Preek Openbaring 13:11-18 Bij de vervolging van de kerk gebruikt de draak het beest uit de aarde

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 5:5,10

Lezing van Gods wet

Psalm 50:4,8,9,11

Gebed

Schriftlezing; Deuteronomium 13

Psalm 74: 6,8,12,13,14

Tekst: Openbaring 13:11-18

Verkondiging van het evangelie

Psalm 131 (psalm van de week)

Dankgebed

Collecte

Gezang 34:3,4

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Waar komt de wijsheid vandaan? In de weken na de verkiezingen hebben we veel gehoord over de uil van Minerva en van het licht van de beschaving dat uit het Noorden komt. Dit soort dingen wijst ons op de vraag waar nu de echte wijsheid en de echte toekomst vandaan komt. Die vraag is veel wijder dan het spreken over de wijze uil en het licht dat vooral vanuit het noorden komt.

Zo’n vraag legt namelijk over de hele breedte de vraag bloot waar de wijsheid die we nodig hebben vandaan komt. Ieder mens op aarde. Mensen van welk volk en ras ze ook zijn. Moeten we dan vooral naar het noorden, zuiden, oosten of westen kijken. Je merkt steeds weer in de geschiedenis dat mensen naar verschillende kanten kijken. We hebben een tijd gehad dat mensen vooral naar het oosten keken. Allerlei wijsheid die daar gepresenteerd werd  en allerlei wijsheid met meditaties en rust zou het zijn. Dan is er ineens weer een andere mode. Hoe je er ook naar kijkt steeds is het weer wijsheid die gezocht wordt in de mens. Het is wijsheid die opkomt uit de aarde. Een wijsheid die vaak op een godsdienstige manier gepresenteerd wordt.  

Dan worden de gedachten die uit de aarde, uit onszelf komen de rots waarop we gaan bouwen. Dan zullen wij zorgen voor een wereld waarin het met ons, met onze groep of ons land goed gaat. Het is een taal en het zijn gedachten die van links naar rechts, van rijk tot arm ons gericht houden op eigen belang en op de zogenaamde aardse wijsheid. Een wijsheid die dan eigenlijk Goddelijk wordt want die wijsheid is de waarheid en die wijsheid moet ons echt toekomst geven. Het is een wijsheid die het nooit haalt bij de wijsheid van God. Het is een wijsheid die nooit verder komt dan het getal 666. Dan het getal een mens. Het komt nooit uit boven het menselijke. We hebben zoveel meer en ook zoveel anders nodig. Daarop wijst de Geest ook in 1 Korinthe 1:

“Want het woord van het ​kruis​ is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen. ….. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel ​Joden​ als Grieken, prediken wij ​Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.”vs 18,19 ….24,25

De duivel probeert ons altijd weer aan de menselijke wijsheid te binden. Zelfs met een godsdienstige, met een  christelijke geur er aan. We gaan kijken wat de Geest ons in onze tekst juist over deze verleiding en de echte wijsheid leert. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

BIJ DE VERVOLGING VAN DE KERK GEBRUIKT DE DRAAK HET BEEST UIT DE AARDE

 

1.  Als valse profeet

2.  Door wonderen

3. Door boycot

 

 

1.  Als valse profeet

 

We hebben de vorige keren gezien hoe de duivel als de draak die wil beschadigen en die ellende wil veroorzaken zich juist richt op de kerk van Christus na Zijn hemelvaart. Hij organiseert zijn aanval vanuit de hel door ook medewerkers op de aarde te zoeken. De vorige keer zagen we hoe hij door de geschiedenis heen ook politieke machten gebruikt om de gelovigen op de knieën te krijgen, om Christus kerk te verleiden en te beschadigen. Het is de macht die uit de zee, uit de zee van de volken komt. Toch is dat op aarde niet de enige macht die met de duivel samenwerkt. Er is ook nog een andere grote macht. Dat is het beest dat uit de aarde opkomt. Het beest dat alleen uit de aarde opkomt en niet verder dan de aarde kijkt. Toch lijkt dit beest op het eerste gezicht anders. Dat zie je al in vers 11.

Wat zie je daar voor beest opkomen? Een die twee horens als het Lam heeft. Wanneer je alleen naar het uiterlijk kijkt zou je zeggen dat het hier om Christus gaat, dat het hier om de kerk als het lichaam van Christus gaat. Het uiterlijk is voor gelovigen zo vertrouwd. De naam kerk staat als het ware op de huid van dit dier gehangen. Veel woorden en uiterlijkheden geven je de indruk dat dit beest met Christus, met het Lam van God verbonden is. Dat boezemt veel mensen op aarde vertrouwen in.

Moeten we hier nu verbaasd over zijn? Nee. Ik kom er zo op terug. Dat de Geest ons dit laat zien, wijst er op hoe de HERE in Zijn genade ons als onze God en Vader de weg wil wijzen. Hoe Hij ons dit in Openbaring vertelt om op tijd het gevaar dat op ons afkomt te herkennen.  De duivel komt namelijk niet alleen op ons af met openlijk vijandige machten. Hij komt ook naar ons toe door mensen, organisaties die heel aantrekkelijk en vriendelijk lijken. Die zelfs christelijk lijken en zich ook christelijk noemen. Waarvan velen ook zelf denken dat ze in dienst van Christus staan.

Ik noem nu vanuit Gods Woord verschillende voorbeelden waarin dit ook wordt gezegd:

“Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als ​apostelen​ van ​Christus. 14Geen wonder ook! Immers, de ​satan​ zelf doet zich voor als een ​engel​ des lichts. 15Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der ​gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.” 2 Kor 11:13-15

De Here Jezus zegt zelf: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen ​druiven​ van dorens of ​vijgen​ van distels?’ Matt 7:15,16

Dat mensen die zelf vervolgen en verleiden in dienst van de draak, kunnen denken dat ze toch echt in dienst van God staan zie je aan Paulus. Hij deed  er alles aan om de gemeente van Christus te vervolgen en te vernietigen. Hij zegt daar later o.a. dit van: “Ik voor mij was tot de slotsom gekomen, dat ik tegen de naam van ​Jezus, de Nazoreeër, fel moest optreden, wat ik dan ook gedaan heb te ​Jeruzalem; en ik heb vele van de ​heiligen​ in gevangenissen opgesloten, waartoe ik de macht van de overpriesters ontvangen had; en als zij zouden omgebracht worden, heb ik mijn stem eraan gegeven. En in alle ​synagogen​ trachtte ik hen dikwijls door toepassing van straffen tot lastering te dwingen en in tomeloze woede tegen hen heb ik hen vervolgd, tot zelfs in de buitenlandse steden.” Hand 26:9-11   

Er is dus ook een bondgenoot van de draak die in de naam van een god of goden, die zelfs in de naam van Christus de trouwe kerk tot ontrouw tot afval van de echte Christus wil brengen. Deze macht wordt ook in het vervolg van Openbaring  de: valse profeet genoemd. Zie Openbaring 16;13; 19:20; 20:10.

Wat leren wij hier voor vandaag? Voor ons leven als kind van God en als kerk van Christus. Dan moeten we heel goed letten op het verschil tussen uiterlijk en de echte inhoud. Dat zie je heel goed aan het einde van vers 11: “ het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de ​draak.” Waaraan ken je de godsdienstige macht die jou en mij, die ons bij het echte dienen van Christus wil weghalen. Hoe herkent iemand die daar leeft waar deze macht  haar sterke invloed heeft dat het hier niet om Christus gaat maar om de draak?   

Het grote punt is dat we moeten letten op de inhoud. Op wat deze macht, deze zogenaamde kerk zegt en leert. We leven in een tijd waar gevoel vaak veel belangrijker is dan inhoud. Het gaat om God, om Jezus maar niet om de leer. Het gaat er om of ik mij ergens thuis voel. Hier maakt de Geest ons duidelijk dat dit niet zo is. Het gaat er juist om wat er gezegd en geleerd wordt en wij hebben ons  leven, ons gevoel, ons verstand daaraan aan te passen. Ons laten vormen door wat de Geest ons echt leert! De Geest doet dat door Gods onfeilbare  Woord. Door dat woord leren wie de HERE echt is, wie Christus echt is, wat Zijn wil voor ons leven, ook ons dagelijkse leven is. Wat is het belangrijk dat we Gods Woord al meer willen kennen en ons leven al meer door Zijn stem laten vormen. Wat is het belangrijk broeders en zusters, jongelui dat we elke dag onze Bijbel pakken en daarin met liefde lezen. Om te kunnen herkennen wat Gods wil is en wat dat niet is. Dan leer je wat de Here Jezus in Johannes 10 zegt: “Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.” Vs 4,5

Waar in de naam van Christus aanpassing aan de tijdgeest verkondigd  en geleerd wordt tegen Gods eigen Woord in hebben we met het beest uit de aarde te maken. Hoe vroom en gelovig het ook klinkt. De leer is geen bijzaak maar door de leer leert de Geest ons juist echt te leven, in liefde te leven met de echte God, met de echte Christus. Maar hoe zit het dan als er toch heel mooie en bijzondere dingen gebeuren bij mensen en organisaties die niet leren wat Christus ons in Zijn Woord leert? We zien dat in het tweede punt.

 

2. Door wonderen

 

Overheden, organisaties, je werk kunnen dingen van je vragen die ingaan tegen wat je in de Bijbel leest. Er wordt heel anders gevoeld en gedacht dan je in de Bijbel leest. Dat kan zijn op het punt van seksualiteit maar ook op het punt van hoe eerlijk en betrouwbaar je moet zijn in het zakenleven. Moet gaan voor je eigen belang, voor je eigen carrière of zijn er andere dingen  dingen die belangrijker zijn?  Mag je ten koste van anderen je eigen belang bevorderen? Er zou zoveel meer te noemen zijn. Gaat het leven om voor jezelf de grootste prestatie te leveren?

De Heilige Geest laat ons zien dat er tot de komst van Christus een macht zal zijn die zich ook met de naam van God en Christus bekleedt die dan zegt dat je je aan de tijdgeest mag en misschien wel moet aanpassen. De Bijbel kan het wel anders zeggen maar God vindt het in 2019 niet erg als je anders leeft. Je moet bedenken dat de Bijbel uit een andere tijd en cultuur komt. Je moet niet zo moeilijk doen. Het is echt niet erg en Christus vindt het ook niet erg als  je met de wereld meer meedoet want anders komen mensen helemaal niet meer naar de kerk. Dan denken ze dat de kerk tegenover de wereld staat en dat moeten we niet hebben wordt dan gezegd. Dat is de taal van de valse profeet.  De valse profeet, de kerk die de tijdgeest volgt, zorgt er voor dat de macht die zich tegenover het evangelie opstelt niet als tegenstander en verleider wordt gezien.

De kerk die de tijdgeest of een verkeerde leer brengt lijkt soms ook heel aantrekkelijk doordat er heel bijzondere dingen gebeuren. Wonderen die we niet kunnen verklaren en die ook op zichzelf goed voor mensen zijn. je kunt denken bijvoorbeeld aan genezingen. Als iemand als door een wonder wordt genezen en dat gebeurt in de naam van Jezus, komt bij ons snel de gedachte op dat die groep of kerk toch wel echt bij Christus hoort. Zoiets  moet toch wel van Christus zijn?

We moeten hier heel voorzichtig zijn. Ook de valse profeet, ook een valse kerk kan wonderen doen en krijgt daarvoor de macht door Gods grote na-aper de duivel, de draak. Kijk maar met mij mee in vers 13,14: “En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest.” Wat we hier lezen herinnert ook aan het wonder dat de HERE op het altaar van Elia vanuit de hemel vuur gaf tegenover de de Baalpriesters.  De Here Jezus zelf maakt ook heel duidelijk dat een wonder op zich nog niet zegt dat iets van de HERE komt of dat een bepaald persoon of organisatie echt bij Hem hoort. Luister maar: “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der ​wetteloosheid.” Matt 7:22,23

Ook hier is het van het grootste belang om niet op het wonder te letten maar op de inhoud van de boodschap die verkondigd wordt. Laat ik een voorbeeld noemen van ongeveer 20 jaar geleden. Toen was zowel in Nederland en Zuid-Afrika een bepaalde gebedsgenezer heel populair. Het lijkt er ook op dat onder zijn handen heel bijzondere dingen zijn gebeurd. Mensen ook echt genezen zijn die door medici niet verder geholpen konden worden. Het was een zekere Joshua uit Lagos. Hele bussen christenen kwamen naar zijn kerk. Bussen tegelijk. Ze moesten bij een bepaalde ingang zijn. Bij die ingang vond je heel veel Bijbelteksten. Later bleken er ook moslims te komen. Die moesten aan de andere kant van het gebouw naar binnen. Daar stonden allerlei teksten uit de Koran. Als met al iemand die als een valse profeet in de naam van Christus een valse leer verkondigde maar wel occulte macht had gekregen door de duivel, door de demonen.

Weer is Gods les dat we ons niet door wonderen en bijzondere tekenen moet laten leiden maar door het echte evangelie. We moeten daar zijn waar dat evangelie in alle eenvoud ons verkondigd wordt. We moeten niet iets zoeken omdat er zulke bijzondere dingen gebeuren. Het moet gaan om de echte stem van Christus als de Goede herder. Om Hem die volgens Gods eigen Woord aan het kruis Gods straf voor onze zonden, onze eigen zonden en schuld heeft willen dragen. Hij is ook onze hoogste Profeet en Leraar. Wat Hij ons leert staat boven alles en dat moet ons samenbinden. Daarom kunnen we ook geen kerk zijn en kerkverband vormen waar in ook openlijk dwaalleer en aanpassing aan de tijdgeest verkondigd wordt. Waarin je en de waarheid hoort maar ook de boodschap die je bij een andere god of zelfs bij andere goden brengt. Dat die boodschap in ons leven en ook in de kerk van Christus geen plaats mag hebben, zie je heel duidelijk in het gedeelte dat we uit het Oude Testament  gelezen hebben. Ik haal nog een paar verzen aan: “Wanneer onder u een ​profeet​ optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij ​andere ​goden​ achterna lopen, die u niet gekend hebt, en laten wij hen dienen –  dan zult u naar de woorden van die ​profeet​ of van die dromer niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de proef om te weten, of u de Here, uw God, liefhebt met uw ganse ​hart​ en met uw ganse ziel. De Here, uw God, zult u volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult u dienen en aanhangen.” Deut 13:1-4

Wat we daarna lezen over het uit het midden wegdoen van zo iemand en zelfs dat de doodstraf daarop stond in het Oude Testament maakt ons duidelijk dat we zo’n dwaalleraar niet in ons midden mogen laten werken en spreken. Het gaat nu niet meer om de doodstraf.  Wel moet duidelijk zijn dat zo iemand als hij na vermaan verder gaat buiten de gemeente moet worden gesloten en hem of haar verteld moet worden als verder gegaan wordt met deze boodschap die Gods kinderen dreigt te verleiden je onder Gods toorn leeft en daar terecht komt waar die toorn altijd voelbaar is en blijft in je bestaan.

Wanneer we naar de geschiedenis kijken, wanneer we om ons heen kijken tot de dag dat de Here Jezus terugkomt zal de valse profeet er zijn. Zal hij mensen ook brengen tot dat andere beest. Zullen mensen zelf in de naam van god en in de naam van Christus een beeld oprichten voor de politie, voor de politieke macht die niet in dienst van Christus op aarde wil staan. Die Christus niet als de Koning van de koningen wil erkennen en volgen. Dan wordt zelf een beeld, een macht opgetuigd die de propaganda van het eerste beest en daarmee van de duivel verspreidt. Dan passen we in de scholen, in de kerk de boodschap aan en gaan samen dat ook stem geven om maar vrienden van de wereld te kunnen zijn. Toch godsdienstig maar dan zo dat de wereld zich er niet aan ergert. Als jij gelooft moet je het zelf weten als je maar geen standpunten inneemt en maar niet zegt dat wie Christus niet volgt verloren gaat. Dan worden er organisaties opgericht die een evangelie van alleen maar naastenliefde verkondigt en zegt dat het echt niet nodig is om in Christus als de Verlosser te geloven. Als je dat niet kunt is dat echt niet erg. God is genadig en het maakt Hem niet zoveel uit als mensen dat niet willen en kunnen. Het grote pijnpunt is dan steeds weer dat je Christus ziet als de grote Koning. Dat je de Here God meer gehoorzaam wil en moet zijn dan mensen. Daarom moesten ook christenen in de eerste eeuwen een keer per jaar aan de keizer als God en heer offeren anders werden ze vervolgd. Daarom mag je nu niet zeggen dat je anders denkt en leeft omdat Christus de Koning is.  Zeker ook niet zeggen waarmee Paulus zijn evangelisatietoespraak op de Areopagus eindigde:  “God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren,  en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld ​rechtvaardig​ zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.” Handelingen 17:30,31

Wat hebben we de Heilige Geest en Gods liefde nodig om staande te blijven en echt kerk van Christus te blijven want in meerdere tijden zorgt trouw blijven aan het evangelie ook voor een duidelijk boycot.

 

  1. Door boycot

 

 De valse profeet, het beest uit de aarde, de verleidelijke godsdienstige macht doet er alles aan om het op een akkoordje te gooien met de macht die Christus trouwe kerk die vasthoudt aan Gods onfeilbare Woord in leer en leven vervolgt. Zelfs zo dat ze er aan meewerkt dat juist die trouwe kerk, die trouwe gelovigen geboycot worden in de samenleving. Om ze zo te dwingen om toch ook het compromis te zoeken waarbij ze niet meer alleen voor de HERE en Zijn Woord buigen.

Het beest uit de aarde werkt er actief aan mee dat mensen van rijk tot arm van werkgevers tot werknemers, dat alle mensen een teken bij zich moeten dragen dat laat zien dat ze toch ook het beest uit de zee aanbidden. Niet meer alleen Christus maar het moet minimaal worden Christus en het beest. Zo was het in de eerste eeuwen na Christus ook op vele plaatsen in het romeinse Rijk. Je moest een keer per jaar een offer voor de keizer brengen. Je kreeg daar een bewijs van dat je het gedaan had en daar kon naar gevraagd worden. Wilde je een bepaald beroep uit oefenen en daarmee je geld verdienen dan moest je lid zijn van een gilde, een beroepsvereniging. Dan moest je ook een of enkele keren naar de tempel van de beschermgod om daar feest te vieren en offers te brengen. Als je dat niet deed kon je geen lid meer zijn of blijven en daarmee mocht je je beroep niet meer uitoefenen. Je moest een bewijs hebben dat je lid was. Zo werden christenen naar de rand van de samenleving geduwd. Zo kunnen er steeds weer dingen in de samenleving zijn waarbij de valse kerk helpt om de trouwe kerk in het isolement te duwen. De woestijn in. Om te verhongeren en uit nood dan toch maar het teken te gaan halen en weer volledig in de maatschappij opgenomen te worden. Dit soort dingen kan ook ons overkomen in de komende jaren. Kiezen in ons leven voor Christus alleen of laten we ons verleiden zoals veel kerken toch water bij de wijn te doen, ons daarbij te voegen om maar voor vol aangekeken te worden. Zijn we bereid vanuit Gods liefde het isolement in gedwongen te worden of niet. Daarbij gaat het om leven met de HERE als onze God en koning of niet.

Weer de vraag; moet dat niet bang maken? Maakt dat niet moedeloos en kunnen we zoiets wel volhouden? Dan moet je eens letten op dat teken op het voorhoofd en de rechterhand. Dan moet je eens letten op wat dit teken is: een menselijk getal in deze cijfers uitgedrukt: 666.   Wat zegt dit getal van het beest? Wat zegt dit getal van alle macht en ook godsdienst die zich tegen het volgen van Christus alleen verzet en wil afdwingen dat je dat niet meer doet?  Er is veel gespeculeerd over dit getal en de naam. Als je gaat zien dat het in Openbaring gaat om dingen die tot Christus terugkeer terugkomen in verschillende gedaanten dan laat dit getal zien dat de anti-christelijk macht nooit verder dan het menselijk komt! Ook niet als het zich met de naam van de HERE en van Christus bekleed. Door het getal 6 zo te herhalen wordt benadrukt dat de menselijk macht nooit het goddelijke bereikt. Het getal dat God volheid uitdraagt is in de Bijbel meestal 7. De macht van de schepping, van de draak en van zijn menselijke helpers kan groot en verschrikkelijk zijn. Het kan je intens raken maar het kan nooit en ook nooit tegen God op. Het bereikt nooit goddelijke hoogten. Het komt nooit bij 7 uit. Dat is ook ons houvast! Als we persoonlijk en als gemeente in eenvoudige trouw aan de HERE en Zijn Woord leven dan heeft Christus ook voor jou verdiend wat we aan het einde van Romeinen 8 lezen. Dat is het ook wat de Geest ons op het gebed zelfs in de moeilijkste omstandigheden echt geeft! Dat is wat de HERE ons ook beloofd heeft in het teken van doop dat niet van mensen is gekomen maar van de HERE zelf! Zo eindigt Romeinen 8 en leef daaruit elke dag weer: “Wie zal ons scheiden van de ​liefde​ van ​Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het ​zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch ​engelen​ noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ Gods, welke is in ​Christus​ ​Jezus, onze Here.” vs 35-39

 

 

AMEN