Preek Zondag 48 Bij ons bidden gaat het om Gods Koninkrijk

Preek Zondag 48 Bij ons bidden gaat het om Gods Koninkrijk

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 93

Lezing van Gods wet

Psalm 17:2,3,4 (vers 3 Psalm van de week)

Gebed

Schriftlezing:  Markus 1: 9-20

                         Kolossenzen 3:1-17

Psalm 97

 Tekst: Zondag 48

Verkondiging van het evangelie

 Psalm 99:1,2,3,8

Dankgebed

Collecte

Gezang 13:5,6

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Hoe staat het met jouw verlangen? Verlangen betekent dat je naar iets in de toekomst uitkijkt. Je wilt zo graag iets in je leven krijgen dat er nog niet iets. Iets waar je heel erg naar uitkijkt omdat jou dat zo goed lijkt. Als je bidt dan is een deel van dat gebed juist vol verlangen. Vol uitzien naar iets dat je zo graag zou krijgen.

Dat maakt al duidelijk dat woorden  bij een echt gebed nooit lege woorden kunnen zijn. Geen woorden die je alleen opzegt en die een of andere magische betekenis zouden hebben. De kracht van het gebed ligt niet in de woorden zelf. Het zijn geen toverwoorden. We doen niet aan toverij, we doen niet aan occulte dingen als we bidden. Echt bidden, is bidden met je hart. Is echt in gesprek gaan met de HERE.  Bij dat bidden hoort het verlangen naar het goede dat de HERE alleen kan geven. Het verlangen naar een leven dat ik zelf niet voor elkaar kan krijgen. Een leven en een wereld waar de enige die goed van zichzelf is als Koning regeert en het leven helemaal is volgens Zijn hart. Een leven dat straalt van het goede, een leven waarin deze Koning alle eer en lof krijgt en waarbij de schepselen hun blijdschap in hem vinden. Waar het zo goed is en waar er nooit meer een moment is dat dit heerlijke verstoord wordt.

Het kan zo vreemd lijken dat dat leven er op dit moment nog niet is. Wij weten maar al te goed dat het zover nog niet is. We voelen dat zo duidelijk in ons eigen leven. Dan hoef je niet eens naar allerlei rampen, oorlogen en vervolgingen in de wereld te kijken. Je merkt dat al zo duidelijk in je eigen leven. In al die keren dat dingen moeizaam gaan. Dat je naar dingen toe moet waar je geen zin in hebt, die voor jou moeilijk zijn. je merkt het als iemand dingen tegen je zegt die je pijn doen, waar je verdrietig of boos over wordt. Als je let op de kerkelijke verdeeldheid van Gods kinderen. De spanning en het verdriet dat ook daarmee gepaard gaat. Er is zoveel meer. De eenzaamheid, het verdriet over verlies van geliefden, ziekte, veroudering en de gebreken die het met zich mee brengt. Dan nog het onbegrip en het niet willen luisteren naar de HERE en de verdraaiing en afval van wat de HERE ons zegt in de Bijbel. Er is nog zoveel meer. Hoe kan dat als God Koning is?

Is het verlangen naar een betere wereld en een beter leven wel bij jou en mij aanwezig? Of leven voor onszelf? Hoe kan het dat als Christus Koning is  we nog om dat leven moeten bidden? Het zijn heel belangrijke zaken waar we vanmorgen naar kijken. We letten er ook op wat dit voor ons bidden nu en morgen betekent. Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

BIJ ONS BIDDEN GAAT HET OM GODS KONINKRIJK

 

1.            Nu

2.            In de toekomst

 

1. Nu

 

Verlangen naar Gods Koninkrijk. Verlangen naar het leven waarin het onrecht en waarin ook die verkeerde gedachten en verlangens die uit je eigen hart komen voor altijd weg zijn. Ook nooit meer terugkomen. Verlangen naar dat leven waarin er die echte vrijheid is. Waarin je niet meer onderdrukt wordt door meningen, door regels die je gevangenhouden of gevangen willen zetten in het verkeerde. Verlangen naar de totale bevrijding van de onderdrukkers die we in de duivel, de wereld en ons eigen zondige hart tegenkomen. Dat verlangen zie je in de Bijbel ook steeds weer terugkomen. De HERE zorgt er voor dat er mensen blijven die vanuit dat verlangen leven. Die dat laten zien en horen in het leven hier en nu. Ik denk nu aan meerdere mensen van wie dat in de tijd dat de Here Jezus op aarde was gezegd wordt.

We lezen in Lukas 2 over Simeon: “En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was ​Simeon, en deze man was ​rechtvaardig​ en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de ​heilige​ Geest​ was op hem.” Vs 25

Wanneer de Here Jezus gestorven is, lezen we van Jozef van Arimathea het volgende: “En zie, een man, genaamd Jozef, die raadsheer was, een goed en ​rechtvaardig​ man – deze had niet ingestemd met hun raad en bedrijf –, van Arimatea, een stad der ​Joden, die het Koninkrijk Gods verwachtte”. Luk 23:50,51

Er is het verlangen naar dat Koninkrijk. Het verlangen om dicht bij de Koning van dat Koninkrijk te zijn. Dat koninkrijk is niet alleen toekomst. De Koning van dat Koninkrijk regeert al vanaf het eerste begin van de schepping. Hij is zelfs de Schepper. Het zijn wij als mensen die door de ongehoorzaamheid aan deze Koning de zonde, de ellende, de ziekte, de ruzie, de spanning, de dood in deze wereld hebben gebracht. Wij zijn het die door eigen schuld de duivel een plaats in ons leven en in deze wereld gegeven hebben. Dat is de reden waarom dat geweldige leven dat God ons wilde geven op aarde nu verstoord is. Zelfs zo dat mensen voor andere mensen moeten vluchten, zelfs zo dat Christus kerk met ruzie, ellende, afval en scheuringen te maken heeft gekregen. De reden daarvoor ligt niet bij God die alles goed gemaakt heeft maar in de totaal onnodige opstand van een deel van de engelen en van ons als mensen.   Wij hebben in Gods Koninkrijk de moeiten, het verdriet en de dood en vooral ook Gods oordeel gebracht. Het bijzondere is dat de Koning van dit allesomvattende Koninkrijk het niet bij Zijn oordeel gelaten heeft. Hij zou het zo hebben kunnen doen dat elk verlangen naar een beter leven voor ons voor altijd voorbij was. Dat ons verlangen naar iets beters voor altijd zonder grond zou zijn. Het heerlijke is dat de HERE ondanks alles beloofd heeft dat Hij die Ene zal sturen die door Zijn werk, door Zijn lijden onder Gods oordeel de gelovigen van dit oordeel zal bevrijden en ze een geweldige toekomst belooft. Hij belooft dat Christus het Koninkrijk gaat verdienen dat zo geweldig is en waarin het leven in dat geweldige Koninkrijk echt voor altijd zonder einde is.

Dan komt de Here Jezus! Dan komt de Zoon van God als de grote en beloofde Verlosser op aarde. Juist als Hij op aarde komt, is het de koning zelf die komt. Hij is als het ware het Koninkrijk van God in eigen persoon. Dat zijn komst alles met Gods koninkrijk te maken heeft lezen we bijvoorbeeld in Markus 1:15 en Mattheus 4:17.

Markus 1:15: “En nadat Johannes was overgeleverd, ging ​Jezus​ naar Galilea om het ​evangelie​ Gods te prediken, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het ​evangelie.”   

Mattheus 4:17: “Van toen aan begon ​Jezus​ te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.”

De Koning van het Koninkrijk van God is is in eigen persoon naar de wereld gekomen. Hij is mens geworden, Hij leeft onder Zijn volksgenoten, onder het volg van Gods verbond. In Hem is het Koninkrijk van God ze duidelijk op aarde. Het staat in Hem zo dichtbij de mensen die dan op aarde leven en de Here Jezus ontmoeten. Hij laat ook zien dat Gods koninkrijk dat in volle glorie komt bij Zijn terugkeer echt onvoorstelbaar goed is. Hij laat dat zien in de tekenen en wonderen die Hij doet. Hij verandert water in wijn. Zo laat Hij zien dat in Gods Koninkrijk het leven altijd feestelijk is en nooit een tekort. Hij geneest zieken om te laten zien daar waar Hij regeert elke ziekte voor altijd verdwenen is. Hij wekt doden op en laat zo zien waar Gods koninkrijk in volle glorie komt de dood voor altijd uitgebannen is.  De komst van Gods Koninkrijk in volle glorie bij de terugkeer van de HERE Jezus is echt geweldig. Een prachtig geschenk van God waarin de gelovigen om Christus werk mogen delen.  Het is echt iets om vol verlangen naar uit te zien. Juist op weg naar dat Koninkrijk hebben we dat gebed om dat Koninkrijk in ons leven hier en nu zo nodig. Om te blijven verlangen, om te blijven geloven, om nu als burger van dat Koninkrijk op aarde te leven. We gaan er nu dan ook op letten wat dit voor ons bidden hier en nu betekent. We gaan in dit punt dan bij 4 dingen langs.

 

a. Wie in liefde voor en met Christus leeft, is nu al burger van het Koninkrijk van God. Door het geloof  ben je dan verbonden met Christus als je Koning. De Koning die vanuit de hemel regeert. Die de geschiedenis zo stuurt dat we op weg zijn naar Zijn wederkomst. Over dat nu al burger zijn van Gods Koninkrijk lezen we in Fil 3: “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here ​Jezus​ ​Christus​ als verlosser verwachten”. Vs 20 De betekenis van dat burger-zijn voor ons leven nu op aarde lezen we in Kol 3 zo: “Indien u dan met ​Christus​ ​opgewekt​ zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar ​Christus​ is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is verborgen met ​Christus​ in God. Wanneer ​Christus​ verschijnt, die ons leven is, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.” Vs 1-4

We hebben altijd weer nodig dat we er om bidden dat ik niet mijn eigen baas wil zijn. Ik heb altijd weer nodig dat ik niet mijn eigen zondige verlangens en de mening van de meerderheid om me heen wil volgen. Ik heb nodig en ook jij hebt het nodig om de HERE te vragen dat Hij jouw hart bij Hem wil brengen. Bij Zijn Woord, bij Christus als de Koning van je leven. Dat jij en ik willen dat de hemel, dat Christus, dat Gods Rijk over ons leven regeert. Hier zie je dan ook de botsing van wat de HERE en Zijn Koninkrijk zegt en elke menselijke cultuur na de zondeval!  Wat is het belangrijk om dit in onze tijd echt te zien. Dan is voor ons het geen vraag meer wat nu eerst komt: de cultuur of Gods eigen Woord. Dan leert de Geest je om je oor en hart niet eerst te luisteren te leggen bij onze cultuur of ons eigen hart maar bij Gods eigen Woord. HERE leer ons om echt met ons hart burger van uw Koninkrijk te zijn. Ook nu op deze wereld!

b. Dat betekent dus ook dat we bidden om gehoorzaamheid. Ja, maar dominee het gaat toch om liefde en niet om gehoorzaamheid. Dominee we zijn toch geen slaven meer maar we zijn nu toch mondige mensen geworden. We staan toch in de vrijheid en daar past geen gehoorzaamheid bij. In Christus zijn we toch vrije mensen geworden. Wat klinkt dat vroom en goed. Toch is het een dwaling, een zo’n verkeerde mening die de duivel geweldig vindt. De duivel is de grote tegenstander van Cods Koninkrijk en maakt zo vaak gebruik in onze tijd van dit soort meningen. Wat hebben we het gebed om de Heilige Geest elke dag nodig om te blijven zien dat dit zo verkeerd is. De liefde die Vader in de hemel door Zijn Geest aan ons wil geven is een liefde die leert om te gehoorzamen aan Christus als de grote Koning van ons leven. In leer en leven.  Dat kost in ons leven vaak strijd. Omdat er dingen zijn waarbij onze eigen zondige wil, ons eigen zondige gevoel zo taai is. Dan voelen we gehoorzaamheid aan Christus als Koning als een last. We vinden het zo moeilijk. Juist dan is het zo nodig om te bidden. Dan is het zo nodig om de Here Jezus die zich alle vrijheid liet ontnemen. Die zich op het kruis liet spijkeren en in de hel brengen. Hij droeg daar de last van onze schuld om de gelovigen in de vrijheid te zetten om in liefdevolle gehoorzaamheid aan Christus te gaan leven. Dan leer je vanuit de liefde zien dat liefde en gehoorzaamheid niet tegenover elkaar staan. Dan denk ik aan deze woorden van de Here Jezus: “Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn ​liefde​ blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn ​liefde​ blijf.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.” Joh 15:10,11

c. Bidden om eigen gehoorzaamheid is meer dan nodig. Toch mag het daarbij niet stoppen. We hebben het in deze reeks al meer gezien dat de Here Jezus ons leert in ons bidden om ons heen te kijken. Om samen te bidden, om ook te bidden voor de gemeente. Ook daar mag het niet stoppen. Bidden in dienst van Koning Christus betekent ook dat we bidden voor al de mensen om ons heen. Ons hart is toch wel vol ontferming bewogen over de mensen die zonder Christus leven of daar zijn waar de afdwaling van Gods Woord al duidelijker naar voren komt. We zijn toch wel als we in onze binnenkamer gaan om te bidden bewogen over de eer die de HERE toekomt. Zodat we ook bidden voor mensen die nu niet met Christus leven en dat ze dat door Gods werk in hen gaan doen. We bidden toch wel dat de kerk mag groeien en dus ook onze eigen gemeente. Ja, maar dominee dan krijgen we misschien wel allerlei mensen die toch zo anders zijn dan wij! We hebben het nu zo goed. Broeders en zusters zet dit soort gedachten en gevoelens al biddend al meer buiten de deur van je hart. Het gaat niet om ons, het gaat niet om onze rust, het gaat er niet om dat alles voor ons vertrouwd en goed voelt. Het gaat om Gods Koninkrijk dat we daar thuis zijn. We zijn daar thuis als we samen willen leven volgens het Woord van onze Koning Jezus Christus. Dan gaan we er op uit om mensen voor Christus te winnen. Om mensen bij de gemeente van Christus te mogen brengen om samen Hem te loven en te prijzen en samen in deze wereld advertentieborden voor Christus en Zijn kerk te zijn in wat we zeggen en doen. Dan is het geweldig om vanaf vorige week ook 3 mensen die gevlucht zijn en voor een deel als moslim zijn opgegroeid onderwijs in Gods Woord te geven. Laten we bidden om de vermeerdering van de kerk om samen met veel anderen tot eer van God te leven! d. Dan is er ook nog een ander element wat in onze gebeden een plaats hoort te hebben. Dat is dat we de HERE vragen om om ons te wapenen tegen de aanvallen van de duivel. Dan heel in het bijzonder de aanvallen die hij door mensen heen organiseert op de Bijbel als het Woord van God. Het is dan vaak nog zo dat mensen niet meteen gaan zeggen dat de Bijbel niet meer dan een mooi mensenboek is. Nee, vaak denken ze zelf nog dat ze voor de Bijbel opkomen maar ze gaan wel zeggen dat de Bijbel ook een boek van mensen is en we moeten goed bedenken dat die Bijbelschrijvers niet meer wisten als in hun cultuur dat toen zo was. De Heilige Geest zou mensen gebruiken met de kennis en het gevoel van toen en daarom kunnen we nu op veel punten heel anders leven en zelfs leven tegen wat er toen in de Bijbel gezegd werd. Zo probeert de duivel mensen rijp te maken voor al verdere afval van de Bijbel als Gods onfeilbare Woord. Laten we bidden dat we er zelf niet door besmet raken, laten we met ontferming bewogen bidden dat mensen de ogen opengaan en dat ze daaraan niet willen meedoen. Dat ze zich niet langer bloot willen stellen aan de invloed hiervan. Om samen Christus op deze aarde te willen dienen volgens Zijn Koningswoord! De Bijbel waarin de HERE, de Koning ons met Zijn eigen stem aanspreekt. Dan heb je ook uitzicht op de toekomst.        

We letten daarop in het tweede punt nog kort.

 

2. In de toekomst

 

 Bidden heeft alles te maken met verlangen. Het goede gebed heeft alles te maken met in geloof uit zien naar de komst van Koning Christus op de wolken. Juist omdat je in je eigen leven van de ongehoorzaamheid die er nog te vinden is verlost wilt worden. Omdat je verlost wil worden van de wonden die de zonden en de gevolgen van de zonde in jouw leven en in dat van anderen geslagen heeft. Omdat je wil dat de HERE, de Drieenige God  de eer krijgt die Hij verdiend. Dat verlangen naar de komst van Christus op de wolken en naar een wereld waarin alles van God als Koning getuigt en er niets meer is wat daar tegen opstaat lezen we bijvoorbeeld in Romeinen 8: “Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot ​kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?” vs 22-24

We bidden in hoop. Niet omdat we er aan twijfelen of het wel zover komt. Laten we ook steeds weer tegen menselijke twijfel in bidden om in de zekerheid van het geloof te staan. We bidden in de vaste hoop er om dat Christus snel komt om de hoop die op Gods eigen Woord ook voor ons snel werkelijkheid wordt. Het komen in de volheid van Gods Koninkrijk is zo goed. Dan is het verdriet, dan is de ziekte, dan is de onenigheid, dan is de ruzie, dan is de haat, dan is de onrust voor altijd uit je leven verdwenen. Wie een echte bidder met zijn of haar hart is, leert uit zien naar de volheid van Gods koninkrijk. Waar de invloed en de stem van de duivel voor altijd het zwijgen is opgelegd. Wie voor zichzelf wil leven en voor deze wereld, wil zo niet bidden. Als je dat bij jezelf voelt dan is het zo nodig om te bidden dat de HERE jouw gerichtheid op de wereld en je eigen zondige hart wegneemt. Tot je redding. Ook het gebed om Gods Koninkrijk vraagt om geloof, om bekering om jezelf te verloochenen en je toe  te vertrouwen en leren verlangen naar Gods koninkrijk. Niet je eigen koninkrijk maar dat van Christus. Je eigen koninkrijk ligt onder Gods oordeel maar deel van Zijn Koninkrijk zijn geeft zegen voor altijd.

 

AMEN