Zondag 31: Christus geeft de sleutelmacht aan Zijn kerk

Zondag 31: Christus geeft de sleutelmacht aan Zijn kerk

ORDE VAN DIENST

 

Votum

Vrede/Zegengroet

Psalm 125:1,4

Geloofsbelijdenis van Nicea

Psalm 37:2,8

Schriftlezing: 1 Korinthe 5

Psalm 15

Tekst: Zondag 31

Verkondiging van het evangelie

Psalm 119:1,45

Dankgebed

Collecte

Gez 32:3,5

Zegen

 

Gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes

 

Je loopt naar je jas en wil er je sleutelbos  uithalen. De sleutels zitten er niet in. Waar zijn ze? Je loopt naar de plek in huis waar de sleutels hangen. Zou je ze daar soms opgehangen hebben? Nee, ook niet. Je voelt in je broekzakken. Je kijkt weer in je jas. Geen sleutels.

Je kijkt nog eens op de tafel. Je gaat naar de slaapkamer. Nergens de sleutels te vinden. Je zoekt je vrouw, je zoekt de kinderen en vraagt of zij jouw sleutels ergens gezien of gehad hebben.

Als we onze sleutels kwijt zijn, voelt dat niet fijn. Als je die niet kunt vinden, wordt er een grote zoektocht opgezet. Waarom eigenlijk? Waarom zijn sleutels voor ons zo belangrijk? Waarom kan het ons zelfs paniekerig laten voelen als ze weg zijn?  

Omdat  we dan bijvoorbeeld niet meer in huis kunnen komen. Of we de auto niet kunnen gebruiken. Of de kluis niet open kunnen maken terwijl we iets dat erin ligt gauw nodig hebben.

Je kunt ook paniekerig worden omdat misschien iemand anders je sleutel heeft en zomaar jouw huis, jouw auto of jouw kluis kan binnenkomen. Iemand kan dan zomaar iets van je stelen .

Je ziet dat een sleutel heel belangrijk is. Belangrijk om iets dat van jou is te kunnen gebruiken of er in te kunnen komen. Of om ervoor te zorgen dat een ander niet zomaar toegang heeft tot wat van jou is. Om jezelf en je eigendom te beschermen. Je ziet dat een sleutel heel belangrijk is. Dat is ook zo als het om het Koninkrijk van God gaat. Als het erom gaat dat we samen echt een kerk van de Here Jezus zijn.

We zien dat als ik jullie van evangelie van Jezus Christus onder het volgende thema verkondig:

 

 CHRISTUS  GEEFT AAN ZIJN KERK DE SLEUTELMACHT

 

1.            Dat is nodig

2.            De sleutel van de tucht

1.            Dat is nodig

 

We hebben in de vorige zondag gezien dat we niet zonder Christus als de ene nodige kunnen. We kunnen niet zonder de Here Jezus die aan het kruis de prijs voor de schuld van de gelovigen betaald heeft. Want zonder Hem is er voor jou en mij geen toegang tot het Koninkrijk van de hemel. 

Het  is niet zo dat er alleen het Koninkrijk van de hemel is. Als dat zo zou zijn zou er geen tegenstand en geen strijd in ons leven zijn. We hebben in ons leven op aarde te maken met het Koninkrijk van God maar ook met het rijk van de duivel en het kwaad. Het is heel bijzonder dat wijzelf nog in een strijdsituatie staan. Daarin zie je de genade, de goedheid van God over ons leven. Want wat is er bij de zondeval in het paradijs gebeurd? Wij en de hele wereld stonden toen in het volle licht van het Koninkrijk van God. Wij waren als mensen door God gemaakt als de onderkoningen die in Zijn naam over de aarde als deel van Zijn Koninkrijk moesten regeren. Hij had ons zo gemaakt dat we dat ook konden. We konden aan de hele schepping ook in de manier waarop we moesten regeren laten zien hoe God is.

Dan komt er van buiten de aarde de duivel als verleider. Als de persoon die Zijn eigen duivelse Koninkrijk wil bouwen. Wij als mensen laten ons verleiden. Wij stellen ons in dienst van een andere koning. De duivel wordt onze koning en in ons hart gaat juist het kwaad, het verkeerde regeren.  De duivel wordt door ons overlopen naar hem de overste van de wereld. De hele wereld, ook de dieren en de planten zuchten onder de gevolgen van deze dingen. Het zou helemaal niet vreemd zijn geweest als de HERE ons en de hele wereld had afgestoten. Als Hij had gezegd: Ze zoeken het daar zelf maar uit. Als ze daar zo in en in ongelukkig willen zijn, moeten ze het zelf maar weten. Een wereld vol kwaad, een wereld vol verdriet, tranen en dood en ook zonder hoop. Allemaal slaaf van koning duivel, allemaal slaaf van de zonde.

Dan  zie je hoe de HERE in Zijn grote liefde  iets heel bijzonders na de zondeval doet.  Hij zoekt de mens, zoekt ons terwijl wij Hem diep verdriet gedaan hebben op. Dan komen er uit de mond van de HERE o.a. deze bijzondere woorden: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. ”  Gen 3:15

Let erop dat terwijl wij als mensen een bondgenootschap met de duivel en het kwaad gesloten hebben. Terwijl wij tot in ons hart vrede met de duivel gemaakt hebben. Ons aan hem verbonden en gebonden hebben. Op dat moment komt de HERE en zegt: Ik zal zorgen dat er ondanks alles wat er gebeurd is vijandschap, strijd tegen de zonden zal zijn. Ik zal zorgen dat de duivel als de overste van de wereld niet de alleenheerser over jullie leven zal zijn. Als Ik het aan jullie overlaat zijn en blijven jullie altijd in de handen van het kwaad en van de duivel. Dan zien jullie Mijn Koninkrijk nooit meer. Dan komt de liefde, dan komt het goede leven nooit meer jullie leven binnen. Dan zal het voor jullie lijken alsof er alleen is het koninkrijk van de duivel.

De HERE is zo goed dat Hij uit de mensheid toch nog mensen naar zich toe trekt. Hij is het die in mensen die het niet verdiend hebben de kracht van Zijn Geest geeft. Zodat er in jouw leven de wil komt om niet toe te geven aan een leven in dienst van de zonde. Zodat er in jouw leven de liefde komt om de Here Jezus te volgen. Zodat er in jouw leven de liefde voor God komt om volgens Zijn wil te willen leven. Zodat er in jouw hart de liefde en de wil komt om bij Gods Koninkrijk te horen en niet bij het rijk van de duivel en de wereld. De heilige Geest zorgt daarvoor op het gebed, God zelf wil zo in je leven strijd geven, je veranderen.

Je wilt dan zo graag dat de poort naar Gods Koninkrijk voor je open gaat. Je gaat het dan het allerergste in je leven vinden dat je bij God, bij Christus voor een gesloten deur zou komen te staan. Je leven raakt er op gericht dat je een inwoner van het koninkrijk van Christus wilt zijn. Daarom ga je juist op de sleutels letten die de deur naar dat Koninkrijk voor je open laten gaan. Wie heeft nu de sleutel naar dat Koninkrijk in handen? Wie kan dat Koninkrijk voor jou en mij laten opengaan?

Dat  is de Here Jezus Christus.  Hij is de grote sleuteldrager!  Hij is het ook die de sleutel altijd op de goede manier gebruikt. Hij laat nooit iemand toe die daar geen recht voor heeft. Hij laat ook niemand voor de gesloten poort staan die echt burger van Zijn Koninkrijk is. Dat het de Here Jezus is die de poort van het rijk van de hemel opent en sluit lezen we heel duidelijk in Openbaring 3. De Here Christus zegt daar van zichzelf: “En schrijf aan de ​engel​ der ​gemeente​ te Filadelfia:

Dit zegt de ​Heilige, de Waarachtige, die de sleutel ​Davids​ heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.” Vs 7.

Dat Christus, de Zoon van God dat doet, geeft wie Hem echt kent een geweldig vertrouwen. Dan weet je dat het Koninkrijk van God ook echt het Koninkrijk is dat overwint. Het is namelijk de Here Jezus zelf geweest die ons heeft laten zien dat Hij de overste van de wereld overwonnen heeft. Hoe groot de macht van de duivel en zijn rijk ook zijn, ze kunnen niet tegen Christus op. Denk maar eens aan de tijd dat de Here Jezus in de woestijn door de duivel  op de proef gesteld werd. De duivel deed er alles aan om de Here Jezus zo ver te krijgen dat Hij ermee op zou houden om Zijn werk als Verlosser te doen. De duivel beloofde zelfs een groot deel van zijn rijk aan de Here Jezus. Dan zou Christus niet meer hoeven lijden en zou hij een heel belangrijk persoon in het rijk van de duivel zijn. Dan zie je zo prachtig dat Christus de Koning is en niet de duivel. Want dan lezen we aan het einde van die verleidingen die de duivel op de Here Jezus laat afkomen : “Opnieuw nam de ​duivel​ Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei ​Jezus​ tegen hem: Ga weg, ​satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de ​duivel​ Hem gaan; en zie, ​engelen​ kwamen en dienden Hem.” Matt 4:8-,11

Als de Here Jezus aan het kruis gestorven is, lijkt het ook alsof het Koninkrijk van God voor altijd van de aarde verdwenen is. Alsof er geen hoop voor mensen en voor deze wereld meer is. Het  lijkt alsof de duivel oppermachtig voor altijd is. Juist dan komt op de derde dag de Here Jezus als de geweldige overwinnaar uit het graf. De duivel en de dood kunnen door Christus overwinning naar hun macht fluiten. Wie bij Christus horen kunnen ze niet vasthouden. Wie door geloof bij Christus horen zijn door Christus overwinnaars en zullen altijd leven in het Koninkrijk van God. 

De duivel en iedereen die Christus niet als Verlosser en overwinnaar volgt, vindt een dichte deur als ze het eeuwige leven in het Koninkrijk van Christus willen binnengaan. Dan ziet iedereen die ooit geleefd heeft dat Christus als de sleuteldrager voor altijd de duivel en ieder die hem volgt buiten zal houden. Dat de duivel het leven in de hemel na Christus’ hemelvaart en ook op de nieuwe aarde niet meer kan bederven, lezen we heel duidelijk in het boek Openbaring.

Als de Here Jezus naar de hemel gaat. Als Hij de hemel is binnengegaan, komt de duivel nog een keer de hemel met zijn leger binnen met de bedoeling om Christus voor altijd van Zijn troon in de hemel te stoten. Dan komt het tot een gevecht tussen het leger van God en het leger van de duivel. Voor altijd wordt de duivel met zijn leger verslagen. Vanaf dat moment kan de duivel zelfs nooit meer in de hemel komen. Christus’ werk heeft er voor gezorgd dat de duivel voor altijd voor een gesloten deur komt als Hij Gods Koninkrijk wil binnengaan. Je kunt dat lezen in Openbaring 12.

Iedereen die door een leven zonder Christus bij het rijk van de wereld hoort zal het Koninkrijk van Christus niet kunnen binnengaan. Want dat Koninkrijk wordt door Christus bewaakt. Dat Koninkrijk zal de heerlijke plaats blijven waar alleen dat echte goede leven zonder een moment van ellende en zonde  er is en voor altijd blijft. Het is ook daarom dat we van het Nieuwe Jeruzalem in Openbaring 22 lezen : “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 14Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de ​poorten​ ingaan in de stad. Buiten zijn de ​honden​ en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. ” Vs 13-15

Het is heerlijk om te weten dat Christus de sleutel die toegang tot Gods Koninkrijk geeft, draagt. Dat leert ook ons om Christus te volgen. Op hem te vertrouwen. We zien daarvan iets in het tweede punt.

 

2.            De sleutel van de tucht

 

Het  is de Here Jezus die de sleutelmacht heeft. Hij is het ook die er voor gezorgd heeft dat in Zijn kerk er bepaalde broeders op dit punt een heel bijzondere verantwoordelijkheid gekregen hebben. Het zijn vooral de ouderlingen en de predikant die op dit punt een bijzonder verantwoordelijkheid dragen. Het is vooral de predikant die van Christus de opdracht gekregen heeft om het evangelie in al zijn volheid te verkondigen. Om daarin ook aan de orde te stellen de zonden die er in ons leven kunnen zijn en om daarvoor in Gods naam duidelijk te waarschuwen. Wij hebben als mensen die vanuit onszelf een zwak voor de zonden hebben daarin altijd weer een heel heldere opvoeding nodig. Heel helder wie de HERE is, wie Christus is en wat de Drie-enige God in ons leven als leven volgens Zijn wil van ons vraagt. U moet niet verlangen naar een dominee en naar ouderlingen die over wat de Heilige Geest in de Bijbel zonden noemt heel voorzichtig doen en zeggen: als jij dat in je leven niet zo kunt doen maar toch van de Here Jezus houdt is het allemaal niet zo erg. Dat zijn verschrikkelijke woorden. Dat zijn woorden die ons als kinderen van God een soort vrije opvoeding geven die ervoor zorgt dat we al meer losbandig raken. Dat we al meer los van God  en Christus komen.

Dominee, dit is nu weer typisch het argument van het hellend vlak. Al dat bange gedoe dat als je bepaalde dingen anders doet of denkt dan we in de Bijbel lezen dat je dan alles kwijtraakt. Laten we toch wat meer vertrouwen hebben!  Broeders en zusters, jongens en meisjes je kunt het zomaar horen, het kan ook zomaar tegen jou gezegd worden. Misschien denk je het zelf ook wel eens. Als je dat denkt of als je met zo’n redenering te maken krijgt, moet je goed bedenken dat dat niet de mening van de dominee, of van die ene ouderling is. Dat is nu echt klinkklare onzin. Het is een leugen. Want het is de HERE zelf die in Zijn geweldige liefde ons zo opvoedt. Het is de HERE zelf die heel goed weet dat wij het nodig hebben om door de woorden van de verkondiging van het evangelie of dat we persoonlijk door broeders of zusters of door de ouderlingen vol liefde vermaand worden. Zo voedt de HERE zelf ons op omdat we daar niet buiten kunnen. Luister maar eens naar wat de HERE als onze liefdevolle Vader tegen ons zegt in Hebreeen  12: “Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.  Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als ​kinderen. Want welk ​kind​ is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?  …. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van ​gerechtigheid.” Hebr 12:6,7,11 HSV

Het  is zo belangrijk dat het gevolg van het samen gemeente zijn juist betekent dat we in echte diepe liefde vanuit Gods liefde op elkaar betrokken zijn. Echt als leden van een gezin, het gezin van de hemelse Vader  elkaar juist voluit bij dat leven met de HERE en daarom volgens Zijn wil willen bewaren. Dat we elkaar helpen om niet naar rechts of naar links van Gods wil af te wijken. Dat is weer niet iets dat deze dominee nu toevallig op de preekstoel zegt. Dat is het liefdeswoord van jullie hemelse Vader voor jullie en ook voor mij.  Dan denk ik bijvoorbeeld aan wat de HERE tegen Jozua  zegt bij het begin van zijn optreden als leider van het volk : “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht ​Mozes​ u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.” 1 :7

Je kunt heel hoog van jezelf opgeven. Jij houdt van de Here Jezus. Jij bent nog eens een enthousiaste gelovige. Zo dachten ook de mensen in de gemeente van Korinthe. Als je maar van Jezus houdt dan gaat het eigenlijk niet meer zo om het heel concreet volgens wat we in de Bijbel lezen te leven. Dan is het nog onbelangrijker dat je je precies houdt aan wat de Geest ons in de Bijbel leert. Dat is maar de leer en dat is toch niet Jezus. Op dat laatste kom ik zo terug.

Is  het zo dat als ik van Jezus houdt, het eigenlijk niet meer zo belangrijk is hoe ik leef? Moet een kerkenraad er niet moeilijk over doen als we voor ons trouwen als stelletjes samenwonen en leven alsof we getrouwd waren? Moet een kerkenraad niet zo moeilijk doen wanneer we zo af en toe in de kerk komen. Dit terwijl de Heilige Geest zelf zegt dat we de onderlinge bijeenkomsten, de kerkdiensten niet moeten verzuimen. Hebr 10:25 Dat zijn toch veel meer uiterlijke dingen en het gaat toch om mijn hart en ik hou van de Here Jezus. Als jij als broeder of zuster, als de ouderlingen, als wij als kerk over deze en andere dingen niet moeilijk doen, zijn wij geen echte kerk van de Here Jezus meer! Let erop hoe de Heilige Geest dat argument dat het om het hart gaat en niet om het uiterlijk om zeep helpt in 1 Kor 5. Hoe de Geest duidelijk maakt dat zogenaamd in liefde dit gedogen omdat je anders die ander gaat verliezen en die misschien dan wel helemaal bij het geloof weggaat voor ongeldig verklaart. Luister maar een naar de eerste verzen van 1  Kor 5: “Men hoort algemeen dat er ​hoererij​ onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van ​hoererij​ waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen?” vs 1,2 HSV

Het  is zo belangrijk dat we in onze eigen leven door de tucht over onszelf,  dat we als gemeente samen en als het nodig is onder de leiding van de ouderlingen elkaar bij dat leven  volgens Gods wil, willen bewaren. Dan weet ik best dat wij dat niet halen, dat er altijd zonden in ons leven zijn. Maar het gaat erom dat we elkaar steeds weer willen terugbrengen naar een leven zoals de HERE dat graag ziet. Zoals het ook echt goed is. Het is zo belangrijk dat we samen beseffen dat we elkaar anders zo gauw al verder bij dat leven met Christus wegbrengen. Ook dat is de wijsheid van God. We horen ook dat in 1  Kor 5: “Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: ​Christus.” Vs 6,7 HSV

Als laatste wil ik er dit keer nog op wijzen dat die tucht van Christus niet alleen over ons leven gaat maar ook over de leer. Let maar eens op de eerste zin van antwoord 85: “Volgens het bevel van Christus worden zij die onder de naam van christen zich in leer of leven onchristelijk gedragen, eerst herhaaldelijk broederlijk vermaand.”

Let erop dat hier zowel over het leven als over de leer gesproken wordt. Broeders en zusters, jongelui we hebben in onze tijd heel veel last ervan dat je niets mag zeggen als iemand of een gemeenschap zich christen of christelijk noemt. Wat was Paulus dan anders!  Wat leert de Heilige Geest, wat leert Christus zelf ons het anders. Wij worden juist geroepen om elkaar bij de ware leer te houden en daaruit als met de Geest vervulde mensen te leven. Vol enthousiasme. Dan is ook wat Christus ons leert in de Bijbel een zaak van ons hart. Ook daar vallen de belangrijke, de eeuwige beslissingen voor ons leven. Luister maar naar wat de Heilige Geest zelf zegt door Paulus in Galaten  1: “Maar ook al zouden wij, of een ​engel​ uit de hemel, [u] een ​evangelie​ verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! ” Gal 1:8

Denk ook aan de woorden van de Here Jezus in het laatste hoofdstuk van Openbaring : “Ik betuig aan een ieder, die de woorden der ​profetie​ van dit ​boek​ hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit ​boek​ beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het ​boek​ dezer ​profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de ​heilige​ stad, welke in dit ​boek​ beschreven zijn..” 22:18,19

Je ziet hoe belangrijk het is dat wij elkaar vanuit de liefde van Christus, onder leiding van de ouderlingen bij dat leven en bij de leer volgens Gods eigen Woord bewaren. Dat we daaruit leven, dat we daarom alle dwaling op dit punt duidelijk noemen en weg willen doen. Anders blijft de deur naar het leven, naar Gods Koninkrijk dicht. Wanneer we zo de HERE zoeken en onze zonden met verdriet belijden gaat voor jou en mij om het bloed van de Here Jezus die deur naar Gods Koninkrijk wijd  open. Dan staat de HERE er als je Vader om je met vreugde in het leven van alleen maar vreugde welkom te heten. Gelukkig de kerk die onder leiding van Christus de sleutels van prediking en tucht gebruikt en zich daardoor laat leiden. Laat leiden door het echte evangelie!

 

AMEN