Seksualiteit als prachtig cadeau. Zondag 41 - zevende gebod

Seksualiteit als prachtig cadeau.  Zondag 41 - zevende gebod

Hieronder vind je een preek over seksualiteit. Naar aanleiding van vragen van de jeugd. Het is een tweede preek uit een reeks. In de eerste preek is vanuit o.a. Hooglied duidelijk gemaakt dat de HERe open over seks spreekt. dat wij dat juist in de wereld van vandaag ook moeten doen. De wereld doet het en maakt er vaak iets smerigs van. laten wij onze kinderen leren om er open en teer over te spreken. 

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Gez 153:1,2

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing:1 Korinthe 6:12-20

Psalm 4:2,3

Schriftlezing: 1 Korinthe 7:36-40

Psalm 45:1,4,5,6

Tekst: Zondag 41

Verkondiging van het evangelie

Psalm 125:1,2

Dankgebed

Collecte

Gez 149

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Dit is de tweede preek over zondag 41. Over seksualiteit. Iets wat ons altijd bezig houdt en raakt. Dat was ook duidelijk op de avond van de diakenen met de jeugd van 12-16. Op die avond kwamen er ook veel vragen. Juist omdat onze gevoelens over seksualiteit dan ook tot ontwikkeling komen. Je kunt je daar niet aan onttrekken.

Vragen die op deze avond naar voren kwamen waren o.a. deze:

Waarom mogen we geen seks hebben voor het huwelijk?

Waar staat dat in de Bijbel en waarom?

Waarom is seks wel normaal als je getrouwd bent?

Het is zo moeilijk om de grenzen aan te geven wat wel of niet mag van God.

Hoever mag je gaan als je verkering hebt?

Hoe kun je op een goede manier van seks genieten?

Hoe moet je  in de tijd van nu als christen met seks omgaan in het dagelijkse leven? Het komt vaak voor in de sociale media, op tv en ook in gesprekken.

Hoe is porno ontstaan en waarom is het niet goed?

Het zou niet goed zijn om te doen alsof deze vragen er niet zijn. De vorige keer hebben we al gezien dat de HERE zelf juist open over seksualiteit is. Dat we in de Bijbel juist zien hoe we er op een goede en open manier over kunnen praten. Het is zo belangrijk in onze tijd dat we dat in onze gezinnen en ook met elkaar en ook in de kerk doen. Om elkaar te helpen. Om samen te ontdekken hoe mooi Gods cadeau is en wanneer en hoe we dat kunnen uitpakken. Hoe we dat kunnen doen zoals het bedoeld is en ook goed voor ons is. Zonder dat het een negatieve invloed op ons leven heeft en beschadigingen achter laat. Ook hier geldt dat het bederf van het beste het ergste is. Laten we samen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

DE HERE GEEFT SEKSUALITEIT ALS EEN PRACHTIG CADEAU

 

1. Het is geen speelgoed

2. Hoe zoek je verkering?

 

1. Het is geen speelgoed

 

Een belangrijke vraag is: Waarvoor heeft de HERE de seksualiteit aan ons als mensen gegeven? Het antwoord op die vraag laat ons zien hoe we met seksualiteit hebben om te gaan en hoe het goed is voor ons. Het antwoord op deze vraag vinden we al in het begin van de Bijbel. Wanneer de HERE  Eva geschapen heeft als de mens die bij Adam past lezen we: “Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij een lichaam wordt.” Gen 2:24

Een lichaam worden wat o.a. duidt op de volledige seksuele gemeenschap hoort in het huwelijk bij die ene man en die ene vrouw die elkaar voor altijd trouw beloofd hebben. Dat is de rede waarom de HERE steeds weer in de Bijbel waarschuwt voor overspel. Steeds horen we weer de waarschuwing om bij die ene vrouw of man geen ander te halen. Om buiten je eigen man of vrouw om met geen ander te vrijen en naar bed te gaan. De HERE heeft voor de mens als Zijn beeld de seksualiteit gegeven tussen een man en vrouw in het huwelijk. Het is daarom dat we in 1 Korinthe 6 lezen: “Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam.  God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken.  Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit!  Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’  Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest.  Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.  Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?  U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.” Vs 13-20

Wanneer ben je nu bezig met overspel? Wanneer ben je bezig met dingen op seksueel terrein waarvan de HERE zegt dat is niet goed en dat is ook niet goed voor jou. Dat is ook niet goed voor andere mensen om je heen. Is dat als ik met een ander dan mijn eigen vrouw of man vrij? Mag ik maar gerust naar een andere vrouw of man kijken al is die helemaal naakt en denken die lijkt me wel wat? Mag ik met een ander wel zoenen of nog wat verder gaan als ik maar niet met die ander echt naar bed ga? De Here Jezus geeft ons daarop een heel duidelijk antwoord!  De HERE heeft de seksualiteit gegeven voor in het huwelijk en daarom zegt de Here Jezus in de Bergrede: “Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Pleeg geen overspel.”  En ik zeg zelfs: iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd.  Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt.  En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat.”  Matt 5:27-30

Het begint al bij het kijken! Dan is het toch wel heel duidelijk dat zoenen en aanraken om seksueel van de ander te genieten echt een stap te ver is. Het genieten van het lichaam van de ander en om ook het verlangen naar seksualiteit met de ander hoort bij de beleving van die ene vrouw en man in het huwelijk. Daarvoor heeft de Schepper van alle dingen het ons gegeven.

Ik kom vanuit dit gedeelte dan eigenlijk meteen op de vraag over porno. Want het woord  porno komt al in de Bijbel voor. In 1 Kor 6:9 lees je over de pornomensen. Dat is vertaald met “ontuchtplegers”.  Ook verderop in 1 Kor 6 kom je in het Grieks woorden tegen die met porno te maken hebben. In vers 13,15 en 18. Daar zijn die woorden vertaald met: “ontucht en hoer”.

Wat is porno in onze tijd? Dat is dat  je naar een ander kunt kijken die allerlei seksuele handelingen doet en zo bij jou ook het verlangen opwekt en eventueel je zelf tot bevrediging brengt.  We leven in een wereld waar dit allemaal heel dichtbij is. Een muisknop ver, een druk op de zender van de tv en we zijn er. Het is als je wilt heel makkelijk te krijgen en te bekijken. De duivel is een grote aanbeveler hiervan. Hij gebruikt in onze tijd sociale media en het internet om mensen te verleiden om naar porno te kijken. Om mensen oversekst te maken. Om te laten denken dat het eigenlijk heel gewoon is om met meer mensen seks te hebben. Dat het echt gewoon is om naast je eigen vrouw of man nog iemand anders te hebben om het van tijd tot tijd mee te doen. Om eigenlijk de gedachte te laten ontstaan dat als je niet helemaal bij je eigen vrouw of man vind wat je denkt te zoeken op seksueel terrein dat je dan kunt scheiden of er wel ’n friend met benefits er bij te kunnen hebben.

Porno is verkeerd omdat het tentoonstelt wat de HERE voor de intimiteit en vertrouwelijkheid tussen man en vrouw in het huwelijk bedoeld heeft. Wat dat betekent daarop kom ik in een latere preek terug.

Porno is verkeerd omdat het aanbeveelt om alleen aan de bevrediging van je eigen verlangens te denken met wie dat dan ook is.

Porno is verkeerd omdat het verlangens oproept die je bijna niet kunt beheersen en je leert om op een zondige manier naar anderen te kijken. Het zorgt er voor dat je verlangens de verkeerde kant uitgaan. Terwijl je daar juist ver bij weg moet blijven omdat het je leven stukmaakt. Het gaat je al meer beheersen en het zet ook de verhouding met je eigen man en vrouw en meerdere keren met je hele gezin onder spanning. Je leven gaat stuk van overspel en het verlangen ernaar. Daarvan lezen we bijvoorbeeld ook in Spreuken 6:23-29:

“Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven. Hun onderricht beschermt je tegen lichtzinnige vrouwen, tegen de gladde woorden van een afgedwaalde vrouw.  Zet nooit je zinnen op haar schoonheid, laat haar ogen je niet strikken.  Een hoer kost je niet meer dan een brood, maar de vrouw van een ander jaagt op je kostbare leven.  Als een man vuur in een plooi van zijn mantel steekt, vat zijn mantel dan geen vlam?  Als hij over gloeiende kolen loopt, brandt hij dan zijn voeten niet?  Zo vergaat het een man die de vrouw van een ander omhelst, wie zich met haar inlaat blijft niet ongestraft.”

Deze dingen zijn ook heel belangrijk als je iemand zoekt in het leven met wie je samen verder wil. Hoe en met wie zoek je verkering? Daarover in het tweede punt.

 

2. Hoe zoek je verkering

 

Het hoort bij het mens zijn om als je ouder wordt dat je met iemand het leven wil delen. Dat je daarbij ook verlangt naar een seksueel leven waarvan je ook samen geniet. Als een kroon op de bijzondere liefde die je voor je vrouw of man hebt. Je voelt het ook als een gemis als dat in je leven niet voor je weggelegd is of niet meer.

Het is niet zo dat je zomaar iemand in je schoot krijgt geworpen. Het is bij ons ook niet zo dat je vader en moeder voor je bepalen met wie je gaat trouwen. Dat is je eigen keuze. Een keuze die je ook doet voor de ogen en als het goed is in liefde voor Christus. Ik noem vanuit wat de HERE zegt nu het belangrijkste bij het zoeken van iemand met wie je in het leven als je man of vrouw verder wil die heel belangrijk zijn.

1. wat is het allerbelangrijkste bij het zoeken naar iemand met wie je samen door het leven gaat?

Dat is dat je samen van de HERE houdt!  Dat je samen in liefde voor Christus wilt leven een in geloof. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat als het goed is jouw grote geliefde in je leven de HERE is. Dat je van Hem houdt met alles wat er in je is. Ik weet best dat we daar vaak in tekort schieten maar dan mag je juist altijd weer naar Christus als je Redder gaan en vragen of de Geest je die liefde weer geeft.

Wanneer Christus je grote Geliefde is, als je je leven in Zijn dienst wilt stellen dan wil je ook dat je dat voluit kan doen. Dan wil je niet iets of iemand heel dichtbij je voor wie je zelf nog gekozen hebt ook die dat in jouw leven moeilijker maakt.  Dan wil je met iemand door het leven met wie je samen Christus volgt, met wie je samen die innige liefdesband aan Christus hebt. Dan wil je samen in de eenheid van het geloof in Christus kerk leven en als de HERE jullie kinderen geeft ze daar in Gods verbond opvoeden.

Wat ik nu zeg is ook wat de HERE zelf in ons leven wil. Kijk maar eens met mij mee in 1 Kor 7 waar paulus over het huwelijk en een eventuele weg naar het huwelijk spreekt. Dan horen we in vers 39: “Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.”

Dus jongelui als je naar een jongen of een meisje zoekt, ga dan voor een jongen of meisje met wie je samen in liefde de HERE gaat dienen. Zonder die echte verbondenheid samen aan de HERE is een huwelijk niet goed.

De dingen die ik nu gezegd heb, zijn ook heel belangrijk voor hoe je met elkaar in je verkeringstijd omgaat. Als je verliefd bent is de kans groot dat je dat niet verborgen kunt houden. Je mond stroomt er van over. Als je echt van iemand houdt dan is dat te zien. Als je samen van die HERE houdt en voor Hem wilt leven  dan zul je in je verkeringstijd ook samen over dat leven en luisteren en houden van die HERE praten. Dan zul je ook steeds weer samen vragen wat de wil van God met jullie leven is. Dan is je verkeringstijd op veel meer gericht dan dat je graag bij elkaar bent en elkaar aanraakt en zoent.

Dan is het heel gewoon dat je samen de Bijbel pakt en samen daaruit leest. Samen praat over wat de HERE in dat gedeelte van de Bijbel zegt. Dan is het heel gewoon dat jullie ook samen gaan bidden. Samen de dingen van de dag bij de HERE brengen en Hem vragen om een zegen over jullie leven. Wat is het belangrijk om samen zo op  weg te gaan naar een huwelijk. 

Samen als kinderen van God, samen als mensen die hun leven, ook jullie leven samen in de handen willen leggen van jullie grote Geliefde: De HERE.

In Hem vind je  dan het doel van je leven: Leven voor Christus die je gered heeft van de zonden en de ellende en die je door Zijn Geest volgens Zijn Woord je de weg wijst. Samen wil je dan die weg gaan. Als je zo op weg  naar een huwelijk gaat, groei je al dichter naar elkaar toe als het goed is. Dan komt er ook al meer dat verlangen naar het er helemaal seksueel willen zijn voor elkaar. Hoe ver mag je daarin gaan. Wat is daarin een goede weg. Daar beginnen we in de volgende preek  over  het 7e gebod mee. Om dan ook te zien wat de plaats en de omgang met seksualiteit in onze huwelijken hoort te zijn.

Laten we samen ook in deze dingen naar onze hemelse Vader luisteren.

 

AMEN