Toets alles en behoud het goede

Toets alles en behoud het goede

Votum

Vrede-Zegengroet

Gez 146

Lezing van Gods wet

Psalm 141:2,3,5

Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5

Gebed

Gez 167

Tekst: 1 Tessalonicenzen 5:21

Verkondiging van het evangelie

Psalm 19:5,6

Dankgebed

Collecte

Psalm 133:1,3

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zesters, jongens en meisjes

 

We gaan na de dienst in gesprek met elkaar. Over dingen die ons in ons geloof belemmeren. Belemmeren om te groeien in ons leven met de HERE. We zijn hier als jong en oud, als volk van God bij elkaar.

Hoe gaan we als volk van God, als gemeente van Christus zo’n gesprek voeren? Hoe praten we met elkaar? Als het goed is in het besef dat we dat doen onder de ogen van de HERE. In het besef dat we het gesprek zo willen voeren dat het goed is in Zijn ogen. Het gaat uiteindelijk niet om mij of jou. Het gaat niet om ons maar om de HERE. Als het echt om Hem in ons leven gaat dan komt er de echte groei in het leven met Hem.

Dan is het heel belangrijk voor ons gesprek wat we lezen in Filippenzen 2: “Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.  Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” Vs 3-5

De gezindheid van Christus is dat we niet onszelf zoeken. Dat het niet om mijn mening, om mijn gevoel, om mijn belang gaat. De gezindheid van Christus was dat Hij Zichzelf opgaf, Zichzelf verloochende om te doen wat de wil van Zijn hemelse Vader was. Zijn gezindheid was dat Hij eerst altijd luisterde naar wat Vader in de hemel zei. Zijn woorden, Zijn wil waren voor Hem het eind van alle tegenspraak. Voor Zijn verstand maar ook voor Zijn gevoel. Voor Zijn hele leven. Om Zijn hele leven in dienst van God en Zijn uitverkoren kinderen te geven.

Laten we dus als leerlingen en volgelingen van Christus het gesprek aangaan. Dan gaan we toetsen om juist zelf en samen in geloof  in geloof te groeien. Om samen het echte goede over te houden en daaruit te leven. Laten we samen naar de HERE luisteren om zo goed in Zijn ogen het gesprek te voeren. In diepe liefde voor Hem en daarom in tere liefde voor elkaar. Laat dat ons gesprek en zo het gemeenteproject stempelen. Ik verkondig jullie vanuit 1 Tes 5:21 het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

TOETS ALLES EN BEHOUD HET GOEDE

 

1.  Begrijp eerst de HERE

2. Leer zo elkaar begrijpen

3. Laten we ons zo door de HERE vormen.

 

1. Begrijp eerst de HERE

 

Leven door de Geest. Staan in de vrijheid van de Geest. Laat de Heilige Geest in en door je werken. Blus de Geest in je leven en in het leven van de gemeente niet uit. Laat ook de Geest werken doordat gelovigen vanuit het Woord van de Geest, de Bijbel, laten zien hoe het er in onze tijd voorstaat. Dat is wat de profeten ook deden. Vanuit het Woord van God de tijd, het leven in de wereld, het leven in de kerk en het eigen leven doorlichten. Wat prachtig om daarvan te genieten op bijvoorbeeld de mannen of vrouwenvereniging of andere Bijbelstudievergaderingen waar we bij elkaar zijn. Om elkaar daarin te oefenen. Wat een feest als we dat elke week in de kerkdienst mogen meemaken als een dienaar van God tot die taak geroepen vanuit het Woord van de Geest het evangelie verkondigt.

Maar het is niet zo dat alles wat mensen in de naam van de Geest of de naam van God zeggen en doen dus zo is. We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid gekregen.  We worden juist vanuit een leven met de Geest opgeroepen om te toetsen. Om te onderzoeken. Het woord dat de Geest Paulus hier laat gebruiken heeft de betekenis van: door onderzoek toetsen. Om van elkaar te onderscheiden wat goed en wat niet goed is. Het woord werd in die tijd o.a. gebruikt om te bekijken of munten echt of vals waren. Of om goud en zilver te onderzoeken en dan alleen het echte goud of zilver over te houden.  Alleen wat goed en zuiver is moet overblijven. Zoals we daarover lezen in Psalm 12: “De woorden van de HEER zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.” Vs 7

We worden opgeroepen om alles te toetsen. Waaraan moet er getoetst worden om het echte goede over te houden? Dat wat echt goed, zuiver en mooi is.  Wat ook echt goed en mooi voor jou is en voor een leven waarin je al meer naar Christus toegroeit. Naar God toegroeit die de enig Goede is.

Nu zijn we bij een heel belangrijk punt voor ons leven en voor ons gesprek vandaag aangekomen. Waaraan toetsen wij de dingen van ons leven? Waaraan toetsen we de dingen in de wereld en in de kerk?

Om je heen zul je deze geluiden horen die jou en mij heel erg aan kunnen spreken:

“Volg altijd je eigen hart”. “Doe wat voor jou goed voelt”. “Als je je eigen hart gevolgd hebt dan heb je de goede keuze gemaakt”.  “Wees jezelf en bepaal voor jezelf wat goed is”. Over al die en dergelijke uitspraken is wel iets te zeggen dat doe ik nu niet. Een opmerking: In al dit soort opmerkingen wordt de norm voor de toetsing in onszelf gelegd. In mensen die door de zonden zo aangetast zijn dat bij onszelf het echte goede niet te vinden is. Willen we zien wat echt goed is, moeten we bij de HERE zijn. De HERE van wie de Here Jezus zegt: “Waarom vraag je Mij naar het goede? Er is er maar een die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.” Matt 19:17

Als we elkaar op een goede manier willen begrijpen en dan echt willen groeien in een leven met de HERE, door Zijn Geest, in dienst van Christus dan moeten we samen naar de HERE. De enig Goede uit zichzelf.  Dan moeten we naar Zijn zuivere Woord waarin Hij laat zien wie Hij is en wat Zijn echt goede wil is. Dan moeten we Hem eerst begrijpen en op Zijn Woord willen volgen.

Als je dat voor je ziet, als je zo op de HERE en Zijn Woord gericht raakt, zie je ook meteen dat de tekst van de preek vanmorgen vaak misbruikt wordt. Deze tekst wordt gebruikt om aan te bevelen dat we alles in het leven moeten uitproberen en dan maar zien wat we als goed overhouden. Je moet eerst eens dronken worden om te kunnen bepalen of dat goed is of niet. Je moet seksueel in je puberteit actief kunnen zijn en kunnen experimenteren met  verschillende jongens of meisjes om te weten wat en wie voor jou goed voelt. Zo is er nog zoveel dat ons of we nu jong of oud zijn wordt aanbevolen.

Als vanuit de Bijbel, het Woord van onze God en Vader duidelijk is dat iets verkeerd, iets zonde is dan moeten we er niet aan beginnen. Dan maakt het toetsen vanuit het Woord van God al duidelijk dat het niet goed is en goed kan zijn. Je kunt het vergelijken met wat er in het paradijs gebeurde. De HERE had Adam en Eva verboden om van de vruchten van die ene boom te eten. Hij had niet gezegd: Ga ze eerst maar eens proeven en dan bepaal je of het goed is er van te eten of niet. Dan bepaal je of  Ik gelijk heb. Nee, het gaat om het vertrouwen op de ene God die van Zichzelf goed is. Als Hij heeft laten weten dat het niet goed is, wil je als Zijn kind er niet aan beginnen.

Dus als we gaan toetsen, als we onderzoek naar alle dingen instellen die we horen en meemaken en voelen, is de goede weg om eerst naar de HERE te luisteren. Niet naar ons gevoel, niet naar ons verstand, niet naar wat de mening van veel mensen is maar naar wat de HERE zegt. Wat de Heilige Geest zegt. Wat Hij ons leert in Gods eigen Woord.

Dat botst nogal eens met wat we voelen of denken. Dat botst vaak met wat je om je heen hoort en om je heen als gewoon wordt gezien en gevoeld. Het is niet voor niets dat we in vraag en antwoord 127 het volgende belijden: “Wij zijn van onszelf zo zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden, en bovendien houden onze doodsvijanden – de duivel, de wereld en ons eigen vlees – niet op ons aan te vechten.”       

Omdat dat de werkelijkheid van ons leven is daarom is het van levensbelang om ons leven buiten onszelf bij Christus, bij God te zoeken en te vinden. Daarom hebben we het zuivere Woord van God zo nodig om ons leven en alles wat op ons afkomt in en buiten onszelf te toetsen. Niet de cultuur, niet de geest van de tijd brengt ons bij het goede. Dat doet alleen het Woord van onze God. De Here Jezus heeft Zijn leven gegeven om ons Gods Geest te geven die ons leert niet naar onszelf te willen luisteren maar naar de HERE. Die ons steeds opnieuw leert om van een verkeerde weg terug te komen, van een verkeerde mening, van een verkeerd gevoel om ons dan te keren naar wat echt goed is. Altijd eerst terug naar de HERE, altijd eerst luisteren naar Zijn Woord dat goed en duidelijk is. Dan kunnen we met een open hart naar elkaar luisteren om elkaar samen bij Christus te brengen.

Dan krijgen we ook te maken met dingen die in eigen tijd goed genoemd worden maar waar de HERE ons iets heel anders over vertelt. Ik noem nu een paar dingen die eigenlijk in onze maatschappij al een hele tijd als goed gezien en gevoeld worden. Als je er anders over denkt dan is dat eigenlijk wel heel erg in de ogen de meerderheid. Dan wordt het ook voor ons vaak veel moeilijker om nog te zien dat het niet goed is. Het voelt zo bereoed om een ander standpunt in te nemen. Het gaat hier dus niet om een uitgebreide behandeling van onderstaande punten. Het zijn voorbeelden waar we het moeilijk mee kunnen hebben omdat de meerderheid anders denkt als wat de HERE ons leert in de Bijbel.  

a. Het was helemaal niet je bedoeling om in verwachting te raken. Het komt je echt heel slecht uit. Je ziet een kind nog helemaal niet zitten of nog een kind. Het was echt een ongelukje. Of je weet dat je een kind krijgt met een handicap. Dat zet heel je leven op zijn kop. Dat wil je echt niet. Natuurlijk kun je het met deze dingen heel moeilijk hebben. Dat mogen we ook niet bagatelliseren. De mensen om ons heen zeggen: laat toch weghalen. Het is toch niet nodig om dat kind te krijgen. Je bepaalt toch je eigen leven. Baas in eigen buik.

b. Je hoort dat je ziek bent en er weinig meer aan te doen is. Je wordt ouder en zwakker en dat laatste deel van je leven wil je eigenlijk niet. Je wilt niet zwak zijn. De kwaliteit van je leven is je dan toch echt te min. Je hoort mensen om je heen zeggen: “Dan vraag je toch om euthanasie.”  Een spuitje of een pilletje en alles is voorbij. Dat is toch je eigen keuze. Het gaat er weer niet om dat je het daar niet moeilijk mee kunt hebben. Dat kan zeker en dan hebben we elkaar en vooral de HERE zo nodig.

c. Je voelt bij jezelf dat seksuele gevoelens naar mensen van hetzelfde geslacht gaan. Je worstelt er mee. Je omgeving zegt: waarom zou je daar niet aan toegeven, waarom zou je zo niet gaan leven. Zelfs mensen die zich christenen noemen zeggen tegen je: Als je het uit liefde doet moet je doen wat voor jou goed voelt. Als je zegt dat de HERE het zo niet wil, wordt je vreemd en soms zelfs vijandig aangekeken.

Er zou zoveel meer te noemen zijn waar jij en ik mee in aanraking komen. Juist dan is het zo belangrijk om samen te gaan toetsen aan het Woord van God dat laat zien wat echt goed is! Om het leven te willen begrijpen en inrichten volgens Zijn goede wil. Om zo elkaar te begrijpen.  Daarover verder in het tweede punt.

 

2.  Leer zo elkaar begrijpen

 

Paulus roept ons als gemeente van de Here Jezus op om te toetsen. Hij schrijft het in een brief die bedoeld is voor de hele gemeente en aan de hele gemeente is voorgelezen. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek moeten gaan. Dat we juist ook aan elkaar vertellen waar we het moeilijk mee hebben. Waar we in vastlopen. Wat voor ons de moeilijke punten in het leven met de HERE zijn. Het is belangrijk dat we dat met een open hart naar elkaar doen. Als mensen die weten dat er bij ieder van ons groei in geloof nodig is. Dat we nodig hebben om ons te bekeren als we op een verkeerde weg zijn. Dat we elkaar zo graag bij Christus en de wil van God willen brengen. Dat we met een hart van liefde naar een ander luisteren. Dat we voor elkaar bidden om de weerstand tegen de wil van God in ons leven weg te nemen. Om in ons leven al meer te geven dat we al meer gaan doen en voelen zoals de HERE dat graag wil. Een open gesprek. Waarin we elkaar willen begrijpen. Maar niet zo open dat we  elkaar laten gaan op onze eigen wegen. Maar wel in diepe liefde elkaar vanuit het Woord van God de weg wijzen waarop we over die ene smalle weg gaan die naar het leven leidt. Ook als dat veel zelfverloochening vraagt. Ook als dat vraagt om het breken met dingen in je leven die verkeerd zijn maar waar je erg aan gehecht bent.

Dan  is ook onmisbaar voor onze houding in het gesprek wat we lezen in Psalm 141: “Zet een wacht voor mijn mond, HEER,  een post voor de deur van mijn lippen.   Houd mijn hart ver van het kwaad,  verleid het niet tot goddeloze daden  met hen die onrecht bedrijven,  laat mij niet eten van hun overvloed.   Zou een rechtvaardige mij slaan, het was mij een weldaad, zou hij mij straffen, het was balsem op mijn hoofd.” Vs 3-5

Echt elkaar willen begrijpen en in liefde elkaar weer naar de HERE brengen om ons samen te laten vormen door de HERE. Daarover nog iets in het derde punt.

 

3.   Laten we ons zo door de HERE vormen.

 

Waarom gaan we toetsen? Waarom gaan we met elkaar praten? Het doel is om het goede over te houden in ons leven. Dat komt op een heel indringende manier naar ons toe als we naar vers 21 en 22 kijken. Dan zien we in het Grieks daar 2 woordspelingen.

In het Grieks lijken de woorden voor het goede en het kwaad veel op elkaar. Ze verschillen maar een letter. Ook de woorden die vertaald zijn met behouden en vermijden lijken in het Grieks veel op elkaar. Waarom toetsen we als kinderen van God, als gemeente van Christus, als volk van het verbond alles en spreken zo met elkaar? Om het goede te behouden en ons te onthouden (vermijden) van elk kwaad, in welke vorm zich het ook voordoet.  

Het goede is bij de HERE te vinden. Niet in en bij onszelf. We hebben nodig dat de HERE ons het goede geeft. Dat de Geest van God zo in ons werkt dat we het goede willen doen en het verkeerde uit ons leven weg willen doen. Dat we ons al meer laten vormen tot beeld van God. Dat wil de HERE ons echt geven door de vergeving van de zonden die de Here Jezus verdiend heeft. Hij wil dat echt ook aan jou en ons geven. Op het gebed wil Hij ons dit geven. Dat betekent dat we niet gericht zijn op onszelf maar op Christus die Zijn leven voor slechte mensen gaf om ons het goede te geven! De Here Jezus zegt dit zo tegen ons: “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede (Heilige Geest) geven aan wie hem daarom vragen.” Matt 7:11  (Luk 11:13)

Dit is het evangelie en daar moeten wij het vandaag en al de dagen van ons leven mee doen! Dan zijn we gezegende mensen, een gezegende gemeente.

 

AMEN