Zondag 16 De gelovigen zijn met Christus gekruisigd

Zondag 16 De gelovigen zijn met Christus gekruisigd

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 131

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing:  Galaten 6:11-18

                         Hebreeën 4:13-16

Psalm 69:5,6,10

Tekst:  Zondag 16

Verkondiging van het evangelie 

Psalm 38:8,9,11

Geloofsbelijdenis

Psalm 30:6,7 (Psalm van de week)

Dankgebed

Collecte

Gezang 18

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Wanneer het om het christelijke geloof gaat is het kruis daarmee onlosmakelijk verbonden. De kruisiging van Christus is een onmisbaar onderdeel van het geloof van de christelijke kerk. Altijd weer komt Christus als de gekruisigde in de prediking terug. Wanneer de apostelen en later de kerk aan anderen gaat vertellen wat het christelijke geloof is, komt wat er ongeveer 2000 jaar geleden op Golgota gebeurd is terug. Dat is niet een of ander verhaal dat later eens ontstaan is. Het is een onmisbaar onderdeel van het geloof. Als het goed is ook van jouw geloof. Dat geloof waar je uit leeft.

Dat zie je ook als de Heilige Geest door Paulus spreekt. Wanneer Paulus kort het evangelie samenvat lezen we in 1 Kor 2:2: “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan ​Jezus​ ​Christus​ en die gekruisigd. “  Aan het einde van de brief aan de Galaten schrijft dezelfde Paulus: “Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het ​kruis​ van onze Here ​Jezus​ ​Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want ​besneden​ zijn of niet ​besneden​ zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.” Gal 6:14,15

Het is duidelijk dat het kruis van Christus onmisbaar is. Zonder de boodschap van Zijn dood aan het kruis kan de kerk van Christus niet bestaan. Kun jij niet echt een gelovige zijn. We zien dit ook terug in de Catechismus. Zowel in Zondag 15 als 16 wordt naar de kruisiging gevraagd. Vraag en antwoord 39 vertelt ons dat de kruisiging de zwaarste straf was omdat juist de dood aan het kruis door God vervloekt is. Wie aan een kruis hangt ligt onder Gods eeuwige oordeel. In vraag en antwoord 43 belijden we wat de onschatbare waarde van de kruisiging van Christus voor de gelovigen is. We willen vanmiddag zien wat dit ook voor ons vandaag in 2018 betekent.

Ik verkondig jullie van het evangelie van Jezus Christus de Gekruisigde onder het volgende thema:

 

DE GELOVIGEN ZIJN SAMEN MET CHRISTUS GEKRUISIGD

 

  1. Hoe ze met Christus gekruisigd zijn
  2. Wat dit voor de manier waarop ze leven betekent

 

  1. Hoe ze met Christus gekruisigd zijn

 

Ik hoop dat jij samen met Christus gekruisigd bent. Dat is een heel grote wens van mij voor jou en voor ons allemaal.  Het kan heel goed zijn dat dit jou vreemd in de oren klinkt. Het zal je maar gebeuren dat iemand zegt: ik hoop dat je gekruisigd bent. Hoe kan ik nu hopen dat jij met Christus aan het kruis gehangen hebt en zelfs met Hem begraven bent? Toch hoop en bid ik dat echt! Ben ik een beetje gek geworden? Heb ik me buiten het gewone leven gezet? Het is toch vreemd als ik iemand toewens om dood te zijn!  Dat doe je toch niet. Je zegt toch niet tegen een ander: ik hoop dat je dood bent? Ik kan dat zeggen tegen iemand die leeft. Hoe kan dat. Als je dood bent kun je toch niet meer luisteren?

De kruisiging van de Here Jezus is een feit. De dood van de Here Jezus is ook een feit. Dat wordt in de Bijbel ook heel duidelijk gemaakt. Ook buiten de Bijbel om lezen we over de kruisiging en de dood van de Here Jezus. Het is belangrijk om te weten dat de Here Jezus echt gestorven is. We lezen in de Bijbel dat er veel getuigen van Zijn kruisiging en Zijn sterven zijn geweest. De dood van de Here jezus komt heel duidelijk naar ons toe als er soldaten komen om de lichamen van de mannen aan het kruis te bekijken. Wanneer ze bij de Here Jezus komen lijkt die tot hun verrassing al dood. We hebben pas gezien in een preek dat de benen van de 2 anderen aan het kruis werden gebroken om te zorgen dat ze sneller zouden sterven. De soldaten willen wel zeker weten dat de here Jezus gestorven is. Om er zeker van te zijn steekt een van de soldaten een speer in de zij van de Here Jezus. Als ze zien dat de here Jezus daar niet op reageert en ook aan het bloed dat er uitkomt duidelijk wordt dat Hij al gestorven is, hebben ze het nodige bewijs. De Here Jezus is aan het kruis echt gestorven. Hij is niet schijndood. Het is niet zo dat Hij schijndood in het graf gelegd is en na drie dagen weer bij kennis kwam. Nee, Hij is heel echt dood!

Juist de kruisiging laat zien dat de Here Jezus het zwaarste gedragen heeft wat er is. Dat was juist voor iemand die deel uit maakte van Gods volk, van het volk Israël heel duidelijk. Het hangen aan een paal als straf was het ergste wat jou als mens in de tijd van het Oude Testament en in de tijd dat de Here jezus leefde, kon overkomen. Die straf was er alleen voor de allerergste misdadiger. Voor mensen van wie zo goed als zeker wist dat ze naar de hel gingen. Over deze door God vervloekte straf lezen we in Deuteronomium 21: “Wanneer iemand een ​zonde​ begaat, waarop de ​doodstraf​ staat, en hij wordt ter dood gebracht en gij hangt hem aan een paal, dan zal zijn lijk gedurende de nacht niet aan de paal blijven, maar gij zult hem dezelfde dag nog ​begraven, want een gehangene is door God vervloekt en gij zult het land dat de Here, uw God, u als erfdeel geven zal, niet verontreinigen.” vs 22,23

Niet iedereen die in het Oude Testament de doodstraf kreeg, werd na zijn dood aan een paal gehangen. Alleen zij van wie voor de mensen duidelijk was dat ze echt door God vervloekt waren. Het is goed om er op te letten dat het toen dus zo was dat je pas als je dood was aan een paal gehangen werd. Je ziet hier een belangrijk verschil met wat er met de Here Jezus op Golgota gebeurd is. De Here Jezus is niet eerst doodgemaakt en toen aan het kruis gehangen. Hij moest heel bewust terwijl Hij nog leefde meemaken dat Hij door God vervloekt was. 

De Here jezus de zondeloze moet heel bewust meemaken dat de hemel en de aarde Hem als een van de ergste misdadigers veroordelen. Hij heeft het zo erg gemaakt dat Gods vloek over Zijn leven komt. Het is voor het echte verlossingswerk nodig dat de Here Jezus de volledig onschuldige met lichaam en ziel levend aan een paal, aan een kruis gehangen wordt.

Waarom eigenlijk? Wanneer iemand aan een paal gehangen werd, betekende dit dat hij het zonder God verder moest doen. Gods straf was en bleef op hem. Waar je zonder God bent, waar Vader in de hemel Zijn handen echt van je afgetrokken hebt, ben je in de hel. Jij moet dan de eeuwige straf ondergaan. Dat is logisch als het om een zondig mens gaat. Maar zo is het nu juist niet met de Here Jezus! Hij is zo onschuldig. Het is zo onrechtvaardig dat Hij daar hangt.  Hij hangt daar om dat Hij uit liefde alleen de taak op zich genomen heeft om de zonden van de gelovigen op het kruis te brengen. Om in onze plaats daar de straf van de hel door te maken. Hij moet er levend hangen. Moet je je eens bedenken wat dat betekende voor Hem!

Zelfs  Zijn lichaam moet de hel meemaken. Om ook ons lichaam van de hel te redden.  De Here Jezus is niet gekomen om alleen onze ziel te redden. Hij is gekomen om ons helemaal te verlossen. Ook om ons lichaam te redden. Om voor wie gelooft ook een nieuw, heerlijk lichaam te verdienen. Hij is niet iemand die Gods kinderen gedeeltelijk verlost. Daarom moet Hij ook heel bewust terwijl Hij nog leeft de hel doormaken aan het kruis.  Om ons helemaal te redden moest de HERE Jezus aan het kruis de hel meemaken. Hij moet de totale vervloeking van God helemaal meemaken terwijl Hij er heel bewust bij is. Hij moet het diepste lijden voor ons meemaken terwijl Hij helemaal bij kennis is. Hij mag in niets verdoofd zijn. Zo erg moet het voor hem worden voor ons. Dat hebben wij Hem aangedaan. Zo moet Hij verdienen dat wij eens met een lichaam waar de kanker geen greep meer op heeft, met een lichaam waar elke handicap uit verdwenen is, met een lichaam waar alle lelijke kanten uit verdwenen zijn op de nieuwe aarde zullen leven. Een lichaam zo goed en mooi. Een lichaam dat je nooit ziet vervormen en vervallen! Eeuwig mooi. Om ook onze lichamen zo te verlossen van het eeuwige verval moest de Here Jezus met lichaam en ziel tijdens de drie uren duisternis de hel doormaken aan het kruis. Het grote doel is dat eens op de nieuwe aarde alles van het verlossingswerk van  Christus als het volmaakte verlossingswerk zal spreken.  Werkelijk alles aan en in ons: Ons gevoel, ons hart, ons verstand, onze stem, onze ogen, onze handen, onze voeten onze neus echt alles!

Wanneer deel je nu in dit geweldige dat Christus aan het kruis verdiend heeft? Daarin deel je als je met Christus gekruisigd bent. We lezen dat steeds weer in het Nieuwe Testament. Ik geef 3 voorbeelden:

Rom 6:6: “dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der ​zonde​ zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer ​slaven​ der ​zonde​ zouden zijn”

Gal 2:20: “ Met ​Christus​ ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar ​Christus​ leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de ​Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.”

Gal 6:14: “Maar ik moge ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het ​kruis​ van onze Here ​Jezus​ ​Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.”

Wie met Christus gekruisigd is heeft en hoeft ook niet echt aan een kruis te hangen. Wanneer kun je dan zeggen dat je met Christus gekruisigd bent? Moet je daarvoor een heel somber mens worden? Moet je iemand zijn die gebukt gaat onder zijn zonden en vaak niet verder komt dan woorden zoals: wij zijn zondige mensen en hebben Gods oordeel verdiend. Moeten we mensen worden die onder het zondebesef gebukt gaan? Weet je als dat het is, is de kans groot dat je nog nooit aan het gekruisigd zijn met Christus bent toegekomen. Echt zondebesef moet er zijn. Wat is dat? Dat ik en dat jij het zo erg vinden als we dingen doen en gedaan hebben waarmee we de HERE verdriet gedaan hebben. Dat we Hem teleurgesteld hebben die ons zoveel liefde gegeven heeft. Terwijl wij dat echt voor 0% verdiend hebben. Wie met Christus gekruisigd is leeft zo dat je van de zonden baalt maar je blijft er niet in hangen. Je ziet Christus als je lieve Heiland voor je. Je ziet hoe Hij onder jouw zonden leed tot in de hel. Je ziet daarin Zijn onverdiende liefde voor jou. Daarom wil en kan je niet in het zondebesef blijven hangen. Daarom houd je het bij de zonden in je leven niet uit. Je knielt voor Christus als de gekruisigde. Je weet dat je met Hem gekruisigd bent, jouw zondige ik. En daarom zingt het in je hart:

“In het kruis zal 'k eeuwig roemen
en geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij,
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena voor mij verworven:
'k ben van dood en zonde vrij!” Gezang 16

Van dood en zonde vrij om in de kracht van Christus tegen de zonden in eigen leven te vechten. Zo komen we bij het tweede punt.

 

  1. Wat dit voor de manier waarop ze leven betekent

 

Wanneer je met Christus gekruisigd bent, is een deel van jouw persoonlijkheid doodgegaan en zelfs begraven. De geest noemt dat deel van de gelovige de oude mens. Paulus brengt dat in Galaten 6:14 als hij over Christus spreekt zo onder woorden:  “door wie de wereld mij gekruisigd is en ik aan de wereld.”

De Geest komt in Romeinen 6 met deze woorden tot ons:  “Zo moet het ook voor u vaststaan, dat u wèl dood bent voor de ​zonde, maar levend voor God in ​Christus​ ​Jezus. Laat dan de ​zonde​ niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat u aan zijn begeerten zou gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen van de ongerechtigheid ten dienste van de ​zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der ​gerechtigheid​ ten dienste van God.” vs 11-14

Wie met Christus gekruisigd is, leeft zo met Christus dat je de verkeerde, zondige verlangens in je leven niet meer de overhand wilt laten hebben. Je wilt niet meer de willoze slaaf van de verkeerde verlangens en dingen zijn. Je wilt niet meer iemand zijn die steeds weer smoesjes verzint om toch maar in dat verkeerde te leven. Het is die oude mens die steeds weer je de verkeerde kant uitstuurt. Het is de omgeving, de wereld, je vriendengroep die tegen je zegt: Doe toch niet zo kinderachtig, doe toch gewoon mee want wat zit er nu voor verkeerds in. Iedereen om je heen doet dit en denkt zo.

Dan is er dat stemmetje in jou en dat gevoel in jou dat weer opspeelt. Dat echt die kant op wil. Je voelt je verkeerde verlangens die soms nog zo goed voelen weer opkomen. Het kan ook zijn dat je daarin nog helemaal leeft. Dan leeft die oude mens in jou nog volop.

Wie in geloof tot Christus gegaan is en in liefde met Hem verbonden is wil dit stemmetje en deze gevoelens dood hebben. Wie biddend daarom tot Christus gaat als zijn of haar Verlosser mag weten dat deze dingen van jou samen met Christus aan het kruis zijn gehangen. De dodelijke spijkers zijn er doorgegaan omdat Christus dan ook jouw oude mens op het kruis heeft gebracht. Dan leer je en dat wil je dan ook door het werk van de Heilige Geest om niet te leven voor jezelf en voor je eigen belang. Dan leer je om niet te leven voor eigen eer en welvaart, dan gaat het je in je leven niet om door anderen geweldig gevonden te worden. Om belangrijk in de ogen van anderen te zijn, is voor jou niet meer waar het om gaat in je leven. Je wilt daar ook niet meer voor gaan. Het belangrijkste in je leven wordt dat je voor Christus leeft, dat je als kind van God leeft en daardoor in Zijn vriendschap deelt. Dan ken je de vertrouwelijke omgang met de HERE. Dat wil niet zeggen dat je de aantrekkingskracht van het verkeerde in je leven niet meer voelt.  De duivel en de zonde blijven aan je trekken zolang je nog niet gestorven bent of de Here Jezus nog niet is terug gekomen.    De zonde, een leven tegen Gods geboden in trekt steeds weer aan ons.

Juist in die omstandigheden moet het duidelijk worden of we ons samen met Christus hebben willen laten kruisigen. Wie in geloof zich zo met belijdenis van schuld aan Christus heeft toevertrouwd, wil ook met Christus opstaan in een nieuw leven. Die wil al meer een ander, nieuw mens worden. Ben jij bereid om je eigen zondige ik, om de wereld die zo aantrekkelijk lijkt de rug toe te keren? Ben je bereid om juist in je leven tegen dat oude, zondige leven in jezelf te vechten?

Is Christus blij als ik zo wil leven? Dat is de vraag die we onszelf, die jij jouzelf moet stellen. Dat is het ook waar we in onze gezinnen over moeten praten. Dan heb ik het niet alleen over het spreken met onze kinderen. Dat zeker ook! Maar ook samen als man en vrouw. Ook in onze gesprekken als broeders en zusters onderling. We hebben in die gesprekken juist ook de jeugd een goed voorbeeld te geven. Zodat die ook zien dat de liefdesverhouding met de HERE werkelijk ons leven bepaalt. Dat ons hart vraagt naar de HERE, naar Christus. Dat we in onszelf teleurgesteld zijn als we toch tegen de wil van onze hemelse vader zijn ingegaan. Dat we er verdriet over hebben als we Hem verdriet gedaan hebben. Samen praten en zo bidden dat we echt met ons leven bij de HERE komen als de belangrijkste van ons leven. Bij Hem die we boven alles lief hebben. Dat we steeds weer daarom bidden omdat we bij onszelf merken dat we dat in eigen kracht niet kunnen. Het is zo belangrijk om in liefde en teerheid met elkaar er over te praten wat in Gods ogen goed en niet goed is. Om juist zo samen de goede koers in ons leven te gaan. Wie zo leeft, is met Christus gekruisigd. Dan sta je met Hem op. Dan ga je bewust de zonde in je leven al meer aan de kant zetten. Dan wil je niet leven wat in je omgeving populair is maar in Gods ogen verkeerd, zondig is.

Dan is het gebed zo belangrijk en onmisbaar. Dan zoek je steeds weer de kracht om die liefde van en voor Christus in je leven vast te houden. Dan weet je van jezelf hoe zwak je bent en vraag je steeds weer de HERE om je nieuw te maken. Om daarin ook al meer blij te zijn.

Heeft het wel zin om zo te bidden? Is het niet zo dat de HERE op een bepaald moment zegt: stop er maar mee want het wordt toch niets met jou. Begrijpt Christus wel wat je doormaakt als er zo aan jou getrokken wordt? Kijk maar eens mee in Hebreeën 4:

“Daar wij nu een grote ​hogepriester​ hebben, die de hemelen is doorgegaan, ​Jezus, de ​Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen ​hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der ​genade, opdat wij ​barmhartigheid​ ontvangen en ​genade​ vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.“ vs 14-16

Met Christus gekruisigd zijn betekent dat je bij de Opgestane Christus je leven zoek. Bij de Geest die Hij uitgestort heeft de leiding van je leven. Je wilt niet meer voor jezelf leven maar zo zoals we het lezen in Gal 2:20: “Ik ben met ​Christus​ gekruisigd; en niet meer ik leef, maar ​Christus​ leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de ​Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” HSV

Wie zo wil leven en daarom bidt mag weten dat Christus jouw strijd tegen de zonden kent, Hij weet hoe het voelt als er aan je getrokken wordt. Hij wil je vergeven en wil jou steeds weer Zijn Geest geven om zo te leven. Dan kan de duivel en de hel jou niet meer meenemen. Dan ben je door Gods genade het eigendom van Jezus Christus!

 

AMEN