Zondag 30: Christus geeft aan het avondmaal de gelovigen deel aan Zijn offer

Zondag 30: Christus geeft aan het avondmaal de gelovigen deel aan Zijn offer

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 23

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Psalm 22: 1-19

                        Romeinen 7:19-8:17

Psalm 22: 11,12

Tekst: Zondag 30

Verkondiging van het evangelie

Psalm 32:1,2

Geloofsbelijdenis

Gez 13:1,4,5,6

Dankgebed

Collecte

Psalm 26:2,6

Zegen

 

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

De HERE is echt een Vader. Een Vader die met liefde voor Zijn kinderen zorgt. Hij laat dat aan het begin van je leven zien. Dan is Hij het die met de doop naar je toekomt. Dan zegt Hij waar de hele kerk bij is, Ik neem jou als mijn kind aan. Het kan ook zo zijn dat je niet in een gezin geboren bent waar je vader of moeder van de Here Jezus hielden. Je bent later in je leven tot geloof gekomen. Dan is het God als vader die zegt: Ik ben zo blij dat jij van Mij houdt. In de doop laat ik ook jou zien dat jij heel echt als Mijn kind bij Mij mag horen.

De HERE is niet alleen een Vader die even Zijn liefde en aandacht aan je geeft als je gedoopt wordt. Hij is geen vader die het prachtig vindt als zijn kind geboren wordt maar het daarna eigenlijk maar lastig vindt om zijn kind steeds weer aandacht en liefde te geven. Dat zie je in de samenleving om je heen vaak gebeuren. Ook als je echt liefde en aandacht wil geven, schiet je daarin vaak nog tekort.

Zo is het met de Here God niet. Bij Hem is er steeds weer aandacht en liefde voor jou als Zijn kind. Hij blijft verzorgen met Zijn hele hart als Hij je in Zijn gezin heeft opgenomen. Dat Hij met Zijn hart voor je zorgt laat Hij  o.a. zien in het avondmaal. Hij wil jou als Zijn kind steeds weer het nodige geven. Hij wil je steeds weer te eten geven, steeds weer Zijn liefde op jouw hart drukken. Dat laat Hij zien als je steeds weer avondmaal mag vieren, als jullie dat over twee weken kinderen en jongelui zien gebeuren. Dan zijn het maar niet stukjes brood en een beker vol wijn die daar staan. Nee, het is de HERE zelf die dan juist in dat brood en met die wijn laat zien: Ik zorg voor je, Ik draag je, Ik vergeef je, Ik houd je op de been in een wereld waar het ongeloof en de satan zo aan je trekken. Ik ben hier met heel Mijn hart voor jou. Zo komt de HERE dan heel persoonlijk naar je toe. Hij doet dat terwijl Hij het avondmaal uitdeelt aan Zijn hele volk waar Hij jou een plaats gegeven heeft. Geloven doen we samen, we Zijn volk van God en dat moeten we ook willen zijn en dan geeft de HERE jou als deel van Zijn volk Zijn persoonlijk liefde. We zien iets van dit wonder voor zondaren als ik jullie het evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig.

 

 CHRISTUS GEEFT IN HET AVONDMAAL GODS KINDEREN DEEL AAN ZIJN OFFER.

 

1.            Persoonlijk

2.            Voor wie? 

 

1.            Persoonlijk

 

We leven in een van de meest welvarende landen van de wereld. We leven in de tijd dat mensen op vakantie gaan. Ouderen die dat nog kunnen zie je in deze maanden uitvliegen. De schoolvakanties zijn ook niet meer ver weg. Dan komen er weken dat ook veel van ons niet hier zijn en zelfs voor een deel in het buitenland. Je ziet dan dat we echt welvarend zijn.  Hoe welvarend of niet altijd hebben we eten nodig om in leven te kunnen blijven.

 Dat zie je als de camera’s gericht worden op gebieden waar mensen honger lijden. Dan zie je kinderen, dan zie je vaders en moeders die vel over been zijn. Dan zie je mensen die vol met vliegen zitten. Mensen die de kracht en lust niet meer hebben om die vliegen van zich af te slaan.  Dat beeld dreigt nu ook weer in delen van Afrika waar het weerverschijnsel El Nino sterk heeft toegeslagen.    

Zij hebben gezond eten en verzorging nodig. Als ze dat niet krijgen gaan ze dood. Zo is het ook in het geestelijke leven. Wij moeten het hebben van Christus als de ene nodige! Zonder hem kunnen we in deze wereld heel veel dingen doen en ook heel veel dingen geloven maar zonder Hem komen we om! Zonder om aan Hem als de enige Verlosser verbonden te zijn kunnen we heel veel dingen over God en Jezus zeggen maar we bereiken er echt helemaal niets mee. Ook niet als mensen om je heen vinden dat je daarover zulke mooie gedachten hebt. Er worden op deze wereld boeken vol over Jezus en over God geschreven waarmee we eigenlijk gewoon de kachel of de open haard kunnen aanmaken. Boeken waarin je vaak het woord God leest, waarin je nog vaker de naam Jezus leest maar waar God en Jezus niets anders zijn dan personen die we ons volgens onze eigen gedachten en wensen vormen. Dan is het vaak een God die niet vraagt om de betaling van de schuld die wij als mensen met ons meedragen. Het is vaak een God vol van mystieke en geheimzinnige krachten. Een God die een of andere energiebron voor liefde is. Jezus is dan de mens, de heel bijzondere mens bij wie je altijd begrip voor je situatie vindt. De Jezus bij wie je je hoofd op zijn schouder mag leggen. Of misschien zelf wel de Jezus die de grote Overwinnaar is maar niet de Jezus die daar aan het kruis voor mijn zonden, voor al die ellendige dingen die ik gezegd, gedacht en gevoeld heb moest hangen. Die daar echt tot de laatste bittere druppel  voor onze schuld moest lijden. Niet de Jezus die zich in Zijn komst naar de wereld ons eraan herinnert dat we Hem juist nodig hebben om onze schuld die wij bij God hebben te dragen. Niet de Jezus die je elke dag nodig hebt voor de vergeving van jouw zonden.

Een Jezus die aan jou voorgesteld wordt alleen  als de geweldige helper die je nodig hebt maar van wie Zijn werk niet opkomt uit het lijden en dragen van de zonden en schuld van de gelovigen is niet de echte Jezus. Dat is een Jezus die je in vuilnisbak moet gooien. Een Jezus die de duivel je als een zoethoudertje voorhoudt. In het avondmaal komt de echte Jezus naar je toe! De Here Jezus die er zo geweldig diep voor jou en mij onderdoor moest. Daarom gaat het juist in het avondmaal. Luister maar naar wat we belijden in die eerste vraag van zondag 30: “Het avondmaal van de Here verzekert ons ervan; ten eerste dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door het enige offer van Jezus Christus, dat Hij zelf eenmaal aan het kruis heeft volbracht.”

Daar zie je een van de grote verschillen met de Roomse mis. Het gaat er in je leven om dat je aan Christus en aan het offer dat Hij toen op Golgotha gebracht heeft, deel krijgt. Het gaat erom dat wat de Here Jezus daar gedaan heeft op jouw rekening geschreven wordt. Het gaat erom dat er een overboeking plaatsvindt in je leven. Als wij op het internet met bankzaken bezig zijn, is een van de dingen die je kunt doen: geld overboeken. Als jij een rekening betaalt,  boek je je geld van jouw rekening naar die van de ander over. Hij heeft dan beschikking over dat geld. Het gaat er in mijn en jouw leven om dat de HERE wat de Here Jezus met Zijn lijden verdiend heeft op jou legt. Op jouw rekening bijschrijft. Dan heeft Jezus voor jou aan God de rekening voor jouw schuld en zonden betaald. Dat de Here Jezus dat tijdens Zijn leven en vooral aan het kruis moest doen. Dat Hij daarvoor op deze wereld uit de maagd Maria geboren werd, lezen we al op een heel indrukwekkende manier in Psalm 22. Ik wil jullie laten zien hoe daar dat geweldig zware lijden van de Here Jezus al aan ons voorgehouden wordt. Ik wil dan ook meteen laten zien hoe we tijdens het lijden van de Here Jezus dan ook de vervulling van deze Psalm zien. Er zou nog veel meer te noemen zijn dan de dingen die ik nu naar voren breng.

Let erop dat het begin van Psalm 22 al duidelijk maakt dat het hier heel in het bijzonder om de Here Jezus gaat. We horen de Here Jezus juist in verband met die drie uren dat het midden op de dag pikkedonker is terwijl Hij aan het kruis hangt zeggen: “Mijn God, mijn God waarom hebt u Mij verlaten?”

We zien hier hoe de Here Jezus in Zijn lijden voor de gelovigen er diep en diep doormoet. Kijk eens met mij in de verzen 7-9:

“Maar ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk.  Allen die mij zien, bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd:   Wentel het op de Here – laat die hem verlossen, hem redden, Hij heeft immers welgevallen aan hem”

Luister dan eens naar wat we lezen in Mattheus 27: “En de voorbijgangers spraken lastertaal tegen Hem, schudden hun hoofd 40 en zeiden: Gij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis!  Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden:  Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld; laat die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft; want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon” vs 39-43

Je ziet dat het hier in Psalm 22 over de Here Jezus gaat. Wat moest de Here Jezus daar op Golgotha in onze plaats lijden! Zelfs zo dat de Here Jezus het zo gevoeld en meegemaakt heeft als we lezen in de verzen 17-19:

“Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren.  Al mijn beenderen kan ik tellen;  zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij.  Zij verdelen mijn klederen onder elkander  en werpen het lot over mijn gewaad.”

Weer zie je hoe deze woorden in het lijden van de Here Jezus in onze plaats werkelijkheid zijn geworden. Luister maar:

“Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: Ze hebben Mijn kleren onder elkaar verdeeld en om Mijn kleding hebben ze het lot geworpen. “ Matt 27:35  HSV

De Here Jezus heeft aan het kruis gehangen en heeft daar het enige nodige offer voor gelovigen gebracht. Daar aan het kruis is gebeurd wat we zien als  over 2 weken bij het avondmaal het brood gebroken wordt. We belijden dit in Zondag 28 o.a. zo: “Hij heeft daarbij ten eerste beloofd, dat zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd  en zijn bloed voor mij vergoten is. Dit is even zeker als ik met de ogen zie dat het brood van de Here voor mij gebroken en beker mij gegeven wordt.”

Het breken van het brood en gieten van de wijn laten zien hoe de Here Jezus Zich voor ons heeft laten stukmaken. Hoe Hij zich zelf door de duivel en zijn helpers in die 3 uren duisternis, in die drie uren hel heeft laten slopen. Dat hadden jij en ik verdiend bedenk dat goed! Wij zouden er dan nooit meer uitgekomen zijn want wij hebben dat verdiend en dat het nooit meer ophoudt. Maar dan is de Here Jezus er aan het kruis. Wat straalt daar de genade en liefde van God. De Zoon van God draagt dat voor wie geloofd tot dat bittere einde met liefde. Met een onpeilbaar diepe liefde voor God en Zijn uitverkoren kinderen.

Waar gaat het nu om in jouw leven? Dat je daarin deelt! Alleen in de gemeenschap met Christus is er voor jou en mij leven. Alleen als je verbonden bent aan die Jezus die dat gedaan heeft en die daarom er altijd voor jou wil zijn om je altijd weer in liefde aan de HERE te verbinden. Buiten die Jezus, buiten dat offer op Golgotha is er echt niets! Dan kunnen mensen hele aangrijpende en mooie woorden spreken. Dan kan het zoals dat vandaag genoemd wordt allemaal heel spiritueel klinken maar het is een en allemaal gebakken lucht, het is allemaal bedriegerij. Het gaat erom dat jij  in je leven erop gericht bent dat je met die Christus leeft.

Jongelui, kinderen dat geldt ook voor jullie. Ook jullie zien over 2 weken hoe het brood aan tafel gebroken wordt, ook jullie zien dan hoe de wijn in de beker gegoten wordt. Ook tegen jullie zegt de HERE vandaag en al de dagen van je leven: Weet je waar het in je leven omgaat? Weet je wat echt het allerbelangrijkste van je leven is? Dat is dat je met de Here Jezus leeft, dat je van de Here Jezus houdt. Van die Jezus zoals je die vanuit de Bijbel kent. Het gaat erom dat jij elke dag naar de HERE gaat en Hem om vergeving van die verkeerde dingen in je leven vraagt. Dat je elke dag aan de HERE vraagt: Leer mij toch om de dingen zo te doen zoals u het wilt. Wilt u mij leren om echt een hekel te krijgen aan wat U verkeerd noemt. Want de HERE en Zijn Woord leren kennen daar kun je niet buiten. Als je daarmee slordig omgaat ben je bezig om je eigen leven in gevaar te brengen. Ben je bezig om op de weg  naar de duivel en de hel te gaan. Ook jij hebt Christus nodig als de enige nodig elke dag van je leven. Niet pas morgen of over een paar jaar. Dat is niet iets voor oudere mensen. Dat is klinkklare onzin, dat is ongeloof!  Je kunt ook vandaag nog voor Gods troon geroepen worden door de dood en dan gaat het erom dat jij daar staat als iemand die van de Here Jezus hield. Die bij de Here Jezus zijn of haar leven zocht. Voor wie de wil van God boven alles ging.

Als je zo leeft jong of oud zijn de kerkdiensten en de viering van het avondmaal echt genieten! Echt genieten als je het avondmaal gebruikt of het avondmaal meemaakt als iemand die nog geen belijdenis gedaan hebt maar wel echt met de HERE leeft, van Hem houdt.  Dat avondmaal laat je dan zien hoe je in geloof echt mag delen in het offer van de Here Jezus en daarom weet: mijn zonden zijn mij vergeven, Christus is uit liefde altijd bij mij als mijn God en Koning. Voor wie staat het avondmaal dan open? Met die vraag komen we bij het tweede punt en ook bij de inhoud van de zelfbeproeving.

 

2.            Voor wie?

 

Hierover worden heel belangrijk dingen gezegd in vraag en antwoord  81. Drie elementen worden hier dan genoemd.

a.            Afkeer hebben van jezelf

b.            Vertrouwen in de vergeving

c.            Verlangen naar groei in je leven met Christus

a.            Het avondmaal is niet voor zelfverzekerde mensen. Het avondmaal is niet voor mensen die denken dat ze het nogal goed met zichzelf getroffen hebben. Niet voor mensen die zeggen: waarom zou ik vandaag vergeving nodig hebben want ik zou niet weten wat er vandaag verkeerd was in mijn gevoelens, gedachten of woorden. Wie zo denkt, heeft Jezus volgens eigen gedachte niet meer nodig. Dan denk je te goed en te veel van jezelf.  Want het leven van een christen op aarde is een leven waarin de zonde dagelijks nog een rol speelt. Daar krijg je dan juist omdat je aan Christus verbonden bent in je leven zo’n hekel aan.  Zo’n hekel aan die zonden in je eigen leven. Dat is die afkeer van jezelf waarover het gaat in antwoord 81.

Ja, maar dominee dat is toch eigenlijk te gek om nog zo negatief over het leven van een kind van God te praten? Als je bijvoorbeeld Romeinen 8 leest, gaat het er toch juist over dat je als kind van God uit de overwinning leeft? Dat je mag weten dat je niet meer onder het oordeel van God ligt? Denk alleen maar aan vers 1: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.” Als je dat leest en denkt is het belangrijk om er op te letten dat Romeinen 8 het vervolg van Romeinen 7 is. In Romeinen 7 laat Paulus als gelovige zien je op aarde nooit losraakt van de zonde, het verkeerde dat aan je trekt. Dat je dat ook nog dagelijks in je leven als Christus ziet. Daar gaan je ogen als je in geloof groeit juist al meer voor open. Dan zegt Paulus over zijn eigen leven en over iedereen die als kind van God op deze wereld leeft: “Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig    …… Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?”Vs 21,24

Wie aan het avondmaal wil, moet ook iemand zijn die erkend dat hij het zelf niet redt. Dat Hij die vergeving en die redding elke dag nodig heeft. En dan komen die machtige woorden in het volgende vers: “Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here!” Vs 25 Dan kom je ook meteen bij dat tweede element dat nodig is om een avondmaalsganger volgens Gods wil te zijn. Dan zie je dat vertrouwen.

b.            Je ziet je zonden in je leven. Je weet dat je het in de strijd ertegen zelf niet redt. Je hebt heel echt vergeving nodig. Je hebt zo’n hekel aan die zonden in je leven maar je gaat daarmee wel naar het enige juiste adres: Jezus Christus! De avondmaalstafel is voor je gesloten als je zegt: Ik doe nog zoveel verkeerde dingen. Ik ben te slecht om avondmaal te vieren. Ik ben gewoon te zondig dat er voor mij vergeving zou zijn. Als je zo spreekt en denkt bouw en vertrouw je niet op wat de HERE jou heel persoonlijk bij de doop en steeds weer in de verkondiging van het evangelie beloofd heeft.   De HERE heeft beloofd dat Hij de goddeloze die naar Hem vlucht al zijn zonden zal vergeven. Juist de mens die arm en naakt naar de HERE gaat en zegt: HERE ik kan niet meer, ik ben schuldig en ik redt het zelf niet, worden alle zonden vergeven. Juist de mens die zegt: ik ellendig mens hoort in zijn zondebesef even later deze geweldige woorden van God juist voor hem: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.” Wie in zijn of haar ellende tot Christus vlucht, krijgt vergeving om Jezus lijden in onze plaats. Die garantie geeft de HERE jou ook volgende week in het avondmaal. Als je zo naar Zijn tafel komt. Dan kom je ook als iemand die wil groeien in het leven met de HERE.

c.            Juist als je aan het avondmaal wilt, juist als je met Christus verbonden wilt leven, wil je ook de wil van Christus, de wil van God doen. Je hebt een hekel aan de zonden die je nog in je eigen leven ziet. Daar wil je je niet bij neerleggen. Je wilt juist ook door het vieren van het avondmaal weer nieuwe kracht krijgen van God, van de Heilige Geest om dat aan te pakken in je leven. Je wilt door de manier van je leven niet tegenover Christus staan. Je wilt geen ruimte aan je eigen zondige gevoelens en gedachten geven.

Je wilt ook niet doen alsof. Je wilt niet naar het avondmaal omdat je vrienden of je ouders dat van je verwachten. Je wilt naar het avondmaal omdat je met je hart de HERE liefhebt en daarom wil je groeien in het leven zoals de HERE dat wil. Zoals Hij ons dat in de Bijbel zelf verteld heeft. Als je daarmee in je leven het moeilijk hebt, is het zo belangrijk om de Here Jezus als de drager van je schuld weer te zien. Om te zien wat Hij voor jou gedaan heeft, om Gods liefde in Hem te zien. Om door die liefde zo gegrepen te worden dat jij niet wilt leven tegen de wil van die God en Verlosser in. Dat is leven in dankbaarheid.

Laat ik u aan het slot van deze preek de volgende zinnen uit de berijming van Psalm 51 voorhouden. Laat de zelfbeproeving dat in jouw leven bewerken anders leef je tegen Gods wil, zonder Christus in deze wereld.

Laat dit je leven zijn op weg naar het avondmaal:

“Schep in mij, o God, een hart dat leeft in het licht,

geef mij een vaste geest, die diep van binnen

zonder onzekerheid U blijft beminnen,

verwerp mij niet van voor uw aangezicht.

Ontneem mij niet uw Heilge Geest , o God,

Laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,

En richt geheel mijn hart op uw gebod,

Dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

……

Het offer van een diep gewond gemoed

En een gebroken hart zal U behagen.

 

AMEN