Preek zondag 15: Jezus Christus lijdt Zijn hele leven onder Gods toorn

Preek zondag 15: Jezus Christus lijdt Zijn hele leven onder Gods toorn

 ORDE VAN DIENST

  

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 6: 1,2,3

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 50:4-11

Psalm 102:4,5,6

                        Johannes 19:1-16

Psalm 85

Tekst: Zondag 15

Verkondiging van het evangelie

Gezang 3

Collecte

Dankgebed

Gezang 14:1,4

Zegen

 

 

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Vorige week hebben we gezien dat de Zoon van God mens geworden is. Dat de Here jezus uit de maagd Maria geboren is. De Here Jezus is echt als een baby in de wereld gekomen.  Wij zijn allemaal zo in de wereld gekomen. Zo hebben we allemaal het levenslicht gezien.

Ieder die geboren wordt wil een gelukkig leven leiden. Mensen proberen steeds weer de dingen te doen die hen gelukkig laten voelen. Een mens wordt niet geboren om het lijden en de ellende te zoeken. Het kan gebeuren dat je in je leven allerlei moeilijke dingen meemaakt. Toch is dat het niet wat je wil en zoekt. Het leven voelt voor meerdere mensen van tijd tot tijd zo zwaar dat ze wel dood zouden willen. Dat is niet iets wat mensen zoeken. Dat gaat vaak gepaard met wanhoop en gevoelens die heel zeer doen. Er zijn mensen waar de ene moeite na de ander over hun leven komt. Wat kan dat zwaar zijn.

Bij de Here Jezus zie je hoe het lijden over Hem komt. Bij Hem is het niet zo dat het alleen over Hem komt. Hij is het die het heel actief over Zich laat komen. Hij kiest er voor. Hij komt naar de wereld, Hij wordt geboren om te lijden. Dat is het doel van Zijn leven op aarde. De Here Jezus zorgt er voor dat Hij zo leeft dat het lijden dat als straf over Hem moet komen ook echt Zijn leven treft. Het doel van Zijn leven op aarde omschrijft de Here Jezus in Mattheus 20: 28 zo: “zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.”HSV

Het lijden komt maar niet over de Here Jezus. Hij komt om te lijden. Dat is Zijn levenswerk. Christus zoekt actief het lijden dat Hij moet doorstaan om echt de Verlosser voor zondaren te kunnen zijn. Hij zoekt het lijden dat Hij moet ondergaan. Hij maakt geen gebruik van mogelijkheden die Hem worden aangeboden om dat lijden te verzachten of daarmee te stoppen. Hij laat de pijn niet verdoven aan het kruis door het drinken van een verdovende drank. Hij weet dat Hij om de echte Verlosser moet zijn het lijden in al haar diepte moet ondergaan. Bewust en actief.  De Here Jezus roept niet de legioenen met engelen die Hem ter beschikking staan om Hem uit de handen van de Joden en de

Romeinen te redden.   De Here Jezus laat actief het lijden over Hem komen om de gelovigen van Gods strenge oordeel te bevrijden. het oordeel dat we verdiend hebben. Hij lijdt daarom Zijn hele leven.

 

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:    

 

JEZUS CHRISTUS LIJDT ZIJN HELE LEVEN ONDER GODS TOORN

 

  1.  Vanaf het begin van Zijn leven
  2. Vooral aan het einde van Zijn leven

 

  1. Vanaf het begin van Zijn leven

 

 

In onze Zondag wordt over de toorn van God en over Gods strenge oordeel gesproken. De toorn van God is er echt. Het is niet zo dat Gods toorn wel eens over een mens kan komen. Nee, die toorn ligt op ons als mensen. Vanaf dat we geboren worden. De toorn van God die betekent dat we op weg zijn naar de eeuwige ellende ligt vanaf onze geboorte op ons. Dat is de werkelijkheid.  Daarvan moeten we bevrijd worden. Het is dus niet zo dat de HERE zegt dat die toorn over mensen komt als ze na een tijd niet naar hem gaan of blijven luisteren. Wij zitten door onze eigen schuld vanaf het begin van ons leven in de gevangenis. Wij kunnen niet zelf aan de straf die er op ons wacht ontsnappen. Jij en ik zijn gevangenen die op geen enkele manier voor ontsnapping kunnen zorgen. Wij hebben hulp en verlossing van buiten nodig.  Het is belangrijk om dat te bedenken. Wij hebben echt een redder nodig die we zelf niet kunnen zijn.

Er komt namelijk voor ieder mens het moment dat je voor God moet verschijnen. Dan gaat gebeuren wat we in 2 Korinthe 5:10 lezen: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

Wanneer jij en ik vandaag sterven en we dus voor Christus verschijnen terwijl de toorn van God nog over ons leven ligt, zijn we reddeloos verloren. Dan zal de Rechter geen ander oordeel kunnen uitspreken: Schuldig! Deze mens zal door eigen schuld voor altijd Gods toorn aan zijn ziel en later ook weer aan zijn lichaam voelen. Als Gods rechtvaardige straf. Gods toorn en straf blijven de heel pijnlijke werkelijkheid wanneer je zonder Verlosser voor Christus verschijnt. De toorn van God tegen jou en mijn zonden moet gestild worden.

Jezus Christus is de wereld gekomen, de Zoon van God is mens geworden om dat werk te doen. Hij lijdt, Hij voelt Gods boosheid en straf vanaf het begin van Zijn leven op aarde. Vanaf het moment dat Hij geboren wordt.

Christus lijdt vanaf Zijn geboorte. Ik kan dat nu wel zeggen maar hoe dan? Om dat te begrijpen moeten we bedenken dat de Zoon van God mens geworden is. Wat heeft Hij toen gedaan? Hij verliet de hemel waar Hij als God alle eer en lof kreeg. De Zoon van God leefde daar in de heerlijkheid die bij Hem hoort. Hij was rijk. Hij heeft Zijn Goddelijke rijkdom opgegeven om arm te worden. Zie 2 Kor 8:9 Hij zorgt er voor dat Hij in een vertrek geboren wordt dat niet straalt van Zijn grootheid. De Zoon van God wordt een mens waarin de gevolgen van de zonde te voelen zijn. Hij krijgt niet het heerlijke lichaam zoals Adam en eva dat hadden voor de zondeval. Dus een lichaam dat gevoelig is voor pijn, honger, ziekte, dood, vermoeidheid enz. De Here Jezus moet ook omgaan met verdriet dat in Hem als mens komt. De Here Jezus is een zondeloos mens in een zwak lichaam dat deelt in de ellende van de zonde. Hij komt als een zwak en kwetsbaar mens in de wereld. Niet vol glorie en kracht.  Hij komt als zondeloos mens onder zondige mensen op de aarde. De Zoon van God die mens geworden is, krijgt niet de eer die Hij verdient. Hij moet zelfs voor de slechte koning Herodes vluchten. Naar Egypte. Zijn leven wordt bedreigd en Hij moet dat toelaten.  Hij moet dit lijden en deze vernedering ondergaan om de Verlosser van Gods volk te kunnen zijn. 

Het lijden neemt voor Hem tijdens Zijn leven toe. Wanneer de Here jezus als de beloofde Verlosser begint op te treden is er tegenstand en twijfel. Toch neemt het aantal mensen dat Hem volgt in de eerste tijd toe. Duizenden volgen Hem en zien Zijn wonderen en horen Zijn onderwijs. Op een bepaald moment als duidelijk wordt dat de Here Jezus niet de koning wil zijn om de Joden van de Romeinen zal bevrijden, gaan velen teleurgesteld bij Hem weg. De tegenstand tegen Hem wordt al groter.

De Here jezus gaat dat al meer voelen. Hij komt al meer alleen te staan. Het leven wordt voor hem al moeilijker. Hij voelt al meer hoe Hij uiteindelijk helemaal alleen moet lijden. Uiteindelijk zonder enige steun van God en mensen. Juist de Zoon van God, juist de zondeloze mens Jezus die alleen echt adem kan halen als de liefde van de Vader Hem omringt, moet voelen hoe de Vader al meer onbereikbaar voor Hem wordt. Dat de Vader al hoe meer Zijn toorn aan Hem laat voelen. Niemand voelt dit zo zoals Christus dit gevoeld heeft. Hoeveel pijn is er in het hart van de Here Jezus! Meer dan wij ons kunnen indenken. Dat wordt nog erger aan het einde van Zijn leven. We letten daarop in het tweede punt.

 

  1. Vooral aan het einde van Zijn leven

 

De Here Jezus is zelfs door de laatsten die hem trouw gebleven waren verlaten. Zelfs de 11 leerlingen die steeds bij Hem waren hebben hem verlaten toen Hij gevangengenomen is. Jezus wordt voor het sanhedrin geleid. Ze moeten hun oordeel over hem uitspreken. Ze proberen Hem op allerlei manieren tot de dood veroordeeld te krijgen. In die tijd is het Petrus die door Jezus gezien wordt die Hem tot drie keer toe verloochend. De Here Jezus staat er echt alleen voor. Het Sanhedrin, de joodse Raad zoekt bewijs dat de Here Jezus de wet van God overtreden heeft. Zelfs zo dat Hij gedood moet worden. Wat ze ook proberen ze krijgen het juridisch niet rond. De HERE zorgt voor de verwarring, Hij zorgt er voor dat er geen 2 of 3 komen die echt met dezelfde beschuldiging komen. Er is bij al die getuigen, die onbetrouwbare getuigen die opgeroepen worden niet  een getuigenis wat echt eenstemmig is. Je voelt als het ware de wanhoop in de rechtszaal groeien. De HERE laat voelen dat er geen echte goede beschuldiging tegen de zondeloze Christus is in te brengen. De Joden en de duivel doen er alles aan om te voorkomen dat de Here Jezus veroordeeld zou worden omdat Hij zegt dat Hij de beloofde Verlosser is. Ze willen dat juist verdoezelen. De HERE in de hemel stuurt het nu zo dat ze eerlijk moeten zijn. Dat ze geen spelletjes kunnen spelen. Het moet duidelijk worden waarom ze de Here Jezus dood willen maken.  Dat moet er uit komen. Dat komt er uit als Kajafas ten einde raad aan de Here Jezus vraagt of Hij de Zoon van God is.  De Here Jezus geeft daarop een duidelijk bevestigd antwoord. Hij is de Zoon van God. Hij is de beloofde Verlosser.

Dan komt de reactie. Ze komen nu met al hun haat naar voren. Hij is een godslasteraar. Er is geen verder bewijs meer nodig. De felle haat komt er uit. Die haat is heel groot. We lezen namelijk in Markus 14:65: “En sommigen begonnen Hem te bespuwen en zijn gelaat te bedekken en Hem met vuisten te slaan en tot Hem te zeggen: Profeteer nu! En de dienaars sloegen Hem in het gelaat.” Dat het zo met de beloofde Verlosser, de Knecht van de HERE zou gebeuren lezen we al in Jesaja 50. We lezen daar over de Verlosser die zal komen in vers 6: “Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.”

Het bijzondere is hier dat de tegenstanders door wat ze doen bevestigen dat de Here Jezus echt de beloofde Verlosser van Jesaja 50 is!  Ook wat we in Jesaja 50 over de rug van de Verlosser lezen wordt vervuld.  Want als de Here Jezus voor Pilatus staat, gebeurt het volgende:  

“Toen nam dan ​Pilatus​ ​Jezus​ en liet Hem ​geselen. En de ​soldaten​ vlochten een ​kroon​ van doornen, zetten die op zijn hoofd en deden Hem een purperen kleed om, en zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet, ​Koning​ der ​Joden! En zij gaven Hem slagen in het gelaat.” Joh 19:1-3

De profetie wordt zo duidelijk in Christus vervuld!  De Here  Jezus werkt volgens die profetie. Hij leeft zo dat in Hem vervuld wordt dat Hij de beloofde Verlosser is. Hoe zwaar Hij daardoor ook moet lijden. Hij voelt de pijn en de straf. Het ergste is dat Hij achter die slagen die mensen Hem geven de toorn van Vader in de hemel tegen onze zonden voelt. Hij voelt achter de geselslagen die mensen Hem geven de geselslagen van Zijn Vader.

Dan zijn het de Joden die de stadhouder Pilatus nodig hebben om Jezus te kunnen doodmaken. Weer proberen de joden de echte reden die ze hebben om de Here Jezus dood te maken te verbergen. Ze zeggen tegen Pilatus dat de Here Jezus een gevaar is voor de vrede. Dat Hij eigenlijk de vrede van Rome aantast en mensen opzet tegen de Romeinen. Pilatus moet na onderzoek uitspreken dat die beschuldiging niet klopt. Dat de Here Jezus in wezen onschuldig is. De rechter spreekt uit dat Jezus een rechtvaardig mens is. Wanneer Pilatus dit gezegd heeft, moeten de Joden laten zien dat ze andere redenen hebben om de Here Jezus dood te laten maken. Dan moeten ze eigenlijk met de beschuldiging komen dat deze man volgens hun wet gedood moet worden omdat Hij zichzelf de Verlosser en ook God noemt. Dat Hij zich zo presenteert. Het moet duidelijk zijn dat de Here Jezus om die reden uiteindelijk aan het kruis hangt. Dat aan het kruis hangt de Zoon van God! De zondeloze mens die de zondeschuld en de zondelast van de gelovigen in hun plaats op zich neemt. Dat Hij zich als de zondeloze als de grootste zondaar en als Godslasteraar laat behandelen. Om zo zondaren en mensen die God gelasterd hebben te verlossen van hun schuld. 

Pilatus spreekt het onrechtvaardige oordeel uit dat Jezus gekruisigd moet worden. Daarachter klinkt Gods oordeel over ons! Het oordeel wordt uitgesproken over Hem die de zonden en schuld op zich genomen heeft van wie zich schuldig voor God weet en dat met verdriet over eigen zonden belijdt. Ik had daar moeten hangen zonder enige toekomst. Christus hing daar in mijn plaats om uit liefde alleen voor mij een geweldige toekomst te verdienen. 

Juist de dood aan het kruis laat zien dat Christus de allerzwaarste straf moet dragen. Het hangen aan een kruis betekent namelijk dat zowel God als mensen Hem als de grootste misdadiger veroordelen. Jezus hangt tussen hemel en aarde. Zowel de hemel als de aarde veroordelen de Here Jezus. Ze willen Hem niet. Wanneer iemand in Israël  na zijn steniging aan een paal gehangen werd sprak Gods volk uit dat deze misdadiger op aarde niet genoeg gestraft kon worden. Zo erg was wat hij gedaan had. Het hangen aan een paal was daarmee ook een vraag aan de HERE om deze mens nog veel meer te straffen. Dit gebeurt bij de Here Jezus als Hij levend aan het kruis hangt. Wanneer Hij tijdens die drie uren duisternis aan het kruis met lichaam en ziel in de hel terecht komt. Om ons met lichaam en ziel van de hel die we verdiend hebben te verlossen.

Het zal nu wel duidelijk zijn dat de Here Jezus tijdens zijn leven op aarde al meer heeft moeten lijden. Dat het aan het einde van Zijn leven op aarde echt heel erg en al erger werd. De toorn van de Vader moet de Here Jezus al meer voelen. Het drukt al zwaarder op Hem. De Zoon van God gaat al meer voelen dat de Vader Hem verlaat. Vanwege jou en mij, vanwege zondaren die God in Zijn liefde wil redden.

Dit is allemaal over de Here Jezus gekomen omdat Hij voor Gods uitverkoren kinderen, voor de gelovigen de vrede met God, de echte vrijheid wilde verdienen. Jezus hing aan het kruis als de onschuldige! Hij heeft volledig in liefde volgens Gods wil geleefd. In alles! Toch is Hij bereid om als de grootste zondaar allertijden te lijden aan het kruis. Het is niet zo dat jij en ik nu als een soort toeschouwer naar Jezus’  lijden kijken. Mensen die alleen maar zeggen wat was dat erg en wat hebben de anderen mensen toen het verkeerd gedaan. 

De Here Jezus heeft namelijk niet voor toeschouwers geleden. Wie niet meer dan een toeschouwer is, wordt niet van de toorn van God bevrijdt. Dan ligt Gods toorn nog steeds op jouw leven.  Een toeschouwer blijft op een afstand staan.  Hij loopt na een tijdje weg en vergeet eigenlijk wat hij gezien heeft.   

Jij moet goed bedenken dat het jouw schuld is dat de Here Jezus vanaf het begin van Zijn leven geleden heeft.  Het waren niet alleen de Romeinen die de spijkers door de handen en voeten van de Here Jezus hebben geslagen. Jij en ik hebben dat gedaan! Het waren niet alleen de Romeinen die de Zoon van God gegeseld hebben. Nee dat heb ook ik gedaan. Het waren niet alleen de Joden die de zondeloze Jezus in Zijn gezicht geslagen en gespuugd hebben. Jij en ik hebben dat gedaan! Door onze eigen zonden. Elke zonde die ik doe heeft het lijden van de Here Jezus zwaarder gemaakt. Ze hebben de spijkers dieper in Zijn lichaam gedreven. Vast aan het kruis. 

Wanneer ik naar het kruis kijk, kan ik geen toeschouwer blijven. Wat ellendig is het als jij een toeschouwer blijft. Kijk toch naar het kruis en zie wat daar echt gebeurd is. Daar hangt de Zoon van God die de zonde van de wereld gedragen heeft. Wanneer jij erkent dat Gods toorn op je ligt, dat ook jij niets anders dan Gods strenge oordeel verdiend hebt, en dat hebben jij en ik echt veriend!, dan hangt Christus daar met open armen voor jou. Om na Zijn opstanding jou als iemand die eigen zonden haat en belijdt met de omhelzing van onverdiende liefde te ontvangen.

Wanneer   jij met een verslagen hart met jouw schuld tot hem komt, heeft Hij ook in jouw plaats de straf gedragen. Dan zie ik de diepte van mijn schuld en zonden. Dan zie ik juist ook Gods onpeilbare liefde. Kun je nog een toeschouwer zijn? Kom tot Jezus dan ben jij van Gods toorn bevrijdt. Dan heeft Christus die voor je gedragen en weggedragen.

Ik kan nu alleen nog maar eindigen met wat Paulus in Galaten 6:14 schrijft: “Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het ​kruis​ van onze Here Jezus ​Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.”

Zorg dat je geen toeschouwer bent en blijft! Leef met Christus als je Verlosser. Leef echt in geloof en weet je verbonden in liefde aan Hem alleen!

 

AMEN