Zondag 1 Christus mijn enige troost

Zondag 1 Christus mijn enige troost

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 86:2,7

Lezing van Gods wet
Psalm 71:1,2,3

Gebed

Schriftlezing: Romeinen 8:1-17

Psalm 14 (vs 5 Psalm van de week)

Tekst: Zondag 1

Verkondiging van het evangelie

Psalm 119:19,20,22

Dankgebed

Collecte

Gez  29

Zegen

 

Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus

 

Je geloof belijden. Bekende woorden. Ook wel gevaarlijke woorden. Vooral als je zegt dat jij je geloof gaat belijden. Welk geloof is dat? We kunnen allemaal ons eigen geloof hebben. Onze eigen dingen waarop we bouwen in ons leven. Dat past ook heel goed bij onze eigen tijd. Je hebt allemaal je eigen geloof, je eigen gedachten, je eigen deel van de waarheid. Dat vinden mensen prima. Als je elkaar maar dat eigen geloof gunt en een ander daarin vrijlaat. Toch betekent in de Bijbel je geloof belijden iets heel anders.

Het gaat er om dat jij en ik ons leven laten vormen door wat de HERE ons zegt en leert. Dat jouw geloof betekent dat je amen zegt op wat de HERE zegt. Dat je echt een leerling van Gods Woord  bent en je leven lang blijft. Dat je elke dag weer in de klas gaat zitten waar de Heilige Geest je Leraar is. De Leraar die het altijd beter dan jou en mij weet. Hoe geeft de Heilige Geest je nu les? Door ingevingen? Door je gevoel? Nee, door het Woord dat Hijzelf heeft laten opschrijven. Door de Bijbel. Dat is de stem van de Geest, dat is het Woord van de Geest. De Geest leert je nooit iets anders dan wat in de Bijbel als het Woord van God staat. Wie zegt dat de Geest hem of haar dingen geleerd heeft die anders zijn dan Gods Woord gebruikt de woorden: ‘Heilige Geest’ voor zijn of haar eigen gevoel of gedachten. Juist als kerk hebben we vanuit het Woord van de Geest  samen opgeschreven wat we belijden. O.a. in de Catechismus. Om juist de leer van Gods Woord vanuit dat Woord samen te vatten. Om te laten zien wat de Geest ons over veel dingen leert. De Catechsimus wordt nooit de Bijbel, nooit het Woord van God. In de Catechismus en in de belijdenisgeschriften spreken we het Woord na. De Catechismus is nooit de tekst voor de preek. Het is zo dat we juist vanuit Gods Woord daarin laten zien wat de HERE ons over bepaalde dingen zegt en om dit vanuit het Woord van God dan ook weer zo te zien dat we daaruit leven.  Dat is een zegen. Om zo op grond van Gods Woord samen te belijden, dat je zelf toe te eigenen en dat vanuit het Woord ook weer om je heen uit te dragen. Dan zien we ook weer dat we niet zonder Christus kunnen. Dat belijden we zo duidelijk vanuit Gods eigen Woord in Zondag 1.    

Ik verkondig jullie  het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:

 

CHRISTUS MIJN ENIGE TROOST

 

1 . Door wat Hij gedaan heeft

2. Door wat Hij doet

3. Door wat Hij zal doen

 

1. Door wat Hij gedaan heeft

 

Het  is wel een heel bijzondere vraag waarmee de catechismus begint. Ook een heel indringende vraag. Kijk maar eens mee: “Wat is je enige troost in leven in sterven?”

Je kunt het ook zo zeggen: “Wat is je enige houvast tijdens je leven en bij je sterven?”

Is er iets in je leven waar je altijd op steunt? Iets dat er altijd is. Ook als je het zelfs niet meer zo voelt.

Let er ook op dat hier gevraagd naar de “enige troost”.  Is er een ding wat je tijdens je leven en je sterven op de been houdt? Voor mensen van onze tijd lijkt het moeilijk om over je enige houvast in je leven te spreken. Vooral omdat veel mensen om ons heen niet verder kijken dan het leven hier op aarde tot het moment van je dood. Aan de schrijfster Franca Treur werd de vraag voorgelegd wat haar ‘enige troost’ is. Haar antwoord was: ”het woord ‘enig’ is een beetje lastig, alsof ik maar een ding kan noemen. Ik zou meer dingen willen opnoemen. Wat ik doe, het schrijven, vind ik geweldig en ik ben blij dat ik dat kan doen. …… Een andere troost zijn vriendschappen, relaties met mensen, hun verhalen, de gesprekken. En de zon!” (Glossy Zondag p. 47)

Waarom horen we hier in de catechismus over de enige troost? We moeten hierbij en straks ook bij de verdere behandeling van de catechismus er heel goed aan denken dat het hier een gelovige is die antwoord geeft. Er is namelijk in je leven en bij je sterven maar een echt houvast dat er is en dat er blijft. Al die andere dingen die je nu inspireren, waar je nu van voelt dat je er veel aan hebt vallen eens weg. Er is een houvast dat daar onder ligt en niet verdwijnt. Dat is het houvast die je nodig hebt!

Tot nu toe heb ik het gehad over de troost als een ding. Toch zeg je dan te weinig! Die enige troost vind je namelijk in een Persoon! In Jezus Christus! Je hebt echt houvast als je van Christus bent! Als je je aan Hem hebt toevertrouwt.    Kijk  maar eens hoe we dat lezen in Rom 14:7-9: “Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

Want met dit doel is ​Christus​ ook gestorven en ​opgestaan​ en weer levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou heersen.” HSV

Hier zie je ook waarom de Here Jezus, de Zoon van God  echt dat houvast is. Waarom kun je op Hem aan als je van Hem bent?  Omdat Hij leeft! Omdat Hij de dood overwonnen heeft. Omdat Hij regeert en gaat zorgen voor een toekomst waarbij op deze aarde zelfs de dood verdwenen is. Hij is de Levende die het leven geeft aan wie zich in geloof aan hem heeft toevertrouwd.

Waarom kan Hij dat leven nu uitdelen? Waarom is het nu goed om het eigendom van Hem te zijn. Hoe heeft Hij er voor gezorgd dat wie op Hem bouwt Zijn eigendom is?

Dan komen we bij wat Hij en niemand anders op aarde gedaan heeft. Want wij waren niet het eigendom van Hem. Wij zijn wel door God gemaakt. Hij is de Schepper. Maar wij als mensen hadden lang geleden al besloten dat we juist niet Gods eigendom wilden zijn. Dat we onze eigen baas willen zijn. Dat heeft geleid tot zoveel ellende op deze wereld. We zien dat nog elke dag om ons heen: moord, ziekte, haat, teleurstelling enz. Het is de Here Jezus zelf die zelfs tegen Joden die Hem niet willen erkennen als de Verlosser het volgende zegt : “U hebt de ​duivel​ tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van ​zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.” Joh 8:44-47

Als je de duivel als vader hebt, kom je in ieder geval bij je sterven bedrogen uit. Het is dus nodig dat we uit de greep van de duivel en daarmee de dood gered worden. Hij die ons echte houvast is,  moet daarvoor zorgen. Dat heeft Jezus Christus gedaan! Daarop gaan we later in de catechismus nog uitgebreid in. Steeds komen we weer bij Hem en Zijn werk terecht.

Nu  even heel kort: “Want Hij heeft met Zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald”.

Om echt houvast, om echt eeuwig gelukkig te zijn, is het nodig dat je weer geliefd kind van God wordt. Daarvoor is nodig dat je je schuld tegenover God kwijtraakt. Daarvoor is nodig dat die Ene die zonder eigen schuld is al de schuld op zich neemt en er voor betaalt. Die zorgt voor volledige afbetaling van jouw schuld bij God. Dat is wat de Here Jezus juist is komen doen!  Er voor zorgen dat die schuld betaald is en daarom heeft de duivel dan geen enkel recht meer op jouw leven. Dat ook de dood jou het zicht op dat leven niet kan ontnemen. Dat de Here Jezus echt dat offer gebracht heeft en daarvoor Zijn leven gegeven heeft laat Hij zelfs in het avondmaal zien en voelen.  Zo zeker, zo echt heeft Hij dat gedaan.

Wat betekent dat?  Dat Hij ervoor gezorgd heeft dat je in dit leven je aan Hem mag vasthouden en dat er voor jou  vrede met God is. Dat er voor jou de overwinning op de dood is. Dat de dood je niet meer in de hel kan brengen maar dat de dood de deur voor jou naar de hemel en de nieuwe hemel en aarde geworden is. Dat kan alleen Christus je geven, dat is er alleen als je bij Hem hoort. Hier zie je hoe belangrijk en onmisbaar het is om met Christus als je Verlosser en Heer te leven. Nu kan ik me de vraag voorstellen: heb ik dan alleen troost voor de toekomst en moet ik het hier en nu allemaal toch zelf uitzoeken?  Daarop kom ik nu terug in het tweede punt.

 

2.  Door wat Hij doet

 

De troost van de gelovige is dus wat de Here Jezus gedaan heeft. Je mag staan op de vloer van Zijn bloed waarin alle zonden van de gelovigen weggewassen zijn. Toch krijg je in je leven op aarde nog altijd met pijn, verdriet, teleurstelling en ook met teleurstelling in jezelf te maken. Nog altijd voel je hoe ook de duivel aan je trekt om je in zijn kamp te houden. 

Wat is dan het houvast dat je hebt? Wat is dan je troost?  Dat is dat Christus als je God en Redder er ook voor jou is. Dat Hij ook nu echt actief voor jou er is. Kijk hier ook maar de tekst van de catechismus :

“Hij bewaart mij zo”.  Christus die je houvast is Hij bewaart  Gods kind. Ook vandaag en ook morgen op deze aarde. Ook in je bestaan waar je misschien veel verdriet voelt. Waar je naar dingen in je leven verlangt, die goed zijn, maar die nooit lijken te komen. Waarin de strijd tegen de zonden in je eigen leven heel zwaar kan zijn.

Waar heeft de Here Jezus door Zijn werk, door Zijn lijden tot op het kruis voor gezorgd? Wat heeft Hij daarmee verdiend?  Let erop dat we het er net over hadden dat de Here Jezus de schuld voor de gelovigen afbetaald heeft. Hij heeft niet alleen het negatieve voor ons weggehaald. Nee, voor ieder die dagelijks eigen schuld aan God belijdt, heeft Hij ook het positieve verdiend!  Je bent niet alleen je schuld kwijt. Nee, je krijgt ook iets heel moois door Jezus verdiend. 

Dat is dat je er in je leven nooit meer alleen voorstaat. Dat is dat zelfs als er dingen in je leven gebeuren waarvan je denkt dat je nu echt niet meer verder kunt. Dat  de HERE dan nog altijd bij is. Zelfs dan loopt het Hem niet uit de hand. Daarbij moet je ook eens bedenken dat Christus nu ook in de hemel werkt voor ieder die met zijn of haar leven bij Hem komt. Ook in de grootste zondenood. Dan is het Christus die voor je pleit bij de Vader. Zie o.a. Hebr 7:25. Het is juist om dit gebed van Christus dat de Vader Zijn liefdevolle Vaderzorg je dan wil geven.

Belangrijk is hier om te bedenken dat we op een wereld leven waarop niemand verdiend heeft dat er in de moeite van het leven de Helper is die je echt kan en wil verder helpen. Die je er doorheen wil helpen. Die Helper is er, die Helper wil als de liefdevolle en almachtige Vader bij je zijn en Zijn liefde en hulp geven. Dat heeft Christus verdiend. Zo bewaart de Vader in de hemel je  bij de verlossing. Zelfs als het ergste je overkomt, is de HERE er voor je. Zoals Hij er was voor Job hoeveel ellende er ook over hem kwam.

Luister ook nu weer naar de Here Jezus zelf : “En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.  Worden niet twee ​mussen​ te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader. En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.  Weest dan niet bevreesd: u gaat vele ​mussen​ te boven. Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.”  Matt 10:28-33

Wie op Christus zijn of haar leven bouwt, staat er nooit alleen voor! Die heeft ook nu en al de jaren van je leven op aarde God als Vader!  De Here Jezus heeft door Zijn totaal alleen lijden in het donker aan het kruis, helemaal door God verlaten, voor de gelovigen verdiend dat God jou als Vader nooit meer verlaten zal. Op Hem kun je aan. Hij is bij je, Hij helpt je er door als je bij Christus je leven zoekt. Dan houd je altijd hoop, dan is er voor jou en mij altijd toekomst. We zien dat in het laatste punt.

 

3.  Door wat Hij zal doen.

 

Je staat midden in het leven. Je ziet om je heen ernstig zieken. Ook in eigen gemeente. Misschien wel heel dicht om je heen.  Het leven is niet de hemel op aarde. Het kan er in je leven van tijd tot tijd ruig aan toegaan. Angst en depressiviteit, veel zorgen die je misschien wel nachten wakker houden.  Dat is maar iets van de moeilijke dingen die er in je leven kan zijn. Juist als het moeilijk gaat, kunnen we de neiging hebben om op de HERE te gaan mopperen. Om te gaan zeggen: Hoe kan dat nu allemaal? Als de HERE die Goede God is hoe kan het dan dat het in mijn leven zo gaat. Zo moeilijk. Dat er in mijn leven zoveel onrecht is en mij zoveel is aangedaan.

Het kan zelfs zo zijn dat we denken dat als we echt met kracht geloven die moeiten er in het leven niet hoeven te zijn. Dat we eigenlijk neerkijken op die zwakke gelovigen in onze ogen die dit overkomt. Dat zou niet nodig zijn als ze maar krachtiger geloofden. Dan moeten we heel goed bedenken dat de HERE ons niet beloofd heeft dat ons als gelovige geen moeite, verdriet, ziekten enz zouden overkomen. Een sprekend voorbeeld daarvan is Paulus die het moeilijk heeft, die spreekt over een doorn in het vlees. Paulus bidt nadrukkelijk aan de HERE om dit van hem weg te nemen. Dan krijgt hij dit antwoord van zijn God en Vader: “  Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn ​genade​ is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van ​Christus​ in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om ​Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.” 2 Kor 12:7-10

Juist dan is het belangrijk om te zien dat het echt een wonder is dat God je niet zonder een betere toekomst aan al de moeilijke dingen overgeeft. Juist dan gooit de HERE je de reddingsboei toe. Juist dan zegt Christus: Ik heb Mijn werk gedaan om jou ondanks alles wat je overkomt toekomst te geven. Ik ben gekomen om je een eeuwig leven te geven, een leven waaraan geen einde is en dat zo intens goed en gelukkig is. Christus is gekomen om je daarvan al meer zeker te maken in je leven. Zodat je dat houvast, wat er ook gebeurt,  bij je mag hebben. Kijk met mij eens naar Rom  8:16-21: “Die Geest getuigt met onze geest, dat wij ​kinderen​ Gods zijn. Zijn wij nu ​kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeërfgenamen van ​Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der ​kinderen​ Gods.”

De Heilige Geest wil jou en mij hiervan overtuigen. Elke dag weer. Jou elke dag het houvast geven dat Christus dat verdiend heeft en als je met Christus leeft dat je daarnaar op weg bent. Dan sta je in het eeuwige leven en wordt het alleen nog maar mooier. Dat is de belofte die God je geeft, die Christus verdiend heeft, waar de Geest je in je leven steeds weer zeker van wil maken. Weet je wat het geweldige daarvan is? Dat die belofte meer is dan jouw verstand en ook meer dan jouw en mijn gevoel.

Zelfs wanneer het lijkt en ook voelt alsof je er alleen voorstaat, er geen hoop meer is, geen vergeving en toekomst meer mogelijk is. Zelfs als de dood over je leven komt en het lijkt alsof het afgelopen is. Dan zegt de enige God die eeuwig leeft en dat leven uitdeelt: Mijn kind, Ik ben er om Jezus wil voor jou. Ik draag je, Ik vergeef je, Ik geef je die eeuwige toekomst. Dat is meer dan wat je nu overkomt, wat je nu denkt, wat je nu voelt. De HERE zegt: Ik ben meer dan jou en meer dan de hele schepping. Vind je zekerheid en toekomst in Christus als je Verlosser en je God. Dan heb je nu en voor altijd een verlost leven. Dan is de Opgestane Christus, de Levende jouw Redder nu, altijd en voor eeuwig.

Ga tot Hem als je enige houvast in leven en in sterven. Dan ben je eeuwig gelukkig tot eer van God.

 

AMEN