Zondag 1 Gods kind heeft voor altijd houvast

Zondag 1 Gods kind heeft voor altijd houvast

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 86:2,7

Geloofsbelijdenis met Zondag 9 van de Heidelbergse Catechismus

Psalm 23

Gebed

Schriftlezing:  Jesaja 44 :21-28

                         Johannes 15:1-8

Psalm  16

 Tekst: Zondag 1

Verkondiging van het evangelie

Gezang 14:1,2

Dankgebed

Collecte

Gezang 22:1,2,3

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Een nieuw jaar. Een nieuwe keer dat we met de behandeling van de Catechismus beginnen. Waar begin je in een nieuw jaar? Wat is je startpunt? Een startpunt dat je al meteen op het goede spoor zet. Een startpunt dat ook als ik vandaag sterf van waarde is. Een startpunt dat al in zich heeft dat het van eeuwige waarde is. Je krijgt in dit leven meerdere keren cadeaubonnen of waardebonnen. Meerdere krijgen  die ook aan het einde van het jaar. Dit soort bonnen is altijd maar beperkt te gebruiken. Het gaat vaak om bonnen voor bepaalde producten of bepaalde winkels. Dan is het nog zo dat ze na een bepaalde tijd verlopen zijn en een beperkte waarde hebben. Als je het bedrag dat op de bon staat gebruikt hebt, is het voorbij.

Dat is even leuk maar je krijgt daarmee geen garantie voor de toekomst.  Het bijzondere van het begin van de catechismus is dat het ons wijst op die Ene die voor ons altijd van onschatbare waarde is. Het wijst ons op de Ene die we nodig hebben voor het leven nu en in de toekomst. Die Ene die ieder mens nodig heeft om echt verder te kunnen en ook echt verder te komen. Om nooit met lege handen te staan. Er zijn van die momenten in je leven dat je met lege handen staat. Je hebt niet dat bij je om moeilijke dingen af te wenden. Artsen staan met lege handen en kunnen er niet voor zorgen dat je in leven blijft. Je hebt het geld niet om moeilijke omstandigheden in je leven weg te nemen. Je hebt niet die dingen in je handen waardoor je steeds je leven zo kan inrichten en sturen zoals jij dat zou willen. Dan is er dat ene waar geen mens aan ontkomt. Het sterven. Je kunt het niet voorkomen. Je staat dan als mens met lege handen. De dood is ook dan in jouw leven sterker dan het leven. We krijgen daarmee allemaal te maken. Hebben die lege stervende handen dan nog ergens houvast? Is er nog iets of iemand die jou in je leven en in je sterven echt houvast, hoop en uitzicht kan geven? Juist dat zien we in zondag 1. Ik verkondig jullie de goede boodschap van de Drie-enige God onder het volgende thema:

 

GODS KIND HEEFT VOOR ALTIJD HOUVAST

 

Omdat het door Christus

 

  1. Zijn Verlosser kent
  2. Zijn Vader kent
  3. De Heilige Geest kent

 

  1. Zijn Verlosser kent

 

 Wat is je enige troost? Het is goed om eerst eens bij dat woord troost stil te staan. Dat woord roept bij velen het beeld op van verdriet. Van heel grote moeilijkheden. Je leven zit vast en je weet niet hoe je verder moed. De toekomst lijkt eigenlijk alleen maar donker. Dat zouden de momenten van het leven zijn waarin je Christus nodig hebt. Let er daarbij ook op dat in vraag en antwoord 1 alles op Christus gericht is. Hij is door het hele antwoord heen de persoon waar het om draait.  Door Hem komt het werk van de Vader en van de Heilige Geest ter sprake. Het gaat hier om het hele leven.  Zondag 1 laat zien dat Drie-enige God er niet alleen is voor noodgevallen. Het is niet zo dat de HERE het achterdeurtje in ons leven moet zijn als wij er zelf niet meer uitkomen. De HERE is de God die er voor ons is voor onze hele leven. Voor alle dingen waar we mee bezig zijn. Dan weer terug naar het woord troost. Dat woord wijst er op dat er iets, veel beter dat er Iemand is die in je hele leven je houvast is. Je anker is. Hij is het die in heel je leven bij alle dingen er bij is en van beslissend belang is. Leven met God is er maar niet voor de zondag, voor het Bijbellezen en het bidden. Hij is als het goed is je houvast in alles. Hij wijst je de weg door het leven. Om die weg te vinden, om ook in het nieuwe jaar met moed en uitzicht verder te gaan, hebben we nodig om het eigendom te zijn van Jezus Christus. Om werkelijk eigendom van Christus te blijven.

Wanneer we het daarover hebben is het nodig om te zien wat we belijden in vraag en antwoord 2. Daar gaat het er namelijk om hoe je echt als eigendom van Christus kunt blijven leven. Daarvoor is nodig dat je blijft zien met je hart wat de nood, de ellende van je leven is, dat je daaruit verlost, gered moet worden en dat je zo dankbaar leert zijn. Het gaat er dus om dat we in het oog houden of krijgen dat we nodig hebben om geen eigen baas te zijn maar om dat uit handen te geven. Om dat in de handen van Christus te leggen. Niet maar voor een deel. Helemaal. Je helemaal overdragen aan Christus en Hem het stuur over je hele leven in handen geven.

Waarom is dat nu nodig? Bij die vraag stuiten we zeker in onze tijd op problemen. In onze tijd willen mensen nog wel spreken over dingen die verkeerd gaan. Het gaat dan om menselijke tekorten. Daar moeten we samen aan werken. Tenminste als die tekorten het doel dat we willen bereiken in de weg staat. Daarbij is God dan uit beeld. Dat je eens verantwoording van je leven tegenover de Schepper van alle dingen moet doen verdwijnt al meer uit levens van mensen. Dat je in je leven met verkeerde dingen tegen God opstaat, Hem verdriet doet en dus zondigt, is bij veel mensen in onze tijd uit beeld. Veel mensen staan daar helemaal niet bij stil. Spreken over God is voor hen alleen iets vanuit de geschiedenis en iets wat bij terroristen hoort. Voor anderen doet dat teveel aan eigen verleden denken en dat willen ze niet meer. Dat is de wereld waarin we in 2018 gaan leven. Dat is ook een wereld waarin spreken over ellende, verlossing en dankbaarheid vreemd klinkt. Al vreemder gaat klinken als je ook zelf bezig bent met het vervreemden van God zoals Hij zich in de Bijbel aan ons laat zien. Een God die eens oordeelt over de zonden in jouw leven past niet in het beeld van de moderne mens in ons land. Mensen komen niet verder dan hun houvast in zichzelf of menselijke idolen te vinden. Mensen komen niet verder dan als ze in hun ogen fouten gemaakt hebben dat in zichzelf en met zichzelf te verwerken. Verder kun je niet komen. Het heerlijke is nu dat vanuit de hemel er een echt bevrijdende boodschap klinkt. Een boodschap die echte hoop geeft. Waarbij we het niet alleen met onszelf moeten uitvechten. De boodschap die in de kerstnacht over de velden van Efrata klonk toen engelen vanuit de hemel zongen. Toen een van de engelen vanuit het hemels licht zei: “Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk ​Christus, de Here, in de stad van ​David.” Luk 2:10,11

Er is die ene gekomen die wij mensen nodig hebben om niet in onszelf en de dood vast te lopen. Om niet uitzichtloos onder Gods oordeel de altijddurende ellende in te gaan. Er is die ene Heiland, die ene Redder die we in werkelijkheid nodig hebben. We hebben ook in Johannes 15 gelezen over de noodzaak om Christus te kennen: “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” vs 4-7

Zonder Christus heb je in 2018 en daarna niets. Dan ligt over jou het oordeel van God vanwege  jouw zonden. Dan sta je schuldig. Het is nodig om je ellende, om schuld te zien. Hoe zie je die in het nieuwe jaar? Laat ik je eens met een voorbeeld duidelijk maken. Je weet dat in het nieuwe jaar iemand je kamer komt bekijken. Je weet ook dat die schoon moet zijn en goed opgeruimd. Het moet echt mooi, netjes en schoon zijn.  Je hoort op een bepaalde dag dat die persoon morgen komt en als het niet goed is je hele kamer in wordt meegenomen en bij het vuilnis wordt gegooid. Niets uitgezonderd. Wat ga je dan doen? Ik weet bijna zeker dat je kamer dan nog eens een goeie beurt krijgt. Dan zie je toch nog allerlei dingen die niet zo goed zijn.

Bedenk dat de Here Jezus ook in 2018 elk moment kan terugkomen. Het kan ook zijn dat de dag van je sterven er ineens is. Dan is het zo belangrijk dat je echt met de Here Jezus leeft. Volmaakt ben je dan niet. Jij en ik verdienen dan nog altijd Gods straf. Het bijzondere is dan dat het Jezus Christus is die echt, heel echt voor die straf betaald heeft.  Hij heeft echt alles wat voor jou nodig was om te betalen aan schuld ook helemaal voor 100% betaald. Hij heeft je dan uit de macht van de duivel verlost. Wat is dat nu eigenlijk? Je bent in de greep van de duivel als je niet met Christus als de Redder en Koning van je leven verbonden bent. Je bent in de greep van de duivel als je je eigen leven wilt leiden, je eigen baas wilt zijn. Zo staat het ook met mensen die niet in een duivel geloven maar voor zichzelf willen leven. Dan koers je op de ellende af omdat je je eigen ellende niet kent en niet wilt kennen. Wanner je niet verder komt dat ook jij een menselijk tekort hebt en denkt dat het na het leven voorbij is, kom je bedrogen uit. Wie in het licht van Gods liefde en Woord eerlijk naar zichzelf kijkt ziet eigen ellende. Dan is het levensbelangrijk om niet alleen te zeggen: ja, ik ben nu eenmaal zondig. Nee, dan is het zo belangrijk dat je Gods liefde in Christus ziet. Hoe Gods eigen Zoon tot op het kruis de straf die ik verdiend heb voor mij heeft willen dragen. Helemaal voor 100%. Dat je steeds weer naar Hem gaat als je Verlosser. Dat je om gered te worden en te zijn Zijn eigendom wilt zijn. Is dat nu een mooi uitzicht in het nieuwe jaar? Slaaf zijn dat wil toch niemand. Je wilt toch niet het eigendom van een ander zijn. We moeten toch niets hebben van slavernij. Slaaf, eigendom van Jezus Christus zijn is zo goed want dan leer je God als je Vader kennen. We letten daarop in de tweede plaats.

 

  1. zijn Vader kent

 

Jij wilt in het nieuwe jaar vrij zijn. Je eigen ding doen. Dat betekent ook dat je het uiteindelijk zelf moet doen. Dan moet je ook instaan voor al je eigen fouten. Voor al die verkeerde dingen die je gedaan hebt. Al die woorden die toch niet de goede toon raakte. Al die woorden waardoor je toch verkeerde dingen over anderen gezegd hebt.     

Ben jij nu echt zo’n vrij mens? Is het niet zo dat je allerlei dingen doet omdat je je doel wilt bereiken in dit leven en dan toch echt met anderen rekening moet houden. Een zogenaamd vrij mens moet ook helemaal voor zichzelf zorgen. Je moet jezelf handhaven en beschermen. Wat dan als jij bij groepen mensen hoort die niet zo sterk en belangrijk zijn? Hoeveel klappen moet je dan niet opvangen waartegen je je niet echt kunt beschermen. Was je vrije leven dan eigenlijk geen mislukt leven? Je zit geestelijk en lichamelijk met allerlei dutten en butsen. Je bent zwak en loopt veel wonden in het leven op. Moet je leven zo eindigen?  Moet je zo’n leven in 2018 leiden? Dat is niet nodig. Wie in liefde verbonden is aan Christus als de Here van je leven is ook kind van de Vader in de hemel. Geliefd kind. Je bent als eigendom van de Heer Jezus Christus zoveel beter af dan dat je je eigen leven leidt of in dienst van je eigen zondige verlangens en dus uiteindelijk in dienst van de duivel leeft. Waarom is het zo goed om eigendom van Jezus Christus te zijn en dan dus ook geliefd kind van Vader in de hemel? Omdat je dan jezelf niet hoeft te redden en te beschermen. Omdat er dan de enige God is die met Zijn bescherming, Zijn Goddelijke hart en handen jou met Zijn liefde omringt. Christus geeft wie bij Hem schuilt en Hem volgt in 2018 het houvast dat Vader in de hemel voor je zorgt. Niet maar op hoofdlijnen of voor een deel van je leven. Nee, tot in de kleinste dingen is Hij dan als Vader bij je. Zelfs de haren op jouw hoofd staan onder Zijn liefdevolle zorg. Denk dan weer  eens aan ellende, verlossing en dankbaarheid.

Christus zorgt er voor dat wie bij Hem vergeving en leven zoekt niet zonder hulp blijft ondanks de zonden die er in mijn leven nog zijn. Ik vecht en bid daar tegenin. Ik blijf in mijn ellende niet zonder bescherming en zonder Gods zorg. Hij zorgt dan ook voor mij als de gevolgen van de zonden in allerlei ellende mijn leven binnenkomen. Hij laat me niet aan de ellende over. Hij draagt mij, Hij is bij mij, Hij geeft me houvast. Hij neemt mij als Zijn kind aan dat kan vertrouwen op Zijn eeuwige liefde en zorg. Ja, maar wat als dan toch groot verdriet mijn leven binnenkomt in 2018? Dan zegt je Vader in de hemel: Mijn kind ik ben bij jou. Die ellende die over je komt, dat verdriet waar de duivel bij staat te lachen, die onrechtvaardige behandeling die over je komt en waarbij mensen je in de steek laten dat zie Ik. Ik sta er niet machteloos bij te kijken.  Ik help je er door en Ik zal er voor zorgen dat zelfs dit je niet bij dat machtige leven bij Mij weghoudt. Je kunt op Mij aan. Zelfs als alles om je heen donker lijkt. Als je het uitschreeuwt, als de duivel je tot twijfel wil brengen door die moeilijke omstandigheden. Als hij dat wil gebruiken om je zelfs in dat ene zwarte gat te brengen de uitzichtloosheid nooit verdwijnt. Christus heeft in het donker aan het kruis de duivel overwonnen om wie in het donker zit te verzekeren van Gods Vader hulp die je eens voor altijd verlost uit alles wat donker en moeilijk is. Dat is Gods belofte waar je op kunt bouwen. Wil ik dan in 2018  zo nodig eigen baas zijn? Dat brengt me alleen maar ellende. Dan raak ik God als mijn liefdevolle Vader kwijt. Dan heb ik geen blijvend houvast. Maar mijn geloof is zo klein en zo zwak. Daarom geeft Christus wie tot Hem vlucht ook de Heilige Geest. We letten daarop in de derde plaats.

 

  1. De Heilige Geest kent  

 

 Als ik van mezelf ben en wil zijn dan moet ik het ook allemaal zelf doen. Op eigen kracht. Dan sta ik er alleen voor bij mijn dood. Dat moet ik de HERE na mijn dood laten zien dat ik zo goed geleefd heb dat ik zonder zonde ben en dus vrijspraak verdiend heb. Durf jij dat aan? Denk jij echt dat jij het altijd goed doet en altijd de goede motieven hebt? Dan ben jij wel een heel erg arrogante man of vrouw en ben je bezig om jezelf zo erg voor de gek te houden. 

Nee, wie zichzelf kent wil niet van zichzelf zijn. Het is de Heilige Geest die jou daarvan steeds weer wil overtuigen! De Here Jezus heeft verdiend dat de Geest je altijd weer wil helpen om het wonder van Gods genade te zien. Die jij zo nodig hebt en die Hij  zo graag wil geven. Dat wonder waarvan we in Jesaja 44 gelezen hebben: “Denk hieraan, ​Jakob; Israël, want u bent mijn knecht; Ik heb u geformeerd, u bent mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten. Ik vaag uw ​overtredingen​ weg als een nevel en uw ​zonden​ als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost. “ vs 21,22

Het is de Geest die ons de woorden van God steeds weer in herinnering wil brengen, ons er steeds weer bij bepalen wil. Wie geen eigen baas wil zijn maar eigendom van Christus wordt door de Geest bepaald bij het wonder dat de HERE jouw schuld  wegdoet. Als een nevel die verdwijnt en dan voor altijd weg is. De mist die het leven uitzichtloos maakt is dan weg! Het is de Geest die je daarvan zo onder de indruk wil brengen dat je vanuit jouw eigen ellende en schuld Gods redding ziet en daarom zo dankbaar voor de HERE wil leven. Hij wil je bereid maken om niet meer je eigen wil te doen maar Gods wil. Die zoveel beter is. Het gaat niet om jouw waarden, jouw ideeën in 2018. Het gaat niet om Nederlandse waarden in dit nieuwe jaar maar om wat God ons als Zijn goede wil en geboden voorhoudt. De Geest wil jou en mij leren in het nieuwe jaar om meer op Christus te vertrouwen dan op mijzelf. Hij leert mij dan mijzelf te wantrouwen en Christus lief te hebben. Hij wil je leren om al meer te zien hoe goed dat is. Nu en voor de toekomst. Dan heb je in alles houvast. Dan is Christus en Zijn Woord het goede kompas voor 2018 en al de jaren daarna als de HERE die geeft.

Ik heb nog een vraag voor je: Wil jij van jezelf zijn of van Christus? De HERE roept jou tot de goede keuze. Hij wil Zijn Geest geven om die te doen en daarbij te blijven in Gods kracht.

Dan is 2018 wat er ook gebeurt een goed jaar.

 

AMEN