Zondag 3 Wij zijn deugnieten

Zondag 3 Wij zijn deugnieten

ZONDAG 3

 

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 144:1,2

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Genesis 1:26-31; 3:1-18

Psalm 8:1,2,3

Schriftlezing: Jakobus 3:9-18

Psalm  8:4,5,6

Tekst: Zondag 3

Verkondiging van het evangelie

Psalm 13: 1,4 (Psalm van de week)

Geloofsbelijdenis van Nicea

Gez 38: 3,4

Dankgebed

Collecte

Gez 131: 5,9

Zegen

 

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Is de schepping goed? Wat is er veel moois in de schepping te zien. Wat is er veel om van te genieten. Maar om nu te zeggen dat de schepping echt goed is, is toch wel heel moeilijk te zeggen. Zeker nu. In deze wereld ontstaan er ook virussen die levensbedreigend zijn. In deze wereld hebben zich in de geschiedenis ziekten voorgedaan die velen de dood in brachten. Soms grote delen van de wereldbevolking. Ook nu is er de angst voor het sterven van velen. Al zijn het er gelukkig niet zoveel als vroeger wel voorgekomen is.

Hoe komt het  u dat deze dingen gebeuren?  Zie je hier dan de wet die er in de schepping zou liggen en door de evolutietheorie sterk naar voren komt dat het in de schepping over het overleven van de sterksten gaat?  Was dat vanaf het begin de bedoeling dat de sterksten zouden overleven?

Er zijn ook andere theorieën die naar ons toekomen. Niet zo lang geleden verscheen er een boek onder de titel: ‘De meeste mensen deugen. De titel laat al zien dat de mens hier vanuit een optimistisch oogpunt wordt bekeken. Er zou veel mis gaan op aarde maar dat zou eigenlijk niet de schuld van ons als mensen zijn. Wij als mensen zouden eigenlijk heel aardig zijn. Er zijn uitzonderingen maar de aard van de mens zou juist zijn dat we de aardigste dieren op aarde zijn. Ook dit verhaal gaat uit van de evolutie. Maar juist als mensen die het meest ontwikkelde dier zouden zijn, zouden we er echt iets van kunnen maken op aarde. Natuurlijk voor een bepaalde tijd want de dood hoort bij het leven.

Hoe zit dit nu? Is de schepping iets waarin er altijd al bedreiging op je af kon komen?  Als je dan denkt dat God alles gemaakt heeft, heeft hij het dan met bedreiging er in gemaakt? Hoe zit het nu met ons als mensen? Zijn wij eigenlijk toch de meest aardige schepselen die door God zo gemaakt zijn dat het toch heel erg mis kon gaan? Dat mensen die macht krijgen dan heel andere mensen worden en veel ellende veroorzaken? Heeft God deze dingen in ons leven op aarde gelegd. Laten we samen vanuit Zondag zien wat de echte Schepper van hemel en aarde ons daarover leert.

 

Ik verkondig jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema:   

 

 

WIJ ZIJN DEUGNIETEN

 

  1. Niet door God
  2. Wel door onszelf
  3. Toch hebben we toekomst

 

  1. Niet door God

 

 We zien in de wereld en in de schepping allerlei dingen die verdriet, rouw, onenigheid en haat veroorzaken. Veel onverstand en ook veel met opzet uit zijn op macht en welvaart ten koste van anderen. We zien in de natuur ook hoe er dieren zijn die anderen bedreigen, doodmaken en opeten. Ook daar zien we het gedrag dat in groepen een de macht grijpt en anderen uit de groep stoot die dan alleen overblijft. Als je daarnaar kijkt zie je zo vaak dat de sterkste overwint en de minder sterke het onderspit delft. Dan is er ook de ziekte die de sterkste schepselen kan aantasten en tot de dood kan brengen.

Het zijn allemaal dingen die er zijn en die we ook niet moeten ontkennen. Was dat er nu altijd? Heeft de schepping door verschrikkelijke dingen heen zich ontwikkeld tot wat het nu is? Is wat we nu op aarde hebben het resultaat van dat geweldige gevecht in de natuur waarbij de sterksten en de slimsten  hebben overwonnen? Wanneer je er op let wat dat voor een verdriet, voor een ellende, voor een geweld met zich mee heeft gebracht, sta je echt te rillen. Dan moet je haast wel in een soort toeval gaan geloven. Dan is er  niets aan te doen. Dan overkomt het de wereld. Wanneer je daaraan God gaat verbinden moet je wel een hekel aan die God krijgen. Iemand die alles zo wreed laat ontwikkelen. Hoe kan dat en wat voor een God is dat? Of het moet zo zijn dat die god er ook allemaal niet zoveel aan kon doen. Dat het hem uit de hand gelopen is en er meteen ook al kwade krachten waren waar hij eigenlijk niet echt tegenop kon. Dan krijg je een beetje medelijden met die God. Hij bedoelde het zo goed maar kreeg het niet voor elkaar. Dat zijn de gedachten waarin je terechtkomt als je een evolutietheorie met God als de Schepper wilt verbinden.

Is dat nu de enige mogelijkheid? Nee, want in de Bijbel, dat echt het duidelijk en betrouwbare Woord van God is, krijgen we iets heel anders te horen. De enige die er was en die gezorgd heeft dat er een schepping kwam, vertelt ons hoe alles gemaakt is. Niet alleen dat het gemaakt is maar ook hoe. Voor het hoe zijn we niet afhankelijk van wat mensen volgens de mogelijkheden die er in de schepping liggen denken dat er gebeurd is. We hebben van de HERE zelf het verslag gekregen hoe Hij de schepping heeft geschapen.

Als we dan naar vandaag kijken, is het dan zo dat we moeten en kunnen zeggen dat de ellende en het verdriet en de ziekte en de dood er zijn gekomen omdat God dat in de schepping heeft gelegd? Heeft Hij een gebrekkige schepping gemaakt? Heeft God de mens zo gemaakt dat we allemaal op een of andere manier mensen zijn die niet deugen? Die deugnieten zijn.

Het antwoord op die vraag is zo belangrijk. Dat antwoord wordt ons door God ook zo duidelijk gegeven. We zien in Genesis 1 hoe de Almachtige God door Zijn stem per dag maakt wat Hij wil hebben. Hij hoeft met Zijn stem maar te zeggen wat er moet komen en het is er! In een keer. Hij is Zijn Goddelijke werk waar wij als mensen niet bij kunnen. Zo groot, zo bijzonder. De HERE overziet als de Volmaakte alles. Dan komen aan het einde van de zesde dag wanneer ook de mens gemaakt is en Adam Eva als vrouw gekregen heeft deze woorden van God naar ons toe: “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.” Gen 1:31 De hele schepping was goed. Alles in vrede en harmonie met elkaar. Tot de eer van de enig levende God: de Schepper. Het is dus helemaal terecht dat we in Zondag 3 dit belijden: “Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Nee, God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen, dat wil zeggen in ware gerechtigheid en heiligheid”.

Als wat voor mensen zijn we door God gemaakt? Als mensen met een instinct zoals de dieren? Zijn wij het hoogste dierensoort zoals vanuit de evolutietheorie steeds weer wordt gezegd?  Nee, wij zijn de enige schepselen die naar het beeld van God gemaakt zijn. Wij zijn zo gemaakt, zo goed en rechtvaardig dat we van alle schepselen het dichtst bij God komen. Zoals Psalm 8 het zegt: “Toch hebt U hem bijna goddelijk gemaakt, en hem met heerlijkheid en luister gekroond. U doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt U onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen altegader en ook de dieren van het veld, de vogels van de hemel en de vissen van de zee, hetgeen de paden van de zeeën doorkruist.” Vs 6-9

De mens heeft doordat hij als Gods beeld geschapen is ook een bijzondere verantwoordelijkheid. Wij hebben de opdracht om als onderkoning op Gods wereld te laten zien wie de HERE is en wat Zijn goede wil voor de hele schepping is. Om zo over de schepping te regeren. Om juist als onderkoningen de wereld voor te gaan in het eren en loven van God. Dat is het grote doel waarmee de HERE ons en heel de schepping gemaakt heeft. Om tot Zijn eer, tot Zijn lof te leven. Zo heeft de HERE ons gemaakt!  Daar mankeerde niets aan. Wij konden Gods opdracht ook echt uitvoeren. We deugden voor 100% door Gods werk. Nu deugen we niet meer en hoe komt dat dan? We letten daarop in de tweede plaats.

 

  1. Wel door onszelf

 

De HERE heeft alles goed gemaakt. In volle vrede en harmonie. Zonder de dood. Wat een heerlijk leven was er voor de mens en heel de aarde. Altijd in harmonie zonder verdriet, zonder dood, zonder handicap, zonder ziekte, zonder haat, zonder dat de een ten koste van de ander iets dood.  Samen verenigd in het eren van God en daarin de blijdschap en het doel van je leven hebben.  Dat gold voor de hele schepping.

Dan komt er dat ellendige in het paradijs. De duivel verschijnt daar als een slang. Waar komt die duivel dan vandaan als de HERE alles goed gemaakt heeft? We moeten goed bedenken dat de HERE eerst de hemel als woonplaats voor Hem en de engelen. Zie o.a. Job 38:3-7 De engelen zijn ook goed gemaakt. Met de mogelijkheid om  zelf keuzes te maken. Dan is er een machtige engel die niet tevreden is met de rol als knecht van God en oproept onder de engelen tot opstand tegenover de HERE. 2 Petr 2:4; Judas 6  Die wordt daarna de duivel (verleider) of de satan (tegenstander) genoemd. Die engelen die goed waren maar toch tegen God gekozen hebben,  moeten de hemel als hun woonplaats verlaten. Hun nieuwe woning wordt de hel. Na de zesde dag kiezen goede engelen er voor om slecht te worden. Je ziet dan dat de slechtheid ook betekent dat je anderen er in wilt meeslepen. De duivel richt zijn pijlen op het hoogste schepsel, op de mens die geschapen is met de mogelijkheid en de opdracht om te kiezen. Om zo zijn liefde aan God te laten zien als beeld van God. De duivel wil Gods schepping voor altijd ruineren!

We hebben gelezen in Genesis 3 wat er dan met de mens gebeurt. Waar wij als mensen voor hebben gekozen. Bedenk daarbij dat de HERE ons als mensen in Zijn liefde al had opgezocht. Dat Hij voor Adam Eva gemaakt had als een prachtig cadeau. Dat Hij in liefde de mens had laten horen eet niet van de ene boom. Verder kun je van alles eten. Er is in overvloed!  Je kunt en mag de HERE, de enige God niets maar dan ook niets verwijten. Toch kiezen wij als mensen voor de opstand tegen God. Met als gevolg dat we echt helemaal veranderen. Tot in ons hart. We worden sterfelijk. Ziekte en dood komen ook de wereld in. Ook de vijandschap onderling maar ook ineens gevaren vanuit de natuur om ons heen. Wij hebben Gods straf opgeroepen! Echt 100% onze schuld.

We worden juist in deze tijd weer  met de neus op de feiten gedrukt. Dat mensen het nu Spaans benauwd hebben door het coronavirus is onze schuld als mensen. Wij hebben elke ziektekiem, elk virus dat gevaarlijk is, alle bacteriën die voor ziekte zorgen in de wereld gebracht. Dat hebben wij als mensen gedaan. Terwijl dat niet nodig was! De HERE had ons sterk genoeg gemaakt om tegen de duivel en zijn verleiding nee te zeggen en te blijven zeggen!

Het gevolg van die keuze is dat we allemaal als mensen die uit Adam en Eva zijn voortgekomen besmet zijn. Geen licht griepje. Zelfs geen erge vorm van het coronavirus. Nee, nog erger. Ook niet zo dat maar een deel van de mensen besmet is, of een deel maar ziek wordt. We zijn allemaal besmet met de zondeziekte. Het hart van elk mens is doodziek. We willen uit onszelf het goede niet. Wij zijn van mensen die voor 100% deugden geworden tot deugnieten. Tot mensen die van de zonde houden, die voor zichzelf en hun eigen belang willen leven. Dat zag je ook weer in de hamsterwoede die er de afgelopen tijd was. Ook nadat gezegd is om dat niet te doen ter wille van ouderen en mensen die juist anderen helpen, verplegen en verzorgen. Je ziet het ook aan regeringsleiders die ook in deze tijd blijven zeggen: Wij eerst. Zo zijn wij als mensen. Zo hebben we onszelf gemaakt.

Maar valt het toch niet een beetje mee? Is het toch niet zo dat we diep van binnen dat goede toch wel willen. Nee! De zondeziekte heeft namelijk alles met de dood te maken. We hebben onszelf uit onszelf dood en doof gemaakt voor wat echt goed is. De Heilige Geest wijst dat o.a heel duidelijk aan in Efeze 2: “Ook u heeft Hij met Hem levend gemaaktu die dood was door de overtredingen en de ​zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de ​kinderen​ van de ​ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature ​kinderen​ van de  toorn, evenals de anderen.”vs 1-3

Als we dood zijn voor God en het goede. Als we daardoor Gods eeuwige straf verdiend hebben, is er dan nog wel toekomst?

Daarover verder in het laatste punt

 

  1. Toch hebben we toekomst

 

De constatering dat we tot in ons hart zondig zijn, is gelukkig niet het einde van alles. Het is waar en we moeten het ons ook steeds weer beseffen dat we zondig zijn. Dat we vanuit onze eigen gedachten en gevoelens de verkeerde kant opgaan. Daarom is vertrouwen op eigen gevoel en verstand echt uit de Boze!  De duivel vindt het prachtig als we heel gelovig zeggen:  Als ik mijn gevoel volg is dat de Heilige Geest die mij dat geeft. Dat is echt 100% lariekoek. We hebben ons gevoel altijd eerst te toetsen aan Gods eigen Woord dat buiten ons staat. Het Woord van Christus. We hebben de Geest te vragen om ons hart open te breken voor de HERE. Voor Christus die door Zijn Geest in ons wonen wil en tot nieuwe mensen wil maken.

Willen wij echt mens zijn zoals dat goed en bedoeld is. Willen wij echt beeld van God zijn dan moeten we bij de HERE zijn. Het niet in onszelf zoeken. Het is niet zo dat we een tijd ziek zijn, misschien wel heel erg ziek maar daarna het als gezonde mensen zelf weer kunnen. Het is niet zo dat we door eerst de ziekte te krijgen immuun worden voor de zonde en de aantrekkingskracht van het verkeerde. Het is niet zo dat we een soort groepsimmuniteit opbouwen  waardoor we beschermt zijn voor het dodelijke zondevirus. Want dat virus zit in ons vanaf onze geboorte. Daarom hebben we Gods verlossende en veranderende werk aan en in ons zo nodig. Het bijzondere is dat de HERE ons dat om Christus werk wil geven! Dat is Zijn belofte. Wie met eigen nood,  met eigen zonde hoe diep die ook zit naar de HERE gaat en echt om hulp en vergeving vraagt, krijgt dat van de HERE. Dat heeft Hij belooft en dus doet Hij dat als de volledig Betrouwbare!

Dan blijven we niet mensen die alleen het verkeerde doen. Dan komen er ook dingen in ons leven die volgens Gods wil zijn. Die goed zijn voor de naaste. Dan leren we onszelf verloochenen en dan leren we bijvoorbeeld onze mond te gebruiken tot lof op God en tot voordeel van de naaste. Dat hebben we gelezen in Jakobus 3. De HERE spreekt ons daar aan op ons gedrag. Hij doet dat door juist er op te wijzen dat we als Gods beeld gemaakt zijn door Hem. Dat we ons als Zijn beeld hebben te gedragen. Dat kunnen we alleen als we bidden om Gods Geest die dat in ons werkt. Zo werkt dat we vanuit liefde voor de HERE ook weer echt Zijn beeld willen zijn. Wie dat niet doet gaat verloren en gaat de eeuwige dood in. Het nieuwe leven dat de Geest wil geven leert je om als beeld van God te leven en de ander als Gods beeld te behandelen. We hebben dat gelezen in Jakobus 3: “Door haar loven wij God en de Vader, en door haar ​vervloeken​ wij de mensen, die naar de ​gelijkenis​ van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen ​zegen​ en ​vervloeking​ voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders.” Vs 9,10

Dat leven komt van boven! Dat komt van God! Dat komt door Christus van de Heilige Geest! Laten we dan onszelf verloochenen en eigen schuld en zonden belijden. En de Geest vragen in ons dit leven te werken: “Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw ​hart​ hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste ​rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol ​barmhartigheid​ en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.

En de vrucht van de ​gerechtigheid​ wordt in ​vrede​ gezaaid voor hen die ​vrede​ stichten.”

Dat is het  leven van wie door de Geest opnieuw geboren is. Het leven van een mens die dood was en door Gods werk weer leeft!

 

 

AMEN