Zondag 10: De Schepper van alle dingen zorgt

Zondag 10: De Schepper van alle dingen zorgt

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 123

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing:  Genesis 50:15-21

                          Ezechiël 16:1-14

Psalm 119:26-29

Tekst: Zondag 10

Verkondiging van het evangelie

 Psalm 139:6,7,8

Geloofsbelijdenis

Psalm 23

Dankgebed

Collecte

Psalm 55:7,9

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van de drie-enige God, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Verwondering die tot aanbidding leidt. Je denkt na over de schepping. Hoe meer er ontdekt wordt van de schepping hoe meer het je gaat duizelen. Laten we eens heel even naar de hemel boven ons kijken. Wat zien we dan bij een heldere nacht. Dan kun je als je heel goed kijkt ongeveer 5000 sterren zien. Als je een heel gewone verrekijker hebt al wel 50.000. In het sterrenstelsel dat bij de aarde hoort zijn er zeker wel 100 miljard sterren. Dat is nog lang niet alles want buiten ons sterrenstelsel zijn er nog veel meer. Wij kunnen met onze modernste instrumenten zelfs het einde van het heelal niet zien. In 1988 konden we met onze telescopen al 100 miljoen sterrenstelsel ontdekken. Dan moet je bedenken dat er alleen al in ons sterrenstelsel dat we het melkwegstelsel noemen  al 1 miljard sterren ontdekt zijn.   

Hoe sterker de telescoop hoe meer je ontdekt. Grote en kleine sterren. Ze zijn niet alleen maar eens gemaakt maar ze zijn er ook altijd nog. Dan is er tussen al die hemellichamen de aarde. Wij leven op deze aarde. Wanneer wij ergens in de natuur staan en goed opletten voelen we onszelf vaak zo klein. Moet je eens kijken hoe mooi. Je ziet geweldige bergen. Je bent in een wintersportgebied en ziet daar bergen vol met sneeuw en wat ben je zelf dan een klein mensje.  Je loopt door de tuin en de bossen en je ziet in de lente en de zomer al die kleuren. Je ziet hoe er ongelooflijk veel variatie is als wij als mensen dat niet weghalen voor onze belangen. Wanneer je eens rustig kijkt en luistert wat er allemaal nodig is om planten en dieren te laten ontstaan. Als je ziet hoe geweldig bijzonder het allemaal is wat je in de natuur ziet. Dan zie je het merk  van de Maker van dit alles. Dan komt er verwondering: wat is dit geweldig!  Wat is dit onvoorstelbaar en dan zie ik er nog maar zo’n klein stukje van. Dan is het allemaal nog veel mooier en indrukwekkender als ik nu kan zien en begrijpen. Elke dag ontdekken we nog steeds meer van de schepping en al meer ontdekken we hoe weinig we nog maar weten. Die schepping is geen toevalstreffer. Waar zou het begin waar dit geweldige uit voortgekomen is vandaan kunnen komen? Uit niets kan ook niets komen. Er is er maar een die hiervoor heeft kunnen zorgen en dat is die ene levende God. Dat is de HERE. Hij die er altijd was en altijd wezen zal. De enige die dit soort dingen kan. De ene die meer is dan alle schepselen samen. Ook meer dan alle sterrenstelsels en al sterren en planeten samen. Wie zo naar de schepping heeft leren kijken, komt tot verwondering en het aanbidden van de HERE. Die ene Schepper die zorgt ook vandaag. We letten daarop als we gaan zien wat we in Zondag 10 belijden. Ik verkondig jullie Gods Woord onder het volgende thema:
 

DE SCHEPPER VAN ALLE DINGEN ZORGT

 

1.  Hij zorgt

2. Hij geeft Zijn kinderen alles wat ze nodig hebben  

 

1.  Hij zorgt

 

Verwonderd over de HERE die de Schepper van alle dingen is. Het is prachtig om te zien dat Hij alles gemaakt heeft. Dat Hij alles goed gemaakt heeft. Maar wat betekent dat nu voor jou en mij vandaag en morgen en al de dagen die nog komen? Is het spreken over de HERE als de Schepper van alle dingen meer dan het kijken in een museum? Kijken naar de geschiedenis. Kijken naar hoe dingen tot stand zijn gekomen. Daarbij komt nog dat het in onze tijd niet meer allemaal zo mooi is als in het begin. Wij leven niet meer in die goede schepping. Er is nog veel waarin de HERE Zijn grootheid als de Schepper laat zien maar de afbraak en de ellende en de haat is ook overal in de wereld te zien. Als we letten op de HERE als de schepper van alles kijken we dan niet alleen terug naar lang vervlogen tijden?

Het is goed om de schepping en het leven nu te onderscheiden. De schepping was een heel bijzonder werk van de HERE. Dat werk vond zijn einde op de zesde dag. We lezen namelijk in Gen 2 van de zevende dag: “Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.  Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.” Genesis 2:1,2

Wat doet de HERE nadat Hij Zijn scheppingswerk gedaan heeft? Kijk Hij er alleen maar naar? Is het zo dat Hij er naar kijkt als een toeschouwer en Hij er alleen af en toe kijkt hoe het zich allemaal ontwikkelt?  Is het zo dat na de schepping de schepping het allemaal zelf maar moet uitzoeken. Is dat misschien nog meer zo nadat de mens zelf heel veel in de schepping verpest heeft? Heeft de HERE zich teleurgesteld van Zijn schepping afgewend?

De gedachte dat de HERE wel alles gemaakt heeft maar zich daarna niet meer met Zijn schepping bemoeit, komt steeds weer terug. Deze gedachte staat bekend onder de naam Deisme. Vaak wordt daarbij het beeld gebruikt van een klok die nadat die gemaakt is zelf verder gaat. Deze gedachte komt ook bij mensen in onze tijd vaak naar voren. Zonder dat ze ook maar op een of andere manier het woord Deisme kennen. Hoe kom je het nu tegen in de wereld en in ontmoetingen met mensen om je heen?

Dat is als iemand zegt:  “Als er een god is dan bemoeit zich vast niet met de wereld. We moeten leven alsof er geen god is. We moeten zelf zorgen dat de wereld kan draaien. Wij moeten de wereld en de samenleving maken.”  Mensen zeggen ook:  waarschijnlijk is er een god of een hogere macht maar toch moet je het op deze aarde zelf doen. Er zijn ook mensen die zeggen dat het allemaal niet veel helpt wat je doet want het lot kun je niet ontgaan. De klok tikt verder en daar doe je niets tegen. Je moet alles maar over je laten komen.

Hoe zit dat nu? Is God, is de Schepper nog bij ons leven  vandaag en morgen betrokken? Gelukkig wel! Die geweldige Schepper wil zelfs vandaag en morgen na de zondeval onze Vader zijn. Hij wil voor ons zorgen in alle liefde en teerheid. Ik wil met jullie een paar plaatsen in de Bijbel bij langs waar je zo duidelijk ziet dat de HERE na de schepping geen God op afstand geworden is. De HERE wil voor zondaren die tot Christus vluchten, die tot Hem gaan om als kind van Hem  de zorg geven die we nodig hebben. Hij is ook de God die na de zondeval ook alle ellende die wij in de wereld gebracht hebben zo bestuurt dat die ellende niet de baas wordt maar dat de geschiedenis door alles heen volgens Gods plan op weg is naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Iets van de tere zorg als Vader zien we o.a. in de volgende gedeelten in de Bijbel:

“Want des Heren deel is zijn volk, Jakob​ het Hem toegemeten erfdeel. Hij vond hem in een land van steppen,  in een woest land van gehuil in de wildernis. Hij beschutte hem, lette op hem, bewaarde hem als zijn oogappel.  Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, zo heeft hem de Here alleen geleid, en geen vreemde god stond hem terzijde.” Deut 32:9-12

Je ziet hier hoe de HERE als een vader, als de Vader echt bij Zijn volk betrokken is. Hij kijkt niet toe op een afstand. Hij is het die Zijn liefde, zorg en leiding geeft. Hoe heeft de HERE dat ook laten zien in de woestijn waarin Mozes vlak voor de intocht in het beloofde land deze woorden spreekt. Wie zorgde er elke dag voor voedsel in de woestijn voor een volk van meer dan 2 miljoen mensen?

Dan ook dat heel bijzondere gedeelte in de Bijbel Ezechiël 16 Lees dat thuis nog eens helemaal na. Nu een paar verzen: “Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het ​bloed​ van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw ​bloed: leef; ja, Ik zei tot u, in uw ​bloed: leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas, u groeide op en werd groot en kwam tot volle schoonheid; uw borsten werden vast en uw haar groeide; maar gij waart naakt en bloot.  Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd van de ​liefde​ was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een ​verbond​ met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werd u de mijne.  Toen waste Ik u met water, spoelde het ​bloed​ van u af en zalfde u met olie.  Ik bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad, schoeide u met het kostbaarste leder, wond u een fijn ​linnen​ ​hoofddoek​ om en hulde u in zijde.  Ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen en een keten om uw hals.  Ik gaf u een ​ring​ voor uw neus, oorringen voor uw oren en een sierlijke ​kroon​ op het hoofd.  U tooide u met goud en zilver, uw kleding was fijn ​linnen​ en zijde en kleurig geborduurd gewaad. U at fijn ​meel, honig en olie, en u werd uitermate schoon, ja, het koningschap waardig. Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt, dank zij de sieraden waarmee Ik u getooid had, luidt het woord van de Here Here.” Vs 6-14

Wat een zorg, wat een liefde, wat een teerheid van de grote en heilige God in de hemel voor Zijn volk op aarde. De HERE is geen toeschouwer. Hij is het die als een Vader wil zorgen. Ja, maar is Zijn bestuur, Zijn voorzienigheid geen regering van de geschiedenis in grote lijnen? Mensen zien dat nogal eens als een oplossing voor het punt dat er zoveel ellende op de wereld en misschien ook in je eigen leven is. Mensen hebben het dan moeilijk met of verwerpen wat we in Zondag 10 belijden.

Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid?  De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde, met alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zó regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen.”

Vooral die droogte, die onvruchtbare jaren, de ziekte en de armoede zorgen dan voor problemen en verwerping. Daar zou de HERE niets mee te maken hebben. De HERE zou voor de grote lijn zorgen maar zich niet bemoeien met de kleine dingen van het leven. Toch is dat echt geen oplossing. Dat maakt de Here Jezus zelf duidelijk in o.a. Mattheus 10: “Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.

En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.” vs 29-31

Zelfs geen haar van mijn hoofd zonder dat Vader in de hemel daarbij betrokken is. Hij is echt de God die ook na de schepping zorgt, leidt en regeert. Dat roept vragen op. Dat geeft ook een geweldig houvast. Eerst in het tweede punt over die vragen en dan het geweldige houvast dat je juist hierin bij de HERE en bij Hem alleen vind. We zien in het tweede punt:

 

 

2. Hij geeft Zijn kinderen alles wat ze nodig hebben  

 

Hoe zit het nu met die zorg van de HERE? Moet en kan ik met mijn vinger naar de HERE wijzen als de moeilijke dingen mijn leven treffen? Is Hij daar als de Schepper en de Almachtige God de schuld van? Heeft Hij er schuld aan?

Laten we voor het antwoord op die vraag vanmiddag eens naar de geschiedenis van Jozef kijken. Wat gaat er veel mis in de omgang tussen Jozef en zijn broers. Hoe je er verder nu ook over denkt toch is het verschrikkelijk wat de broers met Jozef doen. Hij wordt in een put gegooid om er voor te zorgen dat hij sterft. Als de broers beseffen dat de levende Jozef nog geld op kan brengen verkopen ze hem aan handelaars op weg naar Egypte. Het leven van Jozefwordt door zijn eigen broers verwoest. Je ziet hoe de zonde doorwerkt in het leven, ook in de kerk. Als we belijden dat de HERE alles in Zijn hand heeft en dat Hij regeert kun je makkelijk zeggen dat Hij hiervan de schuld is. Dan hoor je het verwijt: Als God almachtig is dan kan ik helemaal niet geloven want moet je eens kijken wat voor een ellende in de wereld. Bij zo’n God wil ik niet horen.

Dan is het zo goed om er op te letten wat Jozef later zelf over die ellende zegt die zijn leven is binnengekomen zegt. Het is de tijd dat de oude vader Jakob gestorven is. De broers maken zich zorgen. Ze kunnen zich heel goed voorstellen dat Jozef nu vader Jakob gestorven is wraak op hen zal nemen. Je ziet hier ook weer dat in en in zondige dat we van een ander denken dat hij of zij het verkeerde gaat doen terwijl we het niet weten. Het zegt vaak meer van onszelf dan van die ander. Wanneer ze dan bij Jozef komen horen we deze woorden uit zijn mond: “Vreest niet, want ben ik in Gods plaats? U hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.” Gen 50:19,20

Let er op dat Jozef het verkeerde, het kwaad bij de broers heel duidelijk aanwijst. Het is hun schuld en verantwoordelijkheid wat er gebeurd is. Dat kun je nooit op de HERE afschuiven. Toch staat de HERE er niet buiten. Hij is zo groot en zo goed dat Hij het kwaad dat wij in de wereld brengen zo in Zijn hand neemt dat het zelfs in Zijn plan opgenomen wordt. Om er zo voor te zorgen dat droogte, onvruchtbare jaren, ziekte, armoede en de haren die van mijn hoofd vallen en verdere veroudering niet het laatste woord in de wereld en in mijn leven hebben. De HERE zorgt ondanks dat wij al de ellende die we in de wereld gehaald hebben als een liefdevolle Vader voor wie tot hem vlucht. Voor wie met belijdenis van schuld en in liefde voor Christus tot Hem komt, is de HERE er als onze Vader die zorgt! Die door de vergeving van jouw zonden Zijn Goddelijke Vaderliefde aan je geeft. Hij is het die jou en mij door Zijn zorg er steeds weer doorheen wil helpen, ons er doorheen wil dragen.      

Dat zie je bijvoorbeeld ook in Hebr 12. Daar zie je dat wij na de zondeval juist moeilijke dingen nodig hebben om ons leven echt bij de HERE te blijven zoeken. In de gemeenten aan wie de brief aan de Hebreeën geschreven is, hebben ze vervolging vanwege hun leven met Christus meegemaakt. Ze zijn moe van de moeiten die ze meemaken. Ze beginnen opstandig te raken en dreigen een andere weg te gaan dan in liefde voor Christus te leven. Dan horen we dat de heilige Geest laat schrijven: “U hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de ​zonde, en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt:

Mijn zoon, acht de tuchtiging van de  Heren niet gering,

en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt,

want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. Als tuchtiging hebt u dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?”. Vs 4-7

Als we moeilijke dingen in ons leven meemaken zijn er 2 dingen heel belangrijk>

a.  Kijk naar je eigen leven of er geen zonden in je leven zijn waaraan je vasthoudt en die de HERE als een Vader in je leven wil aanwijzen om te leren daarbij weg te gaan en daarvoor vergeving te vragen.

b. Juist de moeilijke dingen ook als het geen bepaalde zonde in je leven is die daarvan de oorzaak is, laat je zien dat je het niet zelf kunt. Jij hebt juist in de moeilijke dingen de HERE als je God en Vader zo nodig. Maar maakt Hij het mij dan niet te moeilijk?  Maakt Hij het mensen en Zijn kerk niet te moeilijk. Het heerlijke is dat de HERE ons kent. Van binnen en van buiten. Hij laat wie tot Christus vlucht niet over aan de overmacht van het kwaad. De HERE is die God die het volgende belooft en waarmaakt: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 1 Kor 10:13  HSV

De HERE is de Vader waarbij je altijd kunt schuilen. Hij draagt je zelfs door wat wij bovenmenselijk noemen om kind van Hem te blijven. Er was laatst een broeder die dat ook zo uitsprak: “Door deze moeilijke dingen ben ik weer dichter bij de HERE gekomen. Ik besef weer hoe afhankelijk ik van Hem ben en hoe Zijn zorg er is,al is het door de dood heen.”      

Wie in geloof zijn of haar hand op Gods belofte legt, is veilig en geborgen in Christus. Wat een troost dat de HERE regeert. Dat we nooit zonder Hem hoeven!

 

AMEN