Preek Openbaring 11:7-13 De getuigende kerk van Christus zal sterven en opstaan

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  2:1,2

Lezing van Gods wet

Psalm 79:1,2,3

Gebed

Schriftlezing: 1 Koningen 19:1-18

Gezang 22:1,2,3,4,5

Tekst: Openbaring 11:7-13

Verkondiging van het evangelie

Psalm 79:4,5

Dankgebed

Collecte

Gez  32:3,4,5

Zegen

 

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Het is boeiend en goed om te zien wat de HERE ons in het boek Openbaring op weg naar de wederkomst van Christus te zeggen heeft. Dan krijgen we te maken met hoofdstukken die zo vol rijkdom zitten dat het soms moeilijk is om precies te zien wat de Geest ons hier zegt.  Dan komen er ook altijd weer vragen over de uitleg. Zeker als het om de hoofdstukken 10 en 11 gaat. Die door velen de moeilijkste genoemd worden om tot een goede verklaring te komen.

Een vraag die naar aanleiding van de vorige preek over Openbaring 11 naar voren kwam was of die twee getuigen nu echt staan voor de gemeente van Christus. Is het niet zo dat het in die twee getuigen alleen gaat om de ambtsdragers in de kerk. Er zijn ook zeker verklaringen die in die richting gaan. Toch is het zo dat je het spoor dan smaller maakt dan wat we hier in Openbaring 11 lezen. Ik noem een paar redenen vanuit Openbaring 11 die laten zien dat het in de twee getuigen om meer dan de ambtsdragers gaat.

Het is zo dat deze twee getuigen als gezalfden van God worden getekend juist doordat er over hen als de twee olijfbomen gesproken wordt. Toch moeten we dan bedenken dat ze ook de 2 kandelaren genoemd worden. De kandelaren zijn in het boek Openbaring de gemeenten. Niet alleen de ambtsdragers want die worden in hoofdstuk 2,3 juist als engelen van de gemeente aangesproken. Dat ook alle gelovigen in de zalving met de Heilige Geest delen zien we zowel in de Bijbel als in onze eigen belijdenis. Ik denk nu aan 1 Joh 2 en Zondag 12 van de Heidelbergse Catechsimus.

In 1 Johannes 2 schrijft de apostel aan de hele gemeente: “En wat u betreft, de ​zalving, die u van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en u hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn ​zalving​ u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.” Vs 27

In Zondag 12 belijden we van alle gelovigen: “Maar waarom wordt u een christen genoemd?

Antwoord: Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving, om:
als profeet zijn naam te belijden”.  Ook hier zie je hoe we belijden dat iedere gelovige geroepen is om als profeet in de wereld te staan. Om zo samen als gemeente getuigen van Christus te zijn.

Dan zijn er nog andere elementen die Openbaring 11 die duidelijk maken dat het hier echt om heel de kerk van Christus gaat. Er zijn tijden dat het getuigenis op de wereld op bepaalde plaatsen uitgeroeid lijkt. Dan gaat het om de kerk zoals die te zien is. Ook later in dit hoofdstuk wordt er een duidelijke verbinding gelegd met het Christus tegemoet gaan in de lucht zoals daarover gesproken wordt in 1 Thessalonicenzen 4 en Openbaring 1. Ook daar gaat het heel duidelijk om de hele gemeente van Christus. Laten we zien wat de Geest ons hier verder leert als gemeente op weg naar de wederkomst. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

 DE GETUIGENDE KERK VAN CHRISTUS ZAL STERVEN EN OPSTAAN

 

1.            Zij sterft

2.            Zij staat op

 

1. Zij sterft

 

Het is belangrijk om te zien dat we het boek Openbaring vaak te maken hebben met patronen die in de geschiedenis zich steeds herhalen. Gods oordelen komen over de wereld. Niet alleen vlak voor en op de dag dat de Here Jezus terugkomt op de wolken. Zo is het ook met de tegenstand en de vervolging van Christus kerk die echt van de HERE en Zijn Woord getuigt op deze wereld. We lezen bijvoorbeeld al in Openbaring 2 dat Christus zegt hoe een gemeente met deze vervolging te maken krijgt: “Wees niet bevreesd voor hetgeen u lijden zult. Zie, de ​duivel​ zal sommigen van u in de ​gevangenis​ werpen, opdat u verzocht wordt, en u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de ​kroon​ van het  leven.” Vs 10  (Smyrna)

Op verschillende momenten en verschillende plaatsen op de wereld zal het er op lijken dat de rol van de kerk en het evangelie voor altijd uitgespeeld is. Achter die vervolging, achter het stil willen maken van Christus kerk zit het beest dat in vers 7 genoemd wordt. 

Dat beest komt uit de afgrond. Daar waar de duivel zijn woonplaats heeft. Daar waar al de slechte machten huizen. Het beest is een van de machtigste helpers van de duivel. We komen het beest later in hoofdstuk 13 weer tegen. Waar zet dit beest, deze machtige volgeling van de duivel op in? Op het oorlog voeren tegen Christus’ kerk.  Het evangelie, het Woord van God moet tot zwijgen gebracht worden. Met welke middelen dan ook maar. Die oorlog tegen Christus’ kerk lijkt in de geschiedenis meerdere keren een succes te worden. Hoe wordt deze oorlog door de duivel en zijn helpers nu gevoerd? Het is goed om dan te letten op vers 8. We lezen daar dat de getuigen doodgemaakt zijn. daar kom ik zo nog op terug. Maar nu eerst over de namen die genoemd worden in dit vers. De gedode getuigen liggen namelijk open en bloot op de straat. Ze krijgen geeneens een begrafenis. Ze moeten tentoongesteld worden als trofeeën die overwonnen zijn. Hun lijken liggen op de straat  van de grote stad.  Die grote stad word geestelijk Sodom en Egypte genoemd.  Verder doet deze stad ook aan Jeruzalem denken want het is daar waar de Here Jezus gekruisigd is.

Wat betekenen deze dingen?

Juist als je ziet wat deze aanduidingen betekenen, ga je goed zien wat dit ons vandaag te zeggen heeft. Laten we er eens wat beter naar kijken.

De grote stad wijst in Openbaring naar het grote Babylon waarover we vooral lezen in Openbaring 17,18. Dat is de stad die vol is van een leven voor jezelf. Een leven waarin Gods wet niet telt maar ieder zichzelf zoveel mogelijk uitleeft. Je moet aan je trekken komen, je moet welvarend zijn, je moet je volgens je eigen verlangens kunnen uitleven. Deze stad staat in het doel van je leven helemaal tegenover God.

Dat wordt nog duidelijker als deze stad geestelijk Sodom en Egypte genoemd wordt. Waar staan Sodom en Egypte voor? Voor een leven dat openlijk een leven tegen de wil van God in is . Een leven waarin ieder volgens eigen verlangens zich seksueel kan en wil uitleven zoals jij dat wil. Waar de verhouding tussen man en vrouw in levenslange trouw aan elkaar niet de norm is. Dat is een norm die je alleen bindt en beperkt wordt dan gezegd. Sodom is ook de stad waar gasten en zwakken niet beschermd worden. Een stad die er openlijk voor uitkomt dat er het recht van de sterkste heerst.

Egypte is geestelijk het land van de andere goden en de verdrukking van Gods volk. Geestelijk is de grote stad de stad van de afgodendienst, de stad van de mens die zichzelf dienst, de stad die Gods trouwe volk verdrukt.

Dan zien we iets heel bijzonders. Deze stad wordt ook vergeleken met de stad waar de Here Jezus gekruisigd is. De stad die het bloed van Gods profeten aan haar handen heeft. De stad die zelfs de hoogste profeet, zelfs de Zoon van God die in ongekende liefde kwam aan het kruis gespijkerd heeft. Die stad dat is Jeruzalem. Die stad laat zien dat Gods kerk zo kan afvallen van Hem dat ze gaat samenwerken met de wereld die niets van de HERE en Zijn Woord moet hebben.

Je ziet hier de samenwerking tussen de kerk tussen aanhalingstekens en de wereld die allebei niets moeten hebben van het echte evangelie. 

Je ziet in de wereld dan ook dat een kerk die zich aanpast aan de geest van de tijd en de samenleving vaak weinig tegenstand krijgt. Wie zich als een vriend van de wereld en de geest van de samenleving opstelt, krijgt vaak weinig last en mag over Christus en geloof blijven spreken. Als je maar geen kritiek hebt op de normen en waarden die de wereld op dat moment heeft. Je ziet hoe de zogenaamde kerk dan vriendje wordt met de wereld en samen met de wereld optrekt tegen  de kerk die in diepe liefde en trouw het evangelie zoals de HERE dat in de Bijbel gegeven heeft, blijft uitdragen.

De Here Jezus is het grootste en duidelijkste voorbeeld hoe valse kerk en de wereld samenwerken. De aangepaste kerk en de wereld willen niet aan hun zonden, aan hun schuld herinnerd worden. Je moet in deze wereld kunnen leven zoals je wilt en niet geconfronteerd worden met schuld die je onrustig maakt en zeer doet.  De Here Jezus liet het evangelie in eigen persoon zien en horen zoals nooit iemand dat gedaan heeft en gaat doen. De echte liefde van God die ook zo ontdekkend is en de zonde en schuld in ons leven zo duidelijk laat zien, roept het verzet van ‘kerk’ en wereld op. Het hoogste bestuur van de ‘kerk’ komt zelfs zover dat ze de Here Jezus als godslasteraar veroordelen en Hem gekruisigd willen hebben. Hij moet voor altijd de mond gesnoerd worden. De wereld wordt ingeschakeld om dat voor elkaar te krijgen. De valse kerk en de wereld die haar eigen gang willen gaan, juichen als de Here Jezus aan het kruis gestorven is en in zijn graf wordt gelegd. Bij de Here Jezus is er nog een eervolle begrafenis omdat de HERE al in Jesaja 53 heeft gezegd dat Hij in het graf van een rijke moet komen om te laten zien dat de HERE Hem eert en uit de dood zal laten opstaan.

Aangepaste kerk en wereld zijn vrienden in het verzet en de vervolging van de kerk. Dat zie je ook als kerken in zaken als abortus, euthanasie, andere seksuele verhoudingen als man en vrouw in het huwelijk de kant van de wereld kiezen. Als ze dan de vrijheid van de mens belangrijker vinden dan in liefde de HERE volgen volgens zijn Woord. De aangepaste kerk kiest de kant van de wereld  wanneer ze de Bijbel een inspirerend boek genoemd wordt en de Here Jezus een lichtend voorbeeld maar het logisch vindt dat je allerlei wonderen in de Bijbel en dat Jona drie dagen in de grote vis was niet kunt geloven. Dat kun je toch niet vragen van de moderne mens die hoog ontwikkeld is?! Dan stelt de aangepaste kerk zich met de wereld tegenover het echte evangelie, tegenover de echte Christus en tegenover de echte God zoals die zich in de Bijbel aan ons bekend gemaakt heeft.    De kerk die bij het Woord blijft wordt dan als achterlijk en later zelfs als gevaarlijk gekenmerkt.

Samen trekken valse kerk en wereld op. Wat zijn ze blij als het er op lijkt dat  ze de kerk van Christus monddood gemaakt hebben. Dan staan ze zelfs te juichen. We zien dat in de verzen 9,10. Je ziet dan ook hoe diep de haat kan worden tegen het evangelie. Wanneer de kerk van Christus helemaal uitgeschakeld is, wordt er gejuicht. Dan is het zelfs zo dat als de getuigen dood zijn gemaakt ze geen begrafenis krijgen. Hun lijken worden als een bezienswaardigheid op de straat gelaten. Aangepaste kerk en wereld moeten zien dat Christus kerk die blijft getuigen van Gods wil, van Zijn waarden en normen, van de Christus zoals die in de Schrift tot ons komt, echt dood is. Echt verleden tijd is. De mensen die je met deze boodschap slecht laten voelen, die zeggen dat je eens voor een leven voor jezelf verantwoording aan God moeten afleggen, houden nu gelukkig voor altijd hun mond. Kijk maar dat ze dood zijn. Daar liggen ze.  We lezen ook van zo’n verachtelijke handeling in Psalm 79: “O God, heidenen zijn uw erfdeel binnengedrongen, zij hebben uw ​heilige​ tempel ontwijd, Jeruzalem tot puinhopen gemaakt. Zij hebben de lijken van uw knechten gegeven tot spijze aan het gevogelte des hemels, het vlees van uw gunstgenoten aan het gedierte des velds. Zij hebben hun ​bloed​ als water vergoten rondom Jeruzalem, en er was niemand die ​begroef.” Vs 1-3

Daar zie je de kerken die op zondag leeg blijven of gevuld worden met mensen die luisteren naar een godsdienstig verhaal dat past bij de geest van de tijd. Kijk maar naar dat kerkgebouw waar nu allerlei tentoonstellingen zijn maar niet meer dat evangelie klinkt dat je ontdekt aan je zonden. De mensen feliciteren elkaar dat ze het voor elkaar gekregen hebben dat dit geluid niet meer gehoord wordt. Ze geven elkaar zelfs cadeaus om dit te vieren.

Dat dit zal gebeuren in de geschiedenis had de Here Jezus zelf ook al tegen Zijn leerlingen gezegd die na Zijn hemelvaart het evangelie de wereld in moeten brengen. We lezen daarover in Johannes 16:20: “Vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat Ik gezegd heb: Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.”vs 19,20 HSV Bedenk hierbij dat  de Here Jezus ook gezegd heeft dat de knecht niet boven Zijn Meester staat.

De Here Jezus was dood en de ontrouwe kerk en de wereld waren blij. Het lijkt erop dat de kerk monddood gemaakt is op verschillende momenten in de geschiedenis. Dat de trouwe kerk met het echte Bijbelse getuigenis op weg naar de wederkomst van Christus voor altijd tot zwijgen is gebracht. Het lijkt alsof de God van het echte evangelie er niet meer is. Het lijkt erop dat Hij dood is. Zo lijkt het maar het is broeders en zusters tot onze bemoediging zo anders. We zien dat in het tweede punt.

 

  1. Zij staat op

 

Er zijn periodes in de geschiedenis dat het  er op lijkt dat de kerk van Christus verdwenen is. Soms lijkt ze op sterven na dood. Soms lijkt het er echt op dat de kerk van Christus verdwenen is. Dat zal gebeuren zegt Christus ons in onze tekst op weg naar de wederkomst. Waarom vertelt Christus ons dit nu in Openbaring? Juist omdat de kerk van Christus nooit helemaal weg is in de geschiedenis. Christus is nooit in de geschiedenis zonder Zijn volk op aarde. Hij vertelt ons dit ook als we de kerk om ons heen zien krimpen om ons te bemoedigen. Hij laat ons weten dat de wereld en de aangepaste kerk kunnen juichen maar dat deze juichers eens van koude kermis thuis zullen komen. Ze krijgen Christus werk, Zijn vergadering van Zijn kerk niet stuk. Hoe anders het ook lijkt. Kijk maar mee vanaf vers 11.

De echte kerken zijn gesloten. Het evangelie waarin ook opgeroepen tot bekering en gezegd wordt dat er zonder bekering Gods oordeel is, wordt niet meer gehoord. De mensen juichen, zijn blij en geven elkaar cadeaus. Maar dat duurt niet lang. Zo lijkt het een kort periode. Dat het kort is daarop wijst de 3 en halve dag in vers 11. Wat zie je gebeuren? De kerk lijkt knock out. Het lijkt of ze uitgeteld ligt en dood is. Dan ineens komt het geluid van het evangelie weer naar buiten. Wij kunnen denken dat er niets meer over is van Christus kerk. Wanneer wij denken dat de kerk van Christus ten dode opgeschreven is zijn wij niet de eerste die dat denken. Een van de mensen die dat op een bepaald moment ook dacht was de profeet Elia.  Wat moest hij als profeet, als iemand die Gods getuigenis uitspraak een tegenstand meemaken. Het leek allemaal niets te helpen. Hij denkt dat hij alleen is overgebleven. Dat er buiten hem geen gelovigen meer zijn. Dat met zijn dood de kerk van de aarde verdwenen is. Dan zegt de HERE o.a. dit tegen Elia: “Maar Ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de Baäl, en elke mond die hem niet gekust heeft.”1 Kon 19:18     

De HERE laat Zijn werk niet stukmaken. Christus vertelt ons in onze tekst dat wat dood leek weer zal opstaan door Gods kracht. Zoals de dode doodsbeenderen in Ezechiël 37 weer opstaan. Zoals christus die in het graf lag weer tot leven komt en opstaat en leeft. De HERE zorgt er voor dat het getuigenis van Christus kerk er zal zijn tot het einde. Ook als het er op lijkt dat de kerk geen enkele kans maakt. Als het er op lijkt dat de kerk wel moet ondergaan omdat de wereld en de aangepaste kerk zoveel informatie op ons afvuren via tv, internet, sociale media. Ook als het er op lijkt dat we onder al dat geweld van het beest uit de afgrond wel moeten bezwijken mogen we weten dat het Christus is die vanuit de hemel regeert. Dan is het de heilige Geest die er voor zorgt dat zelfs in de moeilijkste omstandigheden de trouwe kerk weer opstaat om het echte evangelie met de oproep om te geloven en tot Christus te komen. De Geest die leven geeft, komt weer tegen alles in het leven en de geloofsmoed geven.  

Aan het einde van de geschiedenis zal voor iedereen ook voor de mensen die het meest gejuicht hebben toen ze dachten de kerk voor altijd het zwijgen te hebben opgelegd, duidelijk worden dat Christus trouwe kerk overwint. Want wat gebeurt er als de Here Jezus terugkomt op de wolken? Wat gebeurt er als alle mensen die ooit geleefd hebben opgestaan zijn? Hier lezen we dat de gelovigen, Christus trouwe kerk dan op Gods stem richting de hemel gaan. Voor de ogen van alle mensen. Vanuit de rest van de Bijbel weten dat dit gebeurt als de Here Jezus terugkomt en dat als de gelovigen die richting de hemel gaan dan Christus ontmoeten en met Hem en de hemel naar de aarde gaan. We lezen dat zo in 1 Thes 4:  “daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.” Vs 17

Dan gebeurt ook wat we lezen in Openbaring 1:7,8: “Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, ​amen. Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.”

De Here Jezus komt er aan. De trouwe kerk van Christus van alle eeuwen hoe ook aangevallen en zelfs op aarde gedood, gaat de Here Jezus met verheerlijkte lichamen tegemoet. De aarde beeft en er is grote schade. Velen in de grote stad die Babylon is, die tegen God en Zijn geboden en tegen Zijn gezalfden opstaat, sterven. Om weer met een niet verheerlijkt lichaam op te staan. De wereld die tegen de HERE en Zijn Gezalfde opstaat staat op haar laatste wankele benen. Ze zien Christus komen. Hij leeft! Hij heeft al die aangevallen leden van Zijn trouwe kerk bij zich. Zij leven. Er komt grote angst over de inwoners van de wereld die niet in een wolk richting de hemel, richting Christus zijn gegaan. Zij kunnen niet anders dan God de eer geven. Zij moeten wel erkennen dat Christus de koning van de koningen is. Alle knie moet zich nu wel buigen voor de HERE al is het met grote angst. De wereld en de aangepaste kerk die zich tegenover de trouwe kerk plaatsen hebben geen toekomst. Christus trouwe kerk hoe klein en onbetekenend ook in mensen ogen heeft door Christus dragen van de straf aan het kruis eeuwige toekomst!

Wat vertelt de Here ons veel in onze tekst en dan hebben we echt nog niet alles gehad. Wat zegt het jou en mij en ons als gemeente vandaag in het Nederland van 2018? 

In de eerste plaats is het een bemoediging. Daarvoor heeft Christus het boek Openbaring ook gegeven aan Zijn kerk. Hoe er ook aan ons getrokken wordt, hoe zwaar jij het als gelovige ook krijgt, hoe zwaar we het ook krijgen als gemeente die volgens Gods Woord wil leven en getuigen. Hoe het ook gaat we zijn veilig en geborgen in de handen van onze hemelse Vader, in de handen voor hem die de straf voor onze eigen zonden gedragen heeft. Hij geeft door Zijn Geest geloof, geloofsmoed en het eeuwige leven. Sta zo in het leven!

Dat betekent ook dat we keuzes hebben te maken in ons leven. Jong en oud. Dat we niet de meerderheid willen volgen, dat we niet ons eigen zondige hart willen volgen. Dat we al biddend volgens Gods Woord willen leven en spreken. Hoe de omgeving daar ook nee tegen zegt. Het vraagt van ons geloven met ons hart, verbonden zijn aan Christus en Zijn trouwe kerk. Die oproep klinkt uit onze tekst met de belofte dat je dan en dan alleen eeuwig veilig bent. Zelfs als je om je geloof doodgemaakt wordt en je lijk een aantal dagen als speelbal op de straten gebruikt is. Wie zo met Gods kinderen gespeeld heeft en niet to bekering komt, is voor eeuwig de speelbal van Gods oordeel, die heeft voor eeuwig met Gods straf te maken. Laten we met nieuwe moed Gods kinderen zijn en trouwe gemeente van Christus blijven door de Geest van leven die Christus ons wil geven.

 

AMEN