Preek Openbaring 12:1-6 De HERE zorgt voor Zijn kerk op aarde

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 77:4,5

Lezing van Gods wet

Psalm 90:1,6,8 (vers 6 psalm van de week)

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 11:15-12:12

Psalm 87

Tekst: Openbaring 12:1-6

Verkondiging van het evangelie

Gezang 34:1,2

Dankgebed

Collecte

Gezang 31

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We lezen in het boek Openbaring veel over rampen die als oordelen van God over de wereld komen. Vanaf hoofdstuk 8 zie je een overzicht daarvan in de 6 bazuinen waarop geblazen wordt. Als je midden in het leven en ook in de velen rampen en moeiten staat, komt er de vraag of Christus kerk kan blijven bestaan. Wordt het niet te erg? Zeker als je dan in hoofdstuk 11 leest hoe de kerk van Christus in die tijd ook heel sterk vervolgd zal worden.

Het mooie  is dan dat Christus laat zien dat onder Zijn regering ook de vervolgde kerk blijft bestaan. Ook als het lijkt dat er bijna niets van over is. Dan staat Christus gemeente’ toch weer op en blijft getuigen van Christus, van het Woord van God.

Dan wordt er geblazen op de 7e bazuin. Hier sluit dit deel van het boek Openbaring af. Het sluit af met de dag dat de Here Jezus Christus terugkomt op de wolken. Het Koningschap van God zal weer zonder enige tegenstand en beperking op de aarde gezien worden. Daarin mogen de hele aarde en al de schepselen leven. Daarom in die laatste verzen van hoofdstuk 11 ook dat loflied op de HERE. Zelfs toen de machten en de volken tegen de Here God opstonden konden ze dit niet voorkomen.

Dan gaat de tempel in de hemel open. Gods troon de ark wordt zichtbaar. Dan komt de Drie-enige God op een bijzondere manier vanuit de tempel in de hemel naar de aarde. Daarbij zijn de bliksemstralen te zien. Je hoort ook indrukwekkend geluid en ook donderslagen en het wordt begeleid door aardbeving en hagel. Het is zoals de HERE naar en op de Sinai kwam. Allemaal tekens dat de HERE in Zijn grootheid echt naar de aarde komt. Tot blijdschap van de gelovigen en tot oordeel voor wie niet met liefde voor Christus heeft geleefd. Alles loopt uit op de verheerlijking van God en op Zijn komst naar de aarde. Wanneer Christus dit heeft laten zien. Dan komt er in het boek Openbaring een nieuw overzicht dat in hoofdstuk 12 begint. Hierin ligt veel nadruk op de plaats van de kerk in de geschiedenis. Hoe gaat het met Christus kerk in de tijd naar de wederkomst toe. In onze tekst krijgen we dan een kort overzicht van de plaats van Gods volk tot het moment van Christus hemelvaart. Laten we zien wat de Geest ons hier te zeggen heeft. Ik verkondig jullie het Woord van God onder het volgende thema:

 

DE HERE ONDERHOUDT ZIJN KERK OP AARDE

1.  De Verlosser komt

2. Tegen de macht van de duivel in

3. De kerk overleeft in de woestijn

 

1.  De Verlosser komt!

 

Het nieuwe overzicht van de geschiedenis in Openbaring begint met een groot teken aan de hemel dat Christus Johannes laat zien.  Wat ziet Johannes daar heel opvallend: een vrouw. Wanneer je verder leest wordt duidelijk dat deze vrouw de kerk is. In dit geval dan vooral de kerk van Christus zoals die er was voor de geboorte van Christus op aarde. Het is de kerk die dan zwanger is.

Het is goed om er op te letten dat de kerk als een vrouw voor de ogen van Johannes en daarmee ook voor ons verschijnt. De omgang tussen de HERE en de gelovigen. De omgang van de HERE met Zijn volk wordt in de Bijbel juist door de Heilige Geest ons vaak voor ogen gesteld als de verhouding tussen de HERE als de man en Gods volk als de vrouw. Aan het einde van het boek Openbaring wijst de Geest die juist op ver houding tussen Christus en Zijn kerk  tussen hem en Zijn bruid. We lezen dat in Openbaring 21 zo: “En een van de zeven ​engelen​ die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het ​heilige​ ​Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.” vs 9,10

Het gaat in Openbaring 21 dan vooral om de kerk zoals die in de hemel geleefd heeft. Toch is de kerk op aarde ook al de bruid van Christus. De bruid, de vrouw die door de HERE met Zijn liefde en bescherming steeds weer omringd is. Juist als je op dat beeld van de HERE als de man en de kerk als de vrouw let, zie je Gods intieme liefde. Dan zie je ook de ernst die er steeds weer klinkt als de HERE Zijn volk op de afval, het overspel van haar kant wijst. In onze tekst is dat laatste niet het punt waarop de nadruk gelegd wordt. Het gaat hier om een heel duidelijke bemoediging van Christus kant voor Zijn trouwe kerk op aarde. Voor Gods volk dat op deze wereld vol verleiding echt volk van God wil zijn. Dat volk heeft namelijk een groot geheim. Juist om dat geheim heeft het volk het zo moeilijk en wordt het ook in de tijd van het Oude Testament zo sterk aangevallen.

Voordat we het daarover gaan hebben, letten we op de hoge plaats die Gods volk inneemt in de geschiedenis. We lezen in Psalm 87 van Gods volk op aarde voor Christus komst o.a. dit: “Zijn fundament rust op de ​heilige​ bergen.  De HEERE heeft de ​poorten​ van ​Sion​ lief boven alle woningen van ​Jakob. Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God! vs 2,3

Een paar van die heerlijk, van de prachtige dingen worden hier in Openbaring 12 genoemd:  De zon en de maan worden hier in verband met Gods gelovige volk gebracht. Dan ook nog een kroon van 12 sterren. Waaraan moeten we dan o.a. denken?

De waarde van Gods volk is voor de HERE meer dan die van de maan en de zon. De HERE stelt zelfs de maan en de zon die wij op geen enkele manier naar onze hand kunnen zetten voor Christus kerk naar Zijn hand. Ik noem een paar voorbeelden vanuit het Oude testament dat laat zien hoe ver Gods bescherming uit liefde voor Zijn volk gaat. Dan denk ik aan Jozua 10:

“Terwijl zij nu voor Israël vluchtten en zij juist op de helling van Bet-Choron waren, wierp de Here uit de hemel grote stenen op hen, tot Azeka toe, zodat zij stierven; die door de hagelstenen stierven, waren talrijker dan die, welke de Israëlieten met het ​zwaard​ doodden. Toen sprak ​Jozua​ tot de Here ten dage, waarop de Here de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zei in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en u, maan, in het dal van Ajjalon! En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het ​Boek​ des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.  Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de Here zó iemands stem verhoorde, want de Here streed voor Israël. “ vs 11-14 De HERE strijdt met wat Hij gemaakt heeft voor Zijn volk. Hij beschermt Zijn volk op weg naar de vervulling van Zijn grote belofte.

Maar voordat we naar die belofte gaan eerst nog even letten op de positie die de HERE aan Zijn kerk gegeven heeft. De kerk heeft een krans, een kroon op haar hoofd. Een kroon met 12 sterren. Die twaalf sterren wijzen in ieder geval op de twaalf stammen. Het laat je denken aan de droom van Jozef waarin zon, maan en sterren voor hem buigen.  Dat zijn dan 11 sterren dat zijn zijn broers. Hij is zelf de twaalfde. Later zijn er in de kerk van het Nieuwe testament 12 apostelen. Die 12 maakt duidelijk dat het om het hele volk van God gaat. De kerk die bestaat uit de mensen die door het geloof echt onderkoningen van God op aarde willen zijn, draagt in het Oude Testament een grote belofte met zich mee. 

Die grote belofte lezen we ook hier in onze tekst. Dat is dat de kerk in het Oude Testament tot Christus komst zwanger is. Zwanger van de belofte dat uit haar de Verlosser die wij als zondige mensen nodig hebben, gaat komen. Hij die moet komen om Gods uitverkoren volk te redden en zo ook de wereld te verlossen van dood en verderf. Dat gaat niet vanzelf. Dat brengt pijn met zich mee. Een deel van die pijn is de directe eigen schuld van het volk van God. Wat was er vaak een ongeloof, een kleingeloof een afval waarover Gods oordeel kwam. Toch is dat het niet waarop in onze tekst de nadruk ligt. Christus laat hier zien hoe het trouwe deel van Zijn volk juist die pijn van de barensweeën ondergaat doordat er een vijand klaarstaat die er alles aangelegen is om die koste wat het kost de komst van de Verlosser te voorkomen. Door juist het volk Israël  te vernietigen als volk van God. We zien daar iets van  in het tweede punt.

 

2. Tegen de macht van de duivel in

 

Johannes ziet niet alleen het teken van de vrouw aan de hemel. Het is niet zo dat de kerk van Christus met al haar door God gegeven heerlijkheid ongestoord over de wereld regeert. Zo was het ook zeker niet in de tijd van het Oude Testament.  Johannes ziet namelijk ook een ander teken aan de hemel. Het is een grote rossige, rode draak. Een heel beangstigend wezen. Het is ook niet zo dat deze draak geen macht heeft. De macht van deze draak wordt onderstreept doordat gezegd wordt dat hij 7 koppen heeft en 10 horens en op de koppen ook nog 7 kronen. Al met al een indrukwekkend wezen met heel veel macht en invloed. Wie is deze draak? We krijgen daar een heel duidelijk antwoord op in vers 9: “En de grote ​draak​ werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt ​duivel​ en de ​satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn ​engelen​ met hem.”

Het gaat hier om de duivel. De duivel heeft nadat de mens voor de duivel en de zonde gekozen heeft, veel macht op aarde gekregen.  Hij wordt door de Here Jezus meerdere keren de “overste van de wereld genoemd”. Joh 12:31; 13:30.  Hij heeft veel macht in de tijd tot Christus komt. Hem is er alles aan gelegen om de komst van Christus als de Verlosser tegen te houden. Of als Hij toch komt hem te verslaan of te verleiden. De duivel gooit daarbij al zijn macht en invloed in de strijd. Hij gebruikt daarbij zijn helpers de andere gevallen engelen die de boze geesten zijn, de demonen. Hij gebruikt daarbij machthebbers en ook mensen die juist in zijn dienst voor verleiding tot verkeerde dingen zorgen. Dat de duivel al zijn invloed en macht gebruikt, wordt duidelijk in vers 4 waar we lezen dat hij derde van de sterren op aarde gooit.

Waar zien we nu dat de duivel al zijn kracht na de zondeval inzet om Christus als de enige Verlosser te stoppen. De enige die de duivel eens al zijn macht en invloed kan ontnemen. Ik noem daarvan een paar voorbeelden. Er zouden er veel en veel meer te noemen zijn.

a. Ik denk nu aan het volk Israël dat door de HERE uit het land Egypte geleid is. Denk er daarbij ook eens aan hoe de duivel door de farao’s geprobeerd heeft om het volk dat zwanger is van Christus uit te roeien door de jongetjes die geboren worden dood te maken. dat is niet gelukt. Nu is het volk onder leiding van Mozes uit Egypte en staan ze bij de Schelfzee. De duivel ziet dat militair gezien de positie van het volk heel zwak is. De duivel heeft de beste inlichtingendienst onder de schepselen. Hij gebruikt zijn invloed om de Farao met zijn elitetroepen naar het volk te sturen om het volk voor een groot deel te vernietigen en terug te brengen in slavernij. Het volk kan geen kant op en heeft geen militaire macht die er voor kan zorgen om de farao en zijn ruiters te verslaan. Dan is het de HERE die laat zien dat de duivel en zijn volgelingen niet tegen Hem op kunnen. Hij beschermt en redt uit genade het volk waaruit de Christus moet voortkomen.  Hij maakt in een keer een pad door het water waarover Zijn volk gered wordt en waarop de vijanden van Gods volk door Gods oordeel de dood vinden.

b. De duivel komt met zijn beschuldigingen. Hij wil Gods kinderen en Zijn volk zo zwart maken zodat de HERE zegt: ik ga niet verder met dit volk. Ik ga de Verlosser niet meer sturen.  Een voorbeeld daarvan lezen we in Zacharia 3 waar de duivel de hogepriester Jozua aanklaagt. De duivel doet alles om de komst van de Verlosser te voorkomen.

Wanneer Hij merkt dat dit niet lukt, zie je hoe de draak, de duivel klaarstaat om er voor te zorgen dat de Here Jezus Zijn werk niet kan doen of zelf niet meer wil doen. De draak staat bij de geboorte van de Here Jezus klaar om zijn moordend werk te doen.  Ik geef weer twee voorbeelden.

a.    Je ziet hoe de draak uit is op bloed, op de dood. Zijn kleur spreekt er van. Wanneer de Here Jezus geboren is en de wijzen uit het Oosten Herodes en bij de Here Jezus zijn geweest, is het de duivel die Herodes aanzet tot de kindermoord in Bethlehem.  Echt werk van de rode draak, echt duivels werk! Toch mist de duivel zoals elke zonde zijn doel. Het is de HERE die alles overziet en Zijn Zoon op tijd naar Egypte laat vluchten.  

b.  Wanneer de Here Jezus Zijn openbare optreden begint is de duivel er als de kippen bij om er voor te zorgen dat de Here Jezus Zijn werk als de Verlosser van zonden en schuld niet gaat afmaken volgens Gods bedoeling. Dan komt de duivel de Here Jezus verleiden, verzoeken. Een van die verleidingen is dat de Here Jezus maar een keer hoeft te knielen voor de duivel en als beloning wordt Hij dan een van de machtigsten op aarde en hoeft niet te lijden tot in de hel voor zondaren zoals jij en ik.   Ook dan blijft Christus kiezen voor Vader in de hemel en voor Gods gelovige volk. Hij knielt niet en stuurt de duivel weg. De duivel haalt alles uit de kast om Christus van Zijn werk tot het bittere einde af te houden. Om zo de verlossing en de redding van de wereld te voorkomen. Ongelooflijk de macht die Christus moet weerstaan. Ook dan zie je Gods zorg voor Zijn kerk. Hij redt Christus en zo Zijn volk. We letten daar nog op in het derde punt.

 

3.     De kerk overleeft in de woestijn

 

Jezus Christus geeft hier een overzicht van de geschiedenis om te laten zien wie de HERE is. Dat is ook heel erg nodig op dat moment. We moeten goed bedenken dat op het moment dat Johannes deze woorden opschrijft de vervolging van de kerk van Christus op meerdere plaatsen heel hevig is. Johannes zelf is door keizer Diometianus naar Patmos verbannen  omdat hij Christus als  God, Koning en Verlosser vereert. Meerdere christenen worden in die tijd zelfs om hun geloof gedood. Nu laat Christus zien hoe de HERE Zijn volk in de geschiedenis blijft beschermen. Hoe Hij er voor zorgt dat Zijn kerk blijft bestaan zelfs als het heel moeilijk is. Zelfs als de verleiding tot niet geloven met geweld of door allerlei anderen dingen naar je toekomt en aan je trekt. Dat niet alleen voor het volk Israël. Zoals Hij dat volk en vooral de gelovige rest heeft beschermd en bewaard zo gaat Hij het ook doen met mensen uit alle volken. Die dan de heidenen worden genoemd.  Christus is de Gezalfde tegen wie zelfs alle volken samen niets kunnen beginnen.  Hier moeten we ook terugdenken aan Psalm 2. Wanneer Christus Zijn werk op aarde helemaal gedaan heeft, is het de HERE in de hemel die Hem ineens naar de hemel brengt om daar vanuit Gods troon te regeren. Het gaat hier om de

 

 

 

 

 hemelvaart van Christus. Niet de duivel is koning maar Christus heeft door Zijn werk op aarde verdiend om voor altijd de Koning te zijn. De Koning van de koningen. Hij zal vanuit de hemel er voor zorgen dat Zijn kerk ook vandaag in Nederland een plek heeft waar we als gemeente van Christus kunnen leven. Dat is geen plaats voor Christus terugkeer waarin er geen verleiding en geen aanvechting zal zijn. Ook geen plaats waar in verachting en zelfs vervolging niet op ons kunnen afkomen. Wel een plaats waar de HERE voor wie in trouw en liefde voor de Hem en Zijn Woord leeft een goede plaats is. We zien dat aan het einde van onze tekst: “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.”      

De draak, de duivel, alle duivelse actie om Christus tegen te houden of een andere koers te laten opgaan zijn mislukt. Christus heeft God zij dank Zijn werk tot de laatste druppel van Gods straf en toorn gedaan! Voor wie bij Hem heel zijn of haar verloren leven zoekt.  Dat betekent en daar hoop ik over twee weken verder op terug te komen, dat de duivel zich nu richt op de gelovigen, op de trouwe kerk. Om gelovigen en kerken te verleiden. Weg bij Christus. Daar hoort vervolging maar ook verleiding door welvaart en zondige verlangens bij. De duivel gebruikt meerdere tactieken. Alles vanuit wat we lezen in 1 Petrus 5:8,9: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de ​duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.”

Christus laat in onze tekst zien dat zelfs dan er hoop is. Christus regeert en niet de duivel. Wie zich aan Christus toevertrouwt volgens Gods eigen Woord hoort bij het volk dat moeten vluchten voor de wereld in dienst van de duivel en het ongeloof. Toch heb je dan toekomst omdat de HERE zelfs in de woestijn een plaats voor Gods volk heeft klaargemaakt. Hoe de duivel, hoe de verleiding, hoe het ongeloof ook aan je trekt en rukt. Hoe via o.a. de sociale media en mensen om je heen de verleiding  ook op je afkomt  die jou bij Christus en een leven dicht bij Hem wil wegtrekken. Toch is er plaats voor je om juist vandaaruit in geloof, in liefde voor Christus en Zijn Woord te leven en te blijven leven. De wereld kan als een woestijn voelen. Geestelijk een heel gevaarlijke en dorre plaats. Zelfs daar kan de HERE je bewaren zoals Hij Zijn volk Israël van toen tussen de 2 en 3 miljoenen mensen 40 jaar in leven hield in de woestijn. Elke dag gaf Hij ze te eten. Meer dan genoeg. Dat doet de Here God 1260 dagen. Dat is 3 en een half jaar. Dat is het beeld voor het tweede deel van de geschiedenis. De tijd van Christus hemelvaart tot Zijn terugkeer op de wolken. Hoe de kerk ook wordt verleidt en vervolgt, hoe er ook aan jou als kind van God wordt getrokken door de duivel en zijn helpers. Jij mag weten dat je met je twijfel, met die gevoelens en die mensen die aan je trekken om toch meer voor jezelf te gaan leven naar de HERE toe kunt. Al de dagen totdat Christus terugkomt. Jij mag altijd weer al biddend en luisterend en lezend in Gods Woord terug naar Christus. Ook als je in de val van de duivel, de zonde gelopen bent. Wie het dan met verdriet over eigen zonden bij Christus zoekt, vindt ook in de woestijn de Here God als zijn of haar vader. Die wordt door Christus in het leven in de woestijn verzorgt! Laten we zo kerk van Christus zijn, zo gelovigen. Midden in de wereld van vandaag. Christus is koning ondanks alles wat we meemaken. Hij regeert op weg naar Zijn terugkeer tot eer van God

 

AMEN