Preek Romeinen 8:28 God is altijd met Zijn zorg bij hen die Hem liefhebben

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  127:1,2

Lezing van de wet

Psalm 34:3,5

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 5:1-11

                       Romeinen 8: 18-30

Gezang 32: 1,2,4/2:1

Tekst: Romeinen 8:28

Preek

Psalm 89:7,8

Dankgebed

Psalm  34:7,8

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde  gemeente van onze Here Jezus Christus

 

 

Er wordt gedoopt in de kerk.  Het is een prachtig ogenblik om te zien hoe de HERE zichtbaar zijn belofte aan zo’n klein mensje laat zien. Hoe de HERE in Zijn liefde en genade voor onze ogen laat zien dat Hij de Redder, Vader en God van het kind dat gedoopt wordt wil zijn. Levenslang. Voor eeuwig. Een grotere en betere en zekerder belofte kan een mens niet gedaan worden. Een belofte waar je altijd op aan kunt. Wie ondanks deze belofte zonder God door het leven gaat, heeft dat aan zijn eigen ongeloof te wijten. Al met al dus heel bijzonder dat de HERE zo om Christus werk met Zijn belofte komt. Wat betekent deze belofte? We krijgen al meer te maken met mensen die zeggen dat als je gelooft God zorgt dat je leven vol succes zal zijn. Dat je dan op het gebed rijk en gezond zult zijn.  Het zogenaamde welvaartsevangelie. Velen van ons zullen daarover snel hun hoofd schudden. Toch merk je dat ook als we dat als een dwaalleer zien we vaak wel gevoelig zijn voor een verkeerd denken over Gods belofte in ons leven. Waar is God, waar is Zijn belofte als het moeilijk wordt in mijn leven? Wat heeft het voor zin gehad dat ik gedoopt ben en een gelovige wil zijn samen met de anderen in de kerk?    

Ook onder mensen die gedoopt zijn en met Christus willen leven zie je problemen,  verdriet, teleurstelling. Veel stil verdriet. Ook in huwelijken. Zorgen en spanningen rond gezondheid. Soms heel lang en ernstig. Zorg en verdriet om kinderen en kleinkinderen. Over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om hun leven in geloof.  Het kan ook zo zijn dat je voor je zorgen weinig begrip bij anderen voelt. Teleurstelling en soms ook spanning met andere mensen en soms ook met broeders en zusters. Wat kan er een worsteling, een teleurstelling, wat kunnen er veel problemen in je leven komen. Dit terwijl je gedoopt bent, terwijl je Gods belofte gekregen hebt en ook belijdenis van je geloof gedaan hebt.

Wat kan er veel  verdriet, ellende en aanvechting zijn.

Als het verdriet en de  teleurstelling en moeite sporen in je ziel hebben achtergelaten,  is het zo belangrijk dat je je verdriet, je boosheid, je machteloosheid niet ontkent. Dat je de HERE er  niet buiten laat! Het is  zo belangrijk dat we dan ook samen, ook als we elkaar van tijd tot tijd  spreken naar de HERE gaan. Samen naar de HERE gaan om ons in verbondenheid aan Christus steeds weer te steunen op Zijn belofte. Op de HERE zelf.  Laten we zo bij de HERE steeds weer samen geloof ontvangen en in Gods kracht verder gaan. Door de kracht van de Heilige Geest. Laten we samen in onze worsteling, in onze teleurstellingen, pijn, onzekerheid, twijfel maar ook in onze blijdschap, welvaart en hoop  naar het evangelie luisteren. Naar die echte goede boodschap van Jezus Christus die ik jullie onder het volgende thema vanuit Romeinen 8:28 verkondig:

 

 GOD IS ALTIJD MET ZIJN ZORG BIJ HEN DIE HEM LIEFHEBBEN

 

  1. hen ten goede
  2. volgens Zijn plan

 

 

  1. hen ten goede

 

Wat wordt er veel gezucht en gehuild op aarde! De aarde is echt niet het paradijs met die prachtige witte stranden waar alles koek en ei is. Al die foto’s in vakantiegidsen willen je laten geloven dat we hier een paradijs kunnen bouwen. Maar als we aan het gewone leven denken weten we wel beter. Wat voelen  we de gebrokenheid, de spanningen, de afbraak vaak in ons leven. Dan kan het zijn dat je zucht. Je weet het soms niet meer. Alles voelt zo zwaar. Zo ellendig. Je kijkt misschien wel tegen de volgende dag op.

Er is na de zondeval ook zoveel kapot gegaan! De heerlijkheid, de luister die God in Zijn goede schepping gelegd  heeft, heeft  zo’n geweldige knauw door de zonde gekregen. Zelfs zo dat zelfs de natuur zucht. Er is door de zondeval zoveel van de heerlijkheid van de schepping verloren gegaan. De vijandschap en de dood zijn ook in de natuur hun  verwoestende werk gaan doen. Luister maar naar wat we net ook al gelezen hebben:  “Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de ​kinderen​ van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de ​kinderen​ van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.” Rom 8: 19-22

De hele schepping kraakt en zucht. Wat ziet de schepping uit naar de toekomst. Wat is er een gebrokenheid die vloekt met Gods heerlijkheid en luister. Dat zuchten gaat ons als gelovigen niet voorbij. Het is echt niet zo dat als je gedoopt bent, als je de Heilige Geest gekregen hebt, als je gelooft, als je vol van Christus en zijn Geest bent het allemaal jubelen en blijdschap is. Soms willen mensen je dat laten geloven.

Ze zeggen dan: Als je een echte christen bent, als je vol van de Geest bent dan zou je eigenlijk op deze wereld boven al die zorgen staan. Dan zou je ook niet echt ziek worden. Want wie genoeg geloof heeft en bidt om genezing die wordt gewoon beter. Jezus is toch Koning en Hij wil geen ziekte en afbraak dus heeft iemand die echt gelooft er ook geen last van. Zuchten om moeiten, zorgen en ellende in je leven is voor echte christen niet meer nodig. Jezus en Zijn Geest zijn de wondermiddelen die jou daarbovenuit laten stijgen. Als je er toch nog last van hebt is je geloof wel erg klein. Dan zou je je af moeten vragen of je wel een gelovige bent. Veel mensen raken door deze redenering of door de verwachting als God er echt is het dus in het leven niet moeilijk kan worden hun geloof kwijt. Dan zeggen ze en hun gevoel wordt ook al meer zo: Ik zie veel ellende en ik zie heel weinig van die goede God in de wereld en in mijn leven.

Zulke woorden klinken als het om mensen gaat die je een heel succesvol leven als christen op aarde beloven  zo mooi en vroom maar het is niet het evangelie! Het is pure misleiding. Luister nog eens heel goed wat de Heilige Geest zelf in Rom 8 zegt: “En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. ”

Dat zuchten kan zo intens zijn. De ellende die je leven treft of die je meerdere keren  ook over jezelf haalt, kan zo groot zijn. Je kunt daardoor door verdriet en teleurstelling in beslag genomen worden. Je ziet geen uitweg meer. Je zou zelfs niet meer weten wat je moet bidden. Je staat verstomd van ellende. Met stomheid en verdriet verslagen voor God. Je kunt alleen nog maar zuchten. Ook dat kan werkelijkheid zijn in het leven van een kind van God. Van iemand die in al zijn of haar zwakheid met Christus als de drager van zijn schuld en zonden leeft. Wee, de man of vrouw die dan zegt dat deze man vanwege de ellende, de ziekte, de teleurstelling die hij meemaakt geen echte gelovige is. Mensen die zich dan gedragen als de 3 vrienden van Job. Wat is het een houvast als je zo in het leven Gods belofte als je houvast hebt.

Wat een ellende als je zelf eigenlijk geen weg meer ziet. Als het voor je gevoel zo is dat ook de weg naar boven, naar je hemelse Vader dicht zit. Juist dan als je het niet meer voelt, als het lijkt alsof God er niet meer als je Vader en je Verlosser is, mag je terugdenken aan je doop. Je voelt het niet meer maar Gods belofte is er ook voor jou. Daarop mag je terugvallen. Die belofte houdt ook in dat de Geest in je wil wonen, dat de Geest jouw helper tot in de diepste nood wil zijn. 

De Heilige Geest  wil er door het wonder van het dragen van de straf door Christus als je Helper zijn. Als de Goddelijke Helper die Christus de Heiland voor wie in de nood naar hem vlucht, verdiend heeft. Dan zie je ook dat hart vol van Gods liefde en genade! De Geest is dan echt met heel Zijn wezen, met heel Zijn hart bij je betrokken. Hij is niet een of andere computer die dan wel zorgt voor de juiste boodschap naar Vader in de hemel daarboven. Nee, de Heilige Geest is dan echt bij jou, bij jou in jouw nood, in al je tranen en misschien wel radeloosheid betrokken. Hij neemt het gebed dan van je over. Hij voelt dan ook helemaal met je mee en Hij neemt het gebed van je over. Hij zorgt er dan voor dat er voor jou gebeden wordt. Dat het dat gebed is dat Vader in de hemel ook aanneemt. Wat is het goed, echt goed om te weten wat we in vers 26 lezen: “En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij ​bidden​ zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

De schepping zucht. Zelfs de gelovigen die Christus als hun Verlosser kennen zuchten. Dan neemt zelfs de Geest dat zuchten van Gods kinderen in deze gebroken wereld van hen over. We komen nu bij de woorden van vers 28. Heel bekende woorden. Woorden die zo mooi zijn maar ook weer zo vaak heel veel vragen in ons leven oproepen: “En wij weten dat voor wie God liefhebben …. Alles bijdraagt aan het goede.” Of zoals de meeste van ons het meer vertrouwd in de oren klinkt: “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God ​liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.”.  Woorden die we ook op andere momenten dan bij het lezen van Romeinen 8 in de kerk horen. Als we zondag 9 lezen horen we o.a: “Daarom vertrouw ik zo op God de Vader, dat ik er niet aan twijfel, of Hij zal mij voorzien van alles wat ik voor lichaam en ziel nodig heb, en ook elk kwaad, dat hij mij in dit moeitevol leven toedeelt, voor mij doen meewerken ten goede.”

Als er een baby in de gemeente zoals vanmorgen  gedoopt wordt, horen we o.a. de volgende woorden: “God de Vader neemt ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan en zal ons daarom van al het goede voorzien en al het kwade van ons weren of voor ons doen meewerken ten goede.”

Alles draagt voor wie de HERE vanuit hun hart liefhebben bij aan het goede! Aan het goede in je eigen leven. Betekent dat nu dat God zegt dat je alles wat aan moeite en ellende, verdriet en teleurstelling over je leven komt door jou met blijdschap verwelkomd moet worden? Mag je geen verdriet hebben en moet je van alles  zeggen: ik ben er blij mee want het is toch goed voor mij?

Nee. Wat onrecht is, wat aantasting van Gods goede schepping is, wat zonde en gevolg van de zonde is, is slecht. Is kwaad en dat moeten we ook niet goed gaan noemen. We moeten ons verlangen  naar dat echte goede, naar dat leven bij en met HERE waarop de zonde en de gevolgen daarvan geen enkele invloed meer hebben juist in leven houden. Blijven uitzien naar wat de HERE alleen kan geven en echt beloofd heeft.  Het is juist goed om wat slecht is ook als slecht  te voelen. Maar dan sta ik niet tegen God op omdat dat kwade in mijn leven zo zeer doen in mijn leven  Want ik zie in mijn eigen leven dat ik  zelf het kwaad ook doe. Hoe ik ook samen met Adam juist het kwaad in de wereld breng. Hoe ik mezelf zo vaak in het kwaad verstrik. Hoe ik ook nog zo vaak een ander kwaad aandoe. Ik heb verdiend dat ik voor eeuwig in ellende zou leven. Die ellende die nu niet meer als iets dat mijn leven blijvend zal ruineren over mij komt maar mij als beproeving laat beseffen dat ik Christus zo nodig heb. Dat ik tot Hem mag vluchten als de Verzoener van mijn schuld en zonden. Het kwaad leert mij door het werk van de Geest op grond van Gods belofte tot Christus te gaan. Hij maakt zo in het leven van Zijn kinderen het kwade goed.

Er komen zoveel ellendige dingen over mij leven. Ik heb zelf ook zoveel ellendige dingen in mijn leven gedaan. Dat zie ik juist omdat ik God heb leren liefhebben. Die ene God, de Vader van onze Here Jezus Christus. Juist in het licht van Zijn Woord zie ik wat ellendig, wat kwaad is. Maar weet je wat nu de geweldige inhoud van onze tekst is? Dat wie met eigen kwaad en ellende naar God gegaan zijn. Dat zij die met Paulus in Romeinen 7 met berouw over hun zonden voor God uitroepen: Ik ellendig mens!  Dat zij God als hun God en Vader mogen kennen. Als die Vader die jou niet in de ellende laat rondmodderen. Die jou niet in het drijfzand van de ellende laat wegzakken. Maar Die dan om Christus, die zo ontzaglijk onder de ellende en onder Gods boosheid tegen de zonden geleden heeft,  altijd voor je blijft zorgen. Dat betekent niet dat de ellende je niet meer aanraakt. Soms nog zo scherp en ellendig. Maar het betekent wel dat in de ellende God Zijn kind nooit loslaat, nooit alleen laat. Je ziet dat op een heel treffende manier in Psalm 34. Het gaat mij nu vooral om de verzen 18-20: “Roepen zij, dan hoort de Here, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.  De Here is nabij de gebrokenen van ​hart en Hij verlost de verslagenen van geest. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here”.

Wie God liefheeft, bij Christus zijn of haar leven zoekt, mag weten dat wat er ook gebeurt God het in handen houdt. Als je bij Hem schuilt,  zal dat kwaad, zal die ellende jou nooit voor altijd op de knieën kunnen brengen. Je nooit voor altijd bij Hem kunnen weghouden als je Redder die jou het leven geeft dat eens van alle kwaad bevrijdt is. Je mag altijd terugvallen op Gods belofte die staat als een rots in de branding. Je mag dan weten dat je door Gods zorg en verlossing op weg bent naar leven dat  alleen nog maar goed is. Hij redt je uiteindelijk uit het felste verdriet en het grootste onrecht dat jou aangedaan is. Hij is de Vader die de armen om je slaat. De God die jou leert om op Christus je leven te bouwen. Als je God als je Vader kent. Als je Zijn belofte kent dat wie Hem liefhebben eens in volle glorie in  Zijn heerlijkheid zullen leven, leer je juist in ellende te vertrouwen op die God en Vader. Hij alleen kan redden, alleen het vertrouwen op Hem kan er voor zorgen dat die diepe ellende mij niet voor altijd overwint. Alleen leven met Hem leert mij op Hem als het enige juiste adres in diep verdriet te bouwen. We hebben dat ook gelezen in Rom 5: “En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, 4en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; 5en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de ​liefde​ Gods in onze ​harten​ uitgestort is door de ​heilige​ Geest, die ons gegeven is.” Vs 3-5

Omdat God voor wie Hem liefhebben alles zo in Zijn hand houdt dat het jou niet voor altijd bij Christus als je Redder kan weghalen, draagt alles bij aan het goede. Het leert je met al je vragen en pijn en teleurstelling bij Hem schuilen. HERE ik red het niet, helpt U me toch, houdt U met toch op de been, verbind me toch steeds weer aan Christus. Red me volgens uw belofte bij de doop gedaan. Dat doet Hij vanwege Christus’ werk  voor jou vast en zeker als je zo met die vracht van ellende bij Hem komt. Dat doet Hij voor ieder die Hem liefheeft volgens Zijn plan. We letten daarop in de tweede plaats.

 

  1. volgens Zijn plan

 

“Ik hoop maar dat God voor me blijft zorgen.” Dat hoor je mensen in hun verdriet en moeite soms zeggen. De Heilige Geest leert ons in onze tekst zeggen: “Wij weten nu”.  Broeder en zuster, jongens en meisjes: Jij mag zeker weten dat dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God ​liefhebben”.  Dat mag je weten niet omdat jij zo sterk bent. Ook niet omdat jouw geloof zo sterk is. Niet omdat jouw liefde voor God door jouw kracht altijd zo geweldig groot is. En toch mag jij het tot in de diepste pijn en ellende zeker weten. Dat weten dat God voor je zorgt, je in Zijn handen houdt hoe verdriet, onrecht en teleurstelling ook je leven zijn binnengekomen. Je mag dat weten.  Zelfs als het zo anders voelt. Als je bij God je leven zoekt, als je in dankbare liefde voor Hem wilt leven. Dankbaar voor dat machtige offer dat Christus bracht voor ieder die God liefheeft. Als je zo wilt leven sta je in Gods handpalmen geschreven. Voor eeuwig.

Dan weet ik dat als ik in eigen kracht steeds God zou moeten liefhebben ik die kracht niet heb. Dan had ik Christus al lang de rug  toegekeerd. Ik zou nooit tot liefde voor God zijn komen. Dan zie ik nu,  al is het met zoveel verdriet en teleurstelling in mijn hart, het hart van Gods liefde dat nooit teleurstelt. Dan zie ik als ik God liefheb dat Hij mij dus volgens Zijn voornemen, volgens Zijn plan geroepen heeft. Hij heeft mij onverdiend met Zijn roepstem tot overgave gebracht. Hij heeft er voor gezorgd dat ik niet alleen met die ellende en dat verdriet in deze wereld sta. Je staat er wel alleen voor als je niet in liefde met God leeft. Dan heb je geen echte hoop, dan is er niet de troost, het houvast dat God je in de diepste ellende vasthoudt en leidt naar een leven waar al die ellende voor eeuwig vergeten is.

Wie God liefheeft,  weet dat God dat uit liefde alleen, uit genade alleen in jou gewerkt heeft! Wat een liefde dat ik daarin mag delen.

Maar wat nu als jij bij jezelf zegt of voelt: Ik heb God eigenlijk niet lief. Ik leef voor mijzelf. Dan klopt Christus nu vol liefde aan je hart met alles wat je nu gehoord hebt. Hij zegt het echt gemeend tegen jou: Kom tot Mij. Heb Mij lief! Ik wil je dat leven waarin Ik altijd voor je zorg, waarin de Geest  je altijd draagt, zelfs door de dood heen geven. Als je dan in het gebed Christus zoekt als de persoon die jou verlost van leven voor jezelf en leven  voor de zonde krijg je dat leven met de Vader die zorgt en zorgt. Dat leven dat niet stuk te krijgen is. Dan kan ik mijn hoofd op Vaders schouder leggen. Diep geborgen in Zijn liefde. Dan zeg ik nooit dat ik dat aan mijn liefhebben, aan mijn goede daad om God lief te hebben te danken heb. Dan is leven uit dankbaarheid voor mij alles. Dan zie ik het tot mijn verwondering dat ik ook dat liefhebben van God aan God en God alleen te danken heb: “Hierin is de ​liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze ​zonden …....  Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. ” 1 Joh 4;10,19

Gods verkiezing waarin jij mag rusten is liefde en onverwoestbare troost! Daarin vind je rust.  In Gods eeuwige Vaderarmen door het bloed van Christus. Zo strekt de HERE zich naar je uit in de doop en in het evangelie dat je ook vanmorgen weer gehoord hebt.

 

AMEN