Psalm 23 Drie preken De HERE is mijn Herder

Psalm 23 Drie preken  De HERE is mijn Herder

3 PREKEN OVER PSALM 23

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Gez 22:1,3

Lezing van Gods wet

Psalm  119:64,66

Schriftlezing: Psalm 23

                      Johannes 10:11-21

Gebed

Psalm 28:1,4,5

Tekst: Psalm 23:1-2

Verkondiging van het evangelie

Psalm 34:4,6

Dankgebed

Collecte

Psalm 43:3,4

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Bij twee begrafenissen vanuit eigen gemeente hebben we bij delen van psalm 23 stilgestaan. Dan zie je weer de rijkdom van deze Psalm. Niet alleen in tijden van rouw en verdriet, niet alleen voor bijzondere gelegenheden. Dan zie je weer hoe geweldige parel deze Psalm is voor ons hele leven. Daarom hoop ik in de komende weken met jullie in drie keer naar de rijkdom van Gods Woord in deze psalm te kijken.

Wat is het een bekende Psalm. Wat is deze psalm veel gebruikt. Wat is deze psalm van veel mensen een van hun lievelingsgedeelten uit de Bijbel. Wat hebben de woorden van deze Psalm velen in hun leven getroost, op de been gehouden. Wat is deze Psalm veel gelezen als mensen hun dank wilden uiten. Bij Jubileums, bij feesten.

De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zelfs als er veel verdriet en moeite was, namen mensen deze woorden in hun mond, borgen die op in hun hart. Want in de  moeite, in het verdriet, in de zorgen was die ene er. Die Ene die Zijn zorg en en liefde gaf: de HERE als je Herder. Dan had je in de moeite toch alles.

Deze psalm wijst ook vooruit naar de Redder die komt. Die gekomen is. De Here Jezus die van zichzelf zegt: Ik ben de goede Herder.  Wij kunnen na Jezus’ komst deze psalm nooit meer lezen zonder aan de Here Jezus te denken en op Hem te letten. Het beeld van de HERE als de goede Herder is in en door Hem alleen maar duidelijker en scherper geworden.   

Je ziet in deze Psalm ook zo mooi en teer de persoonlijke liefde, de persoonlijke zorg van de HERE voor ieder schaap. We zijn voor de HERE maar niet een kuddedier. Hij vindt het heel belangrijk dat we echt bij Zijn kudde, bij Zijn volk, bij Zijn kerk horen. Dat we echt samen in geloof groeien en Hem willen volgen. Maar daarmee zijn we geen mensen geworden die alleen het zoveelste schaap van de kudde zijn. De HERE is er met Zijn persoonlijke, Goddelijke aandacht voor elk schaap van de kudde. Als jij of een ander van de kudde afdwaalt, als je achterblijft. Als je een andere kant op gaat. Als je gewond bent dan is het de HERE die je opzoekt. Die Zijn woorden aan je laat horen. Die op gehoorsafstand van je is en van Zich laat horen. Die je in Zijn liefde wil dragen, wil verzorgen, weer een goede plaats in Zijn kudde wil geven. Die ene kudde  bestaat uit schapen over de hele wereld, uit alle tijden en rassen. Die kudde waarvan Hij zo graag wil dat ze ook zichtbaar een zijn en samenkomen. Hij wil je er heen dragen en is zo blij als een schaap dat afgedwaald was weer terug is. We horen daarvan uit de mond van de Here Jezus zelf: “En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders  en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap op zijn schouders, 6en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.” Lukas 15:5-7

Al met al een hele rijke Psalm. Waar we vanochtend iets van zullen zien als ik jullie het evangelie verkondig onder het volgende thema:

 

DE HERE IS MIJN HERDER – HIJ ZORGT VOOR MIJ

 

De HERE is mijn Herder. Dat mag je als gelovige zeggen! Jij en ik wij mogen schapen van Zijn kudde zijn. Hij heeft oog voor de kudde en voor jou en mij afzonderlijk.

De HERE is mijn Herder.

Hoe was het leven van een herder in de tijd?  Was dat een makkelijk en idyllisch leven? Een leven waar je allemaal naar zou verlangen omdat het zo makkelijk is? Omdat je altijd in de natuur bent, omdat je altijd liefde krijgt en er eigenlijk nergens gevaar is. Zo wordt het leven van een herder wel eens voorgesteld. De herder op de grote stille heide. Waar bijna alles rust en vrede is. Waar er als vanzelf eten voor de schapen is.

Dat was niet het leven van een herder in het oude Israël. Het leven van een herder in die tijd was een hard en gevaarlijk leven. Het was een leven waarin je echt hart voor de schapen moest hebben om dit te willen doen. Dan moest je echt veel voor de schapen over hebben. Ook voor de schapen zelf maakte het heel veel uit wie hun herder was. De schapen waren voor hun leven echt afhankelijk van de herder. Als de herder ze aan hun lot overliet waren ze aan roofdieren en aan het sterven vanwege honger en dorst overgeleverd.

Het is dus belangrijk welke Herder jij hebt. Welke Herder jij in je leven volgt. Dat is uiteindelijk een kwestie van leven of dood.

Het is zo belangrijk dat jij en ik de HERE als onze Herder hebben, kennen en volgen. Hij is de Herder die echt hart voor de kudde heeft. Hij is die Herder die het zich niet makkelijk gemaakt heeft door onze Herder te willen zijn. Dat zie je als je op de Here Jezus let. De Here Jezus is niet de Herder bij wie het allemaal gemakkelijk gaat en die een makkelijk leven leidt. De Here Jezus is niet de herder die het alleen doet om geld te verdienen zoals een huurling dat doet. Zo’n herder vlucht uit eigen belang weg wanneer het gevaarlijk wordt. De Here Jezus heeft echt hart voor de schapen. Het belang van de schapen gaat hem boven Zijn eigen leven!

Luister maar eens naar deze indrukwekkende woorden van de Here Jezus:

“Ik ben de goede ​herder. De goede ​herder​ zet zijn leven in voor zijn schapen; 12maar wie huurling is en geen ​herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen – 13want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. “ Joh 10:11-13   

De Here Jezus heeft laten zien hoe Zijn hart naar de schapen, naar jouw leven uitgaat. Hij heeft zichzelf op het kruis laten brengen, Hij heeft zich door God laten verlaten om de eeuwige zorg van de HERE, van Hem als de goede herder te verdienen. Zijn liefde en Zijn zorg gaat zo diep. Hij heeft als Herder  Zijn leven gegeven. Hij heeft als Herder Zijn leven voor schuldige schapen gegeven. Voor schapen die uit zichzelf juist de weg willen gaan die bij de Herder, bij God weggaat. Wij zijn zo vaak van die koppige schapen die hun eigen weg en niet de weg van de goede Herder willen gaan. Dan komen we in de problemen, dan hebben we geen toekomst meer. Ook als iemand die heeft leren geloven, ga je nog zo vaak een andere weg. Dan komt er toch de twijfel, dan zit je zo vol van alles. Dan nemen anderen je toch weer mee op weg die je eigenlijk niet wilt gaan. Laat dan op onze lippen zijn het gebed van psalm 119: “Mijn ziel leve, en love U, mogen uw verordeningen mij helpen.

Ik heb gedwaald als een verloren schaap, zoek uw knecht, want uw geboden vergeet ik niet.” Vs 175,176

De HERE wil de goede Herder zijn van schapen die uit zichzelf Hem niet volgen. Hij heeft daarvoor Zijn Zoon over tot in de dood om zo de schapen als de goede Herder te leiden en te verzorgen. Wat een geweldige God en Redder heeft ieder die als verloren schaap zijn of haar redding bij de Here Jezus zoekt.

De HERE heeft jou opgezocht als jouw Herder!  Hij roept je bij je naam! Hij deed dat bij je doop en Hij doet dat nu weer.

Ik weet dat er meer mensen zijn die aan je trekken en je aanbevelen om je bij hen aan te sluiten. Om in feiten hen te volgen. Mensen die je ook beloven dat ze een goede herder zijn. We hebben vaak de neiging om dan de jeugd te noemen en te waarschuwen. Maar laten we nu eens heel eerlijk naar onszelf kijken. Ook aan de volwassenen en de ouderen onder ons wordt getrokken. Het is ook niet zo dat het ons niets doet en dat wij geen gevaar lopen. Laten we samen jong en oud heel eerlijk de vraag aan onszelf stellen: Waar leef ik voor? Voor wie leef ik eigenlijk? Waaraan ben ik met mijn hart verbonden? Gaat het vooral om mijzelf? Om het vermaak en de lol die ik met anderen kan hebben?  Is mijn werk het belangrijkste in mijn leven?  Mijn contacten op allerlei manieren?  Waar kijk je het liefst naar en brengt jouw hart in beweging? 

Denk daar eens heel even over na.  

Wil jij de HERE als je Herder? Die je echt met je hart wilt volgen? Wil je zo aan de Here Jezus als je Here en Redder met je hart verbonden zijn? Dat is de keuze die de enig goede keuze is. Wat al die andere mensen en dingen je ook beloven. Het is uiteindelijk niets anders dan lucht en leegte. Wat de HERE belooft dat krijg je en zelfs nog rijker, nog mooier, nog beter als je het je nu kunt indenken. De HERE is echt de goede Herder. Zo goed dat we in Psalm 23 David horen zeggen: “mij ontbreekt niets”.

Nu zeg jij misschien wel: het mij aan niets ontbreken?  Als ik terugkijk op het jaar en op mijn leven, zijn er heel wat dingen die ik niet had. Wat ik wel heel graag zou hebben gehad. Het ontbreekt je misschien aan gezondheid. Er is in jouw leven misschien wel heel veel zorg en ook onvrede.  Jij voelt je misschien wel vaak alleen, eenzaam, niet begrepen. We voelen naar elkaar toe misschien wel veel hobbels en belemmeringen. Misschien zeg je wel dat het je aan geloof en vertrouwen ontbreekt. Dat je zoveel twijfels, dat het kaarsje van je geloof dreigt uit te gaan. Het ontbreekt je misschien wel aan blijdschap. Je vindt het zo moeilijk om blij te zijn. Het leven valt je zwaar, het leven alleen of in je gezin valt je zo zwaar,  het geloof valt je zwaar, de kerk valt je zwaar. Je vindt het zo moeilijk om te zeggen: Het ontbreekt mij aan niets.

Dat was met David niet anders. Het was niet zo dat David altijd zo’n makkelijk leven had. Het was ook niet zo dat zijn geloof altijd zo groot was. Ook hij wankelde in zijn leven met de HERE meerdere keren. Het verlangen naar een mooie vrouw, het vertrouwen op eigen macht was meerdere keren te sterk. Dan was hij zijn eigen herder en liet zich niet door de HERE als zijn Herder leidde.

Psalm 23 is niet de Psalm die je vertelt hoe makkelijk het leven is en je daarin bedriegt. Denk maar aan vers 4: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis”. Dat donker is er op deze aarde nu. Dat maken we mee, dat voelen we.  Bij de een meer als bij de ander maar het was en het is er.  Ook in onze eigen hart!

Juist in de nood, juist als je dat voelt, zegt de HERE: Kom bij Mij als de goede Herder dan ontbreekt het je aan niets. Dan kun je je in je nood, ook als je afgedwaald bent de weg weer naar Mij vinden. Dan kun je als schaap als deel van de kudde weer je door Mij laten dragen. Zo dragen dat je tegen alle nood, verdriet en zorgen in het hart van Mijn liefde voelt kloppen. Dan zie je de Here Jezus die Zijn leven voor jou heeft willen geven. Hoe gebroken je dan ook bent. Ik denk nu aan Psalm 34: “De Here is nabij de gebrokenen van ​hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 20Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here;” Vs 19,20

Mij ontbreekt niets betekent dat de HERE er in alles en altijd er voor je  met Zijn zorg wil zijn. Dat de Here Jezus dat met Zijn lijden onder de toorn van God tegen jouw en mijn zonden verdiend heeft. In jouw hele leven, in blijdschap en verdriet, in dankbaarheid en zorg  wil Vader in de hemel je daar brengen waar je die zorg voelt. Wil Hij je daar brengen waar je vindt wat je nodig hebt.

 

Dat lezen we in vers 2: “Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, Hij voert mij aan rustige wateren”.

Dat is het werk van de herder in Israël. Als hij met de schapen op pad is, is het niet zo dat hij ergens op ingezaaid land de schapen kan brengen en dan alleen er maar op hoeft te letten dat ze niet weglopen.

Nee,  hij moet zoeken naar stukken grond waar spontaan allerlei plantjes groeien waar de schapen van kunnen leven. Wat goed voedsel voor ze is. Het gaat om de  “grazige weiden”.  Over het algemeen zullen die groenig gekleurd zijn. Daar waar planten echt groeien en bloeien. Daar waar het voedzaam is. Niet zoals bij dieren die in de winter nog wel dingen eten maar die geen enkele voeding meer hebben en daarom sterven. Je kunt ook denken aan mensen die wel eten vinden maar zonder dat het voedzaam is. Ze krijgen dikke buiken maar blijken zwaar ondervoed te zijn.  De herder zoekt steeds weer een nieuwe plek op waar het echte voedsel er voor de schapen is. Hij zet zich daarvoor in. Hij wil de schapen het beste van het beste geven. Al moet hij daar veel moeite voor doen.

Dan is het ook elke dag van levensbelang dat schapen bij het water uitkomen. Zonder water kunnen ze niet overleven. Elke dag moet de herder naar water op zoek. Naar water waar de schapen in alle rust van kunnen drinken. Geen water met grote golven of water waar je bij de eerste stap de diepte ingaat en makkelijk verdrinkt. Nee, water waar je in alle rust van kunt drinken zonder gevaar. Waar er echte vrede is.

Het is de HERE, het is de Heilige Geest die jou en mij elke dag daar wil brengen. Wat de omstandigheden van je leven ook zijn. Of je nu druk bent of werkloos, of je ziek bent of gezond, of je alleen bent of  steeds weer met veel mensen om je heen, of je oud bent of jong. Hij wil je elke dag tot rust brengen.

Hij wil je brengen tot het luisteren naar Zijn stem. Hij wil je brengen bij Zijn Woord. Ik heb juist de laatste tijd nog sterker als daarvoor  beseft hoe ongelooflijk belangrijk dat is. Juist vanuit de gesprekken met de schapen, met jong en oud in en buiten  de gemeente. Wat is het nodig en goed dat we onszelf tot rust laten brengen. Elke dag. Elke zondag in het bijzonder. Om echt in alle rust de HERE tot ons te laten spreken. Nog voordat we dingen gaan doen. Eerst in alle rust alles naast je neerleggen en luisteren naar de woorden van God, de woorden van de goede Herder. Niet als een theorieboek, niet als een theoretische uiteenzetting. Maar als die persoonlijke woorden van je God en Vader. De woorden die Hij zo persoonlijk vanuit het warme hart van de Herder tot je spreekt.  Waar Hij jou vertelt wie Hij is, hoe Hij je wil leiden, verzorgen en redden. Hoe Hij Zijn Zoon gegeven heeft om jou niet in het donkere dal van het leven en de dood achter te laten. Die woorden van God in de Bijbel als Zijn persoonlijke woord, Zijn persoonlijke liefdesbrief voor jou  is het voedsel die jij en ik zo nodig hebben. Dat zijn die groene, grazige weiden.

Dat het Woord van God het voedsel is waar jij en ik het van moeten hebben en wat de goede Herder ons wil geven, lezen we zo prachtig in 1 Petrus 2: “En verlang vurig, als pasgeboren ​kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 3indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goedertieren is”. HSV  Vs 2,3   

Het is ook het voedsel dat je voor altijd op de been houdt. Het is het voedsel dat er altijd is en zijn voedingswaarde nooit verliest. Geweldig zoals de Goede Herder ons dat vertelt en er ons zo naartoe brengt in Jesaja 40: “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.” Vs 8

Dan is er dat water waar de goede Herder ons brengt. Weer komen we  bij dat heerlijke warme Woord van de HERE zelf. Denk maar eens aan Psalm 1 waar we de lof op de woorden van God horen en opgeroepen worden om steeds met die woorden bezig te zijn. Dan lezen we daar ook: “Welzalig de man …. Die aan wet van de Here zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.” Vs 2,3

Waar brengt de HERE jou dan met Zijn Woord? Bij wie brengt Hij jou als je zo de goede Herder volgt?  Bij Christus als de goede Herder! Want Hij is in eigen persoon het levende brood en het levende water. Bij Hem is er het leven tegen alle moeite en ellende in het leven. Bij Hem is er de goede toekomst die nooit ophoudt. Bij Hem is het donkere gat niet het einde maar een gat waar Hij je doorheen draagt maar daarover DV volgende week.

De goede Herder is door Christus werk altijd zo dichtbij je. Zijn stem heb je onder handbereik. Wat is je Bijbeltje dan veel waard als je dat beseft. Het komt er in jouw leven op aan hoe je met die stem van God in je leven omgaat. Laat je je door dat Woord leiden, veranderen, meenemen of wil jij jezelf blijven. Wie zichzelf weidt en leidt komt bedrogen uit. Wie Christus op Zijn Woord als de Goede herder volgt krijgt echt rust en vrede. Die krijgt het leven waar het je aan niets ontbreekt. Waar dat na het leven hier op aarde zelfs een leven zonder verdriet, dood, aanvechting en twijfel zal zijn. dan ben je geleidt door de goede Herder naar de HERE als je eeuwige Vader!  De goede Herder wijst je de goede weg! Hij wil je in en door alles verzorgen met Zijn liefde.

Dan kunnen we in geloof samen aan het einde van deze dienst in alle omstandigheden zingen “Dan ga ik op tot uw altaren, Tot U de bron van zaligheid.  Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.”

 

AMEN

 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 31:1,2,3

Lezing van Gods wet

Psalm 25:2,3

Schriftlezing: Johannes 10:1-10

Gebed

Psalm 3

Tekst:  Psalm 23:3,4

Verkondiging van het evangelie

Psalm 23

Dankgebed       

Collecte

Gez  14:1,4

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

De Here is mijn Herder. Zijn zorg is van uitzonderlijke klasse. Er is geen zorginstelling die zich op een of andere manier met de zorg van de HERE voor Zijn kind en Zijn volk kan meten.

Het is als het goed is  zo dat wij ons in de zorg voor anderen door de zorg en liefde van de HERE laten leiden. Dat nwe er vanuit Gods onverdiende zorg  en liefde voor anderen om ons heen willen zijn. In de zorg maar ook in het gewone leven en in onze eigen omgeving. Bekend staan als mensen die echt om anderen geven en helpen waar het nodig is. Zonder om ons af te vragen wat die ander voor ons gedaan heeft. Zonder ook om ons af te vragen of die ander gelovig is of niet. Juist de zorg en liefde voor ongelovigen, het ze zelfs in huis nemen als dat nodig was, was juist in de eerste eeuwen na Christus een geweldig getuigenis in de samenleving. 

De Here Jezus heeft de liefde van God, de liefde van de Herder zo helder laten zien. Hij zocht de mensen op die door anderen veracht werden. De mensen die door anderen niet aangesproken werden, waar mensen de nek voor omdraaiden als ze ze tegen kwamen. Een hoer en een tollenaar was voor de Here Jezus niet te slecht om Zijn liefde aan ze te laten zien. Om ze in liefde tot een leven met God als hun Herder uit te nodigen, op te roepen. Om ze uit te nodigen om voor altijd in de zorg van de HERE als hun Herder te delen.  Daarom is het ook een prachtig getuigenis als er mensen zijn die in Jezus naam hoeren en sloebers opzoeken om hen het evangelie te brengen om hen echte liefde te bewijzen. Wij zijn geen haar beter als deze mensen en laten wij ons dan ook niet beter voelen!

Gods zorg is zo bijzonder, zo goed dat het door het werk van de Geest ons stimuleert om vanuit die zorg voor anderen te zorgen.

De zorg van God als onze Herder is niet alleen verzorging. Vanuit die liefdevolle zorg gaat er ook leiding uit. De Herder leidt. Het is nodig om de HERE als Herder te volgen om in Zijn liefdevolle zorg te blijven delen. Waar Hij gaat, is die zorg te vinden. Dat is waar we vanmorgen vooral op letten als ik jullie het evangelie van Jezus Christus  onder het volgende thema verkondig:

 

DE HERE IS MIJN HERDER  - HIJ LEIDT MIJ

 

De HERE  is mijn Herder. De Herder met dat geweldige hart van liefde. Hij wil bij mij zijn in de ellende die we als mensen zelf op de wereld gebracht hebben. Hij wil mij er doorheen dragen. Jij bent voor Hem daarvoor nooit te min en te onbelangrijk.

Ook niet als je bijna niet verder kunt. Want laten we eerlijk zijn dat het soms heel moeilijk is. Je hoort geregeld indringende verhalen hoe mensen als het ware vollopen met zorg, met verdriet, met moedeloosheid. Er komt zoveel op ze af. Op het werk, in de maatschappij, in het gezin en ook in de kerk. Alles lijkt zo zwaar te worden. hoe hou je het nog vol. Hoe krijg je het nog voor elkaar om met hoop en ook blij het leven in te kijken?

Als je de dingen zo voelt en ervaart, zorgt dat vaak voor een soort gelatenheid, een soort lauwheid en ingezonkenheid. Het zal allemaal wel. Daarin kunnen we elkaar ook onbewust meenemen als we deze gevoelens naar elkaar uitstralen. Dan lijkt het alsof alle blijdschap en moed verdwenen is. Waar doe je het allemaal nog voor? We nemen elkaar dan mee in een negatieve stemming.

Juist als je deze dingen in je eigen leven voelt, is het zo bijzonder dat de HERE, die er boven staat en ons ziet de woorden van Psalm 23 naar ons toe laat komen. Ook deze woorden: “Hij verkwikt mijn ziel.

Wat is het dat David hier zegt dat de HERE als zijn Herder: zijn ziel verkwikt?  Ik weet dat verkwikken zo’n woord is dat we weinig meer gebruiken. Toch gebruik ik het nu om dat het meer is als nieuwe kracht geven. Als je het over nieuwe kracht geven hebt is dat het  uiteindelijke resultaat van ‘verkwikken’. Je krijgt niet zomaar in verdriet, moeite, moedeloosheid nieuwe kracht. Het is niet een knopje dat je alleen maar even om moet draaien. Het is meer! De HERE wil dat meer in jouw en mijn leven geven.

Wat is dat meer?

Dat meer is dat de HERE je in je leven opzoekt. Dat Hij als de liefdevolle Herder echt naar je luistert. Zijn arm om je slaat. Dat Hij als je zo moedeloos, je zo gelaten voelt met je praat. Hij laat je zien dat Hij je te eten geeft. Hij laat je zien dat Zijn liefde naar je uitgaat. Liefde die vergeeft, liefde die geneest, liefde die meer is dan wat jou  je in je leven is aangedaan. Liefde die meer is dan het donkere gat dat je voor je ziet of waar je voor je gevoel midden in zit. Meer dan misschien de financiële of emotionele moeite waar je in zit. De HERE zoekt je op. Door mensen, door  de woorden uit de Bijbel en de verkondiging van het evangelie.   

Hij laat jou zien dat het niet nodig is om moedeloos te zijn. Dit zeg ik niet om je daarmee te beschuldigen maar om je weer de weg omhoog te wijzen. Hij wil jou en mij de moed van het geloof geven dat meer is dan de moeite en de zorg die jij ziet. Hij laat je in de nood zien dat er vergeving is ook voor die grote zonde die er in je leven was, Hij laat je zien dat verdriet, zorg en moeite je niet bij Zijn liefde hoeft weg te houden. Dan denk ik aan Paulus en Silas die in Filippi in de gevangenis komen. Die in de ergste cel komen en menselijk gezien het ergste hebben te verwachten. We lezen dan hoe ze bij de HERE toch de moed vinden. Hoe ze zich laten verkwikken door de HERE die als Herder, als de enige God die ook jouw Vader wil zijn meer dan de moeite is. We lezen dan van deze twee mannen: “Maar omstreeks  middernacht  baden Paulus en Silas en zongen  Gods lof  en der gevangenen luisterden naar hen.” Hand 16:25.

De HERE wil jou in jouw zorgen, moeite, moedeloosheid ook verkwikken en zo weer nieuwe kracht en moed geven. Kracht die je bij en in jezelf en ook in je omgeving niet kunt vinden. Kracht en moed die je bij Christus als de Goede Herder alleen kunt vinden. Bij Hem is er vergeving, bij Hem is er toekomst ook voor jou in het leven van nu. Voor jou is er toekomst zelfs door de dood heen door Christus’  lijden voor onze zonden. Als je dat ziet, blijf je niet moedeloos en bezorgd futloos of mopperend liggen. Dan zie je die tere, fantastische, onverdiende liefde van God als je Herder. Dan gaat het in de Bijbel en in de kerk niet alleen maar over  God. Als we het alleen maar over God hebben en over  de Bijbel als een boek vol theorie hebben, worden we niet verkwikt. Als je die persoonlijk zorg en liefde voor jou van God ziet, ga je met Hem leven. Dan ga je echt met de HERE praten als je Herder en Vader.  Dan ga je voor Hem leven die Zijn liefde aan jou wil geven. Zijn reddende en verzorgende liefde. Jij ziet dan het wonder dat jij Zijn geliefd kind bent. Dan praat je niet meer alleen over vergeving maar dan zoek je vergeving. Dan praat je niet meer alleen over God die regeert maar dan zoek je Zijn zorg voor jou en wil je die in de dingen van elke dag ontdekken. Dan wordt Hij die Herder waar je echt heel dicht bij wil zijn en blijven.

De Herder die je leidt en die jij vanuit Zijn liefde wilt volgen. Hij leidt mij in de rechte sporen.

 Die rechte sporen zijn ook de rechte sporen van onze vertaling.  Het is belangrijk om te zien dat de Geest hier letterlijk zegt dat het de wegen van Gods recht zijn, de wegen die ons rechtstreeks daar brengen waar de HERE ons wil hebben. De Here Jezus geeft leiding. Dat is wat de goede Herder doet. Het is daarom ook dat er in het eerste deel van Johannes 10  zoveel nadruk op ligt dat de schapen die ene herder op Zijn stem volgen. Dat alleen Hij de deur is naar de stal waar het goed is, is. Dat alleen de weg die Christus met Zijn onderwijs wijst de goede, de rechte weg is.

Daarbij wil ik nu eerst een heel belangrijke opmerking maken die onze tijd en onze gevoelens als mensen van 21e eeuw in Nederland raakt. De weg die de goede Herder wijst,  is maar niet een weg waar je ook op kunt  gaan. Het is niet een van de mogelijkheden die de HERE als Herder je voorhoudt. We leven in een tijd dat het populair is en aanspreekt als je zegt dat je vanuit wat jij weet en ervaart mensen een mogelijk weg voorhoudt. Maar je hoeft die niet te gaan. Het gaat erom dat het bij je past. Het opvallende is nu dat onze tijd daarin niet veel verschilt van de tijd waarin de Here Jezus leefde. Dat was een tijd waarin leraren en leiders mensen ook allerlei mogelijkheden voorhielden. Iedereen moest dan zelf kiezen. De leraar gaf nog aan wat zijn voorkeur was maar daarmee was het ook gedaan. Dan komt de Here Jezus! Dan geeft Hij het onderwijs aan Gods volk in de Bergrede. Juist als Leraar is de Here Jezus hier de goede Herder die de kudde de enig goede weg wijst. Lees de Bergrede maar eens na en let erop hoe radicaal en ook hoe duidelijk die Here Jezus de weg wijst. Hij laat het de mensen niet zelf uitzoeken maar zegt: Zo wil de HERE dat jij als Zijn kind leeft. Dat is de goede weg en als je die weg niet wilt gaan, lig je onder het oordeel van de hemelse Vader. De Here Jezus  legt vanuit de liefde van God de kudde juist de wil van God op als de enige goede weg, de rechte weg. Daarmee ook de veilige weg want de Here Jezus zegt in de Bergrede ook dit: “Gaat in door de enge (nauwe) poort naar binnen want wijd is de poort en breed de weg  die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan; want eng  is de poort, en smal de weg, die ten leven elidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.”  Matt 7:13,14 

Wanneer de Here Jezus Zijn onderwijs als de goede Herder in de Bergrede gegeven heeft, lezen we de reactie van de hoorders. Luister maar: “Toen Jezus deze woorden geeindigd had, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.”  7:28,29

De goede Herder wil dat Zijn stem met gezag naar de schapen komt en ze zo de rechte weg gewezen wordt. De enige vraag voor de schapen is dan of dit volgens het Woord van God is en als dat zo is, zien we de weg van Christus voor ons om die te gaan.

Het is de rechte weg. Dat betekent niet dat het een makkelijke weg is. Laat ik dat met een voorbeeld duidelijk maken. Je leeft in een omgeving of een land waar het gevaarlijk is om als christen te leven. Als mensen weten dat jij christen bent, loop je gevaar om achteruitgezet en zelfs vervolgd te worden. Ook vandaag zijn er broers en zussen in het geloof die in deze omstandigheden leven. De hele geschiedenis door was dit het geval.  Zo moest je bijvoorbeeld  in een bepaalde periode in de Romeinse tijd  een keer per jaar wat wierook voor de keizer offeren en een briefje gaan halen dat je het gedaan had. Zo had je dan de keizer vereerd als god en heer. Dan was je veilig. Toch was dat niet de rechte weg. De rechte weg is dat je alleen die HERE als je God eert en de Here Jezus als de enige Heer en Verlosser. Leven op Gods weg op deze wereld kan jou en mij in problemen brengen. Het kan je brengen in dat donkere dal. Het kan je daar brengen waar alles om je heen zo donker is.

We moeten hier weer terug naar de herder in de tijd van Psalm 23. Om bij een goede weide uit te komen. Om bij het water uit te komen moest je soms door een heel donker dal. Dat waren de echt gevaarlijke plaatsen.  Je moet met de kudee door een kloof tussen de bergen door. Die kloof is begroeid. Als je naar boven kijkt, kijk je vast in bomen en struiken. Hoe dieper je de kloof in gaat hoe donkerder het wordt. In de kloof zie je ook rotsen waar je op kunt liggen en zelfs als je daarop kon  komen in de zon zou kunnen liggen. Geliefde plekken voor roofdieren. Voor een leeuw of een luipaard. Je begrijpt dat zo’n kloof echt gevaarlik is. Het wordt dan ook  welvertaald met het dal van de schaduw van de dood. De schaduw van de dood is er zeg maar steeds aanwezig.

Ook in onze levens kunnen er van die donkere periodes zijn. Je volgt Christus als de goede Herder maar het lijkt alleen maar moeilijker in je leven te worden. Het lijkt alsof gehoorzaam zijn aan de HERE je alleen maar nadeel brengt.  Je bent bijvoorbeeld verliefd op iemand die niet met de HERE leeft. Toch zijn er bij jou sterke gevoelens voor de ander en je wilt zo graag met iemand door het leven. Toch moet je als je de weg achter Christus aangaat als de goede Herder zeggen dat je niet met die ander verder kunt zolang die ander niet in liefde voor Christus is gaan leven.

Dat donkere dal kan ook zijn dat er allerlei problemen in je leven komen. Ziekte, heel moeilijke zakelijk omstandigheden. Hoe moet je je hoofd boven water houden? Misschien red je het wel niet? Hoe moet het verder met je gezin? Je krijgt te maken met rouw. Heel dichtbij. Het schokt je. Het raakt je diep. Het voelt zo donker en zo zwaar.  Je ziet hoe kinderen en kleinkinderen de weg van de HERE al meer kwijtraken in hun leven. Hoe je ook praat en in liefde vanuit Gods Woord die weg hen voorleeft.

Je ervaart hoe twijfel aan de HERE en wat Hij gezegd en gedaan heeft je leven binnenkomt. Er wordt zo aan je getrokken. Het leven anders dan een leven volgens Gods wil, lijkt en voelt zo goed. Het maakt je zo onzeker. Je voelt het donker.

Zo kun je zelf in je leven waarschijnlijk allerlei andere dingen invullen. Je leven kan in zwaar weer komen. Hoe ga je dan verder? Wie volg je dan? Durf en wil je dan nog op de weg van God  gaan die zo door dat donkere dal gaat waar zoveel gevaar en verleiding op je af dreigen te komen.

De wolven kunnen je zo aanvallen, zo dichtbij komen, je verwonden. Ook daar heeft de goede Herder oog voor. Denk maar eens aan wat de Here Jezus in Matt 10 zegt: “Zie, Ik zend u als schapen te midden van de wolven; wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven.” Vs 16 HSV  

Toch kunnen jij en ik door dat stikdonkere dal. We kunnen door de kloof die zo donker is en vol gevaren. We kunnen door het leven in het Nederland van 2017 als schapen van de kudde van de HERE. Waarom en hoe?

Omdat de goede Herder bij ons is “om Zijn Naams wil”. Tot eer van Zijn Naam. Hij heeft zich in liefde aan ons, aan jou verbonden.  Dat niet omdat jij en ik het zo goed doen. Dat niet voor mensen die uit zichzelf kracht vinden om te geloven. Nee, uit liefde alleen. Alleen omdat de HERE uit liefde laat zien dat Hij tegen alle gevaren, tegen dood, rouw, duivel, verleiding, uitzichtloosheid, oordeel,  verwonding, pijn zowel geestelijk als lichamelijk enz reddend optreedt voor Zijn schapen. Dat Hij daarom uit liefde alleen, die alleen uit God zelf opkomt de Here Jezus als de Verlosser, de goede Herder gegeven heeft. Hij verdiende daarvoor in het donker de eer. Want Hij is er in het donker voor Zijn schaap dat achter Hem aangaat. Hij verdiende dat in het meest uitzichtloze donker dal dat er ooit was. Toen de Here Jezus van God verlaten in die drie uren duisternis aan het kruis hing.

Jij kunt ook in het donker op de HERE als jou Herder aan.  Het is niet nodig dat angst je dan beheerst. Je kunt met je angst met je tranen, met het trekken aan jou van Christus af naar de HERE als je Herder gaan. Hij is er! Hij gaat je voor. Volg Hem op Zijn stem. Ga de rechte weg en dan mag je zeker weten dat je Herder niet toelaat dat je dood blijft liggen. Hij draagt je al ben je gedut en gewond door het diepe dal en  Hijzorgt voor volledige genezing. Voor leven waar dat dal nooit meer terugkomt.

Hoe doet Hij dat? Door Zijn stok en Zijn staf. Bij de stok moet je denken aan een redelijk korte stok met aan de bovenkant een dikke knop. Die stok is bedoelt om de vijanden als ze komen te lijf te gaan en te verjagen. Toen de Here Jezus aan het kruis de straf op de zonden van de gelovigen, van hen die Christus in liefde hebben leren volgen, gedragen had, nam Hij de stok in Zijn hand. Hij sloeg op de derde dag de dood, de duivel, de zonden voor altijd van zich af. Hij liet zien dat er bij Hem echte bescherming en toekomst is.

Dan de staf. Die is langer. De herder heeft die bij zich om schapen die bezig zijn om de kudde te verlaten, om af te dwalen even aan te tikken zodat ze Zijn liefde voelen, Zijn stem weer in herinnering brengen weer terug komen bij de kudde. We zien hier de taak die we tegenover elkaar hebben om elkaar met het Woord van de Herder bij de kudde te willen houden. Om samen een kudde te zijn. Om samen saamhorig te zijn. Achter de ene Herder Jezus Christus aan volgens Zijn stem, Zijn tere leer. Daarin hebben de ambtsdragers dan nog een speciale rol waarvan ze eens aan de grote Herder verantwoording moeten doen. Daarin heeft de predikant dan nog weer een heel bijzondere verantwoordelijkheid. Laten we samen deze taak met liefde ter hand nemen dan hebben we het samen goed. Dan gaan we de goede en veilige weg. 

 

AMEN 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede-Zegengroet

Psalm 80:1,10

Lezing van Gods wet Exodus 20

Psalm 86:1,2

Gebed

Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17

Psalm 121

Tekst: Psalm 23:5,6

Verkondiging van het evangelie

Psalm 84;1,6

Dankgebed

Collecte

Gezang  37

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van de grote Herder van de schapen Jezus Christus

 

De HERE is mijn herder! Hij is het in goede en kwade dagen.  Het is niet zo dat de HERE alleen mijn herder is als het zo goed gaat in mijn leven. Wanneer het niet zo moeilijk is om vrolijk door het leven te gaan. Als dat wel zo was,  hadden we in de HERE maar een heel beroerde herder.  Een herder die ons bij de moeite in het leven zou moeten laten gaan. Maar zo is het gelukkig niet!

We hebben de vorige keer gezien dat de HERE er als jouw Herder ook voor jou wil zijn als het moeilijk en donker in je leven is. Als jij je afvraagt waarom het allemaal zo moeizaam gaat. Als het leven bij jou de vraag oproept waar je voor leeft, wat je leven nog betekent, wat het doel van je leven is. Als het zo grijs of zelfs zo zwart in je leven is. De HERE is de Herder die er niet alleen voor je is als er zoveel moois in je leven is en je het ook zo voelt. Nee, Hij is er ook als je door dat donkere dal gaat, als jij je depressief voelt, als het voelt alsof je een deel van je leven voor niets geleefd hebt. Dan is de HERE er met Zijn stok en staf. Dan geeft Hij houvast. Het leven voelt soms alsof jij jou nergens meer aan vast kunt pakken.

Je grijpt je aan iets vast en het breekt af, je stelt je hoop op een volgend ding en het mislukt. Er is weer iets waar wat licht en toekomst lijkt te dagen en weer gaat het mis. Wat kan zo’n  donker dal moeilijk zijn. Of je nu jong of oud bent.

Juist dan is de HERE er voor jou. Juist dan wil Hij je door het donker heen dragen! Juist dan is Hij het die jou houvast wil geven. Ik ben met je! Hou je aan Mij vast. Houd je aan Christus als je Verlosser vast. Ik ben met je en draag je in het donker. Mijn toekomst. Mijn redding, Mijn verzorging. Mijn liefde is je licht in het donker. Ik zal je niet begeven en verlaten!

Allemaal heel mooi gezegd maar als het altijd donker blijft wat heb ik dan aan zo’n herder?  Als je nu verder leest in psalm 23 zie je dat het leven van het schaap dat Christus volgt niet eindigt in dat donkere dal. Niet eindigt in het dal van de schaduw van de dood. Christus overwinning op de dood, Zijn doorstaan van het donker van de hel in die drie uren duisternis zorgt er voor dat er licht, verlossend licht in de donkere tunnel is. Zorgt ervoor dat het donker niet het einde voor Gods kind is maar het feest. Dat laat de Goede Herder ons in onze tekst zien.

Ik verkondig jullie de blijde boodschap van Christus vanuit Psalm 23:5,6 onder het volgende thema:

 

DE HERE IS MIJN HERDER – HIJ LAAT MIJ FEESTVIEREN

 

 

De HERE is er. Jezus Christus is uit de dood opgestaan.  Hij leeft!  De Here Jezus heeft als de goede Herder Zijn leven gegeven om de schapen te kunnen uitnodigen naar Gods feest. Naar een feestelijk leven waarin nooit teleurstelling of verdriet meer komt.

De goede Herder zorgt ervoor dat de tafel gedekt staat. Gedekt met Gods liefde, met Zijn vrede, met de vrede voor Hem. De vrede voor elkaar, de vrede met alles wat er op de nieuwe aarde is. Wat doet de goede Herder? Hij nodigt ons uit om aan Zijn tafel te gaan zitten. Het is niet zo dat Hij ergens in het geheim  iets heel moois heeft liggen en dat wij maar moeten proberen om daar te komen. Het is niet een of ander geheim waarvan wij de route moeten vinden of de code moeten zien te kraken om bij het feest uit te komen.  Het is geen zoektocht die nooit eindigt. Nee, de HERE Hij nodigt ons uit. Hij laat de goede boodschap die ons de weg naar Christus en naar het feest wijst,  horen. Hij stuurde de apostelen en na hen de kerk er op uit om die uitnodiging op de hele wereld te laten horen. Om zo mensen uit te nodigen, te roepen om tot Hem als hun God, Heer en Redder te komen.   Dan denk ik in het bijzonder aan de kerkdiensten. Ook heel bijzonder aan het avondmaal en daar spits ik het nu op toe.

Het avondmaal dat we steeds weer vieren is het beeld van het feest waar Gods kinderen naar op weg zijn. Het is een feest dat de goede Herder aan ons geeft terwijl we nog op de oude wereld zijn. De wereld waar er aan ons getrokken wordt. De oude wereld waarin dat donkere ons leven nog zo kan binnenkomen.

Dan zie je naar het avondmaal  die broeder komen die het met het alleen zijn zo zwaar in zijn leven heeft. Hij mist zijn vrouw zo. Dan zie je dat meisje naar voren komen om van het brood te eten die heeft moeten meemaken dat seksueel misbruik haar leven is binnengekomen. Dan zie je die broeder van middelbare leeftijd komen samen met zijn vrouw en je weet dat het in hun huwelijk niet makkelijk is. Ze willen allebei kinderen van God zijn maar er is in hun huwelijk zoveel gebeurd en ze werken met vallen en opstaan aan herstel. Dan zie je die zuster komen die er door een scheiding, door overspel van de ander alleen voorstaat met de kinderen. Dan zie je die jongen komen die zo graag aan zijn toekomst werkt maar alles lijkt te mislukken terwijl hij echt kind van de HERE wil zijn. Dan zie je een oude zuster komen die in haar leven zoveel heeft meegemaakt en nog zoveel zorg meedraagt.  Dan zie je broeders en zusters komen die zoveel zorg hebben en daar elke dag voor bidden omdat ze hun kinderen en kleinkinderen al verder bij de HERE en Zijn Woord zien weggaan. Dan is er ook nog zoveel dat ik niet weet en nog wel weet maar niet noem. Zo komen Gods kinderen naar het avondmaal. Zo komt Gods kudde terwijl er in hun leven nog zoveel aan de hand is. Soms ook nog zo kort geleden een leven echt in zonden. Dan is het de Here die hier voor in de kerk de tafel heeft laten dekken. Het lijkt zo karig: stukjes brood en een paar bekers met wijn. Toch midden in deze oude wereld met zijn donkere kanten een echt geweldig feest. De Here Jezus deelt daar het mooiste en het beste wat we nodig hebben uit!  In mijn verdriet, in mijn zorgen en ook als het goed in mijn leven gaat en ik daardoor zo makkelijk kan vergeten dat ik het van de HERE moet hebben. Juist dan deelt Christus als de goede Herder uit wat ik zo nodig heb: vergeving van de zonden. Ik kan zo met de verkeerde dingen in mijn leven bezig zijn en het kan zo op me drukken. Ik word  toch bang als ik er op let dat bepaalde verkeerde dingen in mijn leven zo geregeld terugkomen. Dan is de Here Jezus er die je laten voelen en proeven: Er is vergeving! Ook voor jou elke keer weer. Ik geef het je zo graag. Juist jij die de zonde voelt en daarom belijdt en  bidt om daarmee te breken ,  geef Ik vast en zeker de vergeving. Jij zit er met je zorgen en moeite en Christus geeft je die feestelijke beker met wijn. Weet je mijn verdrietige, mijn bijna moedeloze broeder of zuster, mijn rusteloze jonge broeder of zuster de goede Herder deelt aan jou het leven uit dat zelfs de dood en het grootste verdriet niet weg kunnen halen. Hij deelt het aan jou uit! Bij dat feest is de HERE als de goede Herder bij ons! Hij laat midden in het leven van elke dag zien dat er vergeving, dat er leven is en dat wat er in dit leven gebeurt niet het einde is. Zo geeft de HERE steeds weer moed, geeft Hij houvast, troost Hij.  Hij geeft dat feest voor het oog van de vijand.

Dat klinkt misschien raar. Het is goed om terug te gaan naar de herder in Israël. De herder is met de kudde in het veld. Het was niet mogelijk om die dag weer bij de stal uit te komen. Ze moeten de nacht in het veld doorbrengen. Op zichzelf is dat geen probleem. Vooral niet als de herder er voor gezorgd heeft dat de kudde  op een stuk land is waar genoeg te eten is. Als hij ook voor veiligheid gezorgd heeft.  Als hij voor genoeg voedsel zorgt en er een vuur brandt dat de wilde dieren op een afstand houdt en hij zelf de wacht houdt.

Dan denk ik terug aan de tijd dat we een keer per jaar met de collega’s in Zuid-Afrika naar het Bosveld gingen. Een paar dagen naar een huis zonder elektriciteit midden in de wildernis. Er was stromend water en verder bedden en stoelen en een plek om een flink vuur te maken. Een vuur om er je eten op te maken, je water op warm te maken. Dan kon je in alle rust elkaar toerusten voor het ambt.  Als het donker was, zat je om het vuur. Dan keek je onder het eten en het praten het donker in en zag je in het donker op een afstand de ogen van hyena’s en andere wilde dieren oplichten. Ze bleven op afstand door het vuur dat brandde. Je zag je vijanden en toch kon je gerust eten en praten.

De Goede Herder, de HERE zegt nu tegen jou en mij dat Hij ons een feestelijk leven wil geven! Dat Hij ons op weg naar het feest steeds de kracht wil geven om naar dat feest op weg te zijn en te blijven. Dat Hij je daarvoor het geloof en het vertrouwen persoonlijk wil geven. Dat de aanvechting om bij de HERE weg te gaan, om voor altijd moedeloos te worden er in je leven kan zijn maar dat Hij je steeds weer wil bemoedigen. Steeds weer Zijn Geest wil geven om op weg vol te houden en te blijven zien dat je naar het feest zonder einde op weg bent.        

De HERE, Christus houdt de vijand op afstand! Hij is als je bij Hem wilt horen, als je jouw toevlucht en vergeving bij Hem zoekt het  is die zelfs de dood op afstand houdt. Je kunt vandaag sterven maar Gods kind mag weten dat de Here Jezus voor jou verdiend heeft wat Hij zegt in Joh 11:25,26: “Ik ben de opstanding en het leven;  wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid sterven; gelooft  dat?’ De dood is dan doordat de goede Herder Zijn leven voor je gegeven heeft voor jou een “doorgang naar het eeuwige leven” geworden.

De Here  geeft je een geweldig feestelijk leven. Een leven vol overvloed en zonder ook maar een zorg. Zonder ook maar een traan van verdriet met veel tranen van blijdschap. Het is echt feest: ‘U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’.

Je ruikt heerlijk. De geur van vrede, blijdschap heeft de HERE je gegeven en straalt van je af en komt van de anderen op het feest naar je toe. Vanuit de HERE als de bron van alles wat goed is! Een feest waar je aan niets tekort hebt. Waar je volop geniet en blijft genieten. Je leven vloeit over van blijdschap en dankbaarheid. Het laat me ook denken aan het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. Waar we van dat feestelijke leven van Gods volk op de nieuwe aarde, in het nieuwe Jeruzalem ook dit lezen: “Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte van het leven, dat twaalf maal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing van de volken. En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.” Openb 22:2-4

Doordat je eet van Gods voedsel ben je voor altijd genezen en ben je immuun voor alle ziekten en kwalen. Wat een heerlijk leven. Dat wil Christus door het geloof ook jou geven. 

Dan ben je op weg naar een heerlijk feestelijk leven. Als we nu feest vieren, is dat feest na een tijdje weer voorbij. Je kunt op het feest je zorgen en je verdriet misschien voor een tijdje helemaal vergeten. Maar er komt een einde aan het feest en dan moet je dat gewone leven weer in. Dan komt alles weer op je af. Een feest is dan een tijdelijke, welkome onderbreking maar het helpt niet echt. Dat is zo anders met het feest dat de Goede Herder, dat de HERE je wil geven. Dat Christus voor zondaars die tot Hem vluchten verdiend heeft. Dat is een echt feestelijk leven! Een feest dat een en al feest is en waaraan nooit een einde komt. Want wat lezen we van dat leven? “Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.”  De vijanden zoals de duivel, zoals een wereld die je mee wil nemen in een leven los van God. Zoals ook wat er vaak in je eigen hart leeft. Je wilt graag je eigen gang  gaan. Die vijanden kunnen door Gods liefde en zorg voor Zijn kinderen niet tegen het geluk en de genade van God op. Wie met berouw over eigen zonden tot Christus gaat wordt omringt door Gods leiding. Het is de Geest die je dan steeds weer bij Christus brengt en het echte goede uit genade geeft.

Het heil, het geluk dat God je geeft, is dat je Zijn kind mag zijn, dat Zijn liefde om je heen is, dat de dood je niet in de zinloosheid van de hel kan brengen. Dat kan niemand je afnemen als je Christus volgt. Dat is het echte geluk, dat is de echte diepe vreugde van een leven als kind van God, als leerling van de Here Jezus. Dan kan de duivel en de kracht van de zonden geen echte spaak  in de wielen van je leven steken. Want door alles heen is het dat geluk, die goedheid van God, is het Zijn trouw, Zijn genadige liefde die om Christus om je is. Je bent schaap van de goede Herder. Hij leidt je. Er is geen dag dat Hij je aan jezelf overlaat. Hij verlaat je niet. Vertrouw je dan ook aan Hem toe en loop niet bij Hem weg. Als je dat wel gedaan hebt, kom dan naar Hem terug! Hij wil je het echte geluk geven dat niemand op deze wereld je kan geven en wat je ook jezelf niet kunt geven.

Hij wil je redden van het oordeel dat jij en ik door onze zonden verdiend hebben. Hij wil niet je veroordeling maar je geluk! De Here wil dat jij als een pelgrim op weg bent naar die ene bestemming waar je wilt komen. Dat je op weg gaat en bent naar de HERE, waar Hij woont. Dat je daar thuis wilt zijn. Dat je daarom Hem als de ene Herder volgt die je daar juist thuis wil brengen.     

De gelovige in het Oude Testament was elk jaar weer op weg naar de tempel in Jeruzalem. Daar woonde de HERE op een bijzondere manier op aarde, onder Zijn volk. Daar was je zo dicht bij je God en Redder. Mooier en beter was er niet. Dat was het teken dat je op weg was naar het nieuwe Jeruzalem waar je voor altijd bij de HERE, bij je Verlosser Jezus Christus mag zijn. Wij mogen elke zondag de Here op een bijzondere manier in de kerkdiensten ontmoeten. Daar leidt de Herder ons samen op een bijzondere manier op weg naar dat Nieuwe Jeruzalem. Om ons samen op weg te houden, ons samen die weg te leren gaan.

Als je zo je door de goede Herder, door Christus laat leiden en je aan Hem toevertrouwt, kom je als pelgrim thuis. Kom je als schaap samen met de hele echte kudde zo dicht bij de Here Jezus. Dan kom je niet elke week voor een paar uur in de kerk, dan  kom je niet zoals in het Oude Testament voor een of twee weken per jaar in de tempel. Nee, dan is je toekomst dat je in lengte van dagen, voor altijd zonder einde in het huis van de HERE mag leven!

Daar waar de HERE zo dichtbij is, waar Hij de bron van leven, vrede en liefde vlak bij je is voor altijd. Waar je door Christus verzoenend werk zo dichtbij Hem kunt komen zonder angst. Dan is er voor ieder die in liefde zich aan de HERE heeft toevertrouwd elke minuut van je bestaan wat we in psalm 84 lezen: “Hoe lieflijk zijn uw woningen, HERE van de heerscharen. Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven van de HERE; mijn haart en mijn vlees jubelen tot de levende God.  …….Want de HERE God, is een zon en een schild, de HERE geeft genade en ere;  het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. HERE van de heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.” Vs 2,3 ….12,13

Ga in je leven achter Christus aan als je goede Herder. Want zonder het leven met Hem is er alleen het oordeel. Volg toch Christus dan is Hij voor je, achter je, boven je, om je, onder je. Dan is Hij het die je leidt en thuis brengt. Echte rust geeft en je brengt naar het feest waar jij e altijd feestelijk voelt. Jouw leven heeft zin als je Christus vandaag volgt! Je leven heeft dan zin al voel en zie dat nu niet. Vertrouw je toe aan deze Herder. Kom op Zijn roepen, op Zijn uitnodiging tot Hem. Dan wordt je door het bloed van Christus schoongewassen. Dan heeft Christus al je schuld en zonden van je afgenomen uit genade. Dan ben je op weg naar de aanbidding waarin de zin en het doel en de blijdschap van jouw leven ligt. Naar dat leven waarvan we in Openbaring 7 hebben gelezen: “Daarom zijn zij voor de troon van God  en zij vereren Hem dag en nacht  in Zijn tempel; en Hij die op de troon gezeten is, zal Zijn tent over hen uitspreiden.  Zij zullen  niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte,  Want het Lam, dat in het  midden van de troon is,  zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.” Vs 15-17

Dank u Goede Herder, dank U Drie-enige God dat ik als schaap van Uw kudde U mag volgen en op weg ben naar het eeuwige feest om Jezus werk.

U komt echt alle aanbidding toe nu en voor altijd! 

AMEN