Preek Spreuken 4:23 Hartbewaking nodig!

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/zegengroet

Psalm 139:3,11

Lezing van Gods wet

Psalm 103:1,3

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2:14-24

Gezang 27:1,2,3,9

Schriftlezing: Spreuken 4:10-27

Psalm 16:1,3

Openbare Geloofsbelijdenis

Psalm 84:5,6

Tekst: Spreuken 4:23

Verkondiging van het evangelie

Gezang 25

Dankgebed

Collecte

Gezang 40

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Elke zondag weer zit hier de gemeente van Christus. Jong en oud. Jullie jongens en meisjes horen er ook heel bij. Al begrijp je heel veel dingen nog niet. Jullie horen heel echt bij de Here God. Dat is wat je ook ziet op de dag dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Dat is niet alleen de Geest van en voor ouderen. Niet alleen voor volwassenen. Het is de Geest die wordt uitgestort over het hele volk van God. Daarbij horen ook de jongens en de meisjes. Daarbij horen ook de baby’s die net geboren zijn.

Nu zijn er 5 jonge mensen die net in het openbaar belijdenis van hun geloof hebben gedaan. Zij staan hier voor ons als het bewijs hoe de Heilige Geest in de lijn van de generaties werkt. Vaak wordt er bij de Geest, bij het feest van Pinksteren gedacht dat het daarbij om spontaniteit, om gevoel, en vooral niet om wat je leert, vooral niet om het verbond en ook niet om in het lijn van de geslachten geloven gaat.  Als je goed oplet zie je hoe juist op de Pinksterdag Gods verbond met Zijn volk, met Zijn kerk benadrukt. Hoe Hij laat zien dat Hij in de lijn van de geschiedenis, dat Hij in de lijn Zijn verbond verder werkt. Dat Hij met het oog op de nieuwe omstandigheden in de wereld Zijn volk gereedmaakt om de nieuwe opdracht goed te kunnen uitvoeren.

Dat de kinderen en de jeugd er echt bij horen, zien we in het Oude Testament al. Gods belofte komt naar jong en oud onder Zijn volk. Daarvan is de besnijdenis een prachtig teken. We lezen dan ook in Psalm 8 dat zelfs de kleinsten er onder Gods volk voor de HERE echt bij horen: “HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine ​kinderen​ en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.” vs 2,3

Dat krijgt op de Pinksterdag nog meer vorm. De leerlingen van de Here Jezus en daarmee Zijn kerk heeft de opdracht gekregen om het evangelie van Christus en alles wat Hij ons geleerd heeft uit te dragen over de wereld. Om mensen uit alle volken tot Christus te roepen als hun Redder en Koning. Als hun Verlosser en hun God. Om Gods volk jong en oud dat te kunnen laten doen,  storten de Vader en Zoon de Heilige Geest uit. Wanneer de Geest is uitgestort heeft het startschot geklonken om de wereld over te gaan en Christus’ getuigen te zijn. Dat is niet alleen iets voor ouderen en volwassenen. Dat is ook iets voor de jeugd en voor de kinderen. We lezen dan ook dat de profetie van Joël op de Pinksterdag vervuld wordt o.a. hierin: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,

en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen:  ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.” vs 17,18

Pinksteren, de uitstorting van de Geest door Jezus Christus laat zien dat wie belijdt dat Christus jouw God en Koning is, dat Hij de God en Koning van en voor de hele schepping is, jij jouw kinderen met vrijmoedigheid mag opvoeden in verbondenheid met de HERE. Dat je ze vol liefde over de HERE mag vertellen en zeggen dat ze bij Christus mogen horen en dat Hij ze de kracht wil geven om van Hem te vertellen. Hij wil de Geest geven  voor ons en onze kinderen luister maar: “ Bekeert u en een ieder van u late zich ​dopen​ op de naam van ​Jezus​ ​Christus, tot ​vergeving​ van uw ​zonden, en u zult de gave van de Heilige​ Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw ​kinderen​ en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.” vs 38,39 

Op Pinksteren zien we hoe het evangelie over de hele wereld moet en ook kan door het geschenk van de Geest aan heel Gods volk. Daarbij is het heel belangrijk om ons hart te bewaken. Om zo echt getuige van Christus, gelovig kind van God te zijn en te blijven. We letten daarop als ik jullie het evangelie onder het volgende thema verkondig vanuit Spreuken 4:23:

 

HARTBEWAKING NODIG!

 

1. Het allerbelangrijkste

2. het meest verstrekkende

 

1.  Het allerbelangrijkste

 

We hebben al eerder gezien dat een vader in het boek Spreuken onderwijs aan zijn zoon geeft. Het is niet maar menselijk onderwijs. Het is namelijk een vader die uiteindelijk onderwijs van de Vader in de hemel gekregen heeft. Dat is wat er in het verbond is als het goed is,  gebeurt dat je het hemelse onderwijs aan je kinderen doorgeeft. In liefde en trouw.  Is het boek Spreuken toch niet voor een groot deel menselijk onderwijs? We komen er namelijk de naam van God niet zo vaak tegen. Mensen gebruiken dit om de waarde en het gezag van dit boek minder te maken. Dat is onterecht. We moeten goed begrijpen dat als een boek door Gods werk deel van de Bijbel geworden is het daarmee Woord van God is. We hebben ook al gezien dat in het eerste hoofdstuk al meteen duidelijk wordt wat de bron van de echte wijsheid is die tot ons komt in het boek Spreuken: “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.” 1:7. In 2:5 lazen we: “dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.”

Het gaat er in het boek Spreuken, net als in alle andere boeken van de Bijbel, om dat we ons hart aan de HERE geven. Dat we ons uitleveren aan de hemelse Vader. Prachtig uitgedrukt in Spreuken 23:26: “Mijn zoon, geef mij uw ​hart, laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen” Geef je hart aan de HERE, omhels Christus als je God en Verlosser. Dat betekent dat je met je hele leven voor Christus wilt leven. Hoe kun je dat? Daarbij speelt je hart een beslissende rol. Geloven is namelijk geen uiterlijk zaak, het is geen idee of wereldbeschouwing. Het is met je hart aangesloten zijn op die hemelse Vader die hemels onderwijs geeft.   Daarvoor is nodig dat je je hart bewaakt.

Om te zien wat dat betekent moeten we eerste kijken wat het woord hart in de Bijbel betekent. We moeten ook zien hoe het er met ons hart voorstaat.

Het woord hart kan in de Bijbel gewoon je hart zijn zoals die in je lichaam klopt. Vaak betekent het meer. Waarom?  Omdat als je hart niet meer klopt je niet meer leeft. We hebben een kloppend en gezond hart nodig om te kunnen leven. Als ons hart iets mankeert, worden we kortademig en wordt ons leven op termijn bedreigd. Soms is het nodig dat mensen naar de hartbewaking gaan om in levensbedreigende situaties te kunnen ingrijpen. Zoals ons hart beslissend is voor ons kunnen leven op aarde zo wordt het woord hart ook gebruikt voor ons persoon zijn. Wie ben, wie wil zijn, wat is de grote drijfveer van je leven? Daarom kan het hart in de Bijbel ook gebruikt worden van de plaats waar ons voelen en denken en de drijfveren van ons leven te vinden zijn. Wat daar namelijk huist bepaalt hoe we leven. De Here Jezus maakt juist tegenover de Farizeeën en de Schriftgeleerden die de mensen van de regels waren duidelijk dat het om het hart gaat. Alleen regels genezen je hart niet. Dan laat Christus horen dat we over ons eigen hart zoals we in de wereld zijn gekomen niet positief moeten denken. Hij zegt daarover in Matt 15: “Maar wat de mond uitgaat, komt uit het ​hart, en dat maakt de mens ​onrein. Want uit het ​hart​ komen boze overleggingen, ​moord, echtbreuk, ​hoererij, ​diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. Dat zijn de dingen, die een mens ​onrein​ maken, maar het eten met ongewassen handen maakt een mens niet ​onrein.” Vs 18-20 vgl Gen 8:21

Met ons hart staat het er vanaf onze geboorte niet goed voor. Als we onszelf willen zijn en blijven gaat het helemaal mis. Dat zien we dan ook in de wereld gebeuren. Wij hebben echt een hartoperatie nodig. We hebben een ander hart nodig. Een hart dat vanuit de hemel door God niet meer door eigen gevoelens en gedachten geregeerd wil worden maar denk aan hemelvaartsdag! Een hart dat omhoog kijkt naar Christus en vraagt: Here wil U door uw Geest me tot een ander mens maken?! Maak in mij dood wat het verkeerde wil en geef me door de Heilige Geest een hart dat U liefheeft en voor Christus in liefde wil leven. Wilt U mij leren om mijn hart te bewaken. Die bewaking is nodig omdat er steeds weer de invloed in jouw leven is om toch weer je hart te geven aan die gevoelens, gedachten die de andere kant uit willen. 

Het is nodig om het hart als het centrum van je leven te bewaken tegen verkeerde invloeden. Invloeden die zeggen: Wees jezelf, leef voor jezelf, pas je aan jouw omgeving aan, doe wat je vrienden doen al zegt Christus het anders in Zijn Woord.

Iets bewaken of bewaren. Dat is iets dat we goed kennen. Zeker in onze digitale tijd. We hebben wachtwoorden en virusscanners nodig om niet gehackt te worden of om er voor te zorgen dat een virus op onze computer niet al ons werk en andere dingen die we daar bewaren weghaalt. Er worden zelfs digitale kluizen aangeboden om dingen zo veilig mogelijk te bewaren. Wie met computers werkt en naar buiten toe daarmee gaat, heeft beveiliging nodig. Zo is het ook met ons hart. Het is namelijk zo dat we ons niet aan de wereld waarin we leven kunnen onttrekken en dat op een bepaalde manier ook niet mogen. Paulus maakt duidelijk dat we  als kinderen van God niet uit deze wereld kunnen stappen en alleen in onze eigen wereld gaan leven. We lezen dat in 1 Kor 5:9,10 zo: “Ik heb u in mijn vorige brief gezegd dat u niet moet omgaan met ontuchtplegers,maar dat betekent niet dat u alle ontuchtplegers die er in de wereld zijn, of alle geldwolven, uitbuiters en afgodendienaars moet mijden. Dan zou u de wereld moeten verlaten.” NBV 

We mogen ons ook niet aan de wereld onttrekken. We zijn namelijk geroepen om midden in deze wereld getuigen van Christus te zijn. Om ook de grootste zondaar met liefde tot Christus te roepen. Dat we juist midden in deze wereld het evangelie hebben uit te stralen, lezen we o.a. in Fil 2: “Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, ​kinderen​ van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van ​Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.”vs 14-16

Hier zie je ook hoe je midden in de wereld kunt staan en het licht van Christus verspreiden. Door namelijk vast te houden aan het Woord van het leven. Hoe bewaar je dus je hart om echt als kind van God te leven? Door echt door de Geest te leven. Door vast te houden aan het Woord van de Geest dat is het Woord van God. De echte hartbewaking als het allerbelangrijkste in je leven, betekent in ieder geval bidden en luisteren. Luisteren naar de HERE die de enige God is, die een liefde heeft laten zien door het geven van Zijn Zoon als het offer voor onze zonden als nooit tevoren. Daarom steeds maar weer luisteren naar de woorden van God en die bewaren in je hart. Die opbergen in die kluis van je hart. Om steeds meer woorden en kennis van God daar op te slaan en te laten werken. Dan is er ook steeds weer het gebed om de Geest. Het gebed dat vraagt: Here leer me bij de belijdenis van mijn geloof te blijven. Om toe te nemen in liefde voor Christus en Zijn Woord.  Leer mij om uw woorden zo in mijn hart te bewaren dat ik er uit zal leven. Steeds weer en steeds meer. Here leer me om tegen de invloed van eigen zondige hart en de wereld in  steeds terug te vallen op Uw woorden, op wat U gedaan en gezegd en beloofd hebt. Geef mij daarvoor Uw Geest zodat ik in mijn leven doe wat U in Deut 4:9 gezegd hebt: “Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht, dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet uit uw ​hart​ wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw ​kinderen​ en uw kleinkinderen bekendmaken”. 

Het ver gaat dit en hoe doe je dat/ we letten daarop in het 2e punt.

 

2.  Het meest verstrekkende

 

 

We hebben hartbewaking nodig. We hebben nodig dat de Geest in ons hart woont. Dat de Heilige Geest onze harten bewerkt en steeds weer bij Christus brengt. Zodat je bij de belijdenis van je geloof blijft. Zodat je na je doen van openbare belijdenis groeit in je kennis van en leven met de HERE. Het is goed om als je al eerder belijdenis gedaan hebt je af te vragen of dat bij jou wel zo is. Is de belijdenis van je geloof al meer een zaak van je hart geworden? Of ben je langzaam maar zeker toch weer afgegleden naar een meer uiterlijk geloven? Je gaat naar de kerk maar je denkt wel: als ik niet meer bij mijn ouders zou wonen of niet dicht bij bekenden uit de kerk zou ik echt wel minder naar de kerk gaan. Is het zo dat de liefde voor Christus en het kennen van Hem niet heel veel invloed op je gewone leven heeft? Is het zo dat je het eigenlijk best gewoon en stoer vindt om dronken te zijn terwijl de HERE zegt dat het zonde is en je daarbij ver weg moet blijven? Het tweede deel van onze tekst maakt duidelijk dat het bewaken van je hart juist uitwerking op je leven van elke dag heeft. Leven door en uit de Geest is niet een of ander vaag en wazig leven maar heel concreet leven voor Gods ogen. Zo leven dat je woorden en daden steeds weer getuigen van de liefde voor God en de naaste. Waarbij jij de HERE geen verdriet wilt doen. Waarbij je in vrede en liefde voor je naaste leeft en altijd weer in zachtmoedigheid het goede voor de ander zoekt.

Daarvoor is dus nodig dat we het onderwijs van de HERE in ons hart opnemen. Dat de Geest met dat Woord al meer beslag op ons hart en leven legt. De reden daarvoor die in het tweede deel van onze tekst genoemd wordt is: “want daaruit zijn de oorsprongen van het leven.”

Er zijn  hier vanuit het Hebreeuws 2 vertalingen mogelijk die allebei goede zin geven. De eerste is die zoals we die vinden in de vertaling die we gebruiken. De andere is het de grenzen van ons leven aangeeft. Vanuit je hart, vanuit je persoonlijkheid krijgt je leven vorm. De grote vraag is hoe dat leven vorm geeft. Wat daarbij de grenzen zijn die je daarbij in acht neemt. Wat zijn bij jou de grenzen waarover je niet wilt gaan? Dan zie je dat je hart ook alles met je geweten te maken heeft. Wat leg je zelf vanuit je hart als de normen van je leven aan waaraan je je eigen leven toetst? Zodat je zo kunt leven dat je God en mensen met vrede in je hart kunt aankijken.

Ik geef daarvan 2 voorbeelden uit de Bijbel:

Spreuken 4:24,25: “ Doe weg van u de valsheid van mond en houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.” Wie vanuit Gods woorden leeft kan een ander in de ogen kijken.

Dat het juist ook anders kan zien we bij Petrus. Wanneer hij de Here Jezus 3 keer verloochend heeft, is het de Here Jezus die hem recht in de ogen kijkt. We lezen daarvan: “En de Heere keerde Zich om en keek ​Petrus​ aan. En ​Petrus​ herinnerde zich het woord van de Heere, hoe Hij tegen hem gezegd had: Voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u Mij driemaal verloochend hebben. En ​Petrus​ ging naar buiten en huilde bitter.” Luk22:61,62

Wie de HERE in Zijn liefde om eigen leven niet recht in de ogen kan kijken, doet er goed om niet met je rug naar Hem te gaan staan maar eigen zonden met verdriet te belijden. Te bidden om de Geest die je leert om volgens Gods Woord en liefde te leven.

Daarbij gaat het om een leven door de Geest met onze hele mens-zijn elke dag. Dat juist dat hart, dat hart dat van Gods liefde en woord wil leven invloed op op ons hele leven hoort te hebben lezen we op een bijzondere manier in 1 Joh 2:15-17: “Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de ​liefde​ van de Vader niet in hem.  Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.”

Je hebt hartbewaking nodig om met je voeten, je ogen, je handen, je mond tot eer van God te leven. Je hebt daarvoor nodig dat de Geest in jouw hart woont. Dat je steeds weer in geloof openstaat voor de Geest en daarmee voor wat de HERE jou leert. Dan is niet wat mensen zeggen, wat mensen doen beslissend voor je leven. Dan is het de HERE, dan is het Christus die zelfs voor jou en jouw zonden onder Gods toorn en straf is doorgegaan. Dan is het Gods liefde die naar je toekomt. Dan is het de Geest die je wil  leren om met hart en ziel voor Hem te leven. Dan is het goed dat het niet meer om mij en mijn zondige en lege plezier gaat. Dan is het goed en geeft het zoveel moois al meer en meer dat je vanuit Christus en Zijn Geest met je hart leeft.  Dat wil de Geest ons om het offer van Christus geven. Dan leren we ons geloof belijden en daarin vol te houden vanuit ons hart in diepe afhankelijkheid van God. Dan is het de Geest die ons leert om profeten van Christus in deze wereld te zijn jong en oud. Laten we steeds weer bidden om de bewaking van ons hart en dat er  vanuit ons hart  steeds  een echt leven met Christus als onze Verlosser en God is. Dan heb je uitzicht en toekomst. Altijd weer.

 

AMEN