Zondag 10 De HERE zorgt

Zondag 10 De HERE zorgt

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 123

Gebed

Schriftlezing:  Psalm 104:19-35

                       Ester 6:1-11

 

Gezang 6

Tekst: Zondag 10

Verkondiging van het evangelie

Psalm 37:7,16

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 149:1,2

Dankgebed

Collecte

Psalm 23:1,2

Zegen

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Zondag  10. De belijdenis van een herenboer. De belijdenis van iemand die het goed gaat in het leven. De belijdenis van iemand die geen grote ellende in zijn leven meegemaakt heeft. Dat verwijt hoor je op verschillende manieren.

Zonder nog op de inhoud van zondag 10 in te gaan is het de vraag of  je zo kunt praten. Was het zo dat deze belijdenis komt van mensen, van een kerk waarin het allemaal zo goed ging? Komt het uit een tijd dat gelovigen het zo makkelijk hadden?

Bedenk goed dat deze belijdenis geschreven is en in de kerk in Nederland is aangenomen in een tijd dat de vervolgingen zwaar waren. De brandstapels rookten. Veel gelovigen waren op de vlucht en moesten steeds weer vluchten. Ze waren het uitschot van de samenleving.

Het was een tijd waarin er veel  ellende door oorlogen was. Mensen maken mee hoe moeders en kinderen vroeg sterven. Er is veel pijn en veel leed en veel onrecht in de tijd dat zondag 10 wordt opgesteld en door de kerk als belijdenis wordt aangenomen.

De mensen die toen de belijdenis van zondag 10 in hun mond namen, waren maar geen herenboeren en mensen die het makkelijk in de wereld hadden. Juist in al de moeite, juist in al het onrecht en in alle onzekerheid was dit de belijdenis die ze het echte houvast gaf. Wat is het belangrijk dat wij ook de HERE als het houvast van ons leven kennen in voor en tegenspoed. Daarover gaat het in Zondag 10. Ik verkondig jullie het evangelie vanuit deze zondag onder het volgende  thema:    

 

      

DE  HERE ZORGT

 

1.            In alles

2.            Voor Zijn kinderen

 

 

 

 

 

 

1.            In alles

 

In Zondag 9 gaat het er o.a. over dat de HERE de Almachtige God is. Als je naar de hemel kijkt, als je naar komst en het werk van de Here Jezus kijkt zie je dat. Maar een belangrijke vraag is: Heb je iets aan het Almachtig zijn van God? Iemand die machtig is kan namelijk ook op een afstand van je blijven. Iemand die veel invloed heeft en machtig is kan ook tegenover je staan. Die kan je het leven ook heel moeilijk maken. Je moedeloos maken.

Zondag 10 maakt meteen duidelijk dat je zo over God niet moet denken. Hij is niet die God op een afstand. Hij is niet de God die de aarde eens gemaakt heeft en toen zei: nu moeten jullie jezelf maar redden. Zo was en is en zal de HERE niet zijn. Denk alleen maar eens aan de zegen die we bij het begin van deze kerkdienst meegekregen hebben: “Genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komt”.

Dat is een groet en een zegen van de God die leeft! Die er nu en in de toekomst is voor Zijn volk, voor wie zich aan Hem toevertrouwt. Hij is er voor Zijn volk om er echt te zijn. Om ze te voorzien van wat ze nodig hebben in dit leven. In een leven dat geen leven van een hereboer is. Maar in een leven waar je het voelt steken, waar het leven ook zoveel pijn kan doen. Dat zie je ook in zondag 9 waar we belijden: “Daarom vertrouw ik zo op Hem, dat ik er niet aan twijfel, of Hij zal mij voorzien van alles wat ik voor lichaam en ziel nodig heb, en ook elk kwaad, dat Hij mij in dit moeitevolle leven toedeelt, voor mij doen meewerken ten goede.”

Het is hier op aarde voor veel mensen een moeitevol bestaan, een jammerdal. Ook voor kinderen van God! Dat moeten we nooit ontkennen. We moeten het evangelie nooit zo aan mensen voorstellen dat als je in de Here gelooft je dan eigenlijk van de moeite in je leven af bent. Dat het een echte gelovige altijd voor de wind zal gaan. Dat is niet zo en dat heeft de HERE ons ook niet beloofd. Wel heeft Hij beloofd dat Hij in die moeite, in het diepe verdriet, bij de pijn en de grote vragen er voor je is! Hij is dan tegenwoordig.

De HERE is echt overal. Er is geen plaats en geen omstandigheid waarin Hij er niet voor zijn kinderen is. Denk maar aan die bekende Psalm  139: “U sluit mij in van achter en van voren,

U legt Uw hand op mij.  Dit kennen – het is mij te wonderlijk,  te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;

of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.” Vs 5-8

Het is echt waar wat we in een lied zingen: “Op bergen en in dalen en overal is God! Waar wij ook dwalen of toeven, daar is God!” Overal is God!

Wat zegt dat ons als we als kinderen van God willen leven? Dat in dit moeitevolle leven God altijd als je Helper, als je Vader, als je God bij je is. Zo is Hij bij je als je jouw leven aan Christus verloren hebt. Als er in jouw leven de diepe erkenning is: ik kan het zelf niet. Ik heb hulp nodig. Ik en wij als mensen kunnen niet voor een paradijs op aarde zorgen. Wij kunnen die goede wereld niet zelf bouwen. Hoe lopen we daar in ons eigen leven soms hard tegenaan. Als er met onszelf of met iemand van wie we zo zielsveel houden grote problemen zijn. Als jij of die ander die je zo lief is veel moet lijden. Dan denk je soms:  kan er nog meer bij? Daarmee kun je het geweldig moeilijk hebben. Hoe moet je dat een plaats in je leven geven? Weet ik dan alle antwoorden? Nee, net zo min als de gelovigen die in de 16e eeuw in al de moeiten en gevaren vanuit Gods eigen Woord zondag 10 opstelden. Wat weet ik dan wel zeker?

Dat  alle ellende, dat al het moeitevolle in mijn bestaan zijn oorzaak vinden in de zonden die wij de wereld in gebracht hebben. Wat weet ik dan zeker? Dat die ellende die zoveel pijn kan doen, letterlijk en geestelijk, het is wat we allemaal als mensen verdiend hebben. Dat we verdiend hebben om daar nooit meer uit te komen. Wat weet ik dan zeker? Dat de Here God gelukkig niet gezegd heeft: Dit is jullie eigen schuld en daarom laat ik het allemaal zo gaan. Jullie leven zal een leven zijn waarin de ellende nooit ophoudt.

Al die ellende en pijn zijn gelukkig niet groter dan de macht en de liefde van God. Juist om uitzicht uit dat moeitevolle bestaan te geven,  is de Here Jezus gekomen. Juist daarom heeft Hij geleden onder de oorzaak van al die moeite in ons leven. Daarom heeft Hij de prijs voor de schuld van de gelovigen betaald en voor hen vrede met God gemaakt. Om in dit moeitevolle bestaan niet in het donker vast te lopen heeft de Here Jezus in het donker aan het kruis de hel doorleeft en ondergaan. Om er voor te zorgen dat in het donker van jouw bestaan jij naar God mag gaan en Hij er voor jou is. Hij neemt zelfs het kwaad dat wij samen als mensen veroorzaakt hebben zo in Zijn hand dat het de toekomst van Zijn kinderen niet kan stukbreken. Hoe het je nu ook raakt!         

Wie in geloof, in vertrouwen zijn of haar leven aan God toevertrouwt, heeft in werkelijkheid altijd houvast. Of je het nu voelt of niet. De HERE is er echt altijd en voor Zijn kinderen is Hij er altijd als je Vader.

Jongens en meisjes hoe weet je nu dat God er is? Dat Hij er nu is. Dat Hij ook bij jou is? Dat Hij ook voor jouw leven zorgt? Let er eens op dat je ademhaalt. Dat gaat niet vanzelf. Dat is wat de Here God nu aan je geeft. Hoor maar wat we in Psalm 104 lezen: “Verbergt U Uw aangezicht, zij worden door schrik overmand, neemt U hun adem weg, zij geven de geest en keren terug tot hun stof.” Vs 29 dat je hart klopt is een bewijs dat de HERE er is! Als God er niet was, als God nu niet voor je zorgde zou je hart niet kloppen, zou je geen adem kunnen halen. Hij is het namelijk die alles wat op de aarde leeft in stand houdt. Zonder de HERE en Zijn werk zou er niets zijn. Zonder hem gaat alles wat leeft dood.

In psalm 119 lezen we:. Uw trouw duurt van generatie op generatie; U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan. Volgens Uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij alle zijn Uw dienaren.”  Vs 90,91 HSV

Broeders en zusters, jongens en meisjes je ziet in de Bijbel heel mooie voorbeelden dat de HERE steeds weer regeert. Dat Hij altijd bij je is en altijd weer er voor zorgt dat Zijn plan van verlossing uitgevoerd wordt.

We kennen allemaal wel het verhaal van Jona.  Jongens en meisjes jullie weten ook dat Jona niet naar Nineve wilde om daar van de HERE te vertellen. Dan zorgt de HERE er voor dat het gaat stormen. De boot waarop Jona zit en waarmee hij de  andere kant op wil gaan, komt in zwaar weer. Jona wordt overboord gegooid. Je zou denken dat Jona nu wel moet verdrinken. Dan komt Jona in het water en lezen we: “En de Here beschikte een grote vis om ​Jona​ in te slokken; en ​Jona​ was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten.” Het was niet toevallig dat Jona door een grote vis werd opgeslokt. De HERE had die vis gestuurd om dat op dat moment te gaan doen.

Dan gaat Jona toch naar Nineve. Hij preekt er. Hij vertelt dat God ze gaat straffen omdat ze goddeloos leven in de stad. Dan komen de mensen daar tot geloof. Ze hebben spijt van wat ze gedaan hebben en vragen om vergeving. Dan zegt de HERE dat hij Nineve niet zal omkeren. Dan is Jona boos want hij wil dat God Nineve wel verwoest.  Om te laten voelen aan Jona dat hij niet zo boos moet zijn, zorgt de HERE ervoor dat die wonderboom waar hij onder zit de volgende dag  dood is. Dat heeft de HERE door een worm te sturen gedaan. Hoor maar: “Maar de volgende dag, bij het aanbreken van de morgenstond, beschikte God een worm, die de wonderboom stak, zodat deze verdorde.”  Jona 4:7

De HERE zorgt door alles heen, ook door dingen die heel toevallig lijken. Ik noem nog een voorbeeld daarvan. Jullie kennen het verhaal van Ester. Jullie weten hoe Haman een hekel had aan Esters oom Mordechai. Haman wil Mordechai en alle Joden laten doodmaken. Zo wil de Satan er voor zorgen dat de Here Jezus als onze Verlosser er nooit zal komen.  Wat gebeurt er dan? Dan kan koning Ahasveros op een nacht niet slapen. Dat is niet toevallig! Daar zorgt de HERE voor. Dan lezen de knechten de koning voor wat Mordechai vroeger gedaan heeft om de koning te redden. Door het zo te laten gebeuren zorgt de HERE ervoor dat Mordechai niet gedood wordt maar eer en aanzien krijgt.

Je ziet dat de HERE altijd weer zorgt. Het zal nooit zo zijn dat al die moeilijke dingen ervoor zorgen dat de HERE niet meer de grote Koning is. Hij is echt God en houdt alles in Zijn hand. Dat mag je weten ook als alles tegenzit. Ook als mensen zouden zeggen: Zie je wel dat er geen God is. Ook dan mag je weten: Toch is het nog de HERE dit regeert en voor mij zorgt. Dat is zelfs zo als er hongersnood is. Als er helemaal niets meer hebt en je op sterven ligt. Je leest dat op een heel bijzondere manier in Habakuk  3.: “Al zou de vijgeboom niet bloeien,

en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn,

de vrucht van de olijfboom teleurstellen;

al zouden de akkers geen spijs opleveren,

de schapen uit de kooi verdreven zijn

en er geen runderen in de stallingen zijn,

18nochtans zal ik juichen in de Here,

jubelen in de God van mijn heil.” Vs  17,18

Ook al lijkt het  dat God er niet is en niet zorgt, toch is Hij er! Is Hij er als de Vader die voor Zijn kinderen zorgt. Daarover nog een enkele opmerking in het tweede punt.

 

2.            Voor Zijn kinderen

 

Als je vraag en antwoord 27 leest, zie je hoe de HERE boven alles staat. Dat er niets is dat niet onder Zijn regering staat. Zonder ooit te kunnen zeggen dat Hij de oorzaak en de schuld van de moeilijke dingen op aarde is. Gelukkig blijft het niet bij iets algemeens. Het is niet zo dat de HERE de God is die onbewogen boven alles staat. Nee, Hij zorgt ervoor dat de geschiedenis zo loopt dat het uiteindelijk echt goed is voor Zijn kinderen. Voor wie zich in zijn of haar leven aan Zijn zorg toevertrouwt.

Denk nog even terug aan Habakuk 3. Je hebt echt helemaal niets meer. Je bent op sterven na de dood. Er is ook echt niets meer te eten. Als je dan God echt kent en met Hem geleefd hebt. Met Christus als de Redder van je leven dan is er nog rede om te danken. Waarom? Omdat Vader in de hemel je dan door de dood heen in Zijn hand houdt. Omdat hij je dan toch heel echt redt! Dan is je dood echt een doorgaan naar dat leven bij Hem dat zo goed is en niet stuk te krijgen is. Dan is het echt zo dat je mag weten dat voor jou sterven winst betekent omdat de HERE regeert en niemand anders. Juist  als je die moeilijke dingen meemaakt, is het nodig om over de echt belangrijke dingen van het leven na te denken. Dan wil de Heilige Geest je het geduld in tegenspoed leren. Geduld omdat je weet dat er iets veel beters voor je wacht door Gods werk van liefde en genade.

Het is voor ons vaak moeilijk om dat andere te leren: om dankbaar te zijn in voorspoed. We zijn zo gauw verwend en gedragen en voelen zo gauw als verwende kinderen. Dat zie je ook al bij het volk Israël in het Oude Testament. Als het goed met het volk gaat. Als er veel welvaart was, ging het geestelijk vaak heel slecht met het volk. Dan was de HERE en Zijn kerk en geloven niet meer zo belangrijk voor ze. Dat zie je ook in ons eigen land. De laatste 100 jaar is de welvaart al groter geworden en de kerken al leger. Al meer mensen die niet meer in Christus geloven als de Verlosser van de zonden die elk mens voor de redding van Gods straf nodig heeft. Bidt daarom voor ons volk en voor ons en voor jezelf dat we het blijven zien en geloven dat alles wat je aan welvaart en gezondheid krijgt  een onverdiend geschenk van God en niemand anders is. Daarin klinkt de roep van de HERE: Heb Mij lief als je God en Vader.

Als jij jouw volle klerenkast ziet. Als je achter een lekker bord eten zit, als je je toetje eet. Als je een keer in een restaurant eet. Als je thuis naar muziek luistert. Als je zomaar een keer iets kunt kopen voor jezelf. Dan hoor je Vader in liefde zeggen: Dat heb Ik je gegeven. Dan is de proef op de som: laat je dan je dankbaarheid zien. Door daardoor Hem te danken en voor Hem te leven. Te leven voor de God die leeft!

Leven zonder Hem geeft eeuwige ellende, leven met en voor Hem geeft eeuwig geluk. Dat is tot Zijn eer!

 

AMEN.