Zondag 24: De gelovigen doen goede werken

Zondag 24: De gelovigen doen goede werken

Zondag 24

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/zegengroet

Psalm 24: 2,3,5

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Efeze 2:1-10; Romeinen 6:1-14

Psalm 1

Tekst:  Zondag 24

Verkondiging van het evangelie

Gezang 36:1,2

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm  119:1,2,3

Dankgebed

Collecte

Gezang 36:3

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

We leven in een omgeving waarin presteren heel belangrijk is. Je ziet dat als je naar sportevenementen kijkt of andere dingen waarbij er een wedstijd gehouden wordt. Het is logisch dat mensen dan hun best doen om er het beste van te maken. Maar tegenwoordig is het zo dat als je tweede of derde wordt je eigenlijk mislukt bent. Alleen de eerste plaats telt zeggen mensen dan. Dat is heel iets anders dan de woorden die 50 jaar geleden populair waren:  “Meedoen is belangrijker dan winnen”.

Je ziet zo’n zelfde manier van denken als het om de schoolkeuze gaat. In de auto hoorde ik deze week een gesprek over de manier waarop ouders en kinderen de schoolkeuze na de basisschool doen.  Het gaat er bij de meeste vooral om dat de hoogste opleiding die enigszins haalbaar is gedaan wordt. Het gaat er om dat je later het meeste bereikt. Dat je vooral het meeste verdiend.

Prestatie en veel verdienen staat in onze tijd hoog aangeschreven. Het gaat vooral om verdienen en veel bereiken. Dan pas tel je echt mee bij velen. Als je niet veel kunt presteren in de dingen die mensen in onze tijd belangrijk vinden dan hoor je er niet echt bij. Dan wordt je wat meewarig aangekeken. Dan ben je in de ogen van een groot deel van de mensen wat zielig. Je hoort zelfs ouders zeggen dat hun leven eigenlijk voor een deel mislukt is om dat hun kinderen niet echt presteren.  Moet je je eens voorstellen wat dat betekent voor kinderen die dit horen. Je ziet dan ook mensen in de psychische problemen komen en zelfs tot zelfmoordpogingen komen omdat ze voor hun gevoel geen waarde hebben in de omgeving waar ze leven.

Wie opgroeit in de sfeer dat eigenlijk alleen presteren telt, dat je dingen moet verdienen, heeft het moeilijk met de HERE. Die heeft het moeilijk met het evangelie van genade en genade alleen. Die zal juist gericht zijn op het doen van goede werken om je plaats bij de HERE en in het eeuwige leven in ieder geval voor een deel te verdienen. Je ziet steeds weer in de geschiedenis dat het voor mensen moeilijk is om echt van genade te willen leven. Dan zeggen mensen dingen als:  “Als iemand het anders het voor mij moet verdienen en ik zelf niet goed genoeg ben, geef mij portie dan maar aan Fikkie.”

Geloof en goede werken horen bij elkaar maar niet als een verdienmodel.  Wat dat betekent ook voor onszelf zien we als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

DE GELOVIGEN DOEN GOEDE WERKEN

 

1.Al zijn ze waardeloos

2.Toch zijn ze waardevol

3.Omdat ze aan Christus verbonden zijn        

 

1.   Al zijn ze waardeloos

 

Wij als mensen willen op een of andere manier presteren. Wij willen niet van een ander afhankelijk zijn. Als je dan goed tot je door laat dringen wat we in Zondag 23 beleden hebben dan blijft er heel weinig van ons over.

Want hoe ben jij nu rechtvaardig voor God? Wanneer behandelt de HERE jou als iemand die geen straf  verdiend?  Ik ga nog even terug naar Zondag 23.  De HERE geeft jou en mij die rechtvaardigheid wanneer wij ons vertrouwen op Christus stellen: “zonder enige verdienste van mijn kant, alleen uit genade”.   Wat is de rechtvaardigheid die we dan krijgen? “De volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus.”

Je zou nog kunnen denken dat dan jouw geloof nog dat is waarmee je dit voor een deel verdiend. Dat jouw geloof de prestatie is die de HERE van je verwacht en dat je dan in Gods ogen goed genoeg bent om die vrijspraak van schuld en zonden te krijgen. Op het moment dat je zo begint te denken moet je  kijken naar vraag en antwoord 61: “Niet omdat ik door de waarde van mijn geloof voor God aangenaam ben. Maar alleen de voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus is mijn gerechtigheid voor God.”

Je ziet hoe eigenlijk alles jou uit handen geslagen wordt. Je moet niet denken dat jij en ik een eigen prestatie voor God kunnen leveren waardoor we voor een deel bij God verdienen dat wij vergeving en een prachtig nieuw en eeuwig leven krijgen. Maar die laatste zin van Zondag 23 dan: “En alleen door het geloof kan ik die aannemen en tot mijn eigendom maken.”?  Is het geloof dan toch niet mijn prestatie? Ben ik door mijn geloof toch niet beter dan andere mensen die niet geloven? Op het moment dat je zo begint te denken moet je eens lezen wat de Geest in Efeze 2 zegt: “  Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;  niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” vs 8-10

Als het gaat om presteren blijft er dus helemaal niets over. Toch blijft er dan nog wel een vraag over. Wat dan van onze goede werken. Wat van de dingen die we echt uit liefde voor de HERE in ons leven doen. Wat dan van die dingen in ons leven waardoor we nee tegen onszelf zeggen, tegen ons eigen gevoel, ons eigen verstand, onze eigen verlangens en dan doen wat de HERE van ons vraagt in Zijn Woord.

Let er op dat hier net als in Efeze 2 echt over goede werken gesproken wordt. Dat hoort bij het echte christelijke leven. ik daarop zo nog terug. Maar kunnen die goede werken er nu voor zorgen dat ik een witvoetje bij de Here God haal? Kunnen die goede werken ervoor zorgen dat de Here Jezus een beetje minder voor mij hoefde te lijden. Dat er bij het leven met de HERE toch ook een kleinstukje van mijzelf bij zit. Dat is tegenwoordig heel belangrijk. Je moet vooral jezelf zijn, je moet vooral dicht bij jezelf blijven. 

Toch zegt de HERE heel duidelijk dat onze goede werken, die er echt moeten zijn!, er voor 0% voor zorgen dat God ons als Zijn verloste kinderen aanneemt. Waaraan moet namelijk een goed werk voldoen, waaraan moet ons hele leven voldoen zou er sprake van zijn dat wij iets bij God verdienen? In een woord dan moet het volmaakt zijn! Kijk maar eens met mij mee in twee teksten die onder vraag en antwoord 62 staan:

Deuteronomium 27:26 (in sommige edities van Geref kerkboek staat vs 16 maar het moet moet vs 26 zijn) “Vervloekt is hij, die de woorden van deze wet niet metterdaad volbrengt. En het gehele volk zal zeggen: Amen.”

De verdere uitwerking hiervan lezen we in Galaten 3:10:  “Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.  En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.”

Hier zie je het verschil tussen Gods wet die goed en heilig is en het geloof. De wet kan jou en mij en kon ook gelovigen in het Oude Testament niet redden. Gods wet is echt goed! Daar moet je met je vingers ook niet aankomen. Toch kan de wet jou en mij niet redden.

Waarom niet? Omdat de wet laat zien hoe de HERE wil dat wij leven. Voor 100% met hart en ziel. Als we goed naar ons eigen leven kijken zien we dat in ons leven er in ons gevoel, in ons denken, verlangen en doen altijd dingen zijn die niet zo zijn zoals de HERE het wil. Daarom kan de wet ons niet verlossen. De wet wijst ons juist aan wat er in ons leven nog mankeert. Laat ons onze zonden zien. Het is niet zo dat ik zonden kan wegkrijgen door nog meer mijn best te doen om volgens Gods wet te leven. Die oude zonden blijven staan want de HERE mag van mijn verwachten dat ik altijd voor 100% uit liefde leef volgens Zijn wil.  Daarbij komt nog dat ook als ik in liefde voor Christus wil leven ik nog altijd gebreken, zonden, tekortkomingen tegenover de HERE in mijn leven ontdek. Zelfs aan het beste dat ik doe kleven nog altijd gebreken. Wij kunnen dus door onze goede werken niet bij God verdienen. Wij kunnen niets iets presteren waar door de HERE wel moet zeggen dat Hij jou en mij zou moeten verlossen van Zijn oordeel. Daarvoor hebben wij Christus en wat Hij verdiend heeft nodig. Wie tot Christus gaat ziet dan ook dat die goede werken wel degelijk waardevol zijn. We letten daarop in de tweede plaats.

 

2.  Toch waardevol

 

Het grote wonder in ons leven dat we nodig hebben is dat wij door de Here Jezus rechtvaardig voor God zijn. Dat we van de welverdiende toorn en straf van God verlost zijn. Dat we ons leven als verloren zondaars bij de enige die ons kan redden Jezus Christus zoeken.  Zo is het. Maar betekent dit dat we daarbij moeten blijven staan. Moeten we het altijd er weer over hebben of we onze verlossing zoeken bij Christus en dat wij als zondaren bij Hem ons leven met verdriet over onze zonden hebben te zoeken?

Dat is de richting die we steeds weer hebben te gaan maar daarbij moeten we niet blijven staan. Leven uit geloof, leven uit de bekering is meer als de vraag stellen en beantwoorden of ik met mijn leven Christus als mijn Verlosser zoek. Het gaat er ook om dat we vanuit dat leven met Christus goede werken doen. Om in het leven van vandaag in de wereld van 2016 de wil van God te kennen en die te willen uitleven en uitdragen. Dat we ook echt met de manier van leven en denken van 2016 in ons land bezig zijn en vanuit het Woord van God willen laten zien en horen wat een leven is die goed is in Gods ogen.

Dan wil je het goede doen en uitdragen in woorden en daden. Ja, maar zeg je misschien. Dat maar kan heel vroom klinken als mensen zeggen: Daar gaat het niet om want we zijn zondig en blijven zondig en kunnen het goede nu eenmaal niet doen. Het zijn vrome woorden maar eigenlijk goddeloze woorden.

Een leven in goede werken hoort namelijk heel echt bij een leven in geloof. We lezen zelfs in het Nieuwe Testament dat de gelovigen loon op hun werken ontvangen. Ik geef daarvan een paar voorbeelden:

Matt 5:12: “Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd.”

2 Kor 5:10: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.”

Hebr 11:26:  “Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.” HSV (1951 vergelding)

Openbaring 14:13:  “En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na.”

Leven in goede werken is niet voor niets. Het is niet zo dat je in je leven voor niets de wil van god zoekt om die te doen en uit te dragen. Het is niet voor niets dat je ook in allerlei ethische zaken zoekt naar de wil van God om zo ook te leven, te besluiten en te praten. Het is niet zo dat deze dingen ervoor zorgen dat je gered wordt. Het is wel zo dat als je in de Here Jezus als je Verlosser gelooft en niet in je leven zoekt om volgens Gods wil te leven, te denken, te voelen en te spreken dat je dan niet echt gelooft hoe vroom je ook over zonde, verlossing en bekering praat.

Wie in liefde voor Christus leeft doet goede werken en mag weten dat hij uit genade niet voor niets voor de HERE en Zijn eer op aarde geleefd heeft. Dan ontvang je uit genade op een leven uit geloof dat heerlijke eeuwige leven bij de HERE. Geloven zonder goede werken kan niet! Wie aan Christus verbonden is die wil met zijn of haar hele leven in dienst van Christus als zijn of haar Heer staan. We zien dat in het derde punt.

 

3.  Omdat ze aan Christus verbonden zijn

 

Alleen uit genade gered. Dat lijkt zo mooi maar als je dat steeds maar zegt, zorgt dat er dan niet voor dat mensen gaan denken dat het er eigenlijk niet tot doet hoe je leeft? Zorgt de leer van alles uit genade er niet voor dat mensen zorgeloos en goddeloos gaan leven?

Je ziet steeds weer in de geschiedenis dat mensen dit zeggen en ook echt zo gaan leven en denken. Ook mensen die zich gelovigen, christenen noemen. We zien het al in de eerste christelijke gemeenten. Paulus krijgt er zelf al mee te maken. je ziet dat o.a. in Romeinen 6: “ Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?  Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.”  vs 1-4  HSV

Ik kom zo nog op enkele punten uit deze verzen terug.

Ook op andere momenten van de kerkgeschiedenis zie je mensen die zeggen dat je door Christus gered bent en dat hoe je leeft dan niet meer belangrijk is. Dat sla ik nu even over. Het gaat me nu vooral om de wereld, de omgeving waarin wij vandaag leven. Dan zie je dat mensen steeds weer over Gods liefde praten, steeds weer over Gods genade en over het houden van de Here Jezus.  Allemaal dingen die onmisbaar zijn. Maar vaak is in onze tijd dan de conclusie dat we als gelovigen heel verschillend kunnen leven, heel verschillend kunnen denken. Dat de een vind dat je als christen voor abortus en euthanasie kunt zijn, dat je niet zo moeilijk moet doen over seks voor het huwelijk of over af en toe eens seks hebben met een ander buiten het huwelijk. Je kunt als christenen heel verschillend denken over homofilie en vrouw in het ambt. Je kunt heel verschillend denken over of 10 geboden uit het Oude Testament echt nog voor ons gelden enz. Als je maar van Jezus houdt dan hoef je verder niet te letten op hoe we ons dagelijkse leven invullen. Dat is een moderne manier om te zeggen het gaat om de genade en dan kunnen we maar leven volgens eigen smaak, eigen verstand en eigen gevoel. Dan maak je je in wezen los van de HERE als de enige God en Here over je leven.

Wie door het werk van de Heilige Geest gelooft en zijn of haar hart aan Christus verloren heeft, is met Christus verbonden. Je wilt met je hele leven in Zijn dienst staan. Je wilt doen wat Hij als goed aanwijst in Gods Woord. Leven volgens Gods geboden is een zaak van liefde, van je hart geworden. Het ergste wat je kan overkomen is dat je Christus, dat je Vader in de hemel verdriet doet met de manier waarop leeft. Genade en leven van genade maakt als je echt met Christus verbonden bent niet zorgeloos en niet goddeloos. Het zorgt er juist voor dat je steeds weer vraagt: here wat wilt U dat ik doen zal volgens uw Woord. Je wilt juist dat de zonden in je leven al meer dood gaat omdat Christus daarvoor moest sterven. Hier komen die belangrijke woorden van Rom 6 weer terug:

“Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.”

Leven met zoveel mogelijk goede werken is geen extraatje bij leven met Christus.  Het is ook niet verdacht. Het is ook niet om iets te verdienen. Nee, het is leven vanuit de genade van God. Het is leven vanuit je verbondenheid met Christus als je grote Geliefde die ook jouw Heer is. Het is leven uit dankbaarheid voor de verlossing die je uit genade alleen om Christus werk gekregen hebt.  Leef in goede werk zo overvloedig als het maar kan omdat Gods liefde jouw leven bepaalt. Zonder zo’n leven ben je niet aan Christus verbonden en sta je buiten de verlossing. Leeft echt met en voor Christus!

 

AMEN