Psalm 69:6-10 Christus zal niet beschaamd maken

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm  38:6,9,11

Lezing van Gods wet

Samenvatting  Mattheus 22

Psalm 119:46,52,53

Gebed

Schriftlezing: Johannes 2:13-25

                        Romeinen 15:1-7

Psalm 31:6,7,8

Tekst:  Psalm 69:8-10 (lezen 6-10)

Verkondiging van het evangelie

Psalm 22:11,12

Dankgebed

Gezang 14:1,3

Zegen

 

 Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Het aantal mensen dat aan het coronavirus sterft is deze week flink toegenomen. Het is in de ziekenhuizen een heel moeilijke situatie. Kan iedereen die er komt nog echt de zorg krijgen die we zouden willen geven? Hoe hard er ook gewerkt wordt toch kunnen wij het niet in de hand houden. Veel wordt onzeker. Zo is het ook in je leven als je gezond bent. Wordt ik ziek, worden van mijn geliefden ziek? Als de ziekte komt hoe hard gaat het dan toeslaan? Allerlei dingen gebeuren niet. Soms is er wel de tijd maar je merkt ook dat de hele situatie veel van je vraagt en bepaalde dingen niet meer willen.

Soms komen er juist op ons als christenen ook heel indringende vragen af. De laatste weken kwamen er naar mij o.a. deze vragen toe:

In de eerste plaats van iemand die niet gelooft. Jullie zijn christenen en jullie geloven dat God Almachtig is en in alles kan beschermen. Toch hebben jullie jullie kerkdiensten afgelast.  Als jullie dan zo sterk geloven waarom komen jullie dan niet zoals die dominee in Amerika met zijn gemeente toch niet bij elkaar?  Geloven jullie dan toch niet echt in de almacht van jullie God?

De andere vraag was: Als jullie als gelovigen zoveel vertrouwen in Jezus Christus hebben en zeggen dat Hij regeert. Wanneer jullie zeggen dat Hij het goede met ons voor heeft waarom dan al deze ellende? Deze man kwam ook nog met een tekst uit de Bijbel die het ons heel moeilijk lijkt te maken. Namelijk Amos 3:6: “Of wordt in een stad de bazuin geblazen zonder dat het volk beeft? Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de HEERE dat doet?” Deze persoon wist heel goed dat in het verband waarin deze tekst staat het antwoord alleen maar ja kan zijn.

Staan we met een mond vol tanden? Of is het zo dat deze dingen ook aan ons geloof en vertrouwen op de HERE vreten?

Kunnen we vol overtuiging en blijdschap als gelovigen in deze tijd spreken? Of voelen we schaamte als we over de HERE spreken die regeert?  Voelen we ons ongemakkelijk en met reden?   Of is dat helemaal niet nodig? Wat kunnen we over Gods weg zeggen? Juist ook vanuit wat we in onze tekst lezen die juist een profetie is over Christus. Die ons zegt hoe Hij gekomen is en wie Hij is. We gaan daarnaar kijken en ook wat dat voor ons leven betekent. Juist ook in deze tijd.

 

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema;

 

 

CHRISTUS ZAL NIET BESCHAAMD MAKEN

 

  1. Om Zijn ijver voor Gods huis
  2. Omdat Hij onze schande draagt

 

  1. Om de ijver voor Gods huis

 

God beschaamd maken, schande over God en  Zijn volk brengen dat zien we in deze wereld. Dat is ook juist waarvan David als schrijver van psalm 69 beschuldigd wordt. De vorige keer zagen we hoe hij beschuldigd werd van dingen die hij echt niet gedaan had. Hoe mensen heel dicht om hem heen met valse beschuldigingen kwamen. O.a. dat hij partijdig recht sprak en zichzelf dingen toe-eigende die niet van hem waren. Zonder rede kwamen die beschuldigingen. Zonder reden kwam de haat, de tegenstand en opstand op hem af.

Toch waren er wel momenten in het leven van David dat hij er voor zorgde dat er vanwege zijn gedrag slecht over de HERE en Zijn volk gesproken werd. Dat er schaamte en schande over Gods volk, over de kerk  vanwege hem kwam. Een voorbeeld daarvan lezen we in 2 Samuël 12. Het is David die overspel met Batseba heeft g3epleegd en gezorgd heeft dat haar man Uria gedood is.  Dat de door God gezalfde koning dit op zijn geweten heeft, is bekend geworden.  David komt nadat de HERE hem door de profeet Natan heeft aangesproken tot berouw en dan lezen we o.a. dit: “Ik heb gezondigd tegen de HEERE. En Nathan zei tegen ​David: De HEERE heeft ook uw ​zonde​ weggenomen; u zult niet sterven. Omdat u echter door deze zaak de vijanden van de HEERE zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is, zeker sterven.”

David weet wat het is om scande op de HERE en Zijn volk te leggen en je daarvoor echt te schamen. Dat is in onze tijd niet anders. We hoeven alleen maar te denken aan het seksuele misbruik dat er ook in  kerken is. We hoeven alleen maar te denken aan gelovigen die het geheim oplichten en onrecht doen. We kunnen daarbij aan grote dingen denken en dan onszelf buiten schot laten. Maar laten we eerlijk zijn dat ook ons leven niet alleen van de HERE en de liefde voor Hem spreekt. Ook aan jouw en mijn leven mankeren heel wat dingen in ons doen en spreken. Te vaak kunnen mensen daarop wijzen en zeggen: is dat het leven van een christen? Moet ik bij mensen horen die zo doen en spreken en is hun God ook zo? 

David is er gevoelig voor om geen schaamte en schande te brengen over Gods volk en uiteindelijk op de naam van God. Dat lezen we heel duidelijk in vers 7: “Laat door mij niet beschaamd worden

wie U verwachten, Heere, HEERE van de legermachten; laat door mij niet te schande worden

wie U zoeken, o God van Israël.”

David wordt nu vals beschuldigd. De diepste reden dat hij beschuldigd wordt is juist dat hij  zich voor de HERE en Zijn huis zich inzet! Dat de HERE en het leven voor Zijn huis op de eerste plaats komt.  Al is dat nog met gebrek. Wat David hier zegt vind zijn volle vervulling en werkelijkheid in Christus die al de beloofde Verlosser uit het huis van David gekomen is.

Hij wordt vals beschuldigd en wordt zelfs door Zijn familie aan de kant geschoven omdat de HERE, het dienen van Hem boven alles gaat. David werd door zijn zoon Absalom aan de kant geschoven omdat David in dienst van de HERE wilde blijven staan. Bij Christus geldt dat laatste voor de volle 100% van Zijn leven. Zelfs van de mensen die met Hem opgegroeid zijn, die gezien hebben hoe Hij altijd vol liefde voor God en de mensen om Hem heen is keren zich van Hem af. Heel duidelijk lezen we dat in Johannes 7 over zijn bloedeigen broers. We lezen daar o.a. dit: “Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. Jezus​ dan zei tegen hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn.” vs 5-7

Waaraan ergeren wij als mensen ons als het om Christus gaat? Waaraan ergeren wij ons vaak als het om iemand gaat die vanuit echt geloof en liefde  leeft? Waarom wordt tegen zo iemand nogal eens aangekeken als een heilig boontje. Diep in ons hart is er vaak ook de gedachte dat zo iemand  zich waarschijnlijk heiliger voordoet dan hij of zij is. Ik heb het nu niet over mensen die overgeestelijk zijn en het gewone leven minderwaardig vinden. Niet over mensen die vroom praten maar in hun gedrag laten zien dat hun leven echt heel anders is.

Eerst naar de Here Jezus. Van Hem wordt hier gezegd dat de mensen zich aan hem zullen ergeren en Hem verwerpen omdat de ijver voor Gods huis hem zal verteren. In Zijn hart zal er zijn en was en is er ook de totale toewijding in liefde aan de HERE en alles wat er bij Hem hoort. Bij Hem is er uit liefde de totale inzet voor wat de HERE zegt en daarom voor Gods volk. De wil van God staat altijd bovenaan in Zijn leven. HERE wat wilt U dat ik doen zal! Dat betekent de volle toewijding in liefde aan de HERE en aan de verering van Hem en daarmee ook in liefde tot de naaste.

Dat steekt mensen die zondaren zijn. De Here Jezus was zo anders. Hij gooide het nooit op een akkoordje met de dingen die niet goed zijn. Hij sloot nooit een compromis met wat zondig is. Wanneer jij jouw gedrag, jouw denken en spreken naast dat van de Here Jezus zou leggen, komt steeds weer het verkeerde van ons duidelijk naar voren. Komt ook ons gebrek aan ijver voor het leven voor de HERE en Zijn volk naar voren. Dat willen we niet. Dat maakt onrustig. Herinnerd worden aan wat er in jouw leven mankeert en niet goed is willen we niet. We willen schouderklopjes, we willen dat mensen zeggen: ach je moet toch wat en de HERE vindt het allemaal niet zo erg want Christus heeft toch voor je geleden.

Dat laatste is niet de manier waarop de HERE ons wil bemoedigen. Hij laat ons de ijver van Christus als voorbeeld zien. Daarom komt de haat van de wereld over Hem tot op het kruis. Wie Christus door de Geest hierin volgt met alle gebrek krijgt ook met verdachtmakingen en haat te maken. Die ijver brengt je tot dingen die je laten opstaan voor de HERE en voor Gods volk waarvan de mensen niet houden. We zien dat in het leven van de Here Jezus steeds weer. Een duidelijk voorbeeld daarvan waarbij psalm 69 ook wordt aangehaald hebben we gelezen in Johannes 2. De Here Jezus treedt onder Gods volk op tegen de ontheiliging van de dienst aan de HERE. De tempel is geworden tot een plaats waar het  om geld gaat. Waar niet het tere leven met de HERE en de verering van hem vanuit het hart centraal staat maar waar mensen er aan willen verdienen. Waar mensen om hun uiterlijke vroomheid door anderen geëerd willen worden.  Het gaat in feite om mensen en hun belangen. De Here Jezus ontmaskert dat zondige leven in de kerk. Hij keert als de Zoon van God die de bevoegdheid in het huis van Zijn Vader heeft de tafel van de wisselaars om en jaagt als die dieren die verhandeld moeten worden weg. Het gaat om de eer van God! En dan lezen wat de grote motivering van deze daad van Christus was: “En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.” Joh 2:16,17

De ijver uit liefde vult Christus hele leven, Zijn hele hart. Dat is het wat hem drijft. Dat is goed en heilig. Het zal Hem verteren. Dat brengt ons meteen bij het tweede punt.

 

  1. Omdat Hij onze schande draagt

 

David wordt onterecht beschuldigd. Op hem wordt in een bepaalde situatie schande uitgestort terwijl hij zich niet goed kan verdedigen. Dat komt bij de Here Jezus nog veel meer naar voren. De Here jezus maakt deze woorden van Psalm 69 vol.  Op Hem wordt de schande en de smaad gelegd. Hij wordt verdacht gemaakt. Hij kan het nooit goed doen juist omdat Hij helemaal voor de HERE leeft. Een heel duidelijk voorbeeld noemt de Here Jezus zelf in Lukas 7. De mensen willen niet naar Hem  luisteren. Vooral de Joodse leiders niet. Ze hebben niet willen luisteren naar Johannes als de voorloper van Christus en willen ook niet naar Jezus ontdekkende leven en onderwijs luisteren.  ‘de Here Jezus maakt dit duidelijk met de volgende woorden: “Met wie zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en aan wie zijn zij gelijk? Zij zijn gelijk aan ​kinderen​ die op de markt zitten, en elkaar toeroepen en zeggen: Wij hebben voor jullie op de ​fluit​ gespeeld, maar jullie hebben niet gedanst; wij hebben klaagliederen voor jullie gezongen, maar jullie hebben niet gehuild. Want ​Johannes de Doper​ is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen ​wijn, en u zegt: Hij heeft een ​demon. De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van ​tollenaars​ en zondaars.”vs 31-34

De Here Jezus wordt verdacht gemaakt en wat doet dat zeer. Juist omdat Hij de Zondeloze is die uit liefde voor zondaren naar de wereld gekomen is. Moet je eens kijken hoe wij Hem behandeld hebben! De Here Jezus laat deze smaad, Hij laat ook de verwerping over hem komen! Hij laat de smaad en de schande die wij als mensen Hem aandoen op Hem vallen! De Here Jezus kon als de Zoon van God veel verder gaan dan het omkeren van de tafels van de wisselaars en het wegsturen van de dieren. Hij had in Zijn heiligheid Gods oordeel over ons van de hemel kunnen laten komen. Elke keer als wij Hem door ons gedrag, ons gevoel, onze woorden tegenstaan en daarmee verwerpen. Dan bleef er niemand van ons over. Dan waren we allemaal de eeuwige dood ingegaan. Dat doet de Here Jezus niet. Een prachtig voorbeeld is als Hij bij een dorp van de Samaritanen komt en die hem niet willen ontvangen. Dan vragen leerlingen om het oordeel vanuit de hemel. Christus antwoord is dan: “Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor Geest u hebt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden.” Luk 9:55,56. Denk er ook  aan als dat de Here Jezus door onze schuld en door onze schande aan het kruis hangt. Dan laat Hij niet Gods definitieve oordeel over ons komen. Hij lijdt tot in de hel voor wie eigen schuld aan het verkeerd spreken over de Here en Zijn kerk belijdt. Hij bidt zelfs om vergeving voor wie Hem aan het kruis hebben gebracht.  Hij draagt de schande die wij over de wereld hebben gebracht. De schande die we nu ook zien in de ziekten die de wereld teisteren. Die we nu ook zien in het coronavirus dat dood en verderf brengt. Dat is onze schande, dat hebben wij in de wereld gebracht. Het is Christus die tot aan het kruis ging om het daar voor ons tot de laatste druppel te dragen: ‘Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.  Maar Hij is om onze ​overtredingen​ verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de ​vrede​ aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” Jes 53:4,5

Jezus Christus de Zoon van God kwam naar de wereld om te dienen. Om Zijn leven te geven voor zondaren die bij Hem vergeving en redding zoeken. Die bij hem de Geest zoeken om niet meer voor zichzelf te leven maar vanuit Gods liefde voor de ander! Om je leven een leven in dienstbaar heid te maken. Daar wijst de Geest ons ook voor vandaag en morgen duidelijk op in Romeinen 15 waar ook een gedeelte van onze tekst uit Psalm 69 wordt aangehaald: “Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook ​Christus​ heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen.” vs 1-3

We hebben Christus als mensen die bij Hem als de Verzoener van onze schuld ons leven zoeken ook na te volgen. Te leven juist voor God en voor de naaste. Niet onszelf zo goed vinden en op andere neerkijken maar juist er voor de ander willen zijn. Ook in deze tijd. De ander willen helpen ook als die misschien helemaal niet gelovig is. Er misschien wel vijandig daartegenover staat. Dienen in het spoor van Christus en zo echt van de HERE getuigen.

Dan kom ik terug op de inleiding.  Dan komen we in deze tijd niet bij elkaar in de kerkdiensten. Niet omdat de HERE ons niet zou kunnen beschermen. Dan doen we dat omdat we volgens Gods Woord in liefde voor de naaste het virus niet willen verspreiden. Dan leert de liefde voor God ons om in liefde er voor de naaste te willen zijn. Gaat het coronavirus buiten de HERE, buiten Christus regering om?  Gelukkig niet!  Wanneer het buiten Hem om zou gaan, waren we ons ons leven en toekomst niet zeker. Dan zou het wel eens heel anders kunnen gaan dan wat Gods goede en verlossende plan is. Zonder Gods regering zou de wereld steeds vol zijn met ellende als de coronacrisis. Dan zou er geen rust op aarde mogelijk zijn. Dan waren we overgegeven aan de gevolgen van de zonde zonder enige beperking. Wanneer een ramp ons treft spreekt de HERE daarin en zegt: jullie sterflijke  mensen jullie zien hoe kwetsbaar jullie het leven hebben gemaakt. Leef hier niet aan voorbij. Kom tot Mij, kom tot Christus als je Verlosser. Ook jij hebt dat nodig. Dan wacht je door Christus lijden alleen een toekomst waarin er nooit meer een ramp of dodelijke ziekte over jouw leven binnenkomt en ook niet om je heen tekeer gaat.

Kom tot Christus die onze zonden, onze schande op zich heeft willen nemen.

Dank U Here Jezus!

 

AMEN