Preek over Zondag 25 Geloof!

Preek over Zondag 25  Geloof!

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 61:3,6

Gebed opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 95

                       Handelingen 16:9-15

Psalm 149

Tekst: Zondag 25

Preek

Psalm 95:1,3

Geloofsbelijdenis

Psalm 111:3,4

Dankgebed

Collecte

Psalm 36:2

Zegen

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van  onze Here Jezus Christus

 

Dominee ik wil wel geloven maar ik zoek nog naar een kerk. Wij willen wel belijdenis doen want we hebben wel wat met God maar welke kerk het in de toekomst wordt moeten we nog eens bekijken. Wij zoeken nog naar een kerk die het beste bij ons past.

Dit zijn opmerkingen die je zomaar kunt horen. Misschien leeft het wel in je eigen hart. Of :misschien denk je: Dat klopt  niet  maar de mensen die dit zeggen willen in ieder geval nog geloven.

Als je zulke opmerkingen maakt, als je zo denkt moet je goed bedenken wat je eigenlijk zegt. Hoe kijk je dan eigenlijk naar geloven, naar God, naar Christus kerk? Vanuit jouw eigen beoordeling. Jij wilt een God en je wilt een kerk naar eigen ideeën, naar eigen smaak. Dat past ook heel goed bij onze eigen maatschappij. We zijn er aan gewend dat we door de grote welvaart die we hebben bijna alles naar eigen smaak kunnen kiezen. Het gaat om ons, het gaat om onze keuze. Juist als je de aantrekkingskracht van dit soort gedachten in je eigen leven voelt, is het zo nodig om te luisteren naar wat we in Zondag 25 vanuit Gods eigen Woord belijden.

Jongens en meisjes ik wil jullie een heel persoonlijke vraag stellen. Is het voor jou belangrijk en goed om elke zondag naar de kerk te gaan? Als jullie op school zijn hoe praten jullie dan over naar de kerk gaan? Als iets dat heel mooi is?  Praten jullie er zo over dat jullie iets hebben gekregen wat andere kinderen niet gekregen hebben.  Jullie hebben een vader en moeder die jullie mee naar de kerk nemen. Die jullie als het even kan twee keer op een zondag naar de kerk meenemen om dan heel erg dicht bij de HERE te zijn.  Of zeggen jullie tegen elkaar dat de kerk niet zoveel aan is en dat een dominee heel erg lang preekt of bidt. Dat er voor jullie niet zoveel in de kerk te doen is? Ga je graag naar de kerk ook als er een kind gedoopt wordt of als er avondmaal is?  

Weet je jongens en meisjes het is echt heel bijzonder dat jullie naar de kerk mogen gaan! De HERE wil ook jullie heel graag met de ouderen bij zich hebben. Bij de HERE is het goed, bij Hem ben je veilig. Ook als je dingen nog niet begrijpt, is het in de kerk zo dat je bij Hem bent die meer van je houdt en beter voor je is dan wie ook maar.  Als je dan luistert zijn er altijd weer dingen die je over de HERE hoort. Al onthoudt je dan maar een heel klein stukje van de preek. Je mag elke zondag twee keer samen met alle mensen hier in de kerk komen. Dan ben je bij de Here God. Soms is het heerlijk om gewoon even tegen je vader en moeder aan te zitten. Dan voel je hoe ze van je houden, hoe ze voor je zorgen. Zo mag je elke zondag twee keer bij de HERE komen en heel dicht tegen Hem aankruipen. Het gaat in de preek vanmiddag er ook over hoe goed het is om in de kerk te komen. Luister goed en als je dingen niet begrijpt vraag er dan straks thuis naar aan je vader of moeder.

 

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het thema:

 

 GELOOF!

 

1.            Verwacht het van de Heilige Geest

2.            Gebruik de sacramenten

3.            Zie Christus steeds voor je

 

1.            Verwacht het van de Heilige Geest

 

Als je over zondag 25 praat komen er altijd vragen naar boven. Juist op catechisatie. Een van de vragen die daarbij steeds naar voren kwam is: ‘Hoe is dat nu dat de Heilige Geest het geloof in de gelovige werkt. Wat betekent dat en hoe weet ik dat de Heilige Geest in mij aan het werk is?’

Laat ik eerst een voorbeeld geven. De dag is gekomen dat er een baby’tje geboren wordt.  Nadat de baby gewassen is en bij moeder gelegen heeft, wordt het in de wieg gelegd. Wat gebeurt er als je dat baby’tje als een volwassenen behandeld? Dan wordt dit kleine kind nooit volwassen. Dan zal deze baby na een paar dagen sterven. Een baby kan nog niet voor zichzelf zorgen. Kan niet zelf eten gaan halen. De baby is voor zijn leven in alles afhankelijk van anderen. Afhankelijk van moeders borst of van de fles.

Zo is het ook met ons als het om het echte geloof gaat. Je komt als mens in deze wereld. Je bent van jezelf iemand die niet wil geloven. Je komt als iemand in de wereld die de verkeerde kant uit wil. Zo is het ook met dat baby’tje dat in de kerk gedoopt wordt. Het is niet zo dat omdat we in de kerk geboren worden we dus gelovigen zijn. Het is niet zo dat de doop je tot een gelovige maakt. Het is wel zo dat jij als kind van gelovige ouders een kind van God bent. Een kind van God aan wie God belooft heeft: Ik wil jouw Vader zijn. Ik wil ook in jou met mijn Geest zo werken dat je echt gaat geloven, de Here Jezus echt als je Verlosser gaat liefhebben. Het is dus ook niet zo dat we in de kerk automatisch gelovigen zijn en dat we er alleen aan moeten werken om daarin nog te groeien. Nee, ook bij jou en mij is nodig dat de Heilige Geest ons tot geloof brengt en ons in geloof laat volhouden. Het is nodig dat de Geest ons tot een ander mens maakt, tot een gelovige. Dat Hij in ons de wedergeboorte werkt. Jij en ik zijn van onszelf niet gelovig maar we moeten het hebben van de Heilige Geest. Zonder dat de Geest in ons werkt komen we niet echt tot leven. Dan blijven we dood voor God. Zoals dat baby’tje dood gaat dat niet uit de wieg gehaald wordt en aan de borst gelegd wordt.

Je bent dus niet van jezelf, ook niet in de kerk vanzelf een gelovige. Als je er over nadenkt waar het geloof vandaan komt is het antwoord: van de Heilige Geest. Ik heb geloven niet aan mijn  keuze in eigen kracht te danken. Dat is iets wat ons scheidt van allerlei evangelische groepen en kerken. Die zeggen:  dat ik mijn geloof aan mijn eigen keuze te danken heb. Christus heeft er wel voor gezorgd dat we kunnen kiezen en de Heilige Geest is er wel bij betrokken maar het is toch mijn eigen goede keuze.

Zo is het niet jongelui, zo is het niet broeders en zusters. Als ik dat zeg, is dat maar niet een of ander gereformeerde  specialiteit. Nee, zo zegt de HERE het zelf in zijn Woord. Ik noem twee plaatsen in de Bijbel waar je dat heel duidelijk ziet.

Efeze 2:8 “Want door ​genade​ zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.”

Het geloof is Gods geschenk en dat cadeau neem je niet uit jezelf aan. Je hebt daarvoor nodig dat God, dat de Heilige Geest daar jouw hart dat voor Hem op slot zit openbreekt. Je ziet dat heel duidelijk als Paulus Christus in Filippi verkondigt aan een aantal vrouwen. Dan lezen we in Hand 16: “En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar ​hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door ​Paulus​ gezegd werd.” Vs 14

Wij hebben de Geest nodig die ons hart opent voor de HERE. Om zo van dood echt levend, echt gelovig te worden en te blijven. Dan moet je niet zeggen: o dan kan ik er dus niets aan doen. Dan moet ik maar afwachten of ik gelovig wordt. Nee, het heerlijke is dat je mag weten dat de HERE jou dat wil geven! Hij zegt heel persoonlijk tegen jou: Kom naar mij, Ik wil je dat echte geloof geven. Ik wil je geven dat je in dat geloof dan ook kan blijven staan en daarin zelf kunt groeien. De HERE laat dan ook zien: Hoe Hij jou dat geloof wil geven en je daarin wil laten volhouden. Namelijk door de verkondiging van het heilige evangelie en het gebruik van de sacramenten.

Dat is de weg die de HERE gebruikt om mensen tot geloof te brengen, in een levende liefdesrelatie aan Christus te verbinden. Hoe wil de Geest jou het geloof geven en dat geloof in jou levend en sterk maken? Doordat jij luistert naar de verkondiging van het evangelie!! Broeders en zusters, jongelui let er eens op hoe geweldig dat is! In elke kerkdienst komt de HERE juist in de preek op een heel bijzondere manier naar je toe. Heel persoonlijk komt Hij naar je toe om uit te leggen wat Hijzelf in dat gedeelte van de Bijbel zegt. Hij legt uit wat Hij daar gedaan heeft, wat dat voor jou betekent. Hij wil als de liefdevolle Vader je aan en op je hart drukken wat Hij te zeggen heeft en hoe levensbelangrijk dat voor jou is. Hij klopt daarin dan steeds aan jou hart. Hij wil jou zo Hem al meer leren kennen waardoor je kan groeien in het kennen van hem en Zijn wil en daardoor groeien in je geloof. Dat is het wat er in elke kerkdienst waar Gods Woord trouw verkondigd wordt,  gebeurt. Als je dat ziet, zie je dat het niet aan de orde kan zijn om te zeggen: Wij zoeken een kerk die het best bij ons past. Dat het niet aan de orde kan zijn om geloven in de HERE los te maken van de kerk waar het evangelie in eenvoudige trouw aan Gods eigen Woord verkondigd wordt. Waar dat Woord trouw verkondigd wordt, hoor je thuis. Daar wil de Geest door die trouwe verkondiging van het Woord je tot geloof brengen en bij het geloof bewaren. Dan gaan we niet op de wegen van onze eigen smaak maar willen we ons laten vormen door de smaak van de Geest, door de trouwe verkondiging van het Woord. Dat is het beslissende voor een goede kerkdienst!

Juist als je graag wil luisteren naar wat de Heilige Geest in de verkondiging van het evangelie zegt zie je hoe de Geest je naar God toetrekt. Hij is het dan die je leert om met een ander hart en andere ogen naar de kerk te gaan. Dan is het niet van: hoe lang zal de dominee nou weer preken, en hoe saai zal het er voor mij nu weer zijn. Nee, dan hoor ik ook bij misschien wel een wat saaie voordracht het evangelie, dan hoor ik de HERE mij aanspreken. Dan hoor ik hoe de HERE Zijn Woorden aan mijn hart drukt. Dan ga ik anders naar de kerk: om de HERE als mijn Verlosser en mijn  God te horen. Dan zie ik elke zondag het wonder van de ontmoeting met God.  

Wat zijn de kerkdiensten dus belangrijk broeders en zusters, jongens en meisjes! Wat is het ook belangrijk om voor je leven met de HERE elke dag de Bijbel in handen te nemen en te lezen wat God zegt. Jongelui denken ook jullie er aan om elke dag in alle rust persoonlijk op jullie kamer de Bijbel open te maken? Om dan in alle rust te lezen en na te denken wat je hemelse Vader daar tegen je zegt. Vergeet dat persoonlijke Bijbellezen en dat persoonlijk gebed niet. Juist in die weg wil de Geest jullie geloof geven en laten houden.

Dan ga je ook zien dat kerkdiensten met daarin de doop of het avondmaal juist voor je geloof heel belangrijk zijn. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.            Door de sacramenten

 

De Heilige Geest gebruikt de verkondiging van het evangelie om mensen tot geloof in de enige God te brengen. Tot het leven met Christus als de enige Redder van zonden en schuld. Toch geeft God ook nog iets anders om ons in dat geloof vast te houden, om ons in het leven met Hem sterker te maken. Hij geeft ons de sacramenten. Hij geeft aan ons twee symbolische handelingen in de kerkdienst om het evangelie voor ons te zien. Dat is de doop en het avondmaal.

Waarom hebben we buiten de Bijbel en de verkondiging van het evangelie nou nog iets anders nodig. Je kunt je dat in het oude verbond, in de tijd van het Oude Testament misschien nog voorstellen. Toen was de Here Jezus nog niet gekomen. Toen wezen de besnijdenis en de viering van het Pascha naar de komst van de Here Jezus. Toen was er nog de tempeldienst maar waarom nu nog twee symbolische handelingen in de kerk?

Dat heeft er niet mee te maken dat God in Zijn Woord niet duidelijk genoeg is. Dat heeft er ook niet mee te maken dat na Jezus komst in het nieuwe verbond alles nog niet duidelijk genoeg is. De oorzaak dat God als zorgzame vader de doop en het avondmaal aan ons gegeven heeft, is onze zwakheid. Wij hebben het er vaak nog zo moeilijk mee om God op Zijn Woord te geloven. Wij willen graag zien wat we geloven. Daarin is de HERE ons tegemoet gekomen in doop en avondmaal. Let er ook eens op wat we in art 33 van de NGB daarover belijden: “Wij geloven dat onze goede God, omdat Hij met ons onverstand en de zwakheid van ons geloof rekening houdt, voor ons de sacramenten heeft ingesteld. Zo wil Hij ons Zijn beloften verzegelen en ons onderpanden van Zijn goedgunstigheid en genade jegens ons in handen geven. Ook wil Hij zo ons geloof voeden en onderhouden.”

Denk weer even terug aan dat baby’tje. Ook als dat baby’tje wat groter geworden is, heeft het nog altijd de zorg en verzorging van vader en moeder nodig. Zo zorgt de HERE ook voor je als je bent gaan geloven. Al is je geloof nog zo klein en eenvoudig. Dan mag je met je eigen ogen zien hoe echt het is wat de HERE tegen jou zegt in de Bijbel, in de verkondiging van het evangelie.

Je kunt doop en avondmaal vergelijken met een brief die open voor je ligt. Een brief die God ons in handen gegeven heeft. In die brief zie je een tekening die laat zien wat Hij je al eerder verteld heeft. In de tekening verduidelijkt Hij als de Vader, die van je houdt,  nog een keer wat jij in de preek en bij het lezen van de Bijbel hoort. Hij laat zien dat zoals water je wast, Hij jou wil schoonwassen van het vuil van jouw zonden. Hij laat je in het brood zien dat de Here Jezus Zijn lichaam aan het kruis gegeven heeft. Dat Hij zich voor de gelovigen opgeofferd heeft om voor die gelovigen te verdienen dat jouw zonden echt vergeven zijn en God daarop nooit meer terugkomt. Hij laat in de wijn zien dat de Here Jezus Zijn leven echt gegeven heeft voor Zijn uitverkoren kinderen. Het bloed is uit Zijn lichaam gelopen aan het kruis en dan ga je dood. Een dood die juist voor wie in Christus gelooft het leven betekent.

Weet je dat onder die brief van God ook nog Zijn eigen handtekening staat?! Die handtekening laat zien dat dit echt van God is! Dat wat Hij hierin laat zien en dat wat Hij elke week in de verkondiging volgens Zijn Woord laat horen echt waar is! De zegels, de handtekening daarvan zijn het water bij de doop en het brood en de wijn bij het avondmaal.

De Heilige Geest komt naar ons toe in doop en avondmaal. Let erop dat ook doop en avondmaal in de eerste plaats die dingen zijn die God naar ons toebrengt! God komt in de eerste plaats naar ons toe! Jongens en meisjes, jongelui dat laat ook zien hoe belangrijk die doop en het avondmaal  voor jullie zijn. Ook als jullie nog geen belijdenis gedaan hebben. Want al mag jij nog geen avondmaal vieren, is het toch heel belangrijk wat je dan ziet. Dan zie je het brood, dan zie je de wijn en bij de doop zie je het water. Dan zegt de HERE ook tegen jou: Kijk nou heel goed! Weet je dat wat Ik zeg, dat wat de Here Jezus gedaan heeft zo echt waar is als wat jij het water ziet en het brood en de wijn ziet. Daarom is het echt heel goed als jullie er ook zijn als er gedoopt wordt en als er avondmaal gevierd wordt.

Broeders en zusters we zien hier ook dat Christus ons twee sacramenten gegeven heeft. Dat zijn de tekens en zegels bij het evangelie. Daaraan moeten we dan ook genoeg hebben. Dan moeten we niet eigenwijs zijn en een kerkdienst met nog allerlei andere symbolische handelingen willen vullen. Ook hierin hebben we Gods wijsheid te eerbiedigen. Doop en avondmaal zijn echt de twee bijzondere handelingen die Christus zelf ons naast de verkondiging van het evangelie gegeven heeft.

Van de doop lezen we dat in Matt 28:19: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.”

Van het avondmaal lezen we dat in 1 Kor 11:23,24: “Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf.  In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: Dit is mijn lichaam voor jullie. Die dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.”

Hoe kun je deze sacramenten nu goed gebruiken? Daarop letten we in het derde punt.

 

3.            Zie Christus steeds voor je

 

 Vraag en antwoord 67 nogal eens als moeilijk ervaren.  Wat wordt daar nu precies gezegd? Als je ziet wat daar gezegd wordt,  zie je ook waarom je doop en avondmaal moet gebruiken om sterker te worden in je geloof. Om het echte geloof vast te houden.

Ik zei net al dat bij de doop en bij het avondmaal in de eerste plaats God naar ons toekomt. Dat zie je als je er op let dat doop en avondmaal dingen zijn waarvan God zegt: Dat heb Ik bedacht, dat geef ik aan jullie. Gebruik het goed. Bij de doop en bij het avondmaal hoeven we ook niet zelf iets te bedenken. De HERE heeft gezegd dat als je de doop ziet en je ziet het avondmaal dat je dan voor je ziet wat God jou belooft. Wat die belofte is lees je in het tweede deel van antwoord 66: “Deze belofte houdt in dat Hij ons om het enige offer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving van zonden en eeuwig leven uit genade schenkt.”

Dus als jij de doop ziet, als je aan de avondmaalstafel zit of je ziet het zegt God: Ik wil jou jouw zonden vergeven omdat de Here Jezus voor de gelovigen Zijn leven aan het kruis gegeven heeft. Dat is echt waar! Dat is wat jou in de preek altijd weer verteld wordt, dat is ook de boodschap die in doop en avondmaal naar je toekomt. Het is zo ontzettend belangrijk dat jij elke keer weer die boodschap hoort en dat steeds weer gelooft. Dat je steeds weer de Here Jezus voor je ziet als je lieve Verlosser. Als de Persoon zonder wie er voor jou geen leven is. Wil je echt leven, wil je echt toekomst hebben, wil je echt delen in Gods liefde, wil je echt door God vrijgesproken worden van de straf heb je Jezus als je Verlosser en je Here nodig! Dat is wat er in antwoord 67 zo staat: “dat ons volkomen heil rust in het enige offer van Christus, dat voor ons aan het kruis gebracht is.”

Broeders en zuster, jongens en meisjes het gaat er dus om dat jij met de Here Jezus leeft. Met de Here Jezus zoals Hij zich in de Bijbel heeft laten zien. Zie je hoe belangrijk het is om te komen luisteren heel trouw naar de verkondiging van Zijn evangelie?! Dat je dat evangelie in geloof  aanneemt en niet denkt en zegt: Ik zie nog wel hoe ik ga geloven. We moeten niet aan de geest van de tijd toegeven die er een vreselijke en daarom duivelse shopmentaliteit na houdt.  Christus roept je in de verkondiging van het evangelie om te geloven hier en nu. Dat doet Hij vol van liefde en daarom zo indringend. Daarom wordt ook bij het oproepen tot dat geloof in het Nieuwe Testament meerdere keren Psalm 95 gebruikt. Luister naar deze woorden van God zelf: “Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft. 7Want Hij is onze God

en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort,

8verhard uw ​hart​ niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn:”.  Vs 6-8 HSV

Broeders en zusters en ook  jullie jongelui: Lees je Bijbel, kom trouw naar Christus in de kerk. Het belangrijkste en beste van je leven is dat je alles gelooft wat de HERE in de Bijbel zegt. Dat je wilt leven zoals Hij het wil.

Je mag alles wat je denkt en hoort verdenken maar wantrouw nooit de woorden van God. Wantrouw Christus zoals Hij in de Bijbel spreekt nooit maar bouw op Hem en op Gods Woorden. Bidt om de Geest dat Hij dat geloof steeds in je leven wil geven. Dan is het zo goed om hier vanmiddag weer samen te zijn.  Om weer in de regen van de verkondiging van Gods Woord te staan. Om te horen en te leven uit wat namens Christus ons gezegd is.

 

AMEN