Preek zondag 52 Jezus leert ons bidden in een wereld vol bedreiging

Preek zondag 52  Jezus leert ons bidden in een wereld vol bedreiging

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 95:1,3

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Mattheus 26:69-75

                        1 Korinthe 10:1-15

Psalm 5:6,9,10

Tekst: Zondag 52

Verkondiging het evangelie

Psalm 138:1,4

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 18:1

Dankgebed

Collecte

Psalm 57:1,6

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Hoe  sta jij in het leven? Dan ga ik er nu vanuit dat jij  een christen, een gelovige in het leven staat. Maar dan blijft de vraag nog: hoe sta je in het leven?

Ben je onzeker? Voel je jezelf  zwak? Voel je je afhankelijk van anderen of denk je dat je het eigenlijk best zelf kunt met de sterke kanten die je zelf hebt. We leven in een tijd waarin tegenover onzekerheid en afhankelijkheid ons aanbevolen wordt om zelfverzekerd te zijn. Om te beseffen dat je het zelf kunt. Als je echt iets wilt dan zou je het ook kunnen zeggen mensen dan tegen je. Je moet in jezelf geloven.

Zulke gedachten, kunnen ook je leven als christen sterk beïnvloeden. Je gelooft in God, je bent door Christus gered en daarom leef je uit de overwinning. De Geest zal je leiden en dan hoef je toch nergens meer bang voor te zijn. Als geestelijk mens kan jou dan eigenlijk weinig meer gebeuren. Je staat door de Geest boven een wereld van verleiding en daarom kun je in je leven ook overal naar toe en overal aan meedoen. Want de verleiding zal toch niet echt vat op je hebben.

Dat lijkt heel aantrekkelijk en mooi. Toch is het dan vreemd dat het juist de Here Jezus zelf is die tegen ons zegt dat deel van ons dagelijks gebed moet zijn: “Leid ons niet in verzoeking”. Hij leert dat juist Zijn leerlingen, Hij leert juist gelovigen die door Zijn Geest nieuwe mensen willen zijn zo te bidden.

Dan is het vreemd dat Paulus bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10 zo intens aandacht vraagt voor de verleiding van Gods volk in het Oude Testament en ons vandaag vanuit de voorbeelden van toen waarschuwt. Dan is het vreemd dat de Heilige Geest in 1 Korinthe 10 tegen ons zegt: “Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.” Vs 12 HSV

De HERE waarschuwt ons tegen zelfverzekerdheid en het bouwen op je eigen sterke punten. Hij waarschuwt er tegen om op je eigen zogenaamde sterke geloof te bouwen. Hij leert ons bidden in deze wereld als mensen die zelf niet tegen de verleiding in deze wereld op kunnen. Die daarvoor elke dag Gods hulp en bescherming nodig hebben. We zien dit als ik jullie het evangelie onder het volgende thema verkondig:  

 

JEZUS LEERT ONS BIDDEN IN EEN WERELD VOL BEDREIGING

 

1 . De echte bedreiging

2. Hoe je die bedreiging kunt weerstaan

 

1.            De echte bedreiging

 

Petrus  houdt van de Here Jezus. Petrus is een vurig en spontaan mens. Hij heeft het hart op de tong liggen. Hij zal de Here Jezus nooit in de steek laten. Daarvan is hij overtuigd. Zo is hij niet. Mensen moeten niet twijfelen aan zijn liefde en trouw aan de Here Jezus. Hij zal als het moet samen met de Here Jezus de dood ingaan. Dat is de manier waarop Petrus denkt en spreekt. Hij bouwt op zijn eigen gevoel. Hij is van zijn eigen trouw en geloof  overtuigd. Daarop bouwt hij. Hij zegt dan zelfs:  “Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit!” Matt 26:34

Wanneer Petrus zo praat, laat de Here Jezus weten dat hij Hem zelfs drie keer zal verloochenen in de komende uren. Voordat de haan zal kraaien de volgende morgen zal het zover zijn. We hebben gelezen dat het zo ook gegaan is. Je ziet hier voor je wat we in antw 127 belijden: “Wij zijn van onszelf zo zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden”.

Dat is ook zo met jou en mij als gelovige. Dat zie je ook als je let op de volgorde waarin de Here Jezus ons het Onze Vader leert. Hij heeft ons leren bidden om de vergeving van onze zonden. Ook een gebed dat Hij ons elke dag als iets wat nodig is leert bidden! Wie met een hart van liefde voor God om die vergeving gebeden heeft,  mag weten dat al je zonden vergeven zijn.

Je zou kunnen denken als mijn zonden mij vergeven zijn, kan me toch niets gebeuren. Zo is het dus niet. Want de Here Jezus leert ons daarna te bidden: “Leid ons niet in verzoeking”. Ook voor de mens die om vergeving bij de Here aanklopt is dit gebed elke dag nodig om niet van Christus af te vallen. De kracht om dichtbij de HERE te blijven leven,  ligt niet in onze eigen kracht en ook niet in onze eigen geloofskracht.

Waarom is dit gebed elke dag in ons leven zo nodig? Waarom is het gevaar dat ons bedreigt zo groot? Twee redenen daarvoor wil ik nu noemen en daaraan aandacht geven.

a.            Onze  vijand is zo sterk.

b.            Wij zijn zo zwak

 

a.            Wie  is die vijand? De catechismus noemt er drie: de duivel, de wereld en ons eigen vlees.  Ik concentreer mij nu op de duivel en dan wordt ook duidelijk hoe de wereld en onze eigen vlees onze vijanden zijn.

De duivel is Gods grote tegenstander. Hij zet alles in om gelovigen te verzoeken. Om mensen bij een leven met God weg te houden of weg te halen. Hij stelt je niet op de proef om je na het doorstaan van de proef er sterker in geloof te laten uitkomen. Nee, zijn bedoeling is om je bij Christus weg te halen en je voor altijd verloren te laten gaan.

De duivel wist dat als de Here Jezus Zijn werk tot het einde zou doen Gods volk voor altijd  gered zou zijn. Hij is het dan ook die probeert om de Here Jezus te verzoeken. Te verleiden. Om Hem zover te brengen dat Hij Zijn taak als Verlosser niet meer zou uitvoeren. De duivel doet dat heel nadrukkelijk bij het begin van Jezus openlijke optreden als de Verlosser. Hij verzoekt Jezus in de woestijn. Zie o.a. Matt 4. Er is niemand die zo’n  sterke tegenstander voor de Here Jezus is.

De Here Jezus blijft trouw. Hij is de Zoon van God die Zijn werk tot het bittere einde doet om voor wie bij Hem zijn of haar leven zoekt de bitterheid, de straf voor altijd weg te nemen. Toch krijgen we juist hier op aarde nog altijd met die sterke tegenstander de duivel te maken. Hij concentreert zijn aandacht juist op de gelovigen. Dat hij voor ons echt een gevaarlijke en machtige tegenstander is lezen we o.a. in 1 Petrus 5:8,9: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de ​duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

9Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.” HSV

De  duivel is dus onze sterkste tegenstander. Hij is niet alleen sterk maar ook heel slim. Hij weet hoe hij je moet verleiden. Hij doet dat vaak heel subtiel in je leven. Hij doet zich graag voor als iemand die juist het goede met je voor heeft. In de Bijbel lezen we dan ook dat hij zich ook voordoet als een engel van het licht. De duivel zal vaak proberen om je heel langzaam maar zeker bij het leven met Christus weg te halen, je heel langzaam maar zeker bij het geloof in de HERE weg te trekken.

Hij brengt je eerst in aanraking met mensen of dingen die je vragen om aan iets mee te doen wat tegen de wil van God in de Bijbel ingaat maar eigenlijk iets heel kleins lijkt. De duivel zal dat dan ook proberen op punten die echt zwakke plekken in jouw leven zijn.

Je bent bijvoorbeeld heel gevoelig voor vrienden om je heen. Je vindt het heel moeilijk om op bepaalde punten alleen te staan. Je vrienden willen je meenemen naar een feest waar veel gedronken wordt en waar er een losse seksuele sfeer hangt. Dan maakt de duivel gebruik van mensen om je heen om je een keer tot iets te brengen waarvan je weet dat de HERE het zo niet wil. Maar dat is toch gezellig en dat is toch genieten voor een keertje. Dat zijn dan de woorden van vijand: de wereld. De mensen en de boodschappen die van buiten komen om je te brengen tot dingen die de Here Jezus niet wil.

Als dat je dan die ene keer toch eigenlijk wel goed bevallen is, dan komt er gauw ook een volgende keer. Dan raak je wat je gevoel en je denken betreft al meer los van de HERE. Dan ga je jezelf zelfs ergeren als mensen om je heen die je waarschuwen. Die dingen kunnen ook gebeuren als je alleen achter je computer zit en begint sites op te zoeken die een leven laten zien dat zo anders is als een leven nabij God. De duivel is geraffineerd. Hij is sterk en wij zijn van onszelf zwak.

b. Als we naar onszelf kijken zijn wij zwakke mensen. Dat is wat de catechismus onze derde vijand noemt: ons eigen vlees. Ook bij een gelovige is hier op aarde nog altijd die stem vanuit je hart die juist die dingen wil doen die niet volgens Gods wil zijn. Elke dag van je leven op aarde houd je daarals gelovige ook last van.        

Het is daarom dat je in de Bijbel steeds weer juist aan het adres van de gelovigen de oproep en de waarschuwing vindt om niet aan de duivel en de verleiding van de zonden toe te geven. Om echt steeds weer volgens Gods wil te willen leven. Die oproep en die waarschuwing hebben we ons hele leven nodig. Als we zeggen dat we dat niet nodig hebben omdat de Heilige Geest gekomen is of omdat Christus de vergeving al verdiend heeft overschatten we onszelf en bedriegen we onszelf. Juist na de uitstorting van de Heilige Geest lezen we deze waarschuwingen zo vaak in de bijbel. Dan zie je hoe geweldig het is dat de Here Jezus ons als ons dagelijkse gebed leert: “Leidt ons niet in verzoeking”. We zijn niet immuun voor de verleidingen die op ons afkomen. We hebben Gods kracht en bescherming zo nodig wanneer die op ons afkomen. Ook hierin hebben we onze kracht in de HERE te zoeken. De vijand is er. Die weerstaan kan alleen in Gods kracht. We zien dat in het tweede punt.   

 

2. Hoe je de bedreiging kunt weerstaan

 

Een sterke vijand, zelf bent je zwak. Dan kan er toch niet anders dan de nederlaag worden. Dan heeft het toch geen zin om te vechten? Dat zou je denken.  Daarin ligt nu juist het geweldige van God die onze Vader wil zijn. De Here Jezus die Zijn leven gegeven heeft onder Gods straf om de gelovigen uit de hand van de duivel te redden, leert ons om Gods hulp in te roepen. Om in de verleiding Gods kracht en bescherming te krijgen. Om van Hem de liefde en de Geest te krijgen om de verleiding te willen en kunnen weerstaan.

Christus leert ons als afhankelijke zwakke mensen bidden: Onze Vader leidt ons niet in verzoeking.

Het woord dat hier voor verzoeking  staat kan ook met beproeving vertaald worden. De HERE beproeft, test ons leven juist om in het vertrouwen op Hem te groeien. Ik denk hier bijvoorbeeld aan wat de Here Jezus in Joh 15 zegt : “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 2Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, ​snoeit​ Hij, opdat zij meer vrucht drage.” Vs 1,2

Het woord verzoeking laat zien dat het om iets negatiefs gaat. Iets dat jou juist bij het verloste leven met Christus wil weghalen. De HERE brengt Zijn kinderen nooit in omstandigheden met als doel om ze van Hem te vervreemden, van Hem af te laten vallen, het leven met Hem te verliezen. Nooit!!!

Als we bidden “leidt ons niet in verzoeking” vragen we de HERE of Hij ons zo wil beschermen dat we in de verleiding die op ons afkomt staande zullen blijven. We vragen om Zijn kracht om de verleiding te weerstaan.

De  Here Jezus leert ons hier dat daarbij het gebed het eerste en het belangrijkste is! Wie tot God bidt geeft toe dat hijzelf te zwak is om de verleiding te weerstaan. Wie bidt belijdt dat hij in dit leven niet zonder de HERE kan om een echte gelovige, een echte christen te zijn en te blijven.

Je ziet hier dat je geen christen kunt zijn zonder het dagelijkse gebed om Gods bescherming in deze wereld. Je ziet hier dat we geen echte kerk, echte gemeente van de Here Jezus kunnen zijn zonder samen Vader in de hemel te vragen om ons in een wereld vol verleiding te bewaren bij Hem en Zijn Woord!

Weet je wat dan het geweldige is? Dat je dan ook rust kunt hebben. De rust dat als je zo bidt de HERE er voor zal zorgen dat de verleiding nooit zo groot zal zijn dat je bij Christus weggehaald wordt. Jij en ik struikelen en hebben vergeving nodig maar als we met ons hart de HERE vragen om bescherming zal Hij ervoor zorgen dat we altijd weer bij Christus komen en blijven. De HERE belooft dat met prachtige woorden in 1 Kor 10: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” Vs 13 HSV

Wie  zo als diep afhankelijk mens tot God bidt, wil ook vanuit het gebed er aan werken om bij verzoekingen, bij verleidingen weg te blijven. Ik noem nu enkele belangrijke punten die ons daarbij kunnen helpen.

a.            We  hebben allemaal bepaalde zwakke plekken in ons leven. Punten waarvan we weten dat we daarin gauw de verkeerde weg gaan. Als je dat weet is het belangrijk om mensen om je heen te hebben die weten wat jouw zwakke plekken zijn. Die jou willen helpen om daartegen te willen strijden. Die je vanuit het samen leven met Christus  stimuleren om op Gods weg te blijven gaan.

b.            Je weet op een bepaald moment dat bepaalde personen of bepaalde plaatsen een sterke invloed op je hebben om dan dingen te gaan doen of zeggen die zonde zijn. Dat kunnen ook bepaalde sites, films, blogs, floggers  of boeken zijn. Dan is het belangrijk om die mensen, plaatsen of dingen te vermijden. Zoals Jozef zich losscheurde van de vrouw van Potifar om niet verder in verleiding te komen.

c.            Het is bij de verleiding, de verzoeking die in ons leven op ons afkomt ook heel belangrijk om te denken aan wat de HERE over deze dingen in de Bijbel gezegd heeft. Niet als een regeltje maar als het woord van je Vader dat je tot je hoort komen. Dat woord waarin Zijn hart voor jou ligt. Daarom is het zo goed dat je al meer van wat de HERE in de Bijbel gezegd wordt in je hart bewaart. Dat je niet alles moet opzoeken hoe het ook al weer was. Nee, je wilt weten, in je hart wat de wil van je hemelse Vader, van je Verlosser is. Dat wil je in je hart en hoofd vasthouden en steeds weer overdenken. Als jij van iemand houdt zou  het ook heel vreemd zijn als je steeds weer aan de zou moeten vragen: Hoe wil jij het eigenlijk graag. Dan zou die ander na een tijdje zich afvragen of jij wel echt van hem of haar houdt. Wat hebben velen juist in tijden van verleiding en van grote moeite er een houvast aan gehad dat als ze ’s nacht in bed lagen of in grote moeite waren in hun hoofd delen uit de Bijbel terug konden halen, psalmen en liederen in hun hoofd konden zingen. Om echt dingen uit de Bijbel en uit wat je belijdt in je hoofd vast te zetten kan heel veel helpen.

Laten we in deze wereld als zwakke mensen in diepe afhankelijkheid van Vader in de hemel bidden en werken. Als we dat niet doen vanuit de liefde van God, komen we om. Dan vervreemden we van Christus. Laten we juist eigen zwakheid erkennen en onze kracht en daardoor onze redding altijd weer bij de HERE zoeken.  Dan denk ik ook aan deze woorden:

 

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.


Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

 

AMEN