heeft tegen jouw zonden je niet vasthouden, je niet bij een geweldig leven met de HERE weghouden. Ze moeten je om Christus lijden tot in de dood voor jou, loslaten om je nooit meer in hun vaste greep te krijgen.

De Here Jezus laat juist door Maria van Magdala  de  eerste getuige van Hem als de Overwinnaar van de dood te maken,  zien dat het uitdrijven van de demonen door Hem en de redding van de dood in een perspectief staan. Hij is het die het verloste leven geeft. Hij is het die van demonen en de dood niet voor een bepaalde tijd redt maar voor altijd. De dood en de demonen kunnen je niet meer in hun greep krijgen als jouw leven aan Hem als de Opgestane Heer verbonden is.

De here Jezus maakt juist Maria die het levende bewijs van Zijn reddende kracht is tot Zijn eerste getuige. Hij die Maria  van al die vreselijke duivels verlost heeft, Hij is opgestaan, Hij leeft. Hij heeft zelfs de dood overwonnen. Dat is heel echt waar. Maria kan en moet zeggen: Hij is aan mij verschenen. Jezus redt maar niet voor een aantal jaren van ziekte en van demonische machten. Jezus redt zelfs van de dood, Hij geeft zelfs een leven waarin dood en demonen voor altijd uitgeschakeld zijn. Jezus is geen tijdelijk medicijn tegen occulte krachten of tegen ziekten en depressies. Hij geeft dat wat voor altijd verlost van de macht en de kracht van de duivel en alle andere gevolgen van de zonde. Inclusief de dood.

Het goede nieuws van Christus is juist dat Hij jou en alle mensen die het horen uit die greep van het demonische op deze wereld wil redden. Luister maar naar de opdracht en de belofte die Christus zelf vanuit de hemel aan Paulus heeft gegeven : “En de Here zeide: Ik ben ​Jezus, die u vervolgt. 16Maar richt u op en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat u Mij gezien hebt en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend,  om hun ogen te openen tot bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de ​satan​ tot God, opdat zij ​vergeving​ van ​zonden​ en een erfdeel onder de ​geheiligden​ zouden ontvangen door het geloof in Mij.”  Handelingen 26:15-18  

Maria van Magdala gaat als levend bewijs van Christus verlossende macht nu het goede nieuws van Zijn opstanding brengen aan Zijn leerlingen. We zien dat in het tweede punt.

 

 

 

2.            Zij brengt de boodschap van leven aan mensen die rouwen.

 

Maria  gaat op weg. De anderen moeten het weten! Wat een geweldige boodschap heeft ze: De Here Jezus leeft! Echt! Hij is zelf naar me toegekomen. Wat was er een verwarring in die vroegen zondagmorgen. Wat een schrik en onrust.

Dan is er ook nog die diepe wond van verdriet en  rouw.  De dood van de Here Jezus was zo’n geweldige slag voor de mensen die Hem met liefde gevolgd hadden. Mensen die door hun verkeerde verwachting geen hoop meer hebben. Hoe de Here Jezus ook verteld had dat Hij moest en ging sterven en weer zou opstaan toch drong dat niet tot ze door. Volgens hun gedachte zou de Verlosser niet sterven maar alleen maar machtiger worden. Je ziet hier hoe een verkeerde verwachting je doof en blind kan maken voor wat een ander zegt. Hoe je daardoor dingen niet hoort die echt wel gezegd zijn. Dan blijf je in je eigen ideeën en gedachten hangen en kun je niet meer horen en zien hoe het echt is.

Maria van Magdala is de eerste getuige die Jezus stuurt om aan die verwarde en in en in verdrietige volgelingen van Jezus te laten zien en horen  dat ze er echt naast zitten. Er is echt geen rede om zo vol verdriet te zijn, om zo bang en verward te zijn. De werkelijkheid is dat Jezus leeft! Jezus die Maria van demonen gered heeft, heeft ook de dood waarin de demonen je voor altijd willen brengen overwonnen. Jezus de Overwinnaar kan en wil dat leven nu juist ook aan jullie uitdelen. Hij is de levende Herder en Koning die jullie juist wil leiden uit de verwarring met een vaste en liefdevolle hand.

Jezus  stuurt Zijn eerste getuige op deze Paasdag en toch willen de leerlingen niet luisteren. Hun verdriet is zo groot. Jezus opgestaan dat kan helemaal niet. Ook in ons eigen leven kunnen we zo vast zitten in eigen ideeën en  in eigen gevoelens. We kunnen er zo in vastzitten dat we onszelf niet willen laten corrigeren of troosten. Zo is het nu eenmaal en daaraan moet niemand komen.

Toch komt dan de Here Jezus zelf naar je toe! Als je in de Bijbel leest, als je luistert naar de verkondiging van het evangelie, als iemand vanuit Gods Woord met je praat. Dan is het zo belangrijk om echt te luisteren. Om niet te doen alsof het niet anders kan zijn dan jij nu denkt of voelt. Om ook echt verder te kijken dan wat er volgens ons als mensen mogelijk is. Om ook te letten op Hem die heeft laten zien dat Hij meer dan de dood en de demonen is. Hij stond uit het graf op, Hij leeft. Hij zegt tegen jou: Kijk verder dan het verdriet, kijk verder dan je eigen wereld en gedachten. Laat je leven openbreken door Mij. Door Hem die zelfs de dood aan de kant gezet heeft. Wat voor machten je ook in deze wereld ziet,  hoe ellendig het ook in jouw leven gaat. Hoe veel ellende er ook al in deze wereld is, zonder echt vooruitgang te zien toch is er uitzicht. Toch is er alle rede om je te laten troosten, te laten bemoedigen. Om uit te komen boven dat troosteloze van de menselijke geschiedenis. Die geschiedenis die steeds weer de doodsklok laat horen. De geschiedenis die steeds weer laat zien dat mensen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen. De geschiedenis die steeds weer laat zien dat als gevolg van de zonden er rampen en ziekten met verschrikkelijke gevolgen over deze wereld gaan. Een wereld waarin mensen elkaar bedriegen, waarin kinderen op straat leven, waar kinderen tot prostitutie worden gedwongen. Een wereld die in een woord vol is van de invloed van de verschrikkelijke demonen. Ook in wereld waar in de kerk vaak ook zoveel verkeerds gebeurt. Waarin mensen vaak ook volgens eigen ideeën en gevoelens leven en veel stukmaken.

In die wereld mag jij je vandaag voor altijd laten troosten door Christus opstanding. Hij leeft en de duivel en zijn helpers kunnen Hem niet tegenhouden. Wie op Christus bouwt, zich door Hem laat leiden, door Hem laat corrigeren. Wie door de Geest bewogen eigen schuld en zonden bij Christus brengt heeft toekomst. Een toekomst die zelfs dan de dood op aarde niet meer van je af kan nemen. Want dan is voor jou de dood een poort geworden waardoor je niet naar de hel maar naar de HERE gaat. Om te leven en van het leven te genieten zoals je het nog nooit gedaan hebt. Genieten zonder dat er een einde aan komt.

Jezus leeft en daarom kunnen de demonen als je bij Christus je leven zoekt, je niet meer de dood injagen. Je niet brengen in een toekomst waarin de ellende maar blijft doorgaan: de tweede dood. Wijs het Paasevangelie niet af zoals de leerlingen dat eerst deden! Laat je troosten en meenemen door de levende Here Jezus Christus. Dan krijg je weer moed en dan zie je dat je leven nu ook zin hebt als je in Zijn dienst staat en leeft!

Gelukkig: De Heer is waarlijk opgestaan!

 

AMEN