Preek Openbaring 12:7-12 Christus'overwinning op de Satan in de hemel

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 8:1,2,3

Lezing van de wet

Psalm 130:1,2 (Psalm van de week vs 1)

Gebed

Schriftlezing: Zacharia 3            

Psalm 108

Tekst: Openbaring 12:7-12

Preek

Gez 24:3,4,5

Dankgebed

Collecte

Psalm 2:1,2

Zegen

 

Gemeente van de Koning en Verlosser Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes.

 

De Satan is iemand waarmee we in ons leven echt rekening moeten houden. Hij is maar niet iemand die alleen in verhalen van vroeger bestaat. De satan heeft in de geschiedenis steeds weer laten zien dat hij er is. Je ziet dat op een heel bijzondere manier in het leven van Gods volk, van de kerk.

We hebben de vorige keer gezien dat het eerste gedeelte van Openbaring 12 laat zien hoe de satan  in de geschiedenis van de kerk de komst van Christus heeft willen tegenhouden. We hebben ook gezien dat de vrouw over wie we in vers 1 lezen,  de kerk van het Oude Testament is . Het volk van God is vanaf Gen 3:15 in verwachting. De HERE heeft daar beloofd dat uit de kerk de Verlosser geboren zal worden. De duivel doet er echt alles aan om de geboorte van de Redder van de wereld te voorkomen.

Steeds weer is hij actief bezig om Gods volk zover te brengen dat ze bij de HERE weggaan. Of dat Gods volk het zo bont bij de HERE maakt dat Hij zegt: Ik wil nooit meer iets met jullie te maken hebben. Als er geen gelovigen meer op aarde zijn, kan de Verlosser ook niet meer komen en heeft de duivel zijn zin. Vlak voor de zondevloed heeft de duivel het bijna voor elkaar. Dan is er op een aarde, waar miljoenen mensen leven,  nog maar een gezin dat in liefde voor God leeft.  Het gezin van Noach. Het lijkt erop dat de duivel zijn doel gaat bereiken. Juist op dat moment grijpt de HERE door de zondvloed in.

Steeds weer probeert de duivel het. Dat zie je ook als de Here Jezus geboren wordt. Dan staat de duivel echt klaar om het kind Jezus meteen dood te maken. Daarop wijst het tweede deel van vers 4: “De draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren, om het te verslinden zodra ze bevallen was.”

 Hoe heeft de duivel ook niet aan het kruis alles proberen te doen om de Here Jezus zover te brengen dat Hij Zijn dragen van de straf die jij en ik verdiend hebben niet tot het einde toe zou volbrengen. Hoe is de Here Jezus in de drie uren duisternis aan het kruis door de duivel aangevallen! En toch heeft de Here Jezus uit liefde voor de Vader die Hem gestuurd heeft en uit liefde voor ieder die bij Hem schuilt volgehouden. De Here Jezus heeft de dood overwonnen. Hij gaat dan ook naar de hemel om vanuit de hemel als Koning te regeren. Nog geeft de duivel niet op. Hij komt met een laatste machtige aanval op Christus de Verlosser in de hemel. We zien dit als ik jullie het Woord van God onder het volgende thema verkondig: 

 

 

CHRISTUS OVERWINNING OP DE SATAN IN DE HEMEL

 

  1. de oorlog in de hemel
  2. de satan uit de hemel gejaagd
  3. de gevolgen voor de aarde

 

  1. De oorlog in de hemel

 

Onze tekst begint met de mededeling dat op de dag van Jezus hemelvaart er oorlog in  de hemel uitbrak. Waarom oorlog in  de hemel?  De oorzaak daarvan is dat de duivel zijn nederlaag niet wil erkennen. Hij wil er niet mee ophouden om de kinderen van God in de hemel aan te klagen. Hoe was de situatie voor de duivel in de tijd voor de hemelvaart van de Here Jezus?

Hij is in de tijd tussen dat de HERE de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zondeval met een deel van de engelen in opstand tegen God gekomen. Een belangrijk gevolg daarvan was dat de duivel en de engelen die hem volgden uit de hemel als hun woonplaats gezet werden. De HERE verwijst hen dan naar de hel als hun woning. De duivel woont in de hel maar dat betekent tot Christus hemelvaart niet dat hij niet meer in de hemel kan komen. Nog altijd kan hij de hemel in. We hebben dat in deze dienst in Zacharia 3 gelezen. We hebben gelezen hoe hij daar de hemel inkomt om de hogepriester Jozua aan te klagen. Duizenden jaren was het zo. Je kunt hierbij ook denken aan wat we in Job 1 lezen.

Nu is Jezus als de overwinnaar op dood en zonde de hemel binnengekomen. Er verandert daardoor heel veel. Als Jezus als de Koning de hemel binnenkomt moet de duivel daar altijd verdwijnen. Hij mag dan ook niet meer terugkomen. Christus overwinning die in de hemel duidelijk wordt,  betekent voor satan zijn definitieve nederlaag. Hij moet nu de hemel uit.

De duivel aanvaardt dat niet. Hij wil alles doen, tot het uiterste gaan om Jezus Christus toch nog te verslaan. Hij mobiliseert al zijn helpers. Al de demonen die nu gezamenlijk al hun krachten ontplooien en de hemel binnengaan om de Here Jezus van de troon te stoten.

We hebben hier met een van de belangrijkste en beslissendste momenten in de geschiedenis van de wereld te maken. Het is een beslissende oorlog in de geschiedenis van de wereld. Als de duivel deze uiterste poging van hem voor zich tot een goed einde weet te brengen, was alles wat de Here Jezus tot dan toe gedaan had waardeloos geworden. Dan was er voor niemand verlossing van Gods straf die we verdiend hebben. Dan zouden wij voor altijd in handen van de duivel zijn en blijven. De duivel blijft met zijn indrukwekkende leger niet voor de grens van de hemel staan. Hij trekt de hemel in! Als de draak, de gevaarlijkste vijand van de HERE met Zijn leger de hemel ingaat,  is het Gods leger dat onder leiding van Michael tegen het duivelse leger optrekt.

Wij kennen Michael al uit het Oude Testament als de generaal van Gods leger. We lezen over hem als de generaal van Gods leger in Daniel 10 en 12. Het is Christus die Michael en het hemelse leger laat vechten. De strijd barst los. De hemel wordt nu een slagveld. De draak en zijn leger moeten wijken als het leger van Christus optrekt. Hoe de duivel ook vecht, al zetten de duivelen al hun krachten in toch kunnen ze geen standhouden. Het is het leger van Christus dat de duivel en zijn machtige leger de hemel uit jaagt. We letten daarop in de tweede plaats.

 

  1. De satan uit de hemel gejaagd

 

Tot nu toe was het altijd zo dat als de duivel de hemel uitgestapt was hij na een poosje weer terugkwam. Dit keer is het anders. Hij is nu met geweld uit de hemel gezet. Hier zie je de vervulling van wat de Here Jezus in Joh 12:31 gezegd heeft: “Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.” HSV Het ogenblik van de uitbanning van de duivel is gekomen op de dag dat de Here Jezus in de hemel de troon bestegen heeft.

Deze dingen betekenen voor de hemel een heerlijke bevrijding. Want waarvan is de hemel nu verlost? Van de duivel die steeds weer, dag en nacht, de hemel inkomt om de kinderen van God, de gelovigen aan te klagen. Hij riep de HERE steeds weer op om de gelovigen om hun zonden te straffen, om ze in de eeuwige verdoemenis te gooien. De duivel kon in de hemel steeds weer met zijn klachten, zijn aanklachten komen. Dat kon hij omdat de gelovigen op aarde de volmaaktheid, de zondeloosheid nog niet bereikt hadden. De duivel kon steeds weer met recht op de zonden van de gelovigen wijzen waarvoor ze straf verdiend hadden. Wij hebben daarvan een voorbeeld in Zacharia 3 gelezen. Het gaat daar over de hogepriester Jozua. Samen met Zerubbabel heeft hij een deel van Gods volk uit de ballingschap in Babel weer naar Israël teruggebracht. Jozua wil echt de HERE dienen. Toch is hij zeker niet zondeloos. De duivel wil alles doen om de HERE te laten zien hoeveel zonden er nog bij Jozua en het volk zijn. Hij doet er alles aan om de HERE zover te krijgen dat Hij Zijn volk voor altijd verwerpt en Christus niet meer uit dat volk kan voortkomen.  Wanneer hij Jozua aanklaagt is wat hij zegt geen leugen. Bij Jozua zijn er echt zonden. Dat wordt duidelijk als we in Zach 3:4 van de “vuile kleren” van Jozua lezen. Het was heel erg voor de HERE en voor de engelen en mensen die daar in liefde voor de HERE woonden om steeds weer naar die duivelse aanklachten te moeten luisteren. Steeds weer werd het goede leven in de hemel daardoor verstoord. Jezus Christus heeft overwonnen en een van de gevolgen daarvan is dat de duivel weg moet gaan en zijn helse aanklachten nooit meer in de hemel kan uitspreken.

Zo laat de HERE zien dat de echte redding, het echte goede leven, dat de verlossing in Zijn  hand is. Hij kan zelfs Zijn grootste en machtigste tegenstander wegjagen voor altijd. Hij is de Koning, Hij is echt de Koning van hemel en aarde. De duivel is zelfs niet meer de overste van de aarde. Hij moet zijn nederlaag op een voor hem heel pijnlijke manier erkennen. Hij kan de hemel namelijk niet meer binnenkomen. Onmogelijk voor hem geworden.

Wat is nu het beslissende wapen in de strijd tegen de duivel? Het antwoord daarop krijgen we in vers 11. Dat is het bloed van Christus, het bloed van het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Christus lijden tot het bittere einde, Christus lijden tot de dood aan het kruis is het wapen waartegen de hele hel, waartegen al de demonische krachten samen geen stand kunnen houden. De kinderen van God, de medegelovigen die door de satan in de hemel aangeklaagd zijn, heeft God op de klachten van de duivel niet veroordeeld. Niet in de eeuwige ellende gebracht. Ook dat zie je  bij de hogepriester Jozua in Zacharia 3. Ook daar mislukt uiteindelijk de aanklacht van de duivel. Dat was zo omdat de HERE zo goed was dat Hij wat de Here Jezus tijdens en door Zijn leven op aarde zou gaan verdienen toen al aan de gelovigen toerekende. Als een voorschot. Het bloed van de Here Jezus dat van elke zonde redt, hoe groot en zwaar de zonde ook was, wordt in het Oude Testament als het ware al op de gelovigen gesmeerd. Zo zeker weet Vader in de hemel dat de Here Jezus de gelovigen met Zijn leven en dood gaat redden. Daarover lezen we in Rom 3:25: “Jezus Christus heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn ​rechtvaardigheid​ te tonen, daar Hij de ​zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden –“

Wij leven in de tijd dat Christus Zijn leven, Zijn bloed uit geweldige liefde gegeven heeft. Zijn bloed dat van Zijn Goddelijke liefde getuigt,  is voor ons uit Zijn lichaam gevloeid. Daarom kan de duivel nu zelfs niet meer aanklagen. Zijn aanklachten smoren nu in Zijn bloed. De gelovigen aan wie wat de Here Jezus verdiend heeft al gegeven is, hebben in hun leven van Hem als de Verlosser getuigd. Je kunt geen gelovige zijn als je niet echt met Christus leeft en dat leven met Hem niet echt in deze wereld vorm geeft en uitleeft. Als je niet in je leven het getuigenis van Christus in je leven laat zien en horen. We lezen in vers 11 dat de gelovigen “En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis”.   De gelovigen leren  door de Heilige Geest zelfs om de HERE meer lief te hebben dan hun eigen leven. Wie met Christus leeft, heeft geleerd om zichzelf te verloochenen, om het belang van Christus en Zijn kerk boven je eigen belang en wensen te stellen. We lezen daarvan in Hebr 11 o.a. het volgende: “Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog boeien en gevangenschap. ….. Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.” Vs 35,36 … 39,40

Ook deze gelovigen waren juist door het bloed van Christus ondanks al die moeilijke dingen op weg naar de volmaaktheid. Zij die door de Geest geleerd hebben om in liefde het belang van Christus boven eigen belang te stellen ontvangen door het bloed van Christus eeuwige verlossing.

De hemel is de plaats waar we nu al zien dat het bloed van Christus het fundament en de garantie van de totale overwinning op de satan is voor wie in zijn of haar leven van Christus getuigt. De satan kan je leven niet vasthouden als je bij Christus je leven zoekt. De duivel moest de hemel door de kracht van Christus bloed verlaten. Het verzoenende bloed van Christus heeft de smerige bek van de draak tegenover Gods uitverkoren kinderen stil gemaakt. Hij kan in de hemel Gods uitverkoren kinderen niet meer aanklagen! Je kunt  je voorstellen hoe groot de blijdschap daarover is bij ieder die in de hemel woont. De hemel laat zien dat de macht van de duivel gebroken is. Dat we echt en zonder twijfel mogen uitzien naar een leven waar de duivel niet meer aan ons rukt en trekt, waar hij zelfs niet meer op de plaats waar we wonen aanwezig is. Zover is het voor ons die vandaag  op aarde leven nog niet. De inwoners van de hemel wijzen op de dag van Jezus hemelvaart ook daarop. Ze roepen dan ook een wee uit over de mensen die na de hemelvaart van Jezus op de aarde wonen. We letten daarop in de derde plaats.

 

  1. De gevolgen voor de aarde

 

De satan is een schepsel. Hij was een machtige engel die door God goed geschapen is maar zich later tegen God gekeerd heeft en voor het slechte gekozen heeft. Omdat hij nooit meer dan een schepsel is, hoe sterk hij ook is, kan hij maar op een plaats tegelijk zijn. Kan hij zich op een ogenblik met een zaak bezighouden. Hij is een machtig schepsel maar niet meer dan dat. Dat betekent o.a. dat toen hij uit de hemel gezet is en er niet meer in kon komen het voor hem niet meer nodig was om zijn aandacht tussen de hemel en de aarde te verdelen. Vanuit de hel is zijn ene grote werkterrein nu de aarde. De duivel is door zijn nederlaag ook heel geprikkeld. Hij is woedend, geweldig gefrustreerd. Hij wil daarom al zijn  woede, frustratie en kracht op de aarde richten. Hij weet dat Christus hem definitief overwonnen heeft. Hij richt zijn aandacht daarom nu niet meer op de hemel. Niet meer op de Here Jezus die in de hemel op de troon zit.  Hij weet ook dat de Here Jezus zal terugkomen en dat hij dan zelfs niet meer op de aarde kan komen. Dat hij dan voor altijd in de hel opgesloten zal worden. In de vuurpoel van Gods oordeel.

Daarom is het doel van de duivel, die leeft van de haat tegen God en Zijn werk, om in grote woede tegen de kerk van Christus tekeer te gaan. Om juist de kerk, om juist jou als gelovige op aarde schade aan te doen. Om alles in het werk te stellen om jou bij de Here je Verlosser weg te trekken. Hier zie je wat Petrus al eerder in zijn eerste brief schreef: “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de ​duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden .” 1 Petr 5:8

Moet dat klaaglied dat de hemel over bewoners van de aarde zingt ons nu bang maken? Is dat reden om nu depressief te worden en te zeggen dat we in de verkeerde tijd geboren zijn? Dat wij het zo verschrikkelijk moeilijk hebben? Nee, helemaal niet. Wij leven juist in de geweldige rijkdom die Christus voor ons met Zijn bloed verdiend heeft. Juist in deze tijd heeft Christus de Heilige  Geest uitgestort. Zodat we rijk aan de Geest ook kunnen volhouden in de strijd.  Het moet ons vanuit de rijkdom van het leven uit de Geest van Christus wel waakzaam maken. Het moet bij ons de nuchterheid bevorderen dat wij met de aanwezigheid, met het werk van de duivel rekening houden en ons daartegen wapenen. Dat doe je juist door intensief en met liefde de Bijbel te lezen. De HERE daardoor al meer leren kennen en liefhebben. Dan leer je de aanvallen van de duivel op de kerk en ook op je eigen leven herkennen. Dan leer je door God zelf geleerd en gedragen daartegen te vechten. Ook anderen daartegen te waarschuwen. Door ook met je hart te bidden en te vragen of de HERE ons inzicht en bescherming wil geven.

Als jij, als wij als kerk zo in diep vertrouwen op Christus leven, als we zo midden in de strijd op aarde staan, is het niet nodig om moedeloos te zijn. Dan mogen we in de kracht van Christus leven. Mogen we in Zijn dienst op deze aarde strijden. Onder de bescherming van Zijn engelen die nog altijd tot taak hebben om de gelovigen te dienen.

De overwinning die Christus in de hemel als Koning van de koningen uitstraalt is de garantie dat de dag ook komt dat de aarde zonder de duivel en zijn aanvallen en invloed zal zijn. Christus is Koning en Hij brengt Zijn volk daar waar zij voor de duivel onaantastbaar zijn. Wie vandaag in vertrouwen en liefde voor Christus leeft, leeft nog in de woestijn van vers 6 en toch weet je dan dat Christus jou tot meer als overwinnaar gemaakt heeft. In de volgende preek willen we juist hierop letten.  Dat de satan je niet kan overwinnen  als wij bij Christus ons leven zoeken en ons onder Zijn bescherming stellen. Dan is er de heerlijke zekerheid dat de duivel de kerk van Christus niet kan overweldigen. Dan zie je in geloof dat het wee over de aarde gevolgd wordt door het “Loof de HERE” dat de kerk van Christus hier op aarde ondanks alles al kan zingen. Omdat we dan zeker weten dat Gods volk samen met de hele schepping op de dag van Jezus’ terugkeer en voor eeuwig daarna vol blijdschap zal blijven zingen het loflied op God en het Lam. De duivel is dan voor eeuwig de grote verliezer. Geprezen zij God en het Lam

 

AMEN